Dovilė Zelčiūtė. Atgal į vandenį. – Vilnius: Tyto alba, 2004. – 190 p.

       Prieš metus pasirodė penktasis Dovilės Zelčiūtės eilėraščių rinkinys, o jau šiemet poetė pasiskubino išleisti ir visą rinktinę „Atgal į vandenį“, kurioje, kaip rašoma knygos anotacijoje, sudėti naujausi ir atrinkti geriausi ankstesnių rinkinių – „Akligatvio erdvė“ (1991), „Duženų sniegas“ (1997), „Pagrindinis vaidmuo“ (2000), „Dar minutėlę pusvalandį“ (2001), „Lapkričio pratimėliai“ (2003) – eilėraščiai. Paprastai rinktinės leidžiamos esant tokioms aplinkybėms: autorius miręs ar dėl tam tikrų priežasčių daugiau neberašo, arba jau parašęs tiek daug, kad jaučia esant reikalą priminti, sudėlioti, užkonservuoti poetinį kraitį, nes nežinia, ar daugiau beparašys. Tik kyla klausimas, leidžiama sau ar skaitytojams? Niekas nelaukia tokių rinktinių, užtenka paskaityti kelis eilėraščius ir matai, – tikras anachronizmas. Tačiau laukiamos rinktinės, kuriose kūrybinis proveržis tiek turiniu, tiek forma yra autentiškas ir pakankamai subrendęs. Šitaip galima pasakyti apie D. Zelčiūtę, nors ir ne visi eilėraščiai verti kūrybinės viršūnėlės. Sunku jai rasti analogų (pvz., nesiderintų su J. Vaičiūnaitės aristokratišku žvilgsniu, su N. Miliauskaitės ryškiu pasaulio dualizmu ar net B. Pūkelevičiūtės simboline erotika). D. Zelčiūtės kalbėjimas drąsus, tikras, moteriškas, žaismingas (teatriškas) – žaidimo kaip svaigulio ir kartu sublimavimo prasme.

       Keista, kad D. Zelčiūtė iki šiol nėra deramai pastebėta literatūros kritikų, o dar keisčiau, kad nesusilaukė ir literatūrinių feminisčių dėmesio: juk jai būdingos moteriškumo, moters, motinos, gimdymo temos, tačiau lyrinis „aš“ nekenčia feminisčių. Net V. Daujotytės knygoje „Parašyta moterų“ šios poetės pavardės nėra, o kad D. Zelčiūtės knygos parašytos moters – abejonių nekyla. Autorė ir pati neslepia, kad nori būti pastebėta. Tai noras įsitikinti savo tikrumu, egzistavimu. Tokias kultūrininkes, netikras dėl savo buvimo, V. Daujotytė minėtoje knygoje pavadino šiuolaikinėmis „kultūros davatkomis“. Dėl atsivėrimo, kvepiančio erotizmu (R. Tamošaitis D. Zelčiūtės eilėraščius yra įvardijęs naujojo atvirumo poezija), poetę būtų galima pavadinti labiau ragana – moteris velnio nešta ir pamesta, jojanti į rojų (p. 106). Bet tai jau būtų ereziška. Buvimas iki skausmo ir iki dugno, begalinė drąsa būti: „gelmėje / išdrįsti / ir būti“ (p. 135) – tai nuoroda į vieną iš egzistencinės psichologijos temų – nerimą. Todėl buvimo klausimas nėra paviršutiniškas, jis persmelktas vidinės įtampos. Nerimas, vienatvė, baimė, meilė egzistenciškai patikrinta. Siekis patvirtinti savo tapatybę („o aš? vyras ar moteris?“, p. 8) yra susijęs ir su socialiniu statusu, kurio centras – kūnas. Nesu, bet atrodau, arba: esu, nes priklausau kūnui.

       Lyrinis subjektas (subjektė) nuolat žvilgčioja į veidrodį: „visi pastebės / yra ir pilvukas ir krūtys – / nieks nesupainios / nei tavo amžiaus nei lyties“ (p. 78). Klasikinė kūno ir sielos dualizmo samprata paneigiama, nors jos neatsižadama, bet yra aukštinamas absoliutus kūniškumas. Kūnas gali būti perskaitomas kaip tekstas, taip pat įgyja ir fenomenologinę vertę – svarbu save pajausti ir išgyventi kaip kūną: „<...> ėmiau labai verkti / dėl neišsprendžiamos kūno – sielos porystės / kodėl kas sielai leistina kūnui jau nuodėmė o gal man ne nuodėmė?“ (p. 115). Archetipinė dichotomija suardoma, todėl kyla klausimas, kas yra „aš“, ieškoma tapatybės. „Aš“ – ne kaip subjektas, bet kaip substancija.

       Poetei itin aktuali nuodėmės tema, gal tiksliau – pažinimo, taktilinio ryšio su pasauliu potyriai. Dažnas rankų lietimo įvaizdis. Senojoje graikų kultūroje pažinimas buvo susijęs su teisingu gyvenimu, krikščionybė jam suteikė nuodėmės reikšmę, o Rytų religijose jis veda į nušvitimą. D. Zelčiūtė laviruoja tarp visų šių paradigmų, nes nepakanka apsiriboti krikščioniškuoju kryžiumi: „trumpiau kalbant visi / pabūnam pirma žmonėmis / tada meldžiamės“ (p. 162). Nuodėmė ir po jos sekanti tariama kaltė ar bent jau galvojimas apie pragarą yra susijusi su sąmoningu pasirinkimu ar apsisprendimu: „viską žinojai iš anksto“. Poetės nuomone, geras menininkas negali išvengti nuodėmės, kuri reikalinga tikro gyvenimo pažinimui. Todėl autorė pasitiki estetine išpažintimi, t. y. eilėraščiu iki „kraujuojančios dvasinės opos“, kad apsivalytų, nuskaidrėtų, suteiktų savo kūniškumui ramybę.

       Eilėraščiuose natūralumas ir paprastumas susipina su teatro dekoracijomis. „Ars erotica“ pakankamai estetiška. Knygos dalyje „nyru“ visiška gyvenimo pilnatvė pasiekiama esant dviese: „jau esi manyje – nebijau / mes svinguojam juokingai gražiai: / moteris vyras“ (p. 96). Kuriamas pasaulio ritmas: vyras – moteris, dangus – pragaras. Ritmas kaip vientisa būties pulsacija. Vis dėlto peršasi ir kita žodžio „svingas“ reikšmė, susijusi su grupiniu seksu, kuris leidžia abejoti tobula dualistine moters ir vyro tendencija. Kitoje knygos dalyje „iš dugno“ prabylama: „<...> užsirašiau visų mylimųjų vardus ūmai paaiškėjo – jų / nebuvo juoba nėra tada priskutau bulvių“ (p. 114). Jeigu nėra mylimųjų, tad ar seksas iš tikrųjų turi ką nors bendro su meile? Eilėraščio „aš“ gudriai tuo pasinaudoja ir tokiems klausimams užbėga už akių: „Tai sakote / seksas neturi nieko bendro su meile?“ (p. 36). Staigus šuolis nuo mylimųjų sąrašo prie bulvių skutimo – tokį komponavimo būdą galima pavadinti sąmonės srautu. Ilgi eilėraščiai lengvai skaitomi, žodžiai nesipina, nors beveik nėra skyrybos ženklų.

       Gana dviprasmiškas „Teresėlės už durų“ (p. 66) vaizdinys. XVIII a. vienoje iš prancūzų „Pragaro“ knygų buvo rašoma apie Teresės, moters filosofės, erotinius žaidimus. Tai taip pat jau minėtas svingas. Kyla kitas klausimas, ar intymaus atsivėrimo temomis nėra manipuliuojama ir iš begalinio noro sudominti skaitytoją? Viskas taip asmeniška, ir kartu – taip vieša. Kita vertus, tai siekis įveikti save, pasak autorės, „nugalėti arba susitaikius irtis toliau“. Svarbiausia, kad poetė neperžengia ribos. Kūniškumas (erotizmas) literatūros istorijoje dažnai yra susijęs su humoru. D. Zelčiūtei peržengti ribos neleidžia stichiška vitališkumo įtampa bei autoironija: „<...> tavęs nekvietė pademonstruoti / per didelio kūno <...> gal pavyks / neiškristi iš bendro konteksto“ (p. 137). Autorė sugeba simpatiškai sužaisti, pakuždėti į ausį, kas yra labai asmeniška ir neišduodama.

       Ankstesnių rinkinių eilėraščiuose forsuojama meilės lyrika, tokie eilėraščiai lieka blankūs. Vis dėlto daugelyje kalbėjimas gyvas, ne monologinis, bet dialoginis, o vidinis turinys paradoksaliai kontempliatyvus. Subjektas – savitos transinės būsenos, gyvenimo realybėje jaučiasi kaip teatro scenoje, kurioje gali būti painiojami laikas ir erdvė. Tik kas yra tikra, jeigu, pasak autorės, teatras yra tikresnė realybė: „Trečias skambutis! / šoku jau rytas / visi į vietas! / uždanga! / griebiu šluotą / atveriu langą“ (p. 72). Teatro įvaizdžių gausu, juos galima susieti su biografiniais autorės faktais. Apie eilėraščius norisi pasakyti, kad jie tikri, nesuvaidinti. Dar G. W. F. Hegelis yra rašęs, kad sąmonė iš prigimties yra teatralizuota. Ji klausia žinodama, kad atsakymų nebus, bet vis tiek klausia, trokšta ryšio, santykio su kitu. Kito ieškoma kaip pėdsakų, kurie atveda į juodąsias sąmonės skyles. Pvz., eilėraštyje „Neuždarykit manęs į griežto režimo koloniją“ tokios skylės prasiveria tarp žodžių srautų: „<...> kanalizacijos šuliny užduso mano juozukas“ (p. 167). Koks mylimasis guli šaltuose Petrašiūnuose? Lyrinis „aš“ dažnai įsivaizduoja savo pašnekovą: „Galima čia prisėst ant suoliuko?“ (p. 8). Anot M. Bachtino, žmogus save pajaučia iš vidaus, o tarp vidinės savęs pajautos ir išorinio vaizdinio reikia kaip veidrodį įsprausti kito žmogaus reakciją, jo susižavėjimą arba gailestį. Tačiau kitas negali tapti konkrečiu žmogumi, nes tuomet jis užgožtų „aš“. Todėl ir D. Zelčiūtės tekstuose kitas kaip dialogo dalyvis nėra įvardijamas. Kitas gali būti tariamas sąmonės objektas ir partneris, kurio žvilgsnis yra inversiškas: „<...> ir pati negera negraži / o gera o graži tavo žvilgsnyje“ (p. 90).

       Būties formos ir dimensijos pinasi: gyvenimas, teatras, sapnas („sapnuosiu tave / prisikėlusį iš kapų“, p. 64). Visi pragaro, nuodėmės, atgailos motyvai yra sceniniai atributai, privalomi visuomeniniai (religiniai) stereotipai, nes jais spekuliuojama. Psichiniai faktai, procesai pasirodo su tam tikromis kaukėmis, tačiau įsivaizduotas skausmas gali kankinti labiau nei tikrasis. Moteriškumas irgi tampa demonstruojama kauke („<...> pastebėjo moteriškumą / (greičiausiai dėl antsvorio)“, p. 119). Vis dėlto gausūs archetipiniai vandens įvaizdžiai nurodo amžinąjį moteriškumą – kaip vaisingumo, vitališkumo substanciją. Galima įžvelgti ir atvirkščio narcisizmo bruožų. Nors veidrodyje matomas ir nelabai gražus vaizdas (p. 78), tačiau jis užtikrina buvimą. Eilėraštyje „Veidrodis. 10 stabtelėjimų“ fiksuojamas kintančio amžiaus moters, nuo mažos mergytės iki senutės, žvilgsnis į save. Pabaiga mįslinga: „subanguoja sidabrinis paviršius / – Labas vakaras, ar įsileisite?“ (p. 170). Vandenyje glūdi chaotiškas, stichiškas pradmuo. Grimztama į chtoniškąjį lygmenį, o žemė yra tiesioginis moters įsčių provaizdis.

       Rinktinės pavadinimas „Atgal į vandenį“ bei turinio struktūra (rengiuosi – brendu – nyru – plaukiu – paribiai bei pertrūkiai „iš dugno“) susipina į gyvenimo ir mirties ciklą ar spiralę. Tik nelabai aiškūs „paribiai“. Pagal bendrą struktūrą toks pavadinimas nelabai tinka, iškrenta iš metaforizuoto „nuodėmės“ konteksto. Dabar tiesiog madinga būti paribiuose, tarpinėje padėtyje, su niekuo nesitapatinant. Ten vyrauja netikrumo būsena. Kai kuriuos D. Zelčiūtės eilėraščius galima pavadinti paribiais tarp poezijos ir nepoezijos, bet svarbiausia, pasak R. Tamošaičio, kad pasakojimai yra naratyviškai intriguojantys. Intriguojantys dėl „nepoezijos“, siužetiškumų bei kitokių prozaizmų: „ak tu kale nesitrankysi <...> tik todėl pagalvojau kad šitą verta užmušti / aną ištrinti trintuku anot daivos <...> bučiuotis fui net ir dabar man negera bloga <...> miegok rupūže ba kad vošiu“ (p. 167-168). Tačiau eilėraštis dėl sąmonės srauto reikšmę įgyja kaip visuma, o ne kaip fragmentas. Dar įdomiau, kad už kiekvieną aštresnį žodį pats subjektas nuolat atsiprašinėja. Todėl atsiranda dialogo įspūdis ar ilgesys, kylantis iš paties noro būti. Cituoto eilėraščio pabaigoje net pats subjektas prabyla: „ei, ramiau, atsipalaiduokite“.

       Knygos struktūros požiūriu „paribius“ iš dalies galima prilyginti skaistyklos būsenai: „Greičiausiai / manęs laukia pragaras žinau“ (p. 149). Matyt, C. G. Jungo tezė, kad europiečiui bet kokios kančios ir skausmai asocijuojasi su žengimu į pragarą, vis dar nepaneigiama. Paskutinis eilėraštis jokių vilčių nepalieka:

       <...> virš tamsos mano tirpstantis kūnas
       ten žydroji lūpažuvė dumblas
       šitaip kelia į dugną taip traukia
       ir aptraukia akis jūrų džiunglės
       o koralų vainikas nusvyra
       ir tavęs jau daugiau nebereikia

                                                   (p. 184)

       Visiška desperacija? O gal priešingai – suvaidinta pabaiga kaip dramoje apie Čičinską, kur veikėjas sugrįžta į pradinę embriono būklę. Paskutinis eilėraštis skiriasi nuo kitų, ritmas ir rimas formą susieja su turiniu ir suponuoja laikišką bei erdvišką grįžimą į pirmapradę būseną. Skysčio įvaizdžių knygoje gausu: nuo prakaito, sėklos išsiliejimo, vandens, lietaus, Viešpaties seilių (aliuzija į žmogaus sukūrimą) iki visatos potvynio. Gyvybingumo, vaisingumo kultas. Kartu išlaikoma paralelė su moters įsčiomis bei konkrečiomis detalėmis – taip pinasi būtiškumas ir buitiškumas. Visatos šviesa ir rentgeno spinduliai. Gimdymas ir nerštas. Dėl dugno žolynų ir kitokių maurų įvaizdžių D. Zelčiūtės eilės primena B. Pūkelevičiūtės „Metūges“ (1952), tačiau šios autorės eilėraščiuose vyrauja religinės ir literatūrinės metaforos, gamtiškieji motyvai, kuriuose vaisingumas siejamas su žeme, o ne su vandeniu. D. Zelčiūtės kūryboje beveik nėra gamtos, išskyrus gamtines asociacijas su kūno topografija.

       Taigi pabaiga – atgal į vandenį. Kyla literatūriškas, kultūriškas, žmogiškas, moteriškas, etc. klausimas: kas po to? Gal žuvies kafkiška metamorfozė? Kas išnirs, ar beišnirs iš vandens? Jūrų džiunglių, dumblo ir žuviškumo tiek daug, kad reikia imti meškerę ir traukti lyrinį subjektą, o gal ir pačią autorę, kad ateityje parašytų dar ne vieną knygą.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1