salys semerys 2


       Nesenai pasirodė Salio Šemerio „Granata krūtinėj“*.

       Tai nedidelis S. Šemerio eilių rinkinėlis. Pirmoje vietoje eilės „Pojučių pokylio prožektorius“. Jose jis kviečia ateiti jo klausytis visas,

              kurios nutukę ilgesiais,
              kurioms lakštingalų kova ingrisus,
              kurioms tik raumenų liepsna užeis.


       Jis pasižada joms:

              Aš erzysiu kaip vaikas šunį
              Visų išklampiotus širdies kampus...


       O baigia rinkinį eilėmis „Amen“, kuriose tokius savo troškimus išlieja:

              Kad mergos lieknaklubės, standžiakrutės skaisčiaveidės,
              prieš gulant nepamirštų paskaityt mane;
              įjaudintais glėbiais mane pašėliškai suskleidę
              su manim degtų svaigiame žeruojančiam sapne...


       Čia yra išreikštos pamatinės, vyraujančios visame rinkiny „idejos“. Paskui mergas ir „raumenis tirštus“ jis bėga ir eilėse „Šiaudadušis“, ir „Naktibaldoj“ — ten jis tiesiog „ties gatvių ir gatvelių — šuntakių kampu“ gaudo merginas ir jas gašlinga savo poezija vaišina. Ir „Himne mergelei“ jis prašo tik jos „raumenų gaisrų“, „kurie gaivinamai jį apsems“...

       Kitos vedamos idejos nėra visame Šemerio rinkiny, norint daug stiprių vaizdų jis duoda, daug įvairių temų jis paliečia.

       Vienas eiles jis net „Laisvėjantiems“ paveda. Jose jis sako:

              Ir aš jusiškis kunu ir krauju...
              Ir aš į talką jums einu...
              Einu... Šalin šešėlius aš veju...
              Sukuos jus rato stipinu...
              Aš — laisvas jūsų būgnininkas, nes
              bugnuodamas be paliovos,
              šaukiu ir raginu minių minias
              prie mus iškeltos vėliavos...


       Matyt, Šenerys įsivaizdina esąs darbo minių bugnininkas ir jas šaukia į kovą. Toliau jis rašo:

              Aš — jūsų balsas, skelbiantis griausmu
              Vergystę griaujančias audras,
              šaukiu laikams erdves tikras...
              Šaukiu kovoti del naujos buties,
              į apkasus vedu aš jus,
              kame vergai laisvas skraistes nuties
              per šiuos žutbutinius mušius...
              Aš — jums dainuosiu nugalėjimo himnus...


       Ištikrųjų tas „nuvalkiotų jausmų“, kaip jis pats sakosi „Šiaudadušy“, mergininkas siulosi į bugnininkus darbo minioms! Ir atsiranda žmonių, dargi iš mums artimų, kurie tikisi iš supuvusio vėjo pamušalo, kuris jokių principų ir idejų nepripažįsta, kuriam viskas yra reliatybė, išskyrus tik mergų „raumenų poeziją“, — iš tokio vėjo pamušalo tikisi susilauksią darbo minių kovos poetus! Tai yra tuščios ir kenksmingos svajonės.

       Toks vėjo pamušalas gali kartais, nusikamavęs karštais mergų glėbiais arba gerai įkaušęs, ir darbininkų klesos kova pasigėrėt, ir vienas, kitas kovos eiles parašyt. Lygiai taip-pat gali kartais pasigėrėt nenuolaidžia darbininkų klesos kova ir didžiausi jos priešai — nutukę darbininkų krauju buržujai, aukštieji valdininkai ir teisėjai, smerkiantieji revoliucinius kovotojus myriop, net žvalgybos viršininkai, pailsę nuo revoliucionierių žvėriškų kankinimų, — ir jie kartais gėrisi, kaip iškelta galva sutinka revoliuciniai darbininkai mirtį ir kaip suspaustais dantimis pakelia biauriausius kankinimus ir nė žodžio neprasitaria. Juk budelis-poetas Mikuckis, žvalgybos viršininkas Liudas Gira ir kiti žvalgybininkai-poetai parašė ne vienas kovos eiles. Vienas tas nieku būdu negali padaryti jų darbo žmonių kovos reiškėjais, kad ir jie ne kartą deklamuoja ir apie tą kovą.

       Šemeriai yra ne kas kita, kaip nesiblaškančios prieš galą buržuazinės inteligentijos sielos reiškėjai. Jie jaučia, kad jau ateina buržuazijos viešpatavimui galas. Jie mato, kaip „pasaulis dega ir liepsnoja“ („Žaižaruojantieji žibintai“).

              Pasaulis lyg patrukusis ugnekalnis
              Išsivertė liepsnotom rankom.

       Toli, toli jie tarytum mato

              Lyg paukščių kelius
              Plevenant skaisčiai žaižaruojančius žibintus...


       Vienok jie taip suaugę su buržuazijos pasauliu, kad jokiu budu negali pasiliuosuot iš jo vergijos pančių. Daugiausia, prie ko jie gali prieit, tai prie „litanijų“ giedojimo.

              Žeme, skaistėk!
              Pasauli tapk grynas!..
              Žeme, ...remontuokis!..
              Pasauli, godumo nukryžiuotas,...
              Prisikelk iš numirėlių sveikas ir pagijęs!
              Žeme,... savo kryžium dabinkis!
              Pasauli, rusiuose spekuliantų varomas,
              Pasauli, pagieža pribrinkęs,
              Nusiplauk nuskriaustųjų ašaromis!...
              Žeme, granatų tašoma,
              Pasigailėk mus, tavęs prašome...


       Tokios litanijos, kai-kur ir su ponu dievu („Reliatybėj“), žinoma, jokios tikros kovos prieš spekuliantų viešpatavimą nereiškia. Tai yra grynai kunigiškas priėjimas prie merdėjančio sunkioje agonijoje kapitalistinio pasaulio klausimo. Tokia jau yra besiblaškančio šiandieninio inteligento siela: tai jis, matydamas begėdišką patriotinių spekuliantų gobšumą ir visur aplinkui puvimą, ima šaukti apie kovą prieš supuvusį, kraujuose pasriuvusį pasaulį, tai išsigandęs to šaukimo, vėl ima kartu su Tumu litanijas giedot ir džiaugtis vasario 16 d. manifestacija.

              Šmėklos ir apuokai į pakampes!

— ruščiai jis šaukia vasario 16 d. Kokias šmėklas ir apuokus jis į pakampes varo per tą patriotinių spekuliantų šventę, kiekvienas lengvai gali suprasti. Užtat nenuostabu, kad lietuvių buržuazijos šulas kun. Tumas, kuris, be abejonės, aukščiau stovi už kitus buržuazijos agentus literaturoje, nepaisydamas pastarujų pludimo prieš Šemerio „granatą“, ima jį savo globon. Jam, surembėjusiam buržuazijos vėjo pamušalui, Šemerys patinka, nežiurint jo „raumenų poezijos“, kurios joks „padorus“ buržuazijos „pranašas“, ypatingai kunigas, negali be pludimo priimti. Kun. Tumas jaučia, kad tai jo žmogus. Pasidarkys, pasidarkys kiek, pablevyzgos truputį, o kuomet visiškai nusivalkios, įgis proto ir pasakys „Amen“. Ir nueis jau be niekur nieko buržuazijai tarnaut.

       Šemerio troškimai, kaip mes matėme, labai maži. Be mergų da jis trokšta, kad jo vardas butų iškeltas aukščiau Horacijų ir kitų didžiųjų poetų. Tai jam taip-pat gali puikiausia duoti buržuaziniai rašytojai, kurie nesigaili saviesiems visokių garsių vardų, genijų ir t.p.

      Da vieną dalyką čia noriu pažymėt — Šemerio eilių formą. Jose yra nemaža skolinta iš Rusijos jaunųjų poetų formos, kurią ypatingai vartoja vadinamieji proletariniai poetai. Pas jį taip-pat figuruoja ir fabrikų švilpukai, mašinų ir šekšternių sukurys ir t.t. Reikia pasakyt, kad šia forma rašyti Šemeriui net geriau sekasi, negu kai-kuriems vadinamiems proletariniams poetams. Jo eiliavimas dažnai buna labai skambus. Jo vaizdai stiprus, temos įvairios. Jis ir karo lauką aprašo, ir miestą, ir pasaulio prieblandą, ir žaižaruojančius žibintus, ir Baltijos bangų baletą, ir oru lakstymą ir t.t. Vienok visa tai anaiptol nedaro jo poezijos proletarine ir dargi artima proletarinei. Tai tik rodo, kad pati forma ir tema da jokiu budu nenustato poezijos dvasios. Visų pirma mes ieškome joje ir turime ieškot turinio, idejos. O Šemerio eilių turiny tik vieną ideją galima rasti, kuri kiaurai per visą jo eilių rinkinį eina, — tai „tirštų raumenų“ ideją. O be jos — tik besiblaškančio, pasitenkinusio savim ir įsigalvojusio apie savo didvyriškumą buržuazinio inteligento nuvalkiotų jausmų ir minčių mišinys.


       * „Keturių vėjų“ leidinys No 1. Kaunas, 1924 m., 30 pusl.

       „Kibirkštis“, 1925 m., Nr. 6—7

      Kalba autentiška

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1