TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 3. (kovas)

TURINYS

EUGENIJUS ALIŠANKA. Ar sunku būti europiečiu?
VIDMANTĖ JASUKAITYTĖ. Eilėraščiai
PETRAS VENCLOVAS. Tremtis. Meilės ir mirties menas. Apysaka
RENATA ŠERELYTĖ. Eilėraščiai
GENOVAITĖ BONČKUTĖ. Novelės
VYTAUTAS STULPINAS. Eilėraščiai
KJELL ASKILDSEN. Šunys Tesalonikuose. Novelė. Vertė A. Petrauskaitė
PAUL ÉLUARD. Eilėraščiai. Vertė J. Mečkauskas-Meškela

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
DONATAS SAUKA. Poezija iš dainos lopšio („Dienoraštis be datų“ kaip tautinės tapatybės dokumentas)

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Kūrybos žaidimas ir džiaugsmas. Literatūrologė Audinga PELURITYTĖ kalbasi su prozininke ir dramaturge Laura Sintija ČERNIAUSKAITE

             K Ū R Y B A   I R   L I K I M A I
VALDAS KUKULAS. Elenos Mezginaitės poetinis išsipildymas

             A T S I M I N I M A I .  D I E N O R A Š Č I A I .    L A I Š K A I
ELENA MEZGINAITĖ. Iš „Dienoraščio“

             E S Ė
TOMAS REKYS. Mažutėlių rojus

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
FRIEDRICH NIETZSCHE. Iš menininkų ir rašytojų sielos (Pabaiga). Vertė A. Tekorius

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
KAROLIS BAUBLYS. Atgimstančių vertybių pasaulis (A. Šlepiko „Lietaus dievas“)
RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Homeras ir agrastai (V. Kukulo „Judas taipogi danguj“)
RENATA ŠERELYTĖ. Amžiaus krizės romanas (J. Ivanauskaitės „Miegančių drugelių tvirtovė“)
DOVILĖ ŠVILPIENĖ. Bandymas įsilieti į pokalbį („Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
GINTARAS BERESNEVIČIUS. Paukščių gripas

V. SVENTICKAS. APIE ŠVIESĄ IR KELIĄ
R. ČERNIAUSKAS.
Ėvė Simonaitytė ir jos premijos
V. MOTIEJŪNAS. Paminėjo Viktorą Miliūną
Atodangos: įvykiai ir faktai. Parengė A. VALIONIS
Z. MAŽEIKAITĖ. Haiku Švedijoj ir kitus

             GAUTA PAMINĖTI

 

M i e l i  s k a i t y t o j a i ,
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalą „Metai“ galima
užsisakyti visuose Lietuvos pašto skyriuose.

Mūsų indeksas 5049.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt