Romualdas Granauskas. ŠUNYS DANGUJE. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 221 p.

       Naujoji Romualdo Granausko apysakų knyga „Šunys danguje“ nestebina nei forma, nei turiniu. Ji dar kartą patvirtina turbūt jau seniai skaitytojų suprastą tiesą, kad šio rašytojo kūrybos leitmotyvai, temos, kalbos maniera ir stilius nesikeis ir beliks tik rinktis, ar priimti amžina archaika dvelkiančius kūrinius, ar, nuvargus nuo monotoniško kartojimosi, mesti šio rašytojo knygą į šalį.

       Knygą „Šunys danguje“ sudaro trys apysakos, kuriose autorius pasakoja istorijas iš skirtingų gyvenimo tarpsnių. Pirmoje apysakoje „Rudens žmogus“ pateikiama dabar gyvenančio mokytojo gyvenimo istorija, antroje – „Skustuvas ir paletė“ – pasakojama apie menininko jaunystę, o trečioje „Šunys danguje“ – vaikystės atsiminimų atpasakojimas. Kiekviena apysaka konstruojama atidžiai, kruopščiai dėliojant įvykių chronologiją, o visos trys kuriamos atvirkštinės chronologijos principu: iš senatvės keliaujama į vaikystę. Laiko koordinačių išskaidymas erdvėje turbūt turėtų sukurti savotišką gyvenimo apmąstymo ar „pasakojimo žaidimo“ nuotaiką, tačiau visiškai analogiška tematika, kalbos maniera ir stilius neleidžia tokių spėlionių patvirtinti.

       Pirmos apysakos siužetas – paprastas. Senyvas mokytojas su žmona nusprendžia persikelti iš miesto į kaimą. Vyras, manydamas, kad gražiai ir ramiai nugyvens likusį gyvenimą, labai apsidžiaugia tokia gyvenimo permaina, nes pats „gimė kaime, toli Žemaitijoj, todėl niekada nemėgo miesto“ (p. 10). Tačiau likimas sugriauna gražius poros planus: jau pirmą dieną, važiuodama į darbą, autoavarijoje žūsta mokytojo žmona. Nurimus skausmui mokytojas dar kartą įtikina save, kad likusį gyvenimą galės praleisti gamtos prieglobstyje, tačiau idiliškas senatvės projektas ir vėl sugriūva. Sodybos kieme atsiranda „naujasis lietuvis“ Navickas, kuris pasisiūlo nupirkti iš mokytojo nenaudojamą pievą, kur galėtų pasistatyti vasarnamį. Mokytojas nenorom, bet sutinka įsileisti kaimyną. Čia ir prasideda pagrindinė apysakos siužetinė linija.

       Vasarą į naują namą atvyksta Navicko meilužė su sūnumi Mantu. Mokytojas greitai susidraugauja su paaugliu ir siekia išmokyti jį „tikrų vertybių“. Tačiau idealistiškas noras parodyti gražiąją gyvenimo pusę, virsta apysakos moraliniu konfliktu. Mokytojas priglaudžia paauglį ir ima jį mokyti grožio, gėrio ir tiesos. Jam nepavyksta, nes Navickas nuolat posūniui demonstruoja savo galios pasaulį, naikina jo vaikišką idealizmą, fiziškai ir psichologiškai smurtaudamas. Įvykiai vystosi tragiškai: Mantas sudegina patėvio vilą. Gaisre kartu su meilužiu žūsta ir paauglio motina. Mantas, neiškentęs vienatvės ir sąžinės priekaištų, pasikaria.

       Moralinės potekstės siūloma išvada aiški: vaikiną pražudė „šiuolaikinis“ galios ir įvaizdžių pasaulis, neleidęs paauglio sieloje subręsti mokytojo perduotoms vertybėms. Galbūt tokia tezė pernelyg supaprastina kūrinį, tačiau akivaizdu, kad rašytojas apgalvotai ir preciziškai pirmoje apysakoje įkūnija savo moralinius įsitikinimus, bet toliau už moralinės problematikos nežengia.

       Stebina tai, kad pripažintas autorius gyvenimišką išmintį šioje apysakoje išreiškia
tradiciniu „moralinio kategorizavimo“ principu. Personažai apysakoje vienpusiai, psichologiškai neapdoroti, neindividualizuoti. Jie nepatiria jokių vidinių konfliktų, pagrindiniai susidūrimai – tai vertybių pozicijų supriešinimas. Psichologiškumo trūkumas paverčia herojus daugiau dvasinėmis kategorijomis nei individualiais charakteriais. Apysakoje „Rudens žmogus“ gausu sentimentalių samprotavimų ir personažo tipizacijų. Navickas mokytojui tėra tuščios dvasios materialistas: „Iš kur toks jų paikumas, tokia dvasios tuštybė, o juk nepasakysi, kad būtų visai kvaili, jeigu sugeba uždirbti tuos savo šimtus tūkstančių“ (p. 45–46). Tuščios dvasios materialistai griauna šalies moralę: „Lietuvėle, vargšele, kaip tu gyvensi toliau, jeigu tavo įstatymai galioja tik patiems didžiausiems bėdžiams, o visiems kitiems – ne?..“ (p. 34). „Naujieji lietuviai“ pasaulį vertina tik finansinėmis vertėmis: „Viskas, už ką mokėjau savo pinigais – mano nuosavybė, o su ja aš galiu elgtis kaip tinkamas! Nors gyvas sudeginti!..“ (p. 84). Verslininkų-materialistų moterys – paklusnios, galios ir libido instinktams vergaujančios marionetės: „Mama klykė: neatstumk manęs, neatstumk!.. Pasakė: daugiau tu netinkama grupiniam seksui... <...> O mama vis klykė: nors ne grupiniam, brangusis, nors ne grupiniam“ (p. 92). Mokytojas apysakoje yra apvalomas nuo bet kokio blogio, o „naujalietuvis“ Navickas neturi jokio gėrio ženklo. Personažai greičiau yra alegorijos nei asmenybės: verslininkas – bedvasis galios žmogus, ištroškęs turto, valdžios ir sekso, mokytojas – gyvenimiška išmintis ir moralinis stabilumas, Navicko antipodas, Mantas – skaisti vaikystė ir dvasinis skaidrumas, jo motina – šiuolaikinis moteriškumas, įpainiotas į medijų (dirba televizijoje) ir sekso industrijos tinklus, praradęs tradicinio motiniškumo sakralumą ir virtęs instinktų ir trumpalaikių emocijų tenkinimo(si) objektu.

       Keturi personažai suskirstomi į poras: mokytojas–Mantas, Navickas–Manto motina. Veikėjų poroms sukuriamos aiškios vertybinės hierarchijos apibrėžtys: mokytojas su Mantu ieško tiesos, grožio ir gėrio, o Navickas ir jo meilužė tenkinasi turtu, valdžia ir seksu. Apysakos konfliktas vyksta tarp šių dviejų hierarchijų. Mokytojas atskleidžia Mantui, kaip prasmingai gyventi (moko žvejoti, džiaugtis akimirka, jausti gamtą, skaityti knygas), o Navickui paauglys yra kliūtis, kurią jis nori sunaikinti: uždaro į kambarį savaitgaliui, kad šis netrukdytų „naujalietuviams“ su meilužėmis užsiiminėti grupiniu seksu. Motinai taip pat nerūpi sūnus, ji neprieštarauja brutaliam Navicko elgesiui su juo, nes bijo būti atstumta. Autorius kalba taip aiškiai, kad skaitytojui tikrai nekyla abejonių, kokie personažai kūrinyje yra teigiami, o kokie – neigiami.

       Apysakos „Rudens žmogus“ tradicinis konfliktas tarp vertybių ir antivertybių sferos skaitytojui, kuris į aksiologinius svarstymus įsileidžia reliatyvių elementų, užkliūva dėl neginčijamo autoriaus įsitikinimo, kad savaime aišku, kas yra gera, o kas – bloga, o blogis nėra ieškant padaryta klaida, bet tik sąmoningai ir piktavališkai atliekamas veiksmas.

       Apysaka „Skustuvas ir paletė“ iš moralinių svarstymų mus perkelia į meno filosofijos erdves. Kūrinio pasakotojas prisimena kažkada Kaune gyvenusį dailininką R., kuris buvo pažadėjęs parduoti savo paveikslą „Laidotuvės“. Draugams, susitikus po daugelio metų, dailininkas parduoda tą kūrinį, tačiau rašytojas supranta, kad tai tik buvusio kopija ir jaučiasi apviltas, nes intuityviai junta, kad paveikslas, tapytas iš atminties, tėra buvusios kūrybinės dvasios šešėlis: „O čia tiktai kopija, ir ta pati tapyta iš atminties. <...> Šita tavo kopija be dvasios. Jokioj kopijoj jos nebūna, net autorinėj“ (p. 150). Moralinį patosą šioje apysakoje keičia mistiniai samprotavimai: „Dvasia ir vedžioja, o paskui abejingai palieka kūrėją, amžinai apsigyvendama tame, ką jis sukūrė“ (p. 116). Apysaką galima vadinti meno mistikos analize: joje daugybė samprotavimų apie meno dvasią, menininko pašaukimą, kūrybos prasmę. Apsiribodami sakinio semantika, galėtume bandyti teigti, kad apysakoje dominuoja gili filosofinė ir egzistencinė refleksija, tačiau nuolat pasikartojantys abstraktūs samprotavimai su užslėptomis pretenzijomis atskleisti meno esmę ir svarbą žmogaus egzistencijai ima erzinti dėl monotoniško kartojimosi, o ypač slegia apysakos pabaigoje išnirusi didaktika: „<...> pasidarytų gaila kūrinių, kuriuos, aptemus protui, patys kūrėjai supjausto skustuvu, sudaužo plaktuku ar – surašytus lapuose – sumėto į ugnį. Kur jūs dabar kenčiat, dvi supjaustytos tų paveikslų dvaselės?..“ (p. 152).

       Tiesa, apysaką kiek „gelbsti“ žaisminga pasakojimo maniera, kuri švelnina kategoriškas mintis, tačiau vis dėlto aišku, kad, maksimaliai orientuodamasis į turinį, autorius pamiršta skaitytoją ir ima sau pasakoti apie save.

       Apysaka „Šunys danguje“ R. Granauskui, mano manymu, pavyko geriausiai. Kūrinyje vaizduojama pasakotojo vaikystė Antrojo pasaulinio karo metais. Jis, motina ir patėvis apsigyvena pas Kaubrienę ir jos šeimą. Patėvis nuo rusų kareivių išgelbsti vokiečių aviganę Bertą. Apysakos siužetas kuriamas apie Bertą ir vaiko bei patėvio santykius. Patėvis dresuoja Bertą, ją pratina prie naujos vietos, visi žavisi, kad šuo labai sumanus, „beveik kaip žmogus“ (p. 160). Atėjus laikui išsikraustyti, palikta pas Kaubrienę Berta atsiveda šuniukų, juos nuskandina kaimo budelis Žakario Ontė. Kalė, pabėgusi nuo grandinės, jam perkanda gerklę. Taigi nors moralinis teismas įvykdomas ir šioje apysakoje, bet joje skaitytoją suintriguoja pasakotojo ir herojaus santykis. Kūrinį iš vaikystės prisiminimų rekonstruoja pasakotojas. Apysakoje įpinamos vaiko emocijos, jo jausmai, pagavus pirmą didelę žuvį, gaminant žvejybos įrankius. Pasakojimą naratorius kuria ne nuosekliai, jį sužadina sapnas. Susapnavęs Bertą, pasakotojas rekonstruoja vaikystės epizodą. Šioje apysakoje pasirodo savianalizės ir introspekcijos bruožų, todėl ir tekstas spalvingesnis, ekspresyvesnis, personažai labiau individualizuoti, psichologiškai įdomesni. Distancija tarp herojaus ir pasakotojo padeda sukurti patrauklią kalbą, kuri atveria vaiko pasaulį, jo jausmus ir emocijas. Nors moralinio patoso ir čia neišvengiama, veikėjai taip pat vienpusiški (patėvis parodomas kaip gerasis gyvenimo mokytojas-humanistas, Žakario Ontė – bedvasis žudikas, Kaubrienės sūnus Kazė – visiškas pragmatikas, o pabaigoje „blogietį“ nubaudžia „geriečio“ šuo), tačiau kelionė po atminties labirintus, laiko distancija tarp pasakojimo ir įvykio laiko sušvelnina abstrakčių samprotavimų apie pasaulį ir save slėgį.

       Tačiau ir šioje apysakoje R. Granauskas neišvengia supaprastinto vaizdavimo: susitapatinęs su vaiku, užmiršta, kad ir kiti personažai yra individualybės. Pasakotojui visuose trijuose kūriniuose svarbiausia kalbėti apie save (autobiografiniai motyvai) ir akcentuoti atlygį už moralinį nuopuolį. Nemanau, kad čia galime kalbėti apie In ir Jan sąveiką, kuri leistų įžvelgti gilesnę filosofinę potekstę. Autoriui pasaulis per daug aiškiai suskirstytas į blogą ir gerą, kad susijungę šie poliai kurtų originalų kūrinio pasaulį. Rašytojas neieško naujos kalbos, kuri giliau būtų suaugusi su šiuolaikinio žmogaus savastimi, literatūros ar visuomenės situacija.

       Mano išvada klasikui nepalanki: R. Granauskas nesikeičia, nekeičia ir rašymo strategijos, o realybė keičiasi, kinta ir literatūros tradicija, jos vertinimo ir kūrimo principai. Rašytojas, neieškantis naujos kalbos, gyvenantis praeitimi, rašo pats sau. Be abejo, šios apysakos tinka vakariniams pasiskaitymams, tačiau skaitytojas, ieškantis esmingų tekstų, kurie galėtų tapti išskirtiniu reiškiniu literatūroje, sukurti naują tradiciją ar unikalų rašymo stilių, rinkiniu nusivils. R. Granausko kūriniuose vis dar gyvenama ir rašoma tęsiant sovietinę ir kaimiškąją literatūros tradiciją, kur inteligento ir aplinkos kontrastas, vidinė niveliacija susvetimėjusioje visuomenėje ir protagonisto etinis pranašumas yra pagrindinės temos, turinčios dar kartą prikelti sugriuvusią moralę. Tradicinės epinės konstrukcijos negali sudabartinti to, ką R. Granauskas dar „Duonos valgytojuose“ ar „Gyvenime po klevu“ norėjo parodyti kaip amžinus ir nekintamus dėmenis. Rašymas gyvybingas tol, kol egzistuoja jį sukūrusios kultūros formos. Kai tradicija nyksta, bet rašytojas vis tiek atkakliai laikosi senųjų rašymo modelių, jis lieka izoliuotas buvusiame laike, kurį nuo dabarties skiria didelė kalbos praraja.

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1