Violeta Kelertienė. KITA VERTUS… – Vilnius: Baltos lankos, 2006. – 310 p.

       Parašiau antraštinį sakinį be klaustuko ir tik paskui jį padėjau. Turėdamas galvoje visus mūsų literatūrologus, tikrai nedrįsčiau atsisakyti tokio ženklo. Kita vertus, rašiau šią recenziją apie vienos literatūrologės knygą, tad tik užbaigęs ją ir galėčiau apsispręsti: palikti ar nubraukti klaustuką antraštėje.

       Iš pradžių – ne apie tai. Jau įpratom skaityti svetimom kalbom, bet vis dar laukiam kitomis kalbomis rašančių lietuvių autorių knygų lietuviškojo leidimo. Kodėl turėtume nelaukti? Juk globalizacijos iššūkių akivaizdoje tebekovojame už lietuvių kalbos prioritetus, tautinį lituanistikos identitetą. Už teisę jį tapatinti su lietuvių kalba. Arba – už laimę neprastas knygas skaityti lietuviškai, kai knygynuose vis aukštesnė nelietuviškų literatūrologinių veikalų stirta.

       Štai ir įvyko: ,,Baltos lankos“ išleido Violetos Kelertienės ,,Kita vertus...“. Ilinojaus universiteto (Čikaga) Lituanistikos katedros profesorė V. Kelertienė rašo ir skelbia straipsnius ne vien angliškai, – periodinėje spaudoje jos tekstus dažnai skaitome ir lietuvių kalba, tačiau trečdalį šios knygos straipsnių (arba beveik pusę jos teksto) sudaro vertimai (ačiū profesionaliai padirbėjusiems vertėjams – Daliai Cidzikaitei, Almantui Samalavičiui ir Rimui Žilinskui). Į vieną daiktą sudėti per du dešimtmečius parašyti, įvairiomis progomis ir margoje spaudoje išblaškyti straipsniai, dažniausiai – apie lietuvių prozą ir jos kritiką.

       Knygą palydi įvadinis Sauliaus Žuko žodis ,,Intriguojanti literatūros kritikos knyga“.

       Kuo ar kaip ,,intriguojanti“?

       Leidėjo (matyt, ir semiotiko) akimis, autorės gebėjimu rašyti mums (lietuviams) ir jiems (visiems kitiems, ne lietuviams, arba skaitytojams nei apie Lietuvą, nei apie jos literatūrą nedaug arba beveik nieko neišmanantiems). Dar – autorės profesionalumu (pvz., ,,geras pasakojimo technikų teorijų išmanymas“), ,,stambiosiomis knygos temomis“ – feministine ir postkolonialistine kritika. S. Žukas prisipažįsta: perskaitęs knygą, jis ėmęs geriau suvokti ne tik V. Kelertienės pastangas kalbėti apie lietuvių literatūrą iš postkolonializmo teorijos pozicijų, bet ir ,,sąmoningumo dozės“ vaidmenį kritikoje (p. 10–11). Iškalbingas literatūrologo prisipažinimas, ir jis tikrai turėtų intriguoti kiekvieną, kuris nesijaučia esąs paskutinė instancija literatūros kritikų sinode.

       Sąmoningumo dozė, žinoma, lemia mąstymo originalumą, ji apskritai visada nepakartojamai individuali. Tad ir šitos knygos skaitytojas yra (bus) verčiamas į intrigos (literatūros mąstymo) lygtį įsirašyti savuosius iksus ir ygrekus. Apie vieną kitą jų toliau ir bus kalbama.

       Pirmas (ir gal vienintelis) manasis kaip recenzento klausimas ar skeptiška mintis: ar jie, tie į knygą atrinkti straipsniai, visi jau ir lietuviškai pasipuošę, būtini kaimynai? Ką kiekvienam jų suteikia toji kaimynystė, moksliškai tariant, tos vienos (ir naujos) struktūros matmenys? Viena (tegu ir lietuvių) kalba vargu ar svarbiausias toks matmuo. Ar ši knyga ir būtų tas atvejis, kai, perfrazuojant pačią autorę, tegu ,,ne visi yra greimai, ir ne visi sukuria savo mokyklą“, bet esama literatūrologinio teksto rakto, kurį turi tik viena V. Kelertienė, ir tik ji juo ką nors atrakina, savitai analizuoja, pasiūlo tinkamiausią analizės metodą?

       Knygą sudaro trys skyriai: ,,Feminizmo daigai lietuvių literatūroje“, ,,Apie rašytojų kūrinius“ ir ,,Literatūros kritikos klausimais“.

       Intrigos beieškantis skaitytojas nesunkiai įspės, kas jo laukia skyriuje apie moterų literatūrą (gal bus girdėjęs, kad knygos autorė ir Ilona Maziliauskienė jau prieš ketvirtį amžiaus svarstė moters vietą ir vaidmenį XX a. lietuvių prozoje ir ,,rengė“ po Nepriklausomybės atkūrimo kilusią jaunesnės feminisčių kartos bangą Lietuvoje), tačiau lengvai įspėjami dalykai vargu ar tampa tikrąja intrigos ašimi. Parodžiusi feministinio požiūrio prasmingumą, V. Kelertienė, mano nuomone, yra paradoksaliai ,,vyriška“, t. y. nesuabsoliutina šio požiūrio vietos ir vaidmens literatūros teorijų kontekstuose. Taigi ,,šviečia“, bet ne ,,degina“. Prie Žemaitės ar Šatrijos Raganos glaudžiasi A. Vienuolio ,,paskenduolės“ fenomenas, tarpsta Bitės Vilimaitės ar Vidmantės Jasukaitytės ieškojimai, klasikinės feminizmo opozicijos pripažįstamos, bet visada einama (siekiama) toliau. Prabylama apie feminizmo veidus ir etapus, kurie bent jau neleidžia šios teorijos nublokšti neomarksizmo ar postmodernizmo vėjams.

       Kitose knygos dalyse literatūrologinio mąstymo intriga stiprėja, minties provokacijos daugėja. Ten esama daug dalykų, kuriuos skaitytojas pats turi pasirinkti iš atskirų straipsnių, juos lyg siūlus ,,apmesti“ ir ,,atausti“. (Pripratusiems prie žaidimų „klasėmis“ galima būtų pasiūlyti pradėti skaityti ne nuo pirmo knygos puslapio, o nuo, tarkim, paskutinio skyriaus priešpaskutinio straipsnio.) Straipsniai papildo vienas kitą, pradeda provokuoti pamatines mąstymo apie literatūrą galias.

       Štai antrame skyriuje autorė įsikuria tarp jau S. Žuko nurodytų skirtingų lietuvių literatūros skaitytojų kategorijų: lietuvių ir nelietuvių. Tačiau abiem grupėms, sakyčiau, tai net naudinga. Šiame skyriuje beveik nelikę tekstų, kurie skirti tik išeiviams lietuviams (tokiu galėčiau vadinti tik straipsnį apie M. Katiliškio romaną ,,Miškais ateina ruduo“). Skyriaus diachroniniai poliai: studija ,,Įvadas knygai Come into My Time“ (skirta nelietuviams) ir pora straipsnių apie R. Gavelio prozą. Kas primiršo, turėtų prisiminti, kad Come into My Time yra V. Kelertienės pastangomis į anglų kalbą išverstų lietuvių novelistikos ir apysakų rinkinys, kurį 1992 m. išleido Ilinojaus universiteto leidykla. Net po keturiolikos metų neturime įspūdingesnio leidinio, pristatančio Vakarams mažąją sovietinę lietuvių prozą. R. Gavelio kūrybą (nenustebkime) lietuvių literatūros tyrinėtojams V. Kelertienė siūlo ,,atrasti“ ir tą veiksmą vadina žodžiu be jokių kabučių. Ar bent nutuokiate, ponai iš Lietuvos, kad pražiopsojote R. Gavelį?

       Tiek rinkinys Come into My Time, tiek R. Gavelio trilogija apie Vilnių nėra naujausioji mūsų proza. Tai – iki Nepriklausomybės ir tuoj po jos atkūrimo parašyti kūriniai. Svarstant apie R. Gavelį, atsiranda ir jau minėta ,,postkolonijinė“ literatūros analizė (,,Ričardo Gavelio postkolonijinis žmogus“). Ta pati, kuri Lietuvoje daug kam tebėra neaiški, nereikalinga. Ne V. Kelertienė sugalvojo šią teoriją, bet ji pasiūlo ja remtis ir šitaip atranda įdomių, netikėtų dalykų lietuvių literatūroje. Beje, tikrai skaudžiai provokuojamų klausimų (p. 210–211).

       Trečias skyrius leidžia aiškiau įsivaizduoti, kodėl ir kaip literatūros tyrinėtojos ir kritikės žvilgsnis krypsta į R. Gavelio ar kitų (jos pasirenkamų) autorių kūrybą, kodėl jai šauna į galvą ir jau neapleidžia mintis apie tebesitęsiančią literatūros kritikos krizę Lietuvoje. Tiesa, ir čia esama duoklės skaitytojui, kuris negyveno sovietinėje ar postsovietinėje Lietuvoje: vienas (ankstyvesnis) straipsnis aiškina, kaip nacio įvaizdis literatūroje tapo naujų meninių ieškojimų galimybe, o kitas (visai neseniai parašytas) – kaip sovietiniais metais atrodė cenzūros apėjimo formos. Tačiau ir tuose nelietuviams skirtuose svarstymuose atsiveria tai, ko tarsi ir nebuvo (o iš tikrųjų liko ,,išstumta“, suspenduota, paslėpta) rašant feminizmo, postkolonializmo ir kitomis temomis. Labiau aiškėja, kodėl šiandien sunku (ir net beprasmiška) rašyti Lietuvoje tautinės literatūros istoriją, kas yra atsitikę literatūros teorijoje, kritikoje, ir t. t.

       Recenzentui, pasiūliusiam skaityti šią knygą ,,su intriga“, nederėtų atidengti visų jos autorės ,,kortų“, tad tik kai kurias (reikalingas šios recenzijos intrigai) jis ir ,,tepažymi“, kiekvienam palikdamas laisvę sugrįžti prie tų pačių dalykų.

       Pavyzdžiui, straipsnyje ,,Lengvai pučia keturi vėjai lietuvių literatūrologijoje“ (jis parašytas prieš dešimtmetį) autorė labai žaismingai (ne dažname knygos tekste tokios žaismės tiek daug esama) ir analitiškai kalba apie postsovietinės literatūros analizės bėdas. Teorines ir praktines. O jos ir šiandien beveik tos pačios. (Nes, matyt, ir šiandien nepučia ,,keturi vėjai“ lietuvių literatūros savivokos pasaulyje.) Tačiau tai bėdos mūsų pačių, – Lietuvoje gyvenančių, universitetų literatūros katedrose, institutuose susibūrusių ir neišsivaikščiojusių, bet tebemąstančių ir teberašančių taip, kad nauja literatūrologija tebestovi ,,prie slenksčio“. Bandymai ,,įsikibti“ į vieną kurią ,,strategijų“ (sutikome šiuo terminu pakeisti ,,metodologiją“ ar ,,metateoriją“), be abejonės, nėra tas pat, kaip pasirengimas derinti įvairias ,,strategijas“, individualus, bet motyvuotas literatūros metakalbos kūrimas. Ir... jos vartojimas.

       Estetinio daugybingumo, daugiakalbiškumo, pliuralizmo, reliatyvizmo, postmodernizmo arba kitaip vadinamos situacijos sąlygomis raktas literatūros kūriniui atrakinti yra panašus jei ne į laivo šturvalą pučiant visiems keturiems vėjams, tai bent į vaikišką (kelių?.. tūkstančių dalių) dėlionę, kuri, beje, neturi atitikmens tikrovėje, o tik remiasi mūsų pačių literatūrine patirtim. Didžiuotis, kad tokios patirties mažoka, kad jos visai nėra, arba kad joje nėra vietos teoriniams procesams, būtų apmaudi klaida. Skaitydamas ,,Kita vertus...“ pripažįsti, kad literatūros mokslas egzistuoja, jis išlieka net tada, kai jo, atrodo, jau ir nebelieka. Jis tampa efektyviausių ikišiolinių ieškojimų pėdsakais, jų punktyrais, ateities nuojautomis, drąsa kūrinius savaip vertinti.

       V. Kelertienės knyga tai sako ir padeda suprasti, ir Lietuvoje tai tebėra labai aktualu.

       Taigi knyga vykusiai įsiterpia į nedrąsius lietuvių ginčus apie literatūrologinio mąstymo strategijas. Ir istorinė (pvz., ,,Literatūros lankų“), ir dabartinė (ypač ,,rakinant“ R. Gavelio tekstus) literatūros kritikos metakalba V. Kelertienei neatrodo scholastinė ar neįveikiama problema. Atvirkščiai, pačiai literatūrologei tokios metakalbos netrūksta. Bent ji visada turi konkretų metodą ir apgina jo vaidmenį. Taiko labai įvairius literatūros skaitymo patirties modelius. Tokia literatūros samprata prieš nieką nekeliaklupsčiauja. Ji – savarankiška, kiek tik jai įmanoma. Kartais analizei tinka tik labai vykęs, ,,geras“ kūrinys, kartais reikalingas (arba bent tinka) apyprastis ar net visai prastas: praktinei kritikai, rašo autorė, savaip naudingi ir blogi veikalai (p. 267). Kartais labai tinka senovinis turinio ir formos ,,atitikimo“ principas, bet kitu atveju jis gali nutempti prie negyvų literatūros krantų. Kartais populiarioji (,,bestselerinė“) literatūra gali būti analizuojama iš literatūros pozicijų, nors vis vien išlieka rūpestis, teigia autorė, skirti bestselerius kaip neliteratūrą nuo būsimos klasikos, kuri neabejotinai yra literatūra. Brėžti ribą tarp aukštos ir žemos prabos kūrybos. Analizuoti literatūrą, o ne nurodinėti, kokia ji turi būti.

       Dabar jau galėčiau baigti užrašyti šitos recenzijos pavadinimą. Be jokių išlygų reikia braukti tą mano laikinai paliktąjį klausiamąjį ženklą, kai skaitome V. Kelertienės ,,Kita vertus...“ Kol žymiausiuose pasaulio universitetuose lietuvių greimai vėl sukurs ar įsteigs savas literatūrologines mokyklas, džiugu sveikinti vienišus literatūros piligrimus, parvežančius mums sveikos literatūrinės išminties. Ji tikrai iš mūsų ateities.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1