„Keturių Vėjų“ teismo ekspertas doc. Tumas „Lietuvio“ 281 ir 282 numeriuos išdėstęs visas teisme nepasakytas jo paties ir jo kolegų mintis, išliejęs visa tai, kas mūsų darbo metu kai kieno širdis ėdė griežtų griežčiausiai pareikalavo iš mūsų, kad mes atsakytume į jo net 15 klausimų. Šį reikalavimą pildome ir atsakom gražiai į visus klausimus.
       Atsakom trumpai ir aiškiai, kaip teisme. Manome, kad mūsų atsakymai, nesukels niekam abejonių del mūsų minėtais klausimais nusistatymo.

       Keturių Vėjų Kurija

 

        Eksp. Tumas — 1. Ar lietuviškieji Keturi Vėjai iš tikrųjų, darbais, ne žodžiais jau ravėja samanas nuo piliečių širdžių ar dar labiau jas apželdo?

       Keturi Vėjai: Taip, nuo širdžių samanas ravėja.

       Eksp. Tumas — 2. Ar tikros yra K. V. estetinės pažiūros?

       Keturi Vėjai: Javol!

       Eksp. Tumas — 3. Ar K. V. pajėgia būti lietuvių „kalbos inžinieriais“?

       Keturi Vėjai: Stengias būt kalbos inžinieriais.

       Eksp. Tumas — 4. Ar ekstrevagancija yra menas, ar tik vaikiškas išdykavimas?

       Keturi Vėjai: Išdykavimas kartais esti menas.

       Eksp. Tumas — 5. Ar bolševikų proletkultas tinka šių dienų lietuviui ir Lietuvai?

       Keturi Vėjai: Ne, netinka.

       Eksp. Tumas — 6. Kur yra ribos antimoralingumui skelbti spaudoje?

       Keturi Vėjai: Žiūrėk eksperto Tumo straipsnius (1927 m. gruodž. 15 ir 16 „Lietuvy“, ypač vietas apie „drigantus“ ir gretimas.

       Eksp. Tumas — 7. Ar jau tikrai ir galutinai iškinkyti arkliai iš patriotų vežimo ir „Pragiedrulių“ veikėjams nebėra ko veikti jau susidariusioje nepriklausomoje tautinėje valstybėje? Ar dar galima ir privalu spaudai gilint tautiškoji kultūra ar jau metas tauta obezličivat?

       Keturi Vėjai: Iš jų vežimo arkliai jau iškinkyti. Stebimės, kad ekspertas jaučiasi važiuotas.

       Eksp. Tumas — 8. Ar naujajam menui išaugti gana folkloro primityvų?

       Keturi Vėjai: Dar kai ko trūksta.

       Eksp. Tumas — 9. Ar tikrai jau išnyko Lietuvoje romantizmas, misticizmas, impresionizmas, individualizmas ir simbolizmas, ir gimė: optimizmas, mašinizmas, sintetizmas, kolektivizmas ir realizmas?

       Keturi Vėjai: Romantizmas, misticizmas, simbloizmas išnyko. Kas gims pamatysim.

       Eksp. Tumas — 10. Ar konstrutyvinis menas tikrai ir galūtinai panaikins dekoratyvinį meną tapyboje, vaidyboje, privačiame gyvenime?

       Keturi Vėjai: Kontruktyvinis menas turi pamato nugalėti viską.

       Eksp. Tumas — 11. Ar akademizmas, klasikizmas visai nebus reikalingas su savo meno aksiomomis: vertikalumu, 90° kampais etc.?

       Keturi Vėjai: Akademizmas ir klasikizmas jau dabar nebereikalingi. Kam ypač tie 90°?

       Eksp. Tumas — 12. Ar tautinės ambicijos nebebus reikalingos menų ir visokeriopai pažangai?

       Keturi Vėjai: Nebebus reikalingos.

       Eksp. Tumas — 13. Ar tikrai menas nėra reikalingas grožio ir tiesos?

       Keturi Vėjai: Menas turi savąjį grožį ir savąją tiesą.

       Eksp. Tumas — 14. Ar įkvėpimą, tą „seną menininkams kenksmingą prietarą, atstos geležinė valia išmokti valdyti žodį“ ir iš to susidarys — tikrasis menas, geresnis už senąjį, įkvėptinį?

       Keturi Vėjai: Vienu įkvėpimu jau dabar niekas nebesiverčia. Ateity tuo mažiau jo reikės.

       Eksp. Tumas — 15. Ar pliusas bus žmonijai, kai naujas menas įvykins obalsį: šalin gražumynus, atšipadantę tėvynės meilę ir k.t.?

       Keturi Vėjai: Šį obalsį vykinti padeda mums ir daug kitų. Jį įvykdžius, bus mažiau melagingumo.

       _________________
       Kalba autentiška
       Keturi vėjai Nr. 4. – Kaunas, 1928 m. vasaris