Legendą apie Vilniaus įkūrimą visi žinome nuo mažų dienų. Išpopuliarino ją romantikai, tačiau pačią legendą žinojo ir gan tolimi mūsų protėviai, žinojo ją ir Lietuvos kaimynai. Apie Gedimino sapną ir Vilniaus įkūrimą pasakoja Vakarų Rusijos metraščiai (taip vad. grafo Krasinskio, Archeologinės draugijos, grafo Račinskio, Evreinovo nuorašai), Lietuvos metraštis (Bychovco kronika), M. Strijkovskis, A. Vijūkas–Kojelavičius ir kiti vėlesni autoriai. Legenda tokia įspūdinga ir giliareikšmė, kad įsispaudė mūsų sąmonėje it archetipas ir it archetipas nutolo nuo mūsų savimonės: mes ją pamename, tačiau taip puikiai, kad apie ją nė nemąstome. Tiesą sakant, taip ir turi būti. Apie mitus ir legendas nesamprotaujama – apie juos žinoma arba ne, juos galima tik atsiminti ar neatsiminti.


            Tačiau Gedimino sapno legenda, atitrūkusi nuo istorinių legendų tradicijos, pamažu virto gražia sakme, jei ne pasaka. Ir pasakiškėjo ji tuo labiau, kuo tvirčiau jautėsi istorijos mokslas, atmetęs tokius patikrinti nesiduodančius dalykus kaip legendos. Tačiau tai, kas istorijos mokslo požiūriu nepatikrinama, nebūtinai neturi prasmės. Galima priminti banalią tiesą, kad legendos nėra bereikšmės. Galimas dalykas, šias reikšmes, laikui bėgant, atsargiai, kaip jiems ir būdinga, išaiškins istorikai. Tačiau legendose glūdi ne vien tiesioginės istorinės nuorodos ar užuominos. Ne vienoje legendoje įsispaudę ir viršistoriniai, religiniai bei pasaulėžiūriniai dalykai. Todėl religinis, religijotyrinis požiūris į legendinę tradiciją yra visiškai pagrįstas. Ieškodamas legendą pagrindusių prasmių jis gali apsiriboti religinių prasmių paieškomis. Šiuo aspektu Gedimino sapno legenda labai turininga.


            Atrodo, ją smarkiai paveikė senoji lietuvių religinė tradicija. Kiekvienas Gedimino žingsnis nuo lemtingojo apsistojimo Šventaragio slėnyje iki pat įsakymo pradėti sostinės ir pilies statymą yra giliausiai religiškai įprasmintas.


            Legenda pasakoja, jog, pailsęs nuo įtemptos medžioklės, kurios metu jis nukovė taurą, Gediminas apsistojo nakvynei Šventaragio slėnyje, t. y. toje vietoje, kur nuo legendinio Šventaragio buvo deginami mirę didieji Lietuvos kunigaikščiai ir žymesnieji bajorai. Vadinasi, Šventaragio slėnis buvo religine prasme labai svarbi vieta. Joje Gediminas ir susapnuoja garsųjį sapną. Atsibudęs jis išsyk pasikviečia vyriausiąjį žynį – Lizdeiką – ir liepia jam išaiškinti mįslingąjį sapno regėjimą. Krivis Krivaitis taria, jog Gedimino sapno vilkas – būsimosios sostinės simbolis. Taigi Gediminas nėra vienintelis Vilniaus įkūrėjas – lygiai tokią pačią garbę su juo dalintis turėtų ir Lizdeika: sostinės įkūrimo idėja – kaip dievų valia – vis dėlto pirmiausia išeina iš jo lūpų. Vilniaus įkūrimas legendoje pateikiamas kaip pasaulietinio ir sakralinio valdovų bendradarbiavimo pasekmė: abu valdovai, Krivis ir didysis kunigaikštis, Vilniui nusipelno vienodai. Gedimino sapnas pats savaime būtų dar nieko nereiškęs, jei nebūtų gavęs lemtingosios Lizdeikos sankcijos. Vien dėl to jau galima tarti, kad Vilniaus įkūrimo legenda yra didele dalimi religinė legenda. Trumpai tariant: mums žinoma Vilniaus įkūrimo legenda kilusi, be abejo, didžiųjų kunigaikščių aplinkoje. Žyniai, kriviai, legendą būtų pasakoję kiek kitaip, pabrėždami Lizdeikos vaidmenį sostinę įkuriant. Tačiau kol kas reiktų panagrinėti turimą legendos versiją. Juk ir ji sklidina religinių nuorodų bei prasmių.


            Pirmiausia labai reikšminga tai, kad Gediminas užmigo Šventaragio slėnyje – savo pirmtakų, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių deginimo (laidojimo) vietoje. Gediminas, kad ir kaip medžioklės azarto apimtas, kad ir kiek nuvargęs, negalėjo nesusivokti, kad apsinakvojo kapinėse. Toks nakvynės vietos pasirinkimas šiek tiek sukrečia. Nejau nebuvo galima rasti tinkamesnės vietos? Galų gale archeologiniai kasinėjimai rodo, kad Vilniuje gyventa nuo senų laikų, gyventa ir iki Gediminui įkuriant čia sostinę. Ir Gediminui užmingant Šventaragio slėnyje čia pat stovėjo pastatai, – net vakaro prietemoje kunigaikštis galėjo įžiūrėti jų kontūrus – kuriuose vieta valdovo nakvynei galėjo atsirasti nesunkiai. Pirštųsi vienintelis įmanomas paaiškinimas – toks vietos pasirinkimas pernelyg neįtikėtinas, kad būtų atsitiktinis. Tačiau ko Gediminas tokiu pasirinkimu siekė?


            Lietuvių pasakose žinoma nakvynės kapinėse, konkrečiai – ant tėvo kapo – motyvacija. Sūnui miegant, pasirodo miręs tėvas ir suteikia jam ypatingą pagalbą. Ar ne panašios pagalbos laukė Gediminas, apsinakvojęs savo pirmtakų, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių, laidojimo vietoje? Tautosakoje dažnai pabrėžiama, kad sapnuose žmogus galįs bendrauti su mirusiais žmonėmis, kurie nesyk suteikia įvairių vertingų patarimų. S. Grunau liudijimu, būtent sapnuose prūsų vaidilos ir vaidilutės bendraudavę su dievais. O mirusiųjų deginimo paprotį grindžiantis Sovijaus mitas taip pat sukasi apie miegą ir jo metu patiriamus pojūčius.


            Gediminas susapnuoja staugiantį geležinį vilką. Jam pačiam, atrodo, ne visiškai aišku, ką tai galėtų reikšti. Sunku pasakyti, ar dėl kiekvieno sapno Gediminas kreipdavosi į žynį. Tačiau jei jis kreipėsi į vyriausiąjį Krivį Lizdeiką, be abejonės, nuvokė, kad šis sapnas turi ypatingą reikšmę. Ar ne dėl to, kad buvo sapnuotas ypatingoje vietoje?


            Lizdeikos pasirodymas legendoje nėra toks jau savaime suprantamas dalykas. Juk vargu ar į didžiųjų kunigaikščių nuolat rengiamas triukšmingas medžiokles leisdavosi ir vyriausieji žyniai. Antra vertus, legenda kartais lyg tarp kitko pamini, kad žyniai „netoliese gyveno“. Šis „netoliese“ darosi visiškai suprantama nuoroda – Šventaragio slėnis, didžiųjų kunigaikščių ir bajorų deginimo vieta, negalėjo apsieiti be tam tikros šventyklos ar kulto vietos. Be to, šventykla – jei pasitikėtume T. Narbutu ir Katedros kasinėjimais – stovėjo dabartinės Katedros vietoje. Todėl galima spėti, kad greitas Lizdeikos pasirodymas ryte nėra atsitiktinis. Be to, legenda sako, kad Lizdeika buvo vyriausiasis lietuvių žynys. Vadinasi, ir šventykla (ar kulto kompleksas), kuriame ar greta kurio gyveno Lizdeika, buvo svarbiausias lietuvių kulto centras.


            Tad Gediminas apsistojo ne „tuščioje vietoje“, o bent jau religiniame komplekse ar netoli jo. Todėl jo nakvynės vieta darosi dar problematiškesnė – tam, kad jis apsinakvotų vienoje iš religinio centro šventviečių – Šventaragio slėnyje – neišvengiamai reikėjo žynių leidimo. Be to, visiškai neaišku, ar Šventaragio slėnyje apsinakvoti panoro pats Gediminas, ar jam šią vietą pasiūlė žyniai. Abu variantai įtikėtini. Tačiau kyla įspūdis, kad viena iš sapno įvykyje dalyvavusių pusių – Gediminas ar žyniai – laukė kažkokio apsireiškimo ar bent ženklo: galbūt jo tikėjosi abi.


            Gedimino sapno rezultatas – įkuriama sostinė. Nesyk legendos kalba ne apie „miestą“, o apie „pilį“ ir „sostinę“ – t. y., įsakmiai nepabrėždamos šio steiginio absoliutaus pirmapradiškumo. Miestas ar gyvenvietė būsimosios sostinės vietoje jau seniai stovėjo. Čia gyveno ir vyriausiasis senosios religijos hierarchas – krivių krivaitis Lizdeika. Gediminas po savo sapno ima statyti pilį ir pats čia apsigyvena. Trumpai tariant, – religiniame centre įkuria politinį centrą – sostinę. Atrodo, anksčiau Lietuvos politinis ir religinis centrai nesutapo, kaip, beje, ir prūsų (legendinėje) tradicijoje – Romovė ar Rikojotas buvo religinis prūsų žemių centras, Noyto gyvenvietė – politinis.


            Tokiam steiginiui Gediminas privalėjo gauti žynių sankciją – be jos politinio ir religinio centro sutapatinimas nebūtų pavykęs. Žynių sankcija buvo gauta, kai savo valią apreiškė dievai – Gedimino sapne staugęs geležinis vilkas buvo išaiškintas kaip dievų valia, lemianti Vilniui Lietuvos sostinės likimą. Kad ir kas buvo šios idėjos iniciatoriai – dievai, Gediminas ar Lizdeika (žyniai) – jos įgyvendinimas to meto Lietuvos visuomenės susitelkimui turėjo didžiulę reikšmę.


            Dievų paminėjimas tarp Vilniaus įkūrimo bendraautorių nėra vien poetinė puošmena. Gedimino sapno legenda primintų religijų istorijoje žinomą inkubacijos paprotį – religiškai motyvuotą kelionę į specialų sakralinį centrą, kuriame laukta pranašingo sapno. Graikai tikėjo, kad su miegančiaisiais kalbą patys dievai, o pranašingus sapnus siunčiąs pats Dzeusas. Antikoje dažnai keliauta į šventyklas ir šventvietes, kur žmonės apsinakvodavo, tikėdamiesi sapne išvysti dievus, nes manyta, kad pastarieji greičiausiai gali pasirodyti jiems skirtose kulto vietose. Įdomu, kad bent jau išoriškai kai kurios graikų inkubacijos vietos primintų Vilnelės slėnį. Graikų herojaus Amfiarajaus šventovė stovėjo nedideliame slėnyje, apsuptame žemų kalvų; šiuo slėniu tekėjo upelis. Asklepijaus šventykla palei Epidaurą buvo įsikūrusi slėnyje, kuriame tryško šaltinis.


            Įsidėmėtina, kad prieš tokią nakvynę buvo aukojamas žvėris, kurio oda ir viena koja atitekdavo inkubacija besirūpinančiam žyniui, o aukotojas ant šios odos nakvodavo. Gal metraščiai, paminėdami Gedimino nukautą taurą, atkuria vieną iš pasiruošimo inkubacijai epizodų?


            Beje, tokie ypatingose vietose nakvojančių valdovų sapnai dažnai labai reikšmingi: faraonas Tutmozis IV (XV a. pr. Kr.) svarbų sapną regi miegodamas didžiojo sfinkso papėdėje. Hetitų karaliui Hatušiliui III (XIII a. pr. Kr.) sapne pasirodžiusi dievybė nurodo, kokiu keliu jis turi pasiekti valdžią.


            Taigi inkubacija ar tiesiog apsinakvojimas ypatingoje šventvietėje dažniausiai liudija akistatą su dievybe ar bent tokios akistatos troškimą. Inkubacijos metu gautas apreiškimas, be abejo, labai svarbus – ypač jei kalbama apie valdovo inkubacija. Sunku aiškiai suvokti, ar Gedimino sapno metu dievai pasirodė patys, ar atsiuntė ženklą – tačiau jų veikla čia akivaizdi.


            Tačiau Gedimino sapne apsireiškusių dievų valia dar turėjo būti išaiškinta. Metraščių pranešimai tarsi pabrėžia, kad Gedimino regėjimas buvo jam pačiam nesuprantamas. Čia ir pasirodo vyriausiasis lietuvis žynys. Labai įstabu, kad legendoje apie Vilniaus įkūrimą vardais teminimi du asmenys – Gediminas ir Lizdeika. Vyriausiasis lietuvių žynys Lizdeika išaiškina lemtingajame Gedimino sapne staugusio geležinio vilko prasmę, tardamas, kad šiuo ženklu dievai liepia įkurti sostinę. Taigi Lizdeiką reiktų laikyti Vilniaus įkūrimo bendraautoriumi.


            Pats jo asmuo labai įdomus – visų pirma todėl, kad tai vienintelis net legendinėje lietuvių tradicijoje vardu minimas vyriausiasis lietuvių žynys. Tai ne atsitiktinumas. Galima spėti, kad metraščiuose atspindėtos tradicijos akiratin Lizdeika pateko dėl savo giminystės valdančiajai dinastijai. Pasak vienų autorių, Lizdeika buvo kunigaikščio Narimanto sūnus (t. y. tarp jo dėdžių buvo ir didysis kunigaikštis Traidenis, ir Skalmantas – Gedimino senelis). Po tėvo mirties nuo Daumanto įniršio Lizdeika buvo slepiamas Šventame ąžuolyne. Čia jį perėmęs vyriausiasis žynys ir paskelbęs, kad jį rado erelio lizde. Vėliau Lizdeika tapęs krivių krivaičiu ir vedęs Vytenio seserį. Kitur ši aplinkybė neminima, tačiau visi metraščiai atkartoja pagrindinį Lizdeikos biografijos faktą – jo radimą erelio lizde, taigi pastarasis motyvas buvo puikiai žinomas. Be to, Lizdeikos vardas kildinamas būtent iš lizdo, kuriame jis buvo rastas. Legendinė tradicija pastarąjį dalyką išlaiko labai ilgai, iki A. Vijūko–Kojelavičiaus, o vėliau jį perima romantinė istoriografija (T. Narbutas). Nereikia užmiršti, kad iš Lizdeikos save kildino Radvilai ir kai kurios kitos bajorų giminės. Galbūt ši aplinkybė ir prisidėjo prie žinių apie Lizdeiką įsitvirtinimo legendinėje tradicijoje.


            Pastaroji kartais sako, jog Lizdeiką, dar kūdikį, pakabintame ant medžio lopšyje rado Vytenis bemedžiodamas; jo paliepimu Lizdeika buvo išauklėtas dievų tarnystei ir tapo vyriausiuoju žyniu bei geriausiu dievų ženklų aiškintoju.


            Taip Lizdeika įgijo kvalifikacijas, jam pravertusias, kai teko išaiškinti Gedimino sapną. Kaip minėta, Lizdeika buvo Vytenio pusbrolis ar svainis, taigi gan artimas Gedimino giminaitis. Ši aplinkybė Gedimino sapno legendos kontekste būtų labai svarbi, tačiau kokia reali jos įtaka Gedimino ir Lizdeikos bendradarbiavimui Vilnių paverčiant sostine, sunku nusakyti.


            Bet kokiu atveju Lizdeiką mininčioje legendinėje tradicijoje svarbiausias jo radimo erelio lizde motyvas. Būtent ši aplinkybė vėliau įteisina jo tapimą vyriausiuoju žyniu.


            Šis nuolat atkartojamas ir varijuojamas teiginys nėra savitikslė legendų puošmena. Viskas legendose turi prasmę, kaip ją turi ir būsimojo vyriausiojo lietuvių žynio atsiradimas erelio lizde.


            Sibiro tautų šamanų biografijose dažnai minimas paukštis, paprastai – erelis. Sakoma, jog šamano siela auklėjama erelio lizde. Sibire tikima, kad kieviena gentis turi savo ypatingą medį, ant kurio šakų paukštelių pavidalu gyvena ir dauginasi mirusiųjų gentainių vėlės. Iš šio genties gyvenimo medžio, mirusių gentainių vėlių buveinės, ir gimsta būsimasis šamanas. Šios geografiškai tolimos paralelės vis dėlto tobulai atitinka Lizdeikos radimą medyje, erelio lizde. Galima prisiminti ir lietuvių pasakas apie žmogaus kelionę į pomirtinį pasaulį. Ten atvykęs žmogus be kitų vaizdų mato ir aukštą medį, ant kurio sutūpę paukščiai čiulba nuostabiais balsais. Medžio viršūnėje tupintis paukštis gieda užvis gražiausiai. Šiuo vaizdu besistebinčiam žmogui angelas ar Dievas paaiškina, jog medyje sutūpę paukšteliai – tai mirę geri ir dorai gyvenę parapijiečiai, o medžio viršūnėje giedantis paukštis – tos parapijos kunigas. Būna ir atvirkščiai – tokiame medyje tupintys paukščiai pešasi ir klega – tai jau mirę blogi parapijiečiai su jų nesuvaldžiusiu kunigu. Šie motyvai šiek tiek sukrikščioninti, tačiau svarbiausi motyvai išlieka nepakitę. Atrodo, Lizdeika, iki pasirodydamas šiame pasaulyje, taipogi turėjo gyventi tokio nuostabaus medžio viršūnėje.


            Kita legendų versija, tarianti, jog Lizdeiką Vytenis atrado kabantį ant medžio, lopšyje, dar svarbesnė. Didieji, galingiausieji šamanai kaip tik ir būdavo auklėjami specialiame lopšyje. Pasak vienos Sibiro tautelės goldų legendos, pirmasis šamanas Chado gimė ant beržo ir „buvo išmaitintas lopšyje ant to beržo“. Jį maitino ir jo auklėjimu rūpinosi paukštis. Šamanų legendos galėtų paaiškinti, kodėl aptinkamos dvi Lizdeikos atradimo medyje versijos, kurių viena pasakoja, esą jis rastas erelio lizde, kita taria, jog kūdikis buvo aptiktas pakabintame ant medžio lopšyje. Mat jakutų legendose aiškinama, kad vaiko, kuriam lemta būti šamanu, sielą praryja erelis, kuris nuneša ją ant ypatingo medžio, ten peri kiaušinį, o iš pastarojo išsiritusį vaiką nuleidžia į geležinį lopšį. Taigi abi Lizdeikos atradimo versijos ne tik viena kitai neprieštarauja, bet ir viena kitą papildo: iš erelio lizdo būsimasis vyriausiasis žynys buvo nuleistas į specialų lopšį, kuriame jį ir rado Vytenis.


            Šitokios tolimos paralelės nėra vienintelės – panašiai apie žynių ir didvyrių gimimo aplinkybes pasakoja Kaukazo tautų epai bei sakmės. Sunku kalbėti apie kokias nors galimas tarpusavio įtakas. Greičiau manytina, kad šamano ar žynio auklėjimas erelio lizde – universalus vaizdinys, žinomas daugeliui tautų. Pagal jį mes ir galime atsekti kai kurias Lizdeikos gimimo aplinkybes.


            Nuo „aname pasaulyje“ augančio genties ar gyvenimo medžio, kurio viršūnėje gyveno būsimojo krivio siela, erelis Lizdeiką nunešė ant realaus medžio viršūnės, kurį laiką jį auklėjo savo lizde ir, atėjus laikui, nuleido jį į specialų lopšį, kuriame ir buvo rastas Lizdeika. Toks kūdikio atradimas jau savaime reiškė, kad jam lemta tapti vyriausiuoju žyniu.


            Galimas dalykas, Lizdeika išties dar kūdikis buvo įterptas į žinomą vyriausiojo žynio gimimo schemą (labai iš tolo, bet primenančią būsimojo Dalai lamos atradimo kūdikio asmenyje tvarką Tibete). Šio įterpimo priežastys neaiškios. Gal tai buvo politiniai valdančiojo luomo išskaičiavimai – pvz., galėjo būti siekta turėti „savo žmogų“ žynių hierarchijoje. Gal apskritai taip būdavo „atrandami“ vyriausieji žyniai. Galbūt reikėjo paslėpti kūdikį nuo jam gresiančių pavojų, nuo jį persekiojančių giminaičių. Galų gale Lizdeiką išties galėjo atnešti erelis. Visos šios prielaidos tėra prielaidos ir niekas daugiau.


            Tačiau Lizdeika buvo rastas. Drauge su juo iš dausų per erelio lizdą ėmė artėti ir Vilniaus idėja. Gedimino sapno akimirką ši idėja palengva ėmė virsti kūnu.


            Taigi labai trumpai pamėginome atsekti legendoje glūdinčias religines prasmes. Tai, kad jos išvedė į istorinių svarstymų lauką, nėra netikėta. Religija apsprendžia istoriją – tiek realią, tiek legendinę. Į kurios istorijos erdvę šįsyk išėjome – sunku pasakyti.


            Mes negalime teigti, kad aukščiau paminėti iš religinių legendų prasmių išsirutulioję įvykiai „objektyviai“ atsitiko. Tačiau visiškai pagrįstai galime tvirtinti, kad tai iš tikrųjų atsitiko legendoje: o ar „atsitiko“ legenda, negalime klausti. Ji paprasčiausiai yra.

 

            Miestelėnai: „Tauros“ Almanachas. – Vilnius: Taura, 1991.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1