TEKSTAI.LT
<< Atgal

 
       Nikolajus Gumiliovas

       Balandžio 3 d. sukanka 111 metų, kai gimė žymus rusų poetas Nikolajus Gumiliovas (1886 – 1921). Eilėraščių ciklas „Abisinų dainos“ yra iš ketvirtos jo knygos „Svetimas Dangus“ (1912)

ABISINŲ DAINOS

Karo
Penki jaučiai
Nelaisvės daina
Zanzibaro merginos

Į viršų

KARO

Raganosiai trypia mūsų durą1,
Figmedžius beždžionės purto lipšniai,
Bet blogiau už juos šitam pasauly –
Tik baltieji valkatos italai2

Virš Hararo3 vėliavos pradingo,
Šitas miestas raso Makoneno4,
Paskui jį sujudo ir senasis
Aksumas5 – sustugo Tigrėj6 hienos.

Ir miškais ir kalnais ir dykumynais
Nuožmūs siaučiantys žudikai bėga.
Jūs gerkles nugraužę dailiai jiemus
Šiandieninį kraują siurbkit mitriai.

Nuo kerų rėpliokite prie krūmų,
Kaip gyvatės šliaužia savo grobio,
Šokite visi pagreit nuo skardžio –
Jus šių šuolių mokė leopardai.

Kas daugiau parneš iš mūšio ginklų,
Kas išskers su jais daugiau italų,
Žmonės tą vadint pradės aškeru7
Baltu žirgu jojančio neguso8.

Į viršų

PENKI JAUČIAI

Penkmetį turtuoliui tarnavau –
Plynėj prižiūrėjau arklius jo.
Ir už tai jis dovanojo man
Jaučių penketą – vergystę eit.
Liūtas vieną jų suplėšė tuoj,
Likučius, žolėj tiktai radau, –
Kraalį9 saugoti turbūt jau reik,
Laužą nakčiai privalu įžiebt.

Ir antrasis išdurnėjo greit,
Pergeltas geluonimi vapsvos.
Krūmuos klaidžiojau penkias dienas,
Rast tik niekur negalėjau jo.

Dviem kitiem kaimynas mano šiaip
Gėralan kažin pripylė ko,
Šit – voliojas kūnai jų vagoj,
Kyšantys liežuviai mėlyni.

Pribaigiau aš paskutinį pats,
(gaila jaučio) bus puiki puota –
Jau greta namai liepsnoja ir
Surišto kaimyno ten klyksmai.

Į viršų

NELAISVĖS DAINA

Paukščiai ryte pabunda iš miego,
Ir gazelės laukuos pasirodo.
Lenda iš palapinės europietis,
Mosuodamasis ilgu rimbu.

Jis į palmės šešėlį sėda,
Apvynioja savo veidą vualiais.
Viskio butelį stato sau prie šono,
Čaižo tingias nugaras vergų.

Turim mes šveisti jo įrankius,
Jo mulus mes turime saugot,
O ėst vakare sugadintą
Jautieną – nuo jos imame sirgt.

Salvės mūsų šeimininkui europiečiui!
Jo tokie galingi karo pabūklai,
Jo toksai smailus kalavijas,
Patsai – skaudžiai pliekiąs rimbu.

Salvės mūsų šeimininkui europiečiui!
Drąsus jis, bet nenuvokia:
Jo toksai viliojantis, švelnus kūnas,
Saldus jausmas, kiurdinant jį peiliu.

Į viršų

ZANZIBARO10 MERGINOS

Išgirdo sykį biednas abisinas
Kad pačiame Kaire, kur tai šiaurėj,
Merginos šoka Zanzibaro šokį,
Kad meilė ten už pinigus.

O jam seniai jau viskas nusibodo
Storulės moterys Gabeso11,
Tulžingos, suktos somalietės
Ir purvinos padienės Kefos12.

Išsiruošė biednasai abisinas
Ant vientulaičio savo mulo
Per kalnus, per miškus, per stepę
Labai toli toli – į šiaurę.

Jį puolė vagys ir plėšikai
Ir keturis iš jų jisai nudobė.
O tankiuose miškuose Senaaro13
Dramblys paklydėlis sumindė jojo mulą.

Ir dvidešimtį kartų mėnuo kilo,
Kol jis priėjo priemiestį Kairo
Prisiminęs, jog kišenėj vėjai.
Ir vėl pasuko tuo keliu, kuriuo atėjo.

1911

       PAAIŠKINIMAI

       1. Dura – varpinių šeimos augalas. (Atgal>>>)
       2. Kadais italai kariavo Abisinijos žemėje su vietiniais (1895 – 1896 m.). (Atgal>>>)
       3. Hararas – provincija ir miestas Abisinijoje. (Atgal>>>)
       4. raso Makoneno... – Tafaris Makonenas
       (Ras Tafaris), Hailė Selasije ilgus metu buvo Etiopijos Imperatorium, regentu, beje, paskutiniuoju. (Atgal>>>)
       5. Aksumas – Abisinijos miestas. Egzistavo Aksumo karalystė (I – VI po. Kr.). (Atgal>>>)
       6. Tigrė – Šiaurinė Etiopijos (Abisinijos) provincija. (Atgal>>>)
       7. Aškeras – kariūnas, didžiavyris (?). (Atgal>>>)
       8. ...neguso – Negus Negesti iš etiopų kalbos pažodžiui – „Karalių karalius“ – Abisinijos imperatoriaus titulas. (Atgal>>>)
       9. Kraalis – pietryčių Afrikos tautose paplitusi žiedo pavidalo gyvenvietė, kurioje namai stovi ratu, vidaus aikštė naudojama kaip aptvaras gyvuliams. (Atgal>>>)
       10. Zanzibaras – sala Indijos vandenyno pakrantėje, priklausanti Tanzanijai, bet turinti autonomijos teises. (Atgal>>>)
       11. Gabesas – Tuniso uostas. (Atgal>>>)
       12. Kefa – Etiopijos provincija. (Atgal>>>)
       13. Senaaras – lyguma tarpupio žemėse. (Atgal>>>)

       vertė t.s.butkus

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt