Žemaičių kultūrinis pakilimas siejamas su lietuvių kalbos, istorijos, poezijos puoselėtojais Dionizu Poška, Simonu Stanevičium, Silvestru Valiūnu, prozininku ir pirmuoju lietuvių dramaturgu Aleksandru Fromu-Gužučiu (1822–1900) ir kitais šviesuoliais. D. Poškos ir jo amžininkų žemaičių bajorų kūriniai tiesioginio ryšio su teatru neturėjo. Literatūrinė kūryba draminę formą įgijo tik jaunesnės kartos rašytojo, pirmojo lietuvių dramaturgo A. Fromo-Gužučio kūriniuose. Tačiau Lietuvoje nuo antrosios XVIII a. pusės įvairiomis formomis reiškėsi mokyklinio teatro įdiegta tradicija. Literatūriniai ir kultūriniai D. Poškos interesai skleidėsi kaip reikšminga šios tradicijos tąsa, papildanti Žemaitijoje šimtametę praeitį turinčią teatro kultūrą.

       Žemaitijos šviesuolių kultūrinė savimonė formavosi Kražių gimnazijoje, pratęsusioje garsiosios XVII a. pradžioje jėzuitų įsteigtos Kražių kolegijos veiklą.
Kražiai garsėjo mokykliniu teatru, kuris „netruko iškilti į pirmaujančius Lietuvos provincijoje“1, greta Vilniaus, Kauno, Pašiaušės, Žodiškio kolegijų teatrų. Mokyklinis teatras įskiepijo teatro kultūros poreikį mokyklos auklėtiniams ir plačiajai publikai (teatras jėzuitų mokymo sistemoje buvo privaloma disciplina). Nežinia, ar D. Poškai teko vaidinti mokykliniuose vaidinimuose, – 1773 m. švietimo reforma privalomą teatro dėstymą panaikino. Nėra tiksliai nustatyta, kada jis pradėjo lankyti mokyklą, nors manoma, kad apie 1773 m. Taigi jo mokymosi metu Kražių mokykla „keitė pobūdį, baigė vieną savo istorijos tarpsnį ir pradėjo kitą“2. Tačiau po švietimo reformos mokyklose liko dėstyti tie patys mokytojai, buvę jėzuitų kolegijų profesoriai, rašę vaidinimams pjeses, režisavę. Kražių kolegijoje ugdyta mokyklinio teatro tradicija galėjo būti D. Poškai ir netiesiogiai pažįstama, – jis turėjo „raštingą, matyt, Kražiuose mokslo „šaknų“ ir jėzuitų disciplinos paragavusį tėvą“3.

       Palyginus Vilniaus ir Kražių kolegijas baigusių auklėtinių kultūrinę veiklą, ryškėja esminiai skirtumai. Vilniškiai labiau puoselėja teatro meną. Antrojoje XVIII a. pusėje jų pastangomis suklesti didikų teatrai: Oginskių, Radvilų, Tyzenhauzų, Sapiegų ir kitų didikų dvaruose įkuriamos teatro studijos, iš užsienio pakviesti pedagogai ruošė aktorius, patys didikai vertė, kūrė dramos kūrinius, vaidino; įkuriamas pirmasis viešasis Vilniaus miesto teatras (1785–1864). Pastaruosiuose teatruose vaidinta tik lenkų kalba, tačiau daugelis kūrinių buvo sukurti lietuviškais motyvais.
Tuo tarpu žemaičiai siekė išplėtoti, iki savarankiškų lietuvių kultūros šakų subrandinti mokykliniame teatre atsiradusias epizodines šios kultūros užuomazgas: mokykliniame teatre suvaidinamos pirmosios dramos Lietuvos istorijos, mitologijos temomis4; spektaklių intarpuose (intermedijose) pirmą kartą iš scenos pasigirsta lietuvių kalba, greta didikų ir mitologinių herojų pasirodo lietuvių valstiečiai; lietuviai kuria draminius kūrinius mokykliniame teatre dominavusia lotynų, o ne lenkų kalba5. Teatro tradicija siejo D. Poškos laikų žmones su praeities istorija, liudijo kultūrinių tradicijų įsišaknijimą dabartyje ir skatino lietuviškos kultūrinės veiklos aspiracijas. Teatro kontekstas plačiau paaiškina daugelį kultūrinių ir kūrybinių D. Poškos ir kitų Žemaitijos šviesuolių užmojų – dėmesį lietuvių kalbai, Lietuvos istorijai, mitologijai, lietuvių kalba kuriamai poezijai, dramaturgijai.

       Mokyklinis teatras Žemaitijoje išlaikė gilias tradicijas. Apie D. Poškos laikais vykusius vaidinimus liudija istorinės žinios. 1793 m. Kražių mokyklos pastato pirmajame aukšte buvo atnaujinta „dialogų salė“, įrengta scena, pagalbinės patalpos aktoriams ir dekoracijoms.
1802 m. visiškai įrengtas teatras jau buvo pasirengęs priimti žiūrovus6. Mokykliniame teatre populiarią proginių spektaklių tradiciją primena 1815 m. Telšiuose vykęs vaidinimas: „laidojant Liudviką Gorskį, Žemaičių kaštelioną, pulkininką ir Rietavo tijūną, po pamaldų ir „iškilmingų pietų“ buvo spektaklis naujai pastatytame teatre, kuriame mėgėjai vaidino tai progai pritaikytą veikalą“7. Žinoma, kad pats D. Poška 1822 ir 1823 m. dalyvavo mokslo metų pabaigos iškilmėse Kražiuose ir vieną kartą padovanojo mokyklai seną Vergilijaus kūrybos leidinį, kitą – XV a. išėjusią lotynišką visuotinę istoriją ir kokoso riešutą8. Mokyklinio teatro vaidinimai Jėzuitų kolegijose buvo būtinas mokslo metų pabaigos šventės akcentas. Tikėtina, kad Kražių gimnazija, tęsdama šią tradiciją, mokslo metus baigdavo teatralizuota švente, kurios metu apdovanodavo geriausius moksleivius, pagerbdavo svečius. Itin glaudūs D. Poškos ryšiai su Kražių mokykla inspiravo ir paskutinę „žemaičių mokyto ir garbingo vyro“ valią, – jo testamente nurodyta: „Kražių gimnazinei mokyklai, kurioje pats pradžios mokslus gavau, pagal atskirą ir pasirašytą rejestrą dovanoju ir visam laikui atiduodu numizmatus, t. y. senovės pinigus ir medalius, taip pat dalį senoviškų ginklų, kuriuos per visą savo gyvenimą kruopščiai surinkau“9. D. Poškos dovanota kolekcija, – atrastos ir išsaugotos Lietuvos istorijos reliktai, – mokiniams turėjo daryti didžiulį įspūdį. Įdomu, kad Kražių mokyklos auklėtinis A. Fromas-Gužutis istorinių dramų nuorodose smulkiai ir kruopščiai aprašo herojų ginkluotę, kurią sudaro kalavijai, ragutinės, kilpinės su vilyčiomis ir įdėtuvėmis, šarvai, šalmai, uždengtuvės ir kt. Nenuostabu, jog D. Poška jautė pagarbą ir įsipareigojimą mokyklos istorijai, – Kražių gimnazijos mokytojų vardai paliko ryškų pėdsaką ne tik Lietuvos, bet ir Europos kultūroje10, čia buvo jaučiama šlovingos praeities aura, provincijos kultūrą suartinusi su Vilniumi, Vakarų Europa, įdiegusi mokyklos auklėtiniams pareigą tęsti senąsias Žemaitijos kultūros centro tradicijas, suteikusi drąsos naujiems darbams įtvirtinant lietuvių kalbos, lietuvių kalba rašomos istorijos ir literatūrinės kūrybos vertę.

       Kultūrinės atminties motyvas, netiesiogiai susijęs su teatro kultūra, D. Poškos lakoniškai įkomponuojamas į poetinį kūrinį „Mano darželis“. Sukuriama prasminė paralelė tarp dviejų Lietuvos ąžuolų, siejanti vaikystėje patirtą įspūdį ir senatvėje atkakliai puoselėjamą kultūrinį, mokslinį, literatūrinį darbą.
Rašytojo atmintyje iškyla garsiausios Kražių mokyklos asmenybės – Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus – ranka įrėžtas užrašas ąžuolo kamiene: „Sarbiejauskis ties Kražiais Medžiokalny rašė / Ant ąžuolo, bet dabar iškirto, ištašė“11. Tai svarbus prisiminimas – autorius jaučia pareigą patikslinti, pagrįsti fakto teisingumą ir rašytiniu šaltiniu, ir asmenine patirtimi. M. K. Sarbievijaus įrašas Medžiokalnio ąžuole – ne kūrybinė išmonė, o tikras faktas: „Skaityk Geografiją Žemaičių žemės; atrasi tą žinią teisingą, <...> pirm trisdešimts metų aš patsai vaikštinėdamas ing mokslinyčią pas jėzavitus, dar mačiau ant ąžuolo raštus, bet, mažu vaiku būdamas, neturėjau pažintės įsipildyti, kas tenai buvo rašyta. Vėliau tyčiomis ieškojau to ąžuolo, bet jau pakirstą radau“. Vaikystės įspūdis, prie kurio specialiai sugrįžtama vėliau, liudija Kražių kultūrinės mitologijos paveikumą, – tikėtina, jog D. Poška galėjo žinoti, kad M. K. Sarbievijus, visoje Europoje išgarsėjęs poetas, vadintas „sarmatų Horacijumi“, eiles pradėjo kurti Kražių kolegijoje (1617–1619), kad 1626 m. parašė poetiką, suteikusią Lietuvos kolegijų teatrams daug konkrečių praktinių patarimų, kaip scenos reginį padaryti kuo įspūdingesnį (originaliausias dalykas yra šachmatiškai subraižytos scenos grindys, padedančios kurti aktorių grupių kompozicijas, nuodugniai aprašoma dekoracijų pakeitimo technika, apšvietimas, aparatūra įvairiems efektams – skraidymo mašinos, įrenginiai banguojančios jūros vaizdui sukurti, etc.). M. K. Sarbievijaus poetika Lietuvos teatrui perdavė pačią naujausią Europos teatro kūrėjų patirtį, žymėjo mokyklinio teatro kultūros brandą ir jo augimo perspektyvas.

       Tačiau D. Poška savo tekste implikuoja mintį apie nesaugomos kultūros nykimą, – po daugelio metų sugrįžus, Medžiokalnio kalne ąžuolo jau nebebuvo, užmarštin nugrimzdo M. K. Sarbievijaus tekstas, kaip ir Vyšnių kalne stovėjusio Baublio gyvybė, – „per beprotį pusgalvių jau anas pražuvo“. Optimizmo teikia rašto, kultūros išsaugojimo motyvas, susiejantis praeitį ir dabartį, jungiantis kūrybos tęstinumą. Kadaise M. K. Sarbievijus rašė ant ąžuolo, kaip dabar D. Poška, ištrūkęs iš buities rūpesčių, skuba pas savąjį ąžuolą, mąsto ir rašo sėdėdamas Baublyje: „Vienok laikas pas mane niekad neprapuola, / Jei neturiu ką dirbti, einu pas ąžuolą, / Kurs yr mano daržely užūksmy viensodis – / Visuose Žemaičiuose toks nepasirodys“. Nukirtus Kražių Medžiokalnio ąžuolą, kultūros centras simboliškai perkeliamas į D. Poškos darželį, kur stovi išsaugotas tūkstančio metų senumo Baublys, pargabentas nuo Vyšnių kalno.

       D. Poškos dėmesys Lietuvos praeičiai (istoriniai ir archeologiniai tyrinėjimai), siekis pažinti ją konkrečiai ir objektyviai, iš esmės skirti būsimai Lietuvos istorijai rašyti. Labai svarbus šio rašytojo siekis, kad Lietuvos istorija pasiektų kuo platesnį adresatą – paprastą žmogų, mokinį, kad būtų pateikta kuo meniškesne (dainos) forma. D. Poška suvokė, kad paprastiems žmonėms suprantamas ir patrauklus kūrinys gali atsirasti tik nudirbus kalbos norminimo darbus, ir, pats rašydamas žodyną, stengėsi paspartinti istorijos kelią pas žmones. „Kaimiečio artojo mąstymų“ pabaigoje tikimasi, kad Lietuvos istorija bus ne tik parašyta, bet ir sueiliuota: „O kai turėsime tikslų žodyną ir lietuvių kalbos gramatiką, taip pat savo istoriją, universiteto literatų išleistą, tada gal atsiras koks žemaitis ir lietuvis, kuris išdrįs žemaičių ir lietuvių kaimiečių reikalui tą pačią mūsų istoriją eilėmis sudėti.
Jos galės <...> duoti naudos paprastų žmonių švietimui. <...> Gal kas nors <...> parašys sutrumpintą tą pačią Lietuvos istoriją ta pačia kalba jaunimui mokytis parapijinėse mokyklose“12. D. Poškos susirūpinimas Lietuvos istorijos pateikimu menine ir kuo platesnei visuomenei suprantama forma labai primena mokyklinio teatro nuostatas, XVII a. pradėjus vaidinti dramas Lietuvos istorijos tema. Tuo metu vaidinimai buvo vienintelis platesnius sluoksnius pasiekęs Lietuvos istorijos šaltinis. Nors istorinės dramos buvo vaidinamos lotynų kalba, tačiau reginio vaizdingumas tarsi paveikslas nemokantiems skaityti sutraukdavo pačią įvairiausią publiką. D. Poškos istorijos populiarinimo idėja susilaukė pasekėjų, kurių vienas ryškiausių – A. Fromas-Gužutis, apie XIX a. vidurį istoriją ir mitologiją pateikęs lietuvių kalba parašytose dramose. Jis susiejo mokyklinės dramos tradiciją ir D. Poškos iškeltą istorijos populiarinimo idėją.

       D. Poška, reflektuodamas savo laikų kultūrą ir istoriją, reaguodamas į laiko aktualijas, kitoniškai sudėlioja (atstato?) kai kuriuos reikšminius akcentus. Šiuo požiūriu įdomiausias yra „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“ (parašytas tarp 1815–1825), didžiausias ir idėjine bei literatūrine verte svarbiausias D. Poškos poetinis kūrinys. Jis išsiskiria stilistiniu „negrynumu“, sunkiai apibrėžiamas žanriniu požiūriu. „Odiška“ yra teksto pradžia – keliolika pirmųjų eilučių, pakiliu kalbėjimu bei retorišku stiliumi aukštinanti valstiečio darbo prasmę; vėliau pereinama į „žemesnį“ toną bei realistiškesnę ir net kiek sentimentaloką stilistiką, o dar toliau – į odei visiškai nebūdingą dialoginį kalbėjimą. V. Vanago manymu, tiksliausias „Mužiko“ žanrinis apibūdinimas – poema. Taip teigti leidžia kūrinyje pavaizduoto pasaulio epiškumas, išplėtotas draminis pasakojimas.

       Žvelgiant į D. Poškos kūrinį teatro aspektu, krenta į akis jo pasirinkta dialogo forma, sąmoningas literatūriniame prototipe buvusio monologo pakeitimas dialogu („Mužiko“ poetinis prototipas – XVIII a. pabaigoje sukurtas nežinomo autoriaus kūrinys „Lenkų valstietis“ („Chłop polski“).
D. Poška buvo ir vertėjas, ir sekėjas, ir originalus eiliuotojas, – „skirtybės leidžia pripažinti [Poškos kūriniui] savarankiškumo statusą, traktuoti jį kaip originalą“13. Dialogas – specifinė mokyklinio teatro kūrinių žanrinė atmaina. Jai priklausė gana laisvi ir neapibrėžtos formos tekstai, kur „du ar daugiau asmenų kalbasi apie kokį nors dalyką; tai pašnekesys be fabulos – pastaroji sudaro komedijos arba tragedijos esmę <...>. Nieko panašaus nereikalauja dialogas; tai lygus, paprastas pokalbis rimta arba linksma tema“14 (V. I. Riazanovas). „Mužikas“ atrodo susijęs su mokyklinio teatro tradicija ir jai būdingu personažų pateikimu – teatriniuose dialoguose būdavo vaizduojami išskirtiniai, sureikšminti asmenys (dievai, valdovai, filosofai, alegorinės figūros) ir vyravo herojaus pagerbimo, išaukštinimo nuostata. D. Poškos kūrinio pamatas – mužiko darbas, kuris lemia visuomenės, jos luomų ir pačios valstybės egzistavimą. Valstiečio darbo prasmės suvokimas ir iškėlimas D. Poškos kūrinyje laikomi ryškiausiu fiziokratizmo15 idėjų atgarsiu lietuvių literatūroje.

       Kūrinyje pokalbis vyksta tarp mužiko ir bajoro, kalbančio lietuvių kalba. Pagrindinio herojaus pasirinkimas daro įtaką dialogo stiliui – mužiko pasaulis žemiškas, daiktiškas, konkretus. Į dialogą įkomponuotas siužetinis epizodas – mužiko kelionė pas poną ir jos padariniai. „Mužike“ dominuojantį patetinį stilių pertraukia, kaip ir mokykliniame teatre buvo įprasta, komiška intermedija. Farsinio komiškumo priemonėmis vaizduojami mužiko santykiai su trimis epizodiniais dialogo veikėjais (ponu, urėdu, žydeliu). Pradėjusį skųstis mužiką ponas aprėkia, ir šis dvilinkas išsprunka pro duris, bet čia susiduria su dar žiauresniu urėdu:

Urėds lapt už pakaušio, nurovė kaltūną,
Kaip kokiam bernardinui padarė karūną,
O kai plaukų nebuvo, už ausies nutvėrė
Ir, ant žemės išvertęs, su lazda nupėrė.
Einu namon vos gyvas, nupeštas, nuplaktas
Ir su dideliu gumbu kruvinu ant kaktos
.

      
       Smuklininkas žydelis ne nuramina, o dar labiau gąsdina nukentėjusįjį, piešia jam tolesnių nelaimių vaizdą, – už pasiskundimą sunkia dalia jo laukia dar žiauresnės bausmės („Žydelis tar: „Girdėjau, jog ant to ne galas, / Jogei dabar bus rykštės ant tavo pakalos“). Mužikas išsigandęs ir nusižeminęs puola į kojas, prašo pagalbos. Epizodas pačio mužiko įvertinamas iš dabarties perspektyvos, – prasiveržia skaudi autoironija dėl naivaus tikėjimo pono gerumu, dėl patikėjimo tariama pagalba ir už ją atiduoto milžiniško atlygio: „Tas už cukraus galvelę pirko atleidimą. / Taipo žydelis mano sveikatą gelbėjo, / Bet iš klėties tą ėmė, ką tikt pats norėjo“).
Finale ironija dar labiau sustiprinama (V. Mykolaitis-Putinas16). Kaip netikėta ir efektinga inversija sukuriamas staigus mužiko dialogo partnerio-bajoro pasikeitimas. Bajoras, pasakojęs apie sunkią baudžiauninko buitį, žadinęs jam gailestį, sužinojęs apie žiaurų ir negailestingą elgesį su juo, įgijęs baudžiauninko pasitikėjimą kaip „geradarys“, finale pasielgia dar ciniškiau nei ankstesni mužiko skriaudėjai. Bajoro geradarystė (o gal suvaidinta veidmainystė?) apsiriboja retorikos vingrybėmis ir estetiniu pasimėgavimu, vaizdingai piešiant baudžiauninko didybę ir vargus. Kai mužikas paprašo „išguldyti“ jo vargus „pas Aleksandrą, ar pas Konstantiną, / Ar pas anų senotą“, kad „žmonių tėvai“ pamatytų valstiečio patiriamą neteisybę, „geradėjis“ atsisako. Pasak V. Vanago, valstietis priverčia bajorą „nusiimti kaukę“, prisipažinti, kad pirmenybę šis atiduoda ne teisybei ir žmoniškumui, o luominei naudai17.

Atsakiau: „Neder pirštus tarp durų kaišioti <...>
Ar tai aš būdu taksų urvan lapių lįsiu? <...>
Ant kieno aš vežimo ir arklių važiuoju,
Pagal jo norą visad giesmelę dainuoju:
Kaipo dūdorius birbin, taip kazoką šoku,
Trumpai sakant, gudiškai rašyt nemoku;
O kada ir mokėčiau, tai to dirbt nenoriu,
Nes bajorui ant ponų pikts žodis nedoru.
Atstanke: teisiai kalbant, taip rašyt neliuosu.
Tegul gi Viešpats Dievas susimyl ant jūsų!“

      
       D. Poška parašė „Mužiką“ pakiliu, retoriniu stiliumi, tarsi imituodamas ir prisimindamas mokykliniame teatre ugdytus praktinius retorikos įgūdžius.
Dialoge dažni klausimai, retoriniai sušukimai daro veikėjų kalbą emocingą ir pakylėtą, primena ritmingą emocijų ir gyvos šnekos pulsavimą, todėl gali sukurti „tiek rašytinio kūrinio, tiek sakomos ar gal net deklamuojamos kalbos įspūdį“18.

       Teatro menas atrodo buvęs artima D. Poškos interesams kūrybos sritis. Daugelis paralelių bei sąsajų yra tik hipotetinės, kultūrinis fonas dažnai veikia netiesiogiai – per kolektyvinę mitologiją ar įspūdingus pasakojimus. Iš dabarties perspektyvos žiūrint, D. Poškos veikla ir raštai atrodo reikšmingi ne tiek patys savaime, o kaip stiprus intelektualinis impulsas, išjudinęs svarbiausius lietuvių kultūros darbo barus, paveikęs Lietuvos istorijos, kalbos, literatūros darbininkus. D. Poškos veikla įkūnija pastangas pažinti lietuvių praeitį, suvokti tradiciją ir jos tęstinumo kryptį, sieti ją su pasaulio kultūra, siekti, kad Lietuvos istorija, kalba, literatūra įgytų visavertį statusą tarp kitų Europos tautų. Taip suvokiama kultūrinė misija tapo Lietuvos šviesuolių veiklos dominante, palaikoma ir stiprinama didžiųjų istorijos autoritetų.
Neatsitiktinai Kražių mokyklos auklėtinis A. Fromas-Gužutis istorinėje dramoje „Gedimino sapnas“ laimingą Lietuvą įsivaizduoja tik atsidūrusią „garbingoje vietoje tarp kitų Europos tautų“19. Ant Dionizo Poškos kapo obelisko iškalta nežinomo autoriaus lietuviškai sueiliuota epitafija byloja – „Uždirbta šlovė jo pasauly paliko“. Praėjus 240 metų nuo rašytojo gimimo, šio „žemaičio mokyto ir garbingo vyro“, „bitelės Baublyje“ asmenybė ir kūryba liudija giliai įsišaknijusios šlovės pastovumą.        _________________________

       1 Z a b o r s k a i t ė   V. Prie Lietuvos teatro ištakų. XVI–XVIII a. mokyklinis teatras. – Vilnius: Mokslas, 1981. – P. 22.
       2 V a n a g a s   V. Dionizas Poška. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. – P. 19.
       3 V a n a g a s    V. Ten pat. – P. 18.
       4 D. Poškos pažiūros į lietuvių mitologiją išdėstytos rašinyje „Apie senovės pagoniškas religines apeigas Lietuvos ir Žemaičių kunigaikštijose“ mažai skiriasi nuo lietuvių mitologijos traktavimo vienintelėje žinomoje mokyklinio teatro dramoje apie Vaidevutį („Kovos kelias į aukščiausias garbės viršūnes“), kurioje pagonybė vaizduojama kaip herojinė idilė, lietuvių mitologijos vertė prilygsta antikinei. Vaidevutis pasirodo tarp antikos oratorių, o jo apoteozėje dalyvauja šokančios graikų nimfos. D. Poška siekia įrodyti, jog senovės lietuvių, kaip ir kitų pagoniškų tautų, dievai yra panašūs į antikinius, analogiškos yra ir pagoniškos religinės apeigos. Tokiu požiūriu į mitologiją D. Poška nedaug pranoko amžininkų žinias. Išliekamąją vertę turi jo aprašyti tikėjimo papročiai ir apeigos.
       5 Nuo XVII a. mokykliniame teatre didžiausią reikšmę turėjo dramos istorinė tematika. Tuo metu parašytus tekstus vaidinimams apie Lietuvos praeitį galima laikyti pirmaisiais istorinės dramos bandymais. Giliausią senovę siekia drama apie Vaidevutį („Kovos kelias į aukščiausias garbės viršūnes“); istorinius laikus – „Valdovo nelaiminga mirtis, arba Mindaugas, Lietuvos karalius“ (past. 1730). Dviejų dramų pagrindinis personažas yra kunigaikštis Vytenis, dvi pjesės skirtos Algirdo laikams, po vieną – Kęstučiui, Skirgailai. Užgavėnių dramoje „Šešėliuotas slėnis“ pasitelkta Konrado Valenrodo istorija. Dvi dramos temiškai susijusios su Žalgirio mūšiu: „Vladislovas Jogaila, Lenkijos karalius, prie Žalgirio sumuša kryžiuočių magistrą Ulrichą“ (1663) ir „Skanėstai ant Lietuvos karžygio Aleksandro Vytauto stalų“ (1717). Vytautas yra centrinis dramos „Savimeilės kelias“ (1694) personažas. Su antrąja XV a. puse susijusi drama apie šv. Kazimierą, suvaidinta Miuncheno gimnazijos teatre, – tai bene vienintelė lietuviškais motyvais žinoma drama, pastatyta mokyklinėje scenoje užsienyje.
       6 Z a b o r s k a i t ė   V. Prie Lietuvos teatro ištakų... – P. 169.
       7 B r e n s z t e j n   M. Teatr szkolny w Krożach na żmudzi. – Wilno, 1925. – S. 25–26.
       8 V a n a g a s   V. Dionizas Poška. – P. 42.
       9 V a n a g a s    V. Ten pat. – P. 45.

       10 Kražių gimnazijai, kai mokėsi D. Poška, vadovavo filosofas B. Dobševičius, čia yra dirbę pedagogas Ž. Liauksminas, religinių raštų rengėjas J. Jaknavičius, daugelis pirmųjų, mokykliniam teatrui rašiusių dramaturgų: D. Butvilas (1612–1682) – kolegijos rektorius, pedagogas, dramos „Klaidų architektas“ (1670) autorius, G. Šimkevičius (1644–1709), dramų „Leontijus – pragaro auka“, „Pergalingoji duona“, „Scipijonas Afrikietis“, dramos apie kunigaikštį Vytenį autorius, sukūręs vaidinimų intarpus mišria lietuvių, baltarusių, lenkų kalba, poetas ir baroko teatro žinovas M. K. Sarbievijus, 1626 m. parašęs poetiką, svarbią viso Europos barokinio teatro scenos technikai pažinti.

       11 P o š k a    D. Raštai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.

       12 P o š k a    D. Ten pat. – P. 329.

       13 V a n a g a s    V. Dionizas Poška. – P. 70.

       14 Z a b o r s k a i t ė    V. Prie Lietuvos teatro ištakų... – P. 84.

       15 Fiziokratų politinės ekonomikos teorija pabrėžė žemės ūkio ir valstiečių luomo reikšmę, ekonominį ir moralinį jos prestižą. Fiziokratizmas Lietuvoje susilaukė pasekėjų, buvo dėstomas Vilniaus universitete, darė įtaką visuomenės mąstymui.

       16 M y k o l a i t i s - P u t i n a s   V. Naujoji lietuvių literatūra. – T. 1. – Kaunas: VDU Humanitarinių mokslų fakultetas, 1936. – P. 19.

       17 V a n a g a s    V. Dionizas Poška. – P. 77.

       18 V a n a g a s    V. Ten pat. – P. 80.

       19 F r o m a s - G u ž u t i s   A. Baisioji gadynė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. – P. 29.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1