Romualdas Granauskas. ŠUNYS DANGUJE. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 221 p.

       Naujoji Romualdo Granausko apysakų knyga „Šunys danguje“ nestebina nei forma, nei turiniu. Ji dar kartą patvirtina turbūt jau seniai skaitytojų suprastą tiesą, kad šio rašytojo kūrybos leitmotyvai, temos, kalbos maniera ir stilius nesikeis ir beliks tik rinktis, ar priimti amžina archaika dvelkiančius kūrinius, ar, nuvargus nuo monotoniško kartojimosi, mesti šio rašytojo knygą į šalį.

       Knygą „Šunys danguje“ sudaro trys apysakos, kuriose autorius pasakoja istorijas iš skirtingų gyvenimo tarpsnių. Pirmoje apysakoje „Rudens žmogus“ pateikiama dabar gyvenančio mokytojo gyvenimo istorija, antroje – „Skustuvas ir paletė“ – pasakojama apie menininko jaunystę, o trečioje „Šunys danguje“ – vaikystės atsiminimų atpasakojimas. Kiekviena apysaka konstruojama atidžiai, kruopščiai dėliojant įvykių chronologiją, o visos trys kuriamos atvirkštinės chronologijos principu: iš senatvės keliaujama į vaikystę. Laiko koordinačių išskaidymas erdvėje turbūt turėtų sukurti savotišką gyvenimo apmąstymo ar „pasakojimo žaidimo“ nuotaiką, tačiau visiškai analogiška tematika, kalbos maniera ir stilius neleidžia tokių spėlionių patvirtinti.

       Pirmos apysakos siužetas – paprastas. Senyvas mokytojas su žmona nusprendžia persikelti iš miesto į kaimą. Vyras, manydamas, kad gražiai ir ramiai nugyvens likusį gyvenimą, labai apsidžiaugia tokia gyvenimo permaina, nes pats „gimė kaime, toli Žemaitijoj, todėl niekada nemėgo miesto“ (p. 10). Tačiau likimas sugriauna gražius poros planus: jau pirmą dieną, važiuodama į darbą, autoavarijoje žūsta mokytojo žmona. Nurimus skausmui mokytojas dar kartą įtikina save, kad likusį gyvenimą galės praleisti gamtos prieglobstyje, tačiau idiliškas senatvės projektas ir vėl sugriūva. Sodybos kieme atsiranda „naujasis lietuvis“ Navickas, kuris pasisiūlo nupirkti iš mokytojo nenaudojamą pievą, kur galėtų pasistatyti vasarnamį. Mokytojas nenorom, bet sutinka įsileisti kaimyną. Čia ir prasideda pagrindinė apysakos siužetinė linija.

       Vasarą į naują namą atvyksta Navicko meilužė su sūnumi Mantu. Mokytojas greitai susidraugauja su paaugliu ir siekia išmokyti jį „tikrų vertybių“. Tačiau idealistiškas noras parodyti gražiąją gyvenimo pusę, virsta apysakos moraliniu konfliktu. Mokytojas priglaudžia paauglį ir ima jį mokyti grožio, gėrio ir tiesos. Jam nepavyksta, nes Navickas nuolat posūniui demonstruoja savo galios pasaulį, naikina jo vaikišką idealizmą, fiziškai ir psichologiškai smurtaudamas. Įvykiai vystosi tragiškai: Mantas sudegina patėvio vilą. Gaisre kartu su meilužiu žūsta ir paauglio motina. Mantas, neiškentęs vienatvės ir sąžinės priekaištų, pasikaria.

       Moralinės potekstės siūloma išvada aiški: vaikiną pražudė „šiuolaikinis“ galios ir įvaizdžių pasaulis, neleidęs paauglio sieloje subręsti mokytojo perduotoms vertybėms. Galbūt tokia tezė pernelyg supaprastina kūrinį, tačiau akivaizdu, kad rašytojas apgalvotai ir preciziškai pirmoje apysakoje įkūnija savo moralinius įsitikinimus, bet toliau už moralinės problematikos nežengia.

       Stebina tai, kad pripažintas autorius gyvenimišką išmintį šioje apysakoje išreiškia
tradiciniu „moralinio kategorizavimo“ principu. Personažai apysakoje vienpusiai, psichologiškai neapdoroti, neindividualizuoti. Jie nepatiria jokių vidinių konfliktų, pagrindiniai susidūrimai – tai vertybių pozicijų supriešinimas. Psichologiškumo trūkumas paverčia herojus daugiau dvasinėmis kategorijomis nei individualiais charakteriais. Apysakoje „Rudens žmogus“ gausu sentimentalių samprotavimų ir personažo tipizacijų. Navickas mokytojui tėra tuščios dvasios materialistas: „Iš kur toks jų paikumas, tokia dvasios tuštybė, o juk nepasakysi, kad būtų visai kvaili, jeigu sugeba uždirbti tuos savo šimtus tūkstančių“ (p. 45–46). Tuščios dvasios materialistai griauna šalies moralę: „Lietuvėle, vargšele, kaip tu gyvensi toliau, jeigu tavo įstatymai galioja tik patiems didžiausiems bėdžiams, o visiems kitiems – ne?..“ (p. 34). „Naujieji lietuviai“ pasaulį vertina tik finansinėmis vertėmis: „Viskas, už ką mokėjau savo pinigais – mano nuosavybė, o su ja aš galiu elgtis kaip tinkamas! Nors gyvas sudeginti!..“ (p. 84). Verslininkų-materialistų moterys – paklusnios, galios ir libido instinktams vergaujančios marionetės: „Mama klykė: neatstumk manęs, neatstumk!.. Pasakė: daugiau tu netinkama grupiniam seksui... <...> O mama vis klykė: nors ne grupiniam, brangusis, nors ne grupiniam“ (p. 92). Mokytojas apysakoje yra apvalomas nuo bet kokio blogio, o „naujalietuvis“ Navickas neturi jokio gėrio ženklo. Personažai greičiau yra alegorijos nei asmenybės: verslininkas – bedvasis galios žmogus, ištroškęs turto, valdžios ir sekso, mokytojas – gyvenimiška išmintis ir moralinis stabilumas, Navicko antipodas, Mantas – skaisti vaikystė ir dvasinis skaidrumas, jo motina – šiuolaikinis moteriškumas, įpainiotas į medijų (dirba televizijoje) ir sekso industrijos tinklus, praradęs tradicinio motiniškumo sakralumą ir virtęs instinktų ir trumpalaikių emocijų tenkinimo(si) objektu.

       Keturi personažai suskirstomi į poras: mokytojas–Mantas, Navickas–Manto motina. Veikėjų poroms sukuriamos aiškios vertybinės hierarchijos apibrėžtys: mokytojas su Mantu ieško tiesos, grožio ir gėrio, o Navickas ir jo meilužė tenkinasi turtu, valdžia ir seksu. Apysakos konfliktas vyksta tarp šių dviejų hierarchijų. Mokytojas atskleidžia Mantui, kaip prasmingai gyventi (moko žvejoti, džiaugtis akimirka, jausti gamtą, skaityti knygas), o Navickui paauglys yra kliūtis, kurią jis nori sunaikinti: uždaro į kambarį savaitgaliui, kad šis netrukdytų „naujalietuviams“ su meilužėmis užsiiminėti grupiniu seksu. Motinai taip pat nerūpi sūnus, ji neprieštarauja brutaliam Navicko elgesiui su juo, nes bijo būti atstumta. Autorius kalba taip aiškiai, kad skaitytojui tikrai nekyla abejonių, kokie personažai kūrinyje yra teigiami, o kokie – neigiami.

       Apysakos „Rudens žmogus“ tradicinis konfliktas tarp vertybių ir antivertybių sferos skaitytojui, kuris į aksiologinius svarstymus įsileidžia reliatyvių elementų, užkliūva dėl neginčijamo autoriaus įsitikinimo, kad savaime aišku, kas yra gera, o kas – bloga, o blogis nėra ieškant padaryta klaida, bet tik sąmoningai ir piktavališkai atliekamas veiksmas.

       Apysaka „Skustuvas ir paletė“ iš moralinių svarstymų mus perkelia į meno filosofijos erdves. Kūrinio pasakotojas prisimena kažkada Kaune gyvenusį dailininką R., kuris buvo pažadėjęs parduoti savo paveikslą „Laidotuvės“. Draugams, susitikus po daugelio metų, dailininkas parduoda tą kūrinį, tačiau rašytojas supranta, kad tai tik buvusio kopija ir jaučiasi apviltas, nes intuityviai junta, kad paveikslas, tapytas iš atminties, tėra buvusios kūrybinės dvasios šešėlis: „O čia tiktai kopija, ir ta pati tapyta iš atminties. <...> Šita tavo kopija be dvasios. Jokioj kopijoj jos nebūna, net autorinėj“ (p. 150). Moralinį patosą šioje apysakoje keičia mistiniai samprotavimai: „Dvasia ir vedžioja, o paskui abejingai palieka kūrėją, amžinai apsigyvendama tame, ką jis sukūrė“ (p. 116). Apysaką galima vadinti meno mistikos analize: joje daugybė samprotavimų apie meno dvasią, menininko pašaukimą, kūrybos prasmę. Apsiribodami sakinio semantika, galėtume bandyti teigti, kad apysakoje dominuoja gili filosofinė ir egzistencinė refleksija, tačiau nuolat pasikartojantys abstraktūs samprotavimai su užslėptomis pretenzijomis atskleisti meno esmę ir svarbą žmogaus egzistencijai ima erzinti dėl monotoniško kartojimosi, o ypač slegia apysakos pabaigoje išnirusi didaktika: „<...> pasidarytų gaila kūrinių, kuriuos, aptemus protui, patys kūrėjai supjausto skustuvu, sudaužo plaktuku ar – surašytus lapuose – sumėto į ugnį. Kur jūs dabar kenčiat, dvi supjaustytos tų paveikslų dvaselės?..“ (p. 152).

       Tiesa, apysaką kiek „gelbsti“ žaisminga pasakojimo maniera, kuri švelnina kategoriškas mintis, tačiau vis dėlto aišku, kad, maksimaliai orientuodamasis į turinį, autorius pamiršta skaitytoją ir ima sau pasakoti apie save.

       Apysaka „Šunys danguje“ R. Granauskui, mano manymu, pavyko geriausiai. Kūrinyje vaizduojama pasakotojo vaikystė Antrojo pasaulinio karo metais. Jis, motina ir patėvis apsigyvena pas Kaubrienę ir jos šeimą. Patėvis nuo rusų kareivių išgelbsti vokiečių aviganę Bertą. Apysakos siužetas kuriamas apie Bertą ir vaiko bei patėvio santykius. Patėvis dresuoja Bertą, ją pratina prie naujos vietos, visi žavisi, kad šuo labai sumanus, „beveik kaip žmogus“ (p. 160). Atėjus laikui išsikraustyti, palikta pas Kaubrienę Berta atsiveda šuniukų, juos nuskandina kaimo budelis Žakario Ontė. Kalė, pabėgusi nuo grandinės, jam perkanda gerklę. Taigi nors moralinis teismas įvykdomas ir šioje apysakoje, bet joje skaitytoją suintriguoja pasakotojo ir herojaus santykis. Kūrinį iš vaikystės prisiminimų rekonstruoja pasakotojas. Apysakoje įpinamos vaiko emocijos, jo jausmai, pagavus pirmą didelę žuvį, gaminant žvejybos įrankius. Pasakojimą naratorius kuria ne nuosekliai, jį sužadina sapnas. Susapnavęs Bertą, pasakotojas rekonstruoja vaikystės epizodą. Šioje apysakoje pasirodo savianalizės ir introspekcijos bruožų, todėl ir tekstas spalvingesnis, ekspresyvesnis, personažai labiau individualizuoti, psichologiškai įdomesni. Distancija tarp herojaus ir pasakotojo padeda sukurti patrauklią kalbą, kuri atveria vaiko pasaulį, jo jausmus ir emocijas. Nors moralinio patoso ir čia neišvengiama, veikėjai taip pat vienpusiški (patėvis parodomas kaip gerasis gyvenimo mokytojas-humanistas, Žakario Ontė – bedvasis žudikas, Kaubrienės sūnus Kazė – visiškas pragmatikas, o pabaigoje „blogietį“ nubaudžia „geriečio“ šuo), tačiau kelionė po atminties labirintus, laiko distancija tarp pasakojimo ir įvykio laiko sušvelnina abstrakčių samprotavimų apie pasaulį ir save slėgį.

       Tačiau ir šioje apysakoje R. Granauskas neišvengia supaprastinto vaizdavimo: susitapatinęs su vaiku, užmiršta, kad ir kiti personažai yra individualybės. Pasakotojui visuose trijuose kūriniuose svarbiausia kalbėti apie save (autobiografiniai motyvai) ir akcentuoti atlygį už moralinį nuopuolį. Nemanau, kad čia galime kalbėti apie In ir Jan sąveiką, kuri leistų įžvelgti gilesnę filosofinę potekstę. Autoriui pasaulis per daug aiškiai suskirstytas į blogą ir gerą, kad susijungę šie poliai kurtų originalų kūrinio pasaulį. Rašytojas neieško naujos kalbos, kuri giliau būtų suaugusi su šiuolaikinio žmogaus savastimi, literatūros ar visuomenės situacija.

       Mano išvada klasikui nepalanki: R. Granauskas nesikeičia, nekeičia ir rašymo strategijos, o realybė keičiasi, kinta ir literatūros tradicija, jos vertinimo ir kūrimo principai. Rašytojas, neieškantis naujos kalbos, gyvenantis praeitimi, rašo pats sau. Be abejo, šios apysakos tinka vakariniams pasiskaitymams, tačiau skaitytojas, ieškantis esmingų tekstų, kurie galėtų tapti išskirtiniu reiškiniu literatūroje, sukurti naują tradiciją ar unikalų rašymo stilių, rinkiniu nusivils. R. Granausko kūriniuose vis dar gyvenama ir rašoma tęsiant sovietinę ir kaimiškąją literatūros tradiciją, kur inteligento ir aplinkos kontrastas, vidinė niveliacija susvetimėjusioje visuomenėje ir protagonisto etinis pranašumas yra pagrindinės temos, turinčios dar kartą prikelti sugriuvusią moralę. Tradicinės epinės konstrukcijos negali sudabartinti to, ką R. Granauskas dar „Duonos valgytojuose“ ar „Gyvenime po klevu“ norėjo parodyti kaip amžinus ir nekintamus dėmenis. Rašymas gyvybingas tol, kol egzistuoja jį sukūrusios kultūros formos. Kai tradicija nyksta, bet rašytojas vis tiek atkakliai laikosi senųjų rašymo modelių, jis lieka izoliuotas buvusiame laike, kurį nuo dabarties skiria didelė kalbos praraja.

 

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1