2004 m. spalio 8 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto organizuota mokslinė konferencija „Žinomas ir nežinomas meistras“, skirta Icchoko Mero septyniasdešimtmečiui paminėti. Konferenciją atidariusi L. Mačianskaitė priminė I. Mero biografiją, kūrybos faktus ir laimėjimus, pažymėdama, kad kūrėjas labiau žinomas pasaulyje (jo kūriniai išversti į dvidešimt pasaulio kalbų!) nei Lietuvoje. Įvadines konferencijos organizatorės mintis savitai pratęsė I. Mero ir V. Kelertienės pokalbio įrašo perklausa. I. Meras kalbėjo apie savo gyvenimo ir kūrybos trajektorijas, atėjimą į literatūrą, kai kurių kūrinių genezę, romanų cenzūrą. Iš įdomaus pokalbio paaiškėjo, kad rašytojo kūrybą inspiravo ir gyvenimiškas patyrimas, ir žydų tautos istorija, ir siekis parodyti „kasdieninį žydų didvyriškumą“. Pokalbio pabaigoje savitai nuskambėjo rašytojo mintis, kad sovietmečiu jis jautęsis laisvas, o šis pojūtis jam leidęs parašyti tai, ką jis yra parašęs.

       Rašytojo biografijos ir kūrybos diskursai tapo ir visų pranešimų tema. Konferenciją pradėjusi doc. D. Šakavičiūtė (ŠU) pranešime „I. Mero kūrybos iššūkiai ir riboženkliai“ aptarė rašytojo kūrybą pagal aštuntojo dešimtmečio politikos, kultūros kontekstą. Anot prelegentės, rašytoją išskiria pilietinė drąsa, išėjimas iš ideologiškai angažuotos prozos, gebėjimas „paneigti visus socialistinės literatūros kanonus“, ypatingas eksperimentavimas, žydiškojo stiliaus ir mentaliteto neafišavimas. Kita vertus, I. Mero kūriniuose viskas apskaičiuota ir „norisi kreivos linijos“.

       I. Mero tapsmą rašytoju autentiškai reflektavo doc. dr. V. Martinkus (VPU). Pranešime „Keletas štrichų septintojo dešimtmečio literatūriniam I. Mero portretui“ kalbėjo apie I. Merą kaip rašytojas apie rašytoją, prisiminė literatūrinę veiklą Kauno politechnikos institute, sakė, kad rašytojas jauniems literatams buvęs „ženklu, nurodančiu pasaulinę paradigmą“. Priminęs septintajame dešimtmetyje vykusį ginčą tarp fizikų ir lyrikų, V. Martinkus teigė, jog „Meras buvo įveikęs fizikos trauką“. Vis dėlto inžinerinės studijos paliko pėdsaką jo prozoje, o „struktūrinis mąstymas buvo Mero sėkmės didžioji lygtis“.

       Doc. dr. D. Striogaitė (LLTI) pranešime „Didžioji Icchoko Mero kūrybos tema“ aptarė įvairius rašytojo tekstus. Anot jos, nacių holokaustas – pagrindinė I. Mero kūrybos tema. „Kiek išradingas ir paveikus yra tos pačios temos eksploatavimas?“ Į šį klausimą netiesiogiai ji pati ir atsakė, aptardama meninės fikcijos kūrimo būdus, Biblijos, mitologijos vietą I. Mero tekstuose. „Kultūringas, korektiškas rašymas, siekiantis tiesos“, – taip rašytojo kūrybą apibūdino D. Striogaitė, pabrėždama, kad I. Mero kūrybos tema – tai žmogaus buvimas žemėje.

       G. Sabaitienė (VDU) pranešime „Menininkas ir valdžia: „Striptizo“ publikavimo aplinkybės“ pamėgino rekonstruoti Tarybų Lietuvos laikotarpį ir sudėlioti 1971–1972 m. „dėlionę“. „Iš jaunosios kartos pozicijų“ aptarusi istorinę, politinę, literatūrinę to meto situaciją, pranešėja priėjo išvadą, kad „Striptize“ reflektuojamas „valdžios ir kūrėjo santykis“.

       I. Mero romanų santykis su lietuvių romanistika tapo svarbiausia prof. habil. dr. A. Kalėdos (LLTI) pranešimo „I. Mero prozos žanrinės modifikacijos“ tema. Prelegentas perskaitė I. Mero prozą žanro plačiąja prasme, literatūrinės formos kodu. Autorius teigė, kad I. Merui būdingas „totalus literatūriškumas“, žanrų sinkretiškumas, ypatinga empatija, angažuotumas etiniam pradui. „Meras yra laisvas nuo žanro“, – apibendrino savo mintis A. Kalėda.

       Kad I. Meras nėra laisvas nuo savo romanų struktūravimo modelio, mėgino parodyti N. Brazauskas (LLTI) pranešime „Pasakojimo struktūravimas I. Mero romanuose“. Jis analizavo įvairius I. Mero romanus ir priėjo išvadą, kad fragmentiškas pasakojimo skaidymas ir jo vidinis jungimas pasitelkiant dažnai ritmišką veiksmo elementų („Lygiosios trunka akimirką“), sakinių („Ant ko laikosi pasaulis“), intertekstų („Ties gatvės žibintu“), giesmės („Striptizas“), pasąmonės vaizdinių („Sara“) pakartojimą – esminė rašytojo pasakojimo struktūravimo formulė.

       N. Brazausko įžvalgas netikėtai patvirtino S. Valiulis (VU žurnalistikos institutas), analizavęs I. Mero kino scenarijus: „Kai aš mažas buvau“ (1968), „Birželis, vasaros pradžia“ (1969), „Mažoji išpažintis“ (1970). Jis pažymėjo, kad I. Meras kartu su režisieriais „kūrė naują filmų struktūrą“. Tradicinio naratyvo atsisakymas, potekstės, niuansai, minimalus veiksmas, vis dar „daugoka personažų“, įterptiniai momentai, vizualinė ženklų sistema – svarbiausi meniniai sprendimai. Visi aptarti filmai, anot pranešėjo, „žymi mūsų sąlygiškai gero filmo pabaigą“.

       Kad I. Mero romanai išsiskiria lietuvių romanistikos kontekste savo intertekstualumu, įtikinamai aptarė dr. L. Mačianskaitė (LLTI) pranešime „Intertekstinės romanų sąsajos („Ties gatvės žibintu“ ir „Lygiosios trunka akimirką“)“. Iš pradžių prelegentė, patikslinusi, kad kalbės tik apie romaną „Ties gatvės žibintu“, pažymėjo, jog intertekstualumo aspektas leidžia romanus perskaityti nauja dvasia. Literatūrologė atskleidė, kaip I. Mero romane funkcionuoja J. Swifto, R. Raspe's, A. de Saint-Exupéry tekstai. Pranešėja aiškino ir interpretavo įvairias reikšmes, semantines ir stilistines sąsajas, atkreipė dėmesį į įvairias detales ir simbolius. Jos analizė parodė, kad I. Meras kūrybiškai ir modernistiškai kuria tekstų dialogą, kuris pagrindžia esmines kūrinių idėjas.

       Intertekstualumo diskursą kalbos diskursu pakeitė R. Vaitkevičiūtė (VDU) pranešime „Poetinės kalbos raiška ir vaidmuo Icchoko Mero prozoje“. Ji gilinosi į tai, „kokios kalbos ieško Meras savo patirčiai išsakyti“, ir teigė, kad rašytojas surado savitą kalbą, nepaisančią žanrinių apibrėžčių (ši idėja priminė A. Kalėdos pranešimą). Prozinė kalba yra praturtinama poetinės kalbos priemonėmis. Ritmas, pauzė, loginiai kirčiai, inversija, retorinės figūros – būdingos I. Mero romanų kalbai, ir tai buvo pademonstruota analizuojant konkrečią ištrauką. Poetinė kalba, anot prelegentės, leidžia autoriui užtikrinti tiesioginį emocinį ryšį su skaitytoju.

       Habil. dr. J. Sprindytė (LLTI) analizavo I. Mero novelistiką. Anot jos, „Meras kaip novelistas beveik nežinomas“. Ji ir pamėgino užpildyti šią spragą, aptardama keturis novelių rinkinius: „Geltonas lopas“ (1960), „Žemė visada gyva“ (1963), „Senas fontanas“ (1971), „Stotelė vidukelėj“ (2004). Išgryninta struktūra, vertybiškumas, tylusis psichologizmas – tai tik kelios iš daugelio literatūrologės išskirtų novelių savybių. Kiekvienas rinkinys turi savitą veidą, kritinę refleksiją, skaitymo kodą, bet visuose juose atpažįstama rusų novelistikos įtaka. Pirmas rinkinys žymi trauminę vaikystės patirtį, paskutinysis – I. Mero grįžimą į lietuvių novelistiką. Daugiau laiko buvo skirta „Stotelei vidukelėj“, kur kritiškai analizuoti rinkinio privalumai ir trūkumai. „Mero novelistika bus žinoma, jei bus skaitoma“, – tiksliai situaciją apibendrino J. Sprindytė.

       Šis teiginys tinka visai I. Mero kūrybai, kuri, mano nuomone, ir po konferencijos pasidarė žinomesnė, bet ne žinoma. Tokia ją padaryti turėtų perskaityti pranešimai, kurie galbūt liudija mūsų, skaitytojų ir literatūros tyrinėtojų, grįžimą prie savitų ir modernistiškai skaudžių I. Mero tekstų, vis dar tebelaukiančių vidukelės stotelėje.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1