ŠIAURĖS SONATA

Neklausk manęs, kodėl graudus aš,
kodėl suiro nepadegtas laužas
ir balso liepsnos bąla nepražydusios.
Pajūrio bangos mušas,
įtūžusi jėga akmens pakrantėj daužos.
Uolas užklojo šaltas šydas.

Apie pavasarį nepasakok ir žiedą,
per rudenį nukritusį,
nes jį nužudė šiaurėj tolimoj...
Baltųjų vėjų chorai sniegų sonatas gieda,
baltoji dykuma bedugnėm ritas,
danguj-bedugnėj miršta mylimoji...

Kodėl tu vis, kodėl siunti man
akių žydrumą negirdėtą?
Pro audrą, pusnį ir sniegų siutimą
jų dangų melsvąjį matau,
o juk žinau,
kad tu ne man ir aš ne tau.

Per tokią baltų vėjų vėtrą,
kai miršta ne viena tauta,
dainos linksmos nereikia aido.
Baltųjų vėjų pragare,
baltų laukų baltam ore,
užgeso gėlės, žiedų rytas,
vaizdai praėję išsisklaido,
bedugnės auga nematytos.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.

UŽRAŠAS

 

Pamėgau tolimus, klaidžius kelius,
Kuriais negalima begrįžt išėjus....
V.  M a č e r n i s


Lydėjo jį kančios ir skausmo dienos vėsios,
todėl dainų nerūpestingų nedainavo ir nerašė
poemų saule žydinčių. Į dangų pro širdies griuvėsius
juodieji kiparisai augo – raudulingos našlės.

Pakalnėn plaukė jo rauda, o vėjas,
praūžęs su audra, tyliuos arimuos dingo.
Taip sunku be audros, nes krist audroj norėjo,
o čia šiurpios nakties tyla krūtinėn sminga...

Suprato liūdesio ir skausmo būtinumą,
skausme ir liūdesy pamatė prasmę gilią.
Kančioj ir liūdesy – sakydavo – širdis nežūna:
ji myli dar tvirčiau, nors meilėj tyli.

O nežinojo, liūdnas, kad, audras palikęs,
nužengs į tylą, nykią ir beviltę.
Pamiršo, liūdnas, kad, tylon nuvykęs,
dienon jau nebegrįš, sugriuvus paskutiniam tiltui.

Paskendo sodų glūdumoj ir alpo
jis po tamsos našta. Po svoriu jos parkritęs,
tylos kiekvieną jautė dūžį šaltą
ir nykią prarają aplink:
sudužusių dienų šešėliai jam po kojų sviro,
o kelrodžiai ir kryžiai nyko pakely.

Taip naktyje ir dingo jis. Alėjų numylėtas,
svajonių ir sapnų nerealių meilužis.
Praėjo liūdnas ir žmonių nepastebėtas,
ir vėtroms, ir audroms tylon nulūžus.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.

ŽEMĖS UŽTEKĖJIMAS

Skara, dėmė ant juodo krūmo.
Po kojų išsprogdinti bėgiai.

Ko aš sustojau vėl papėdėj
nerealaus ir balto rūmo?

Nuo saulės juoko aikštės bąla,
lyja viršun fontanų lietūs –
plaukiu į melsvą žolių salą,
dangaus gelmes akim palietęs.

Tarp ežerų kalnai mažyčiai
susėdę stebi mane lekiant –

aš žemėn pažvelgiau netyčia
ir pamačiau krauju ją tekant.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.

ŽMOGUS

Čia atėjo žmogus vakar miręs,
todėl tiek žemės jo veide,
O žvilgsniu baisiu ir tragingu mintys taip sunkiai iriasi.

Iš paskutinės kamionetės, važiuojančios saulėtekin
naktį,
išmestas šaligatvin
staigiai atsikėlė
ir ėjo pėsčias ir mėlynas tramvajų šviesoj,
neprotingai ir graudžiai pašėlęs.

Į artėjantį dangų ištiesė žvilgsnį
ir norėjo pagauti paskutinę gęstančią žvaigždę.


Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.DIENA NAKTIN

Imk aštrią žvaigždę įkaitusiom akim
ir padainuok lopšinę mirusiems nakty,
aukštoj kaip sielvartas,
kaip juodas Paukščių Takas.

Dienon negrįždamas priglausk
kiekvieną pėdą nykstančią – praėjusią –
priglausk ją meilėj taip,
kaip glaudi ranką mylimosios prie širdies.

Tuomet tu dieną pamatysi
už lūžtančių kalnų palinkusią
žmonių nuvargintų kančioj –
ant švintančio pasaulio delno.

Kiekvieną žingsnį savo
prisiminsi pakely, suklupęs
prieš aukštą karsto mišką,
sausą kaip pušis.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.
PAUKŠČIAI

Toks rytas, kai nubundu
ir akis pilnas nebaigto miego
praplėšia paukščiai skambūs ir įvairūs –
toks rytas brėkšta man kasdieną,
kai noriu eiti pro rasų šakas
į švintantį pasaulio kraštą.

Sapnais įkaitintą neramią galvą pasidėjęs
ant mylimos moters baltųjų kelių,
kurie man brangūs ne mažiau nei visas švintantis pasaulis,

žiūriu į platų langą
kolibrių ir lakštingalų mansardoj.

Taip čiulba paukščiai čia kiekvieną netikėtą rytą.


 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.LOS RINDE EL SUENO

 

Juos gaubia miegas.
G o y a–L o s  C a p r i c h o s


1.

Šiltuose pataluose, sapnų pūkuos laimingi,
kietais veidais ir žvilgsniu, kurs nemato nieko,
mums kalba apie žemės laimę melagingą,
atbukusiom širdim saldumą miego siūlo,
bejausmį patogumą ir tūpčiojimą vietoj.

Nutolk nuo jų, keleivi. Tavo šešėlis sienoj
jų saldų sapną blaško.
Los rinde el Sueno.

 
2.

Tamsiose celėse, prigniaužti grotų svorio,
gūdžioj nakty be maišto sugulė ir snaudžia,
paklodėm prisidengę, audron grįžt nebenori:
beminčio ir beširdžio sapno surakinti,
apkurtę ir apakę, negirdi laiko griaudžiant.

Palik ir juos, keleivi. Tavęs bedalio, vieno
audra ir kelias laukia.
Los rinde el Sueno.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.
ŽUVĖDRA

Į kurį krantą mane mes
migla ir jūra ši nelygi?

Miglom žuvėdra mane lydi.
Žuvėdra, nelydėk manęs.

Tamsioj migloj, verpetų jūroj
žuvėdra blaškoma suklinka –

pro naktį kranto neįžiūrau,
ir horizontas dar nešvinta.

Manęs, baltoji, nelydėk,
žuvėdra, nelydėk manęs.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.
PIETA

Nurimo šviesiaveidis kaip dangus po griausmo,
žaibo ir lietaus, pranešęs žemei gerąją naujieną,
savo kančią ir savas žaizdas;
sustiprinęs visus, ištroškusius pavasario ir džiaugsmo,
palaiminęs praėjusias ir būsimas kartas.
Jam nebereikia jau paguodos, ašarų nereikia,
lai puošia jį žaizda ir kraujas, ir mirtis.

Šiandieną, nukankintas kaip ir jis,
kraujuojančia, sudužusia širdim norėčiau eiti nebūtin.

Paduok, geroji, stiklą man gaivinančio
gyvybės ir mirties vandens.
Visas ietis savin surinksiu aš, beginklis.
Paliks paminklas:
širdis ir ašaros ant kruvino akmens.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.
ARGENTINAI

Laisvos, bekraštės tavo lygumos.
Mano širdis taip pat laisva ir meilėje bekraštė.
Bet šiandien rauda ji ir kuria dainą
apie jūreivius per audras nelydimus,

nepasitinkamus, kurie ant rankų sužeistų
saulėtekių degėsius neša;
sužeistos šalyje užgesusių aušrų,
tos rankos skausmą rašo.

Koks tragiškai gražus saulėlydis many!
Koks tamsus vėjas plaukia pro mane į tavo plačias lygumas...
Klausyk, kaip manyje ledų suskaldytom, palūžusiom
šakom tėvynės mano medžiai ūžia...

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.
TOLIMOJI

Tėvynė tolima, miškai, laukai, dirvonai –
sukaustyti grandim sunkiom kaip mūsų amžiaus dienos.
Ten mirė džiaugsmas ir artojų dainos
ir viešpatauja ledo žiemos.

Svajonių kapinės mintis mums kausto.
Todėl taip neramu širdy ir liūdna būna.
Todėl gyvenimas apkarsta.

Ieškom šviesos nakty. Dienos užtektų
ir rytmečio rasos gaivios gal būtų mums gana,
kad vėl pabustum, prisikeltum ir užtvenktum
visas naktis širdin beplaukiančias, ir dingtų nykuma.

Tik tolimosios žvilgsnio reikia, mylinčio ir gero...
Beklaidžiodami po audras šaltas mes saulės pasiilgom.
Todėl dažnai taip skaudžiai šnera
pajuodę upės mirties dainą,
ir ašaros akis suvilgo.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.
TOLIMOSIOS SKUNDAS

Aš gyvenu dabar tokiam vaiduokliškam name,
kurio visi langai žvaigždynų šviesai uždaryti
ir pasaulio džiaugsmui. Pro mane
nematomos praeina dienos, o kiekvienas rytas
švintantis švininių debesų prisiminimais –
man drasko surakintą mintį.

Ir taip atgyja viskas:
matau svajas ir vizijas šviesias, dėl kurių metė
manieji sūnūs visa deginantin aukuran save. Sapnai
sustoja prieš akis kaip didelis liepsnojąs miškas,

kuriame jau nebeatskiriu detalių. Viskas susilieja
į didžiulį gaisrą. Smilkiniuose šlama
tragiškas žuvimo himnas. Dega vėjai,
nužudytas rytas ir širdis benamė.

Sapnų nenoriu jau ir džiaugsmo nebenoriu.
Vaiduokliškų namų tamsa ties širdimi parimo
plačiu šakotu voru
ir laša į mane nuodai šiurpaus nusiminimo.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.
RAMYBĖ MAN

Aš, vergas nepriklausomos dainos,
dainuodamas audras ir laisvą, platų vėją –
dainavau save.

Dabar, dienų griuvėsiuose sustojęs
(po nurimstančios erdvės dangum),
stebiu save pro skausmo spektrą,
pro pėdsakais manais paženklintą jaunystės kapinyną,
ir jaučiu: kad man praėjusių dienų paliko žymės aštrios;
kad jų spygliuotos užtvaros
kiekvieną mano mintį gelia.

Dangaus ir žemės užtemimo ir žmogaus nematantiems:

jeigu neturite jėgų pakelti žvilgsnio į mane
(praėjusį ir einantį), nutilkite, palikdami
mane žvaigždėms ir medžiams:
ties tamsiom upėm stovi medžiai rūstūs,
ir aš, jų artimas.

Ramybė jums, šešėlių medžiai,
sausas šakas panėrę į slaptingą upių naktį.
Prieš naują nerimą ramybė man.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.
MANO KELIAS Į LYGUMAS

 

Lysandrui Z. D. Galtier


Aprašė jas kiti
keleiviai, gimę čia ir augę, nelaimingi, nesudužę,
ne taip, kaip jos many gyvena.

Kai mano gyslomis visų kovų ir mūšių sugriauti,
audrų suplėšyti (kaip vėliavos ant vėjų),
dienų miglotų – neramių – vaizdai sruvena –
aš priimu kitaip tas lygumas, kitaip į jas einu:
juk niekados aš, niekad iki šiolei negalėjau
(kaip kiti keleiviai) gimti čia nei augti, nei mirštančias dienas
                                                                             žymėti
švininiais sužeistojo žingsniais...
Plačios lygumos, oi plačios, begaliniais tyrais
sunkiasi į širdį man ir niekur, niekur išsigelbėjimo tau.
Tolimos tėviškės manos beržyno, nei pušies pasvirusios,
vienatvėje ir saulėje apakęs, nematau.

Naktyje gimęs, mėtytas ir plaktas
į visus žemės šios bedugnių akmenis,
aš vėl krentu širdim žemyn ir tirpstu begaliniuos horizontų tyruos,
ir žemei šiai, ir dangui svetimas.

 

 

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.
EPILOGAS

Kai atėmė man viską:
ramumą, saulę ir pavasarį,
ir kai pasakė – niekas, niekas jau tavęs nesužavės,
žinojau:

užtiksiu slėnius tarp kalnų, medžius ir paukščius,
tarp kurių
pamiršiu savo sielvartą ir įkalbėtą pražūtį.
Tuomet išaugsiu ant stačios uolos audroj,
kuriai praėjus žydi laumės juostos.
Pamiršiu praeitį negerą,
kurią man davė žmonės negeri;
pamiršiu tuos, kurie man skausmo pavydėdami
(ne patys juo gyventi niekad nemokėjo ) sakė,
jog mano kelias vien tik pražūtis, žiauri mirtis
kapų dienoj. O ją mirtingu žvilgsniu išmatuoti sunku
ir be galo pavojinga.

Leiskit pakilti man į kalną,
kuris siekia trijų tūkstančių ir šimto metrų
virš žemyno žmogaus lygio,
kur guli ledas ir žmonių neliestos uolos.

Stovėsiu aukštas ten ir nepasiekiamai status akmuo.

Žemė. Poezijos antologija – Vilnius: Vyturys, 1991.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1