Išėjo 1, 2 ir 3 numeris visai naujo tipo žurnalo: „Vešč“. Žurnalas buvo spausdinamas keleta kalbų: rusų, vokiečių, prancūzų. Žurnalui rūpėjo visų tautų naujasis menas.
       Tai pirmoji pastanga sugretint įvairių tautų naujojo meno atstovų veikimą. Lig šiol daryta taip, kad kiudaugiau skirtis nuo visų kitų, kad niekam nepanašėti. Šis žurnalas mėgino supelėjusių plytų tautines sienas sulaužyt ir naujojo meno atstovus tiek suartint, kad jie stačiai paduotų vienas kitam ranką ir sudarytų bendrą grandinę.
       Tai naujiena.
       Jau pirmus žingsnius darydamas žurnalas įrodė, kad ši idėja buvo pribrendus, kad dauguma Europos tautų menininkų trokšta siaurose tautinėse sienose. Naujojo meno šalininkai prancūzai, vokiečiai, italai, anglai, ispanai ir kiti entuziaztingai žurnalą sutiko ir gyvai jame dalyvavo.
       Tačiau žurnalą sulaukė daugumos rusų emigrantų Berlyne leidžiamų laikraščių likimas: trečiuoju numeriu jis baigė sava trumpas dienas. O gaila. Pradėtas darbas daug ko ateity žadėjo.
       Šio laikraščio redaktorium buvo I. Erenburgas. Tai yra vienas žymiausių šių dienų rusų rašytojų. Kai kurios jo knygos (pavyzdžiui Chulio Chureniteto) išverstos į daugelį Europos kalbų. Erenburgas ne tik vedė šį žurnalą, bet plačiai Europos spaudoje agitavo už naująjį meną. Jo straipsnių rasite visuose žymesniuose Europos ir Amerikos moderniniuose žurnaluose. Jis savo pažiūras į naująjį stilių išdėstė savo įdomioje knygoje: „O vis delto ji sukasi!“
       Ir dabar, norėdamas lietuvių visuomenę supažindinti su šiuo žurnalu ir pakeliui bendrai su naujuoju rusų menu, kalbėsiu apie žurnalą ir knygą kartu. Nes ir čia ir ten viešpatauja maždaug viena dvasia ir abejose vietose kultiviruojamos tos pačios meno srovės.
       Kas išūgdė šių dienų naująjį meną?
       Tiesa, naujosios srovės, kurios ir dabar tik su kai kuriom pataisom gyvuoja, jau senai buvo pasireiškę. Bet naujojo meno ūgį J. Erenburgo nuomone pagreitino dviejų paskutinių dešimtmečių įvykiai.
       Ši laikotarpį jis dalina į tris periodus, kurie gan griežtai nuo vienas kito skiriasi.
       Pirmas prieškarinis periodas:
       „Perteklius gaminamų daiktų, bet stoka vertės pajautimo. Tingumas ir lengvamanybė. Grandiozūs technikos užkariavimai (aviacija, submarinos, automobiliai, metalurgija ir t. t.). Bet juos supranta tik negausus specialistų skaičius. Paskutiniai devyniolikto amžiaus recidivai — teosofija, neokatolicizmas, Bergsonas, Klodelis, Berdiajevas ir t.t. Individualizmo varlė paskutiniškai pučiasi: viršžmoginės pastangos baigiamos smuklėse. NEAIŠKUS KAŽKOKIOS DISCIPLINOS TROŠKIMAS. Įvykių išvakarės.
       Antrasis karo periodas štai kokių turi žymių.
       Melas, pyktis, maldos ir gedulingos „krautuvininkų“ pamaldos. Bet greta ta ir: organizacijos demonstracija. Lai organizacija sukurta biauriu tikslu ir pilna melagysčių, bet išorinėmis formomis daug ko mokinanti. Apkasų, kulkosvaidžių ir armotų vaizdai. SUSIARTINIMAS SU mūsų amžiaus stebuklu — MAŠINA. Nustojus turtų darbas ir daiktai imta branginti. Nežiūrint prietarų ir įvairių amuletų religijos nyksta. Sveikas statumas naikina melagingą idealizmą. Kuopos, pulkai, klasės, tautos ima draugauti. Karas, pradėtas vardan melagingų, siaurai tautinių idėjų, romantingo heroizmo ir daiktų niekinimo, baigiasi internacionalizmo, pozityvaus teisėtumo ir blaivaus darbo išaukštinimu.
       Trečias, po karo, periodas. Čia pastebima:
       Trokštančios nuo žemės pasikelti žmonijos konvulsingos pastangos. Tautininkai — konkurentai, filosofai, ministeriai ir spekuliantai tęsia išvakarių chaosą. Bet žmonės, supratę baisią karo pamoką, stato viso ko aukščiau.

DARBAS, AIŠKUMA, ORGANIZACIJA

       Ši trejybė tai yra naujojo meno religijos ženklas“.
       Štai kas I. Erenburgo žodžiais paruošė naujajam menui dirvą. Tai, kad kitoks menas dabar neįmanomas, kad atsilikusių estetų užgaidos jau nebeturi jokio pamato I. Erenburgas įrodo štai kuo:
       „... pažiūrėkite, — sako jis — Į šių dienų, žmogų. Jis mėgia sveikatą ir linksmumą. Sportas jo gyvenime užima labai svarbią vietą. Tai ne atskirų mėgėjų prasimanymas. Paimkit kurį nors darbininkų laikraštį ir pažiūrėkit sporto organizacijų skelbimus ir jūs suprasite, kad sportas bendrai visiems artimas. Naujas gražumo pavyzdys — sveikas, išmankštytas asmuo. Kur išbalę „mergos — deivės“, neurastenikai svajotojai, apie kuriuos kalbėjo romantikai?
       „Sveikas žmogus mėgia džiaugtis, linksmintis, juoktis. Jis gali sunkiai, kiek žmogaus jėgos neša, kentėti tik priverstas, bet ne savo smagumui. Čia nebeturi kuo maitintis Andrejevas ir Giuismansas. Gali būti tragedija, bet ne ašaringa drama.  B u f o n ad a. Pilni skaidrūs tonai.
       „Šių laikų žmogus mėgia  a i š k u m ą. Sutikęs paslaptį jis nesudeda maldingai rankų, bet stengias ją pažinti. Meterlinkų misticizmas jau baigėsi.
       Tokiu būdu apibrėžęs šių dienų žmogų autorius toliau nurodo ko dabar žmogus yra pasiilgęs, ko jis trokšta ir ką neigia.
       „Iš aiškumo seka griežtas tikslumas. Namai, žmogaus diena, motoras — viskas turi būti griežtai tikslu. Viskas remiama matematiniais, nejudinamais įstatais. Svarbu ne ūpas (nusiteikimas), bet jausmai. Daugiau  n e b e į m a n o m a s  i m p r e s i o n i z m a s. Dabar vyrauja GRIEŽTA FORMA“.
       „Patologija, kuri tik specialistams įdomi, išbraukiama iš kūrybos. Žmogus vertina ne tą, kas jį skiria nuo kitų, bet tą, kas jį su kitais riša. Nelaimingas individualizmas“.
       Jam (šių dienų žmogui) ne mitai, ne simboliai, bet gyvenimas reikalingas. Jis giliai realistingas, bet savo patirty jis bendrina ir sintezuoja pasaulį. Jo realizmas — sintetinis“.
       „Sintezio ieškodamas, jis nesirausia sielose ir neanalizuoja formų. Jo gyvenimas tai ne archeologo bei chimiko kabinetas, bet fabrika“.

       Suglaudęs savo mintis J. Erenburgas sudaro formulą.
       Štai:

Šių dienų žmogaus savybės: Nykstančios formos: Naujojo pradžia:
Sveikata
Aiškumas
Tikslumas
Visuomeningumas
Gyvenimo pamėgimas
Romantizmas
Misticizmas
Impresionizmas
Individualizmas
Simbolizmas
Optimizmas
Mašinizmas
Sintetizmas
Kolektyvizmas
Realizmas.


       Toliau analizuodamas nykstančias meno formas autorius randa, kad jos buvo remiamos vienu pamatiniu meno nusistatymu: puošti gyvenimą, bet neorganizuoti jį. Buvo, — sako jis, — būk griežtai nusisukama nuo gyvenimo, bet iš tikrųjų tos meno formos gyvenime tenkinos tik nežymiu narkotiko vaidmeniu.
       Didžiųjų epochų menas ne toks buvęs. Pavyzdžiai: Aigiptas, Asirija, Viduramžiai (eposas). Tada menas organizuodavo gyvenimą.
       O nuo Renesanso aukštumų lig praeito amžiaus pabaigos menas nyko, kol galų gale pavirto į išrinktųjų prabangą. Menas tik nuo darbo pavargusio žmogaus poilsiui tetarnavo.
       Vakar dienos menas buvo  D E K O R A T Y V I S  gyvenimo pradmuo.
       Naujasis menas griežtai priešingas savo išvadose, nes visai kitu kuo remiamas. Jis ne tik negilina duobės, kuri jį skiria nuo gyvenimo ir nuo darbo, bet stengias tą duobę užpilti; juk aišku, kad tik tokiu būdu jis gali atgimti. Jei menas to žygio nepadarytų, tai jis už kokio šimto metų liktų tokia pat bepročių užgaida, kaip pavyzdžiui morfinizmas ir pederastija“.
       Bet iš gelmių kasdienės buities pradėtas naujas menas. Tai yra  K O N S T R U K T Y V I Ų  pradmenų įsigalėjimas.
       Mūsų ir kitų tautų estetizmo riteriai nuolat kaltina naujojo meno atstovus, kad jie madas vėjoja iš kitur pagautas idėjas seka. Tai yra grynas prasimanymas. Nes pats gyvenimas teikia įrodymų, kad naujasis menas yra nuosekli šių dienų gyvenimo išvada. Kuo paaiškint, kad:
       „Paskutiniu metu visi „vieną“ suprato. Daug kas tą „vieną“ trumpai ir aiškiai pasakė. Tarp savęs nesusikalbėję („tai ore plauko“, sako sumanios senutės), bet įvairiuose kraštuose iškėlė tuos pačius obalsius.
       Prancūzų laikraštis „L'ESPRIT NOUVEAU“ sako:
       „Naujoji dvasia — tai

                                            K O N S T R U K C I J O S
                                                                                            dvasia.

       Amerikos žurnalas „La Vida Americana“ kalba apie tai, kad naujojo meno  K O N S T R U K T Y V I A I  pradmenys nustelbia dekoratyvius.
       Holandijos žurnalas „De Stijl“ pabrėžia, kad naujas kolektyvis stilius remiamas  ko n s t r u k t y v i a i s  pradmenim.
       Rusų žurnalas „Unovis“, sako:

                                                       mūsų pamatas:

                                                                                K O N S T R U K C I J A.

       O vėliau išėjęs rusų žurnalas „Lef“, pridursime, taip pat žada kovoti už meną, kuris organizuoja gyvenimą. Jis dar aiškiau pasako. Štai pirmo numerio deklaracijoje skaitome:
       „Tik meno konstruktivizmas — nulis. Kyla paties meno gyvavimo klausimas. Konstruktivizmas turi išsivystyt į aukščiausią formulą viso gyvenimo inžjneriją“.
       J. Erenburgas ironingai priduria:
       „Prašome, nemanykite, kad tai pranašai ir žiniuonys. Tai tiesiog blaivios iš realių davinių išvados. Menininkai išėję iš savo bokštų pažvelgė į gyvenimą ir nustebo. Nauja buitis, naujas žmogus — reikalingas ir naujas menas. Kad suprastume perversmą nereikia studijuoti estetinius manifestus, pakanka tik aplinkui pasidairyti“.
       Klausimas:
       — Kas privertė menininkus keisti savo pažiūras į meno uždavinius?
       Atsakymas:
       „Gyvenimas, savo naujam galingam

                                                                I N D U S T R I J O S
                                                                                                       pavydale.
       Štai citata iš jau minėto prancūzų žurnalo „L'esprit Nouveau“.
       „Nieks dabar neginčija estetikos, kuri paeina iš šių dienų industrijos. Vis daugiau ir daugiau mašinos, kurios proporcingai, atsižvelgiant į svarumą ir medžiagą, statomos pavirsta į tikrus meno kūrinius, nes juose yra planas. Bet išrinktieji, kurie organizuoja pramonės gyvenimą, kurie gyvena veikliai drąsioje atmosferoje, dirbdami tikrai gražius daiktus, mano, kad jie tolimi nuo kūrybinės estetikos. Jie klysta, nes jie yra aktyviausi šių dienų estetikos kūrėjai. To nei menininkai, nei industrijos darbuotojai dar nesupranta. Bendroje gamyboje, bet ne atskiruos ornamentaliuos papildymuos, glūdi epochos stilius“.

                                                                        ————

       Tų pačių idėjų vedamas žurnalas „Vešč“ savo 1-2 Nr. rašo:
       „Mes mažiausiai popieriaus aikvosime kovai su Akademijų epigonais. Neigiamoji „dada'istų“ kurie primena ankstyviuosius prieškarinio periodo rusų futūristus, taktika mums išrodo anachronizmu. M E T A S   jau nuvalytose vietose  S T A T Y T I. Mirštantieji patys numirs, o dirvonai reikalingi ne programų ir deklaracijų, bet darbo.
       Čia jau matom naują naujųjų meno srovių gyvenimo taktą. Lig šiol daug energijos padėta beprotestuojant prieš senųjų atgyvenusių meno formų įsivyravimą. Juk į daugumą naujojo meno kūrinių galima žiūrėti, kaipo į protestą prieš senąjį meną. Futūristai, dadaistai, ekspresionistai ir kiti savo deklaracijose juk vien tik protestus reikšdavo. Vyriausias obalsis lig šiol buvo:

                                                                G R I A U T I.

       Nepakako straipsnių, deklaracijų. Poėtai naujomis poėmomis griovė senas tradicijas, senus kanonus. Dailininkai spalvomis ir bruožais reiškė protestus prieš aklą gamtos kopijavimą.
       Juk naujieji menininkai taip ir vertindavo savo kūrinius: jei kūriny pavyksta senas formas paneigti — jis geras, jeigu ne tai jis silpnas.
       Ir štai dabar pasigirsta balsas:

                                                    M E T A S  K U R T I.

       Žili skeptikai gali čia galva palinguoti:
       — Gerai. Kurkit. Jau metas pradėt. Mat, jauni buvote. Dabar pagyvenę matot savo klaidas... Grįžtat atgal. Gerai, kurkit. Mes to ir laukėm. Mes tai ir žinojom! Taip, žinojom, nes patys jauni buvom. Tada, rodos, viską griauk ir versk!... Viskas galima!... Tik vėliau supratom kas ko verta. Ir tie jūsų žodžiai apie ,,naujumą“ tik tuščias visų epochų jauniems menininkams charakteringas bruožas.
       Bet apsirinka žili skeptikai. Jų senos akys nebemato taip toli, kaip reikėtų matyti, jei norima pastebėt kas dabar meno gyvenime dedas.
       Tik tie gali manyti, kad šis meno perversmas tenkinsis tuo, kad sukurs eilinę vadinamąją „meno mokyklą — srovę“, kurie dalyko gerai nepažįsta.
       Štai, pavyzdžiui, kaip žiūri į savo darbo ateitį naujojo meno avangardas — futūristai:
       „Futūrizmas niekados nebuvo meno srove ir tarpusavis įvairių žmonių susibūrimas į grupę, be abejo, laikės ne frakcine iškaba. Futūrizmas nustotų buvęs futūrizmu, jei jis radęs keletą meno gamybos šablonų, pagaliau nurimtų ir nustotą vaidinti revoliucinį fermentą — akstiną, kuris verstų nuolatos ieškoti naujų ir naujų formų ir skatintų prie išradimų. Nuo futūrizmo gali atskilti (ir atskyla) srovės. Galima kalbėti apie Majakovskio, Chliebnikovo ir kitų mokyklas — sroves. Bet nuolatos reikia būti akilam, nes nesveikas nusiraminimas, kuris seka iš tos srovinės populerizacijos, jei tik ji nėra mokymosi pobūdžio, žalinga futūrizmui.
       „Iškraipytos futūrizmo grupės ir grupelės, už skatiką įsigiję futūrizmo, stengias savo pelėsius nulekuoti, kad jie pavirstų į moderninę, gerai perkamą prekę.
       Svarbu žinoti, kad sekimas yra reikalingas tik mokymuisi. Reikia pažinti poėtą (ar kurį kitą meisterį) įveikt jį ir atmest, o pačiam savarankiai treniruotis ir pagaliau rast savus darbo būdus, kurie reikalingi kuriančiai epochą klasei.
       Čia pat dar priduriama:
       „Futūrizmas niekados nebuvo srove. Tai buvo socialiai, — estetine tendencija, tai buvo užsibrėžimas grupės žmonių, kurių pamatinis bendradarbiavimo taškas buvo ne teigiamieji uždaviniai, ne aiškus savo „rytojaus“ nujautimas, bet nepailstama ir negailestinga neapykanta prie savo „vakar ir šiandien“.
       Dar svarbi pastaba:
       „Futūristas nustoja buvęs futūristu, jei jis pradeda pakartot, kad ir pats save, jei jis pradeda gyventi iš savo kūrybos kapitalo nuošimčių. Futūristas gali pavirst į mieščionį — paseistą, jei jis nustos lankstumo ir smogiamos galės rišdamas klausimus apie metodus ir būdus auklėjimo išradingo, treniruoto ir klasinei — naudingo žmogaus:
       Paskutinė frazė jau kalba apie pamatinę futūrizmo užduotį. Kitur ta pati mintis jau aiškiau pasakyta:
       „Naujo žmogaus auklėjimo propaganda savo asmenyje yra futūristų, kurie be šios vedamos idėjos tuojau pavirsdavo į žodžio ekvilibristus, vienatinis kūrinių pamatas; jie ir lig šiol dar išrodo žongleriais tiems, kuriems svetima yra naujo pasauliojučio propaganda“.
       Tokiu būdu, ne naujų paveikslų, eilėraščių ir apysakų gaminimas, bet naujo žmogaus auklėjimas, tam tikslui pavartojus meną, kaipo vieną to auklėjimo priemonę, - buvo futūrizmo kelrodžiu iš pat jo gyvavimo pradžios. (Visos tos citatos iš „Lefo“, 1 Nr. S. Tretjakovo straipsn. „Iš kur ir kur link?“).
       Dar naujas žingsnis priekin, tai „Vešč“ pareiškimas:
       „Mes neneigiam praeities praeityje“. Reiškia išgyventas jau tas laikas, kada futūristai rengės “išmest Puškiną iš dabarties laivo“, Toliau gi sakoma: „mes tik kviečiam daryti daiktus, kurie savo dvasia atatiktų dabarčiai“.
       Laikraštis išsiuntinėjo įvairių tautų menininkams anketą,užklausdamas kaip jie žiūri į ateities meną.
       Holandijos dailininkas Teo-van-Desburg, atsakydamas į pastatytą klausimą, tarp kita ko atsako:
       „Visų tautų dailininkai turi pagaliau vieną tikslą: rasti plastiniam eksperimentui bendrą ir architektoninę bazę. Nuosakūs menininkai suprato, kad ateities menas — kolektyvus, konstruktyvus ir antiindividualistinis menas.
       Naujasis menas evoliucionuoja abstrakcijos ir visapasaulinio stiliaus linkui. Atsikračius nuo paviršutinių smulkmenų ir nuo individualių bruožų bus galima sukurti kolektyvį stilių. Šis stilius, pakildamas aukščiau asmens ir tautos, tikrai ir realiai atvaizduoja pačius aukščiausius, giliausius ir bendrus grožio reikalavimus.
       Tiems, kurie spaudoje ir šiaip kartoja, kad V. Europos naujojo meno atstovai atsisako nuo savo idėjų ir grižta atgal, labai pravartu bus išklausyti ramų skulptoriaus A. Archipenkos balsą:
       Daug kas matydami, kad Picasso (kubistas) daro natūralistinius paveikslus, džiaugias: jau kubizmas baigia savo dienas.
       Archipenkos žodžiais, futūristai Karra, Severnini ir kiti, pamiršę dinamizmą, dirba italų muzėjinės dailės įtakoje. Kai kurie grižę prie natūralizmo, kai kurie inercijos būdu tęsia dar savo darbą.
       Tačiau nors ir jaučiamas naujųjų meno srovių gyvenime krizis, bet „negalima, sako A. Archipenko, ir manyti apie tai, kad menas sugrižtų prie senų formų. Apie tai svajoja tik paraližuota visuomenės dalis, kuriai meno naujienos visados išrodė Aigipto patamsiu.
       „Neabejotina, — toliau sako jis, — kad krizis prives arčiau prie siužeto, bet tai nesustabdys tendencijos pirma visa ko vertinti siužeto plastines kokybes ir jas (o ne patį siužetą) fiksuoti.
       Pirmu žvilgsniu rodos, kad nieko nauja nėra ir kad ieškoma to paties, ko ir vakar ieškota.
       Bet faktinai — yra.
       Menas turi rasti naują psichologinę vagą, kurios krantai turi naujas formas.
       Futūrizmo ir kubizmo nuopelnai Archipenkos taip apibrėžiami:
       „Jie abu (futūrizmas ir kubizmas) suvaidino didžiausį vaidmenį, jie sudarė kietą dirvą vietoje akademinės balos. Ta dirva ateity bus pamatas naujajai statybai. Tuo ir pasibaigs jų užduotis.
       „Futūrizmas parodė menininkams, kad mechanizmas taip pat gražus, kaip ir pats žmogus ir kiti daiktai. Jis parodė miestus milžinus su lokomotyvais, aeroplanais, elektra ir t. t.
       „Kubizmas išauklėjo harmonijos ir ritmo jausmą. Jis, nežiūrint savo naujoviškumo, atgaivino tai, kas amžius letargo miegu miegojo. Prieš renesansą meisterių kūrinių pamatas buvo harmonija ir ritmas. Tai vienodai charakteringa tapybai, skulptūrai ir architektūrai. Galima pasakyt, kad kubizmas privertė naujai vertinti paveikslus. Žiūrėtojas daugiau jau nebesigeri, jis jau pats kuria, mintija ir remdamasis plastiniais požymiais tų daiktų, kurie asocijuojasi su paženklintų daiktų formomis, kuria paveikslą. Tai yra kulminacinis kubizmo taškas. O jei toliau eitų kubistai, juos ištiktų bankrotas, nes toliau prasideda tiesiog geometrinis ornamentas vadinamas „arabesque moderne“, kuris tik sienų apmušalams tinka“.
       Laikrašty „Vešč“ yra daug dar reikalingų informacijų ir teoretinių santraukų, kurias mūsų visuomenei labai bus pravartu pažinti. Ateityje, manau, bus progos plačiau ir nuodugniau pakalbėti apie naująją poėtinę techniką, apie šių dienų poėziją bendrai, apie romaną be personažų, apie kinematografo įtekmę į literatūrą ir bendrai į meną, apie naująją architektūrą ir kitas meno srytis.

       Šią apžvalgą baigiu kronichinėmis žiniomis apie spartų Europos naujojo meno atstovų tarptautinio susijungimo augimą.
       Diuseldorfe įvyko:
       Tarptautinis kairiųjų menininkų kongresas. Vienas svarbiausių programos punktų: Tartautinės kairiųjų menininkų sąjungos įkurimas.
       Kairieji Prancūzijos menininkai sušaukė Paryžiuje kongresą kovotojų už dabartinės dvasios palaikymą.
       Yra ruošiamos tarptautinės kilnojamos parodos*).
       Ispanai, prancūzai ir kiti ima leisti laikraščius, kurie skiriami visų tautų kairiajam menui.
       Visai naujas, atmetąs tautines ambicijas, judėjimas ateity žada nelauktų vaisių.
       Ar pasiseks šio judėjimo entuziastams susikalbėti? Neabejojam. Neabejojam, taip pat, kad šis    judėjimas atgaivins meną.

------------------------
*) Apie tokią parodą ir Lietuvių meno įstaigoms praeitais metais pranešta. Tačiau del tam pranešime pasiūlytos kairiojo meno parodos Kaune daugiau nieko negirdėti.

       Keturi vėjai Nr. 1. – Kaunas, 1924 m. sausis

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1