Kęstutis Navakas. ATSPĖTOS FLEITOS. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 82 p.

       Dvitaškis, kaip koks firminis Kęstučio Navako poezijos ženklas, jau įsigėrė į jo eilutes, strofas, eilėvaizdį ir tapo kone gerą gyvenimą žyminčia poetine etikete. ,,Mes gėrėm žodynų degtinę / ir pagirios būdavo sunkios“, – kadais parašytame eilėraštyje ieškočiau dvitaškio poezijos kilmės. Tos ,,pagirios“ išties nepraėjo be pėdsako. K. Navako žodžiai nušlifuoti, ritminiai eilučių krūviai subalansuoti, eiliakalystės menas artimas H. Radausko juvelyrikai. Turbūt nemažai tų pagirių ir būta, siekiant verbalinės nirvanos ar bent jau galuojantis visus poetus ištinkančia žodžiavimosi liga. Iš čia, manykime, ir dvitaškis, originali ritmo skirtis. Tie dvitaškiai sakinio pradžioje atrodo tarsi pasityčiojimas iš natūralias emocijas niveliuojančių „emotikonų“, vadinamųjų ,,smailų“ („šypsenų“) sutartinėje interneto ir mobiliųjų telefonų kalboje. Grafeminiai K. Navako eilėraščių žmogeliukai nesišypso, jie kalba. Vietoj amerikietiškosios kultūros stereotipo iš lūpų jiems byra raidės ir sakiniai. Tai dvitaškio poezija, įkvėptai besiaiškinanti ne tik santykius tarp daiktų, jausmų ir žodžių, bet ir vieną kitą egzistencinį santykėlį ar konfliktus tarp skirtingų ,,ars poeticų“.

       Kalbėti apie K. Navako poeziją nėra taip paprasta, kaip apie kokio kito tos kartos poeto: nei čia aiškios įvaizdžių sistemos, nei vienatinio rašymo metodo, o ir temos – visos miglotos, nesugaudysi, kur mirtis, kur meilė, o kur tiesiog apatija. Idėjinės programos (keičiame pasaulį iš pagrindų) nėra, pasaulėvaizdis neryškus, kažkodėl truputėlį jūrinis ar romantinis (vis burės, vėjas, debesys, pirštai, kraujas ir pan.). Nepavadinsi to filosofavimu, nes tai jausenų refleksija; intuityvusis abstrakcionizmas, nelauktą ir netikėtą banalybės spindesį pastebinti žiūra, kurią galima būtų kritikuoti už rimo neįmantrumą, bet negalima nesimėgauti jos grakščiu, raibuliuojančiu sklidimu, nors ištarmė, regis, nerūpestinga tarsi virtuvės pokalbis:

jau visai nebaisus banalus skiemuo
  iš tavęs (iš manęs) ištrūkęs
juk esi (esu) nuolankus piemuo
  ne padangės avių o upės

 

 
(,,taip mano drauge“, p. 21)

      
       Skliaustais (antrinė esatis ar jo galimybė) apkabintos veidrodinės žodžių formos skamba kaip dialogiško kalbėjimo, kurį rodo ir pavadinimo kreipinys, siekiamybė ir įgyvendinimas. Nuolankumas, išpažįstamas kaip išsiugdyta rašančiojo savybė (piemens metafora yra užuomina į pastoralinį veiklos pobūdį), gano upę – Herakleito įprasmintą laiko slinktį. Eilėraštis neretai sukelia kalbėjimosi su skaitytoju įspūdį, nors, atrodytų, tai paties kalbančiojo kreipimasis į save; invokacijoms dažnai vartojamos įvardžio ,,tu“ formos:

į visus tau duotus daiktus į knygas į tai kuo tapo
tavo artimiausi žmonės įpročiai bei baltas vynas
jie visi jau atitolę lyg minia nuo seno stabo
ir visai kitokios erdvės tavimi dabar svaiginas

jos aplink sudėsto daiktus kad jų trauką nugalėtum
iš gerklės kad šautų kraujas kartais iš gelmių iškilus
ir iš naujo eitų metai nesibaigdami

 

Kalėdom 

ir nuodai jų būtų svaigūs ir jų įkandimai gilūs 

 

  
(,,rogės“, p. 28)

      
       Jeigu recenziją būčiau pavadinus ,,atspėtomis formomis“ ir rašyčiau norėdama atsekti poetinę K. Navako mokyklą, turbūt kalbėčiau apie prakilnias, beveik graudinančias H. Radausko ,,Kaštanas pradeda žydėt“ tonacijas ar kitų dendiškųjų estetų panašumus. Vis dėlto reikia pripažinti, jog K. Navakas kuria savitą poezijos mistiką ir metafiziką, tvirtai remdamasis lietuvių literatūros tradicija ir išmokęs virtuoziškai sustyguoti kalbos melodingumą. Asindetonas (o ir mažosios raidės), kuris turbūt tapo neišvengiamu kone kiekvieno šiandien rašančiojo garbės reikalu, padeda paversti eilėraščio ,,tvėrybą“ (ne tik autoriui, bet ir suvokėjui) stiklo karoliukų žaidimu, liūliuojančia ritmo ir rimo galia įsukdamas tas emocijas, kurias pažadina ir gera muzika; net kai esama su eilėraščio visuma lyg ir nederančios ironijos ar nepamatuoto sarkazmo, jie inkorporuojami taip, lyg būtų organiškai išaugę iš apgaulingai nostalgiškos lyrikos:

sunkios tarsi drėgnos bitės gausios poros menėj sukos
atkartotos atvirukuos – jų kraštai nuo metų ardės
na ir ko čia lioveis kurti? baigės tušas tušinukuos?
ir kodėl tau spalvos ryškios tik tada kai tu – bevertis

 

  
(,,secesija“, p. 11)

      
       Kičinių atvirukų ir kitų šmaikščių mažmožių mėgėja W. Szymborska panašiu principu konstruoja savosios poetikos paradoksą: buitines, netgi juokingas detales derina su egzistenciniu rūpesčiu ar rimtu atsidusimu. K. Navako eilėraštis įprastinėje lietuvių eilėdaroje – kaip sudėtingesnė šokio figūra (sukos – atvirukuos – tušinukuos; bitės – ardės – bevertis), turinti barokinio pastišo. Ryškios spalvos semantiškai galėtų būti siejamos ir su paaštrėjusiais pojūčiais, ir su pigia, kičine, papūgiška išorybės pasiūla – o galbūt šitos abi prasmės netgi susintetinamos. Sprendžiu iš to, kad atrakcionams, jei neklystu, prilyginamas eilių rašymas: ,,kad netroškot šito parko bet jį jums vis tiek išrinko / juk čionai garsiau nei girdis bei ryškiau negu matai“ (p. 14). Poezija yra koncentruotai išreikštas tikrovės patyrimas, dažnai lydimas tragikomiškos jausenos, kuri atsiranda į vieną sulydant aukštuosius ir žemuosius pojūčius, sublimuojamus tekste. Iš čia rašančiajam kyla ir tylos (tuštumos?) reikalingumas, atpalaiduojantis nuo kūrybinės sinergetikos įtampos (,,tik tarpai tarp žodžių / apsaugantys kiek nuo pasaulio“, p. 15). Secesija ir yra tas vidinis pasitraukimas į save, vienatvės būtinumo įdaiktinimas. Žodinė K. Navako tapyba (,,parafrazė“, p. 24) kartais pereina į kinematografinį būties poetizavimą (,,kvietimas“, p. 39) ir rodo gero skonio kultūrinių paralelių pajautas. Sonetuose, kurie pagal K. Navako versiją turėtų būti lyg kažkoks naujai atrastas klasikinio eilučių rikiavimo ir verlibro viduriukas, esama gan lakoniško trieiliavimo, artimo dar ir rytietiškai manierai. Vieną radau, kur turbūt rašoma apie epigonus: ,,tuščiaviduriai / lyg drabužiai iš spintų // pabėriau jiems saują / spalvotų skiautelių: renka / parsinešę klijuoja ant lapų // vėliau jau ir patys / eidavo link manęs su // blyksnio baltumo popierium // : nuo jo šviesos akli“ (,,šeštas“, p. 61). Cikle ,,iš nežinomo poeto dienoraščio“ kartojasi popieriaus baltumo motyvas, koduojantis, kaip spėju, ne tik rašto, bet ir apvalančios, nuskaistinančios tylos patirtį: ,,kažkas mane dar skaito: kažkas kvėpuoja mano miazmom: kažkam patinka – keisti / man tie žmonės: nuo puslapio šviesos balti // turbūt jie serga kaip ir aš“ (p. 77). Nemažai dėmesio skirta komiškai skausmingo santykio tarp neabejotinai išskirtinio savęs ir tarpusavyje prieš jį susivienijusių kitų nustatymui, apibūdinimui ir ištyrimui: ,,aš pilnas stalčių kiekviename po tetą ar pusbrolį. po kaimynę su vazonėliu klykiančių krokų. geriau gyvenčiau ant bėgių ir per mane važiuotų nepažįstami“ (p. 73).

       Nepaisant K. Navako bibliofilijos, knygoje nepiktnaudžiaujama nei bendrakeleivių vardais, nei pavardėmis; jeigu kas ir paminėtas (Hölderlinas, D'Artanjanas, Baskervilių šuo ir t. t.), tai saikingai ir neydingai, neapkraunant teksto inteletualinių pamatų akmenimis ir intertekstine puošyba. Priešingai, dauguma autoriaus eilėraščių įtartinai ,,kajokiški“, meditatyvūs, nuščiuvę.

rašau. ką man veikti.
už lango lietus arbata ataušo o neįjungtas televizorius kažkur giliai savyje rodo trisdešimtį savo

                                                                                                                           programų.

o juk taip ir akmenys. Veik viską parodė. įjungti jau daugybę metų.
švytintys. 

 

  
(,,sekmadienis plius“, p. 79)

      
       Galima būtų sakyti – miniatiūrinis K. Navako manifestas, sutrauktas ligi kelių sakinių. Tariamai atsainus ,,rašau. ką man veikti“ iš tikrųjų yra rašymo judesio orumą liudijantis apsimetimas. Minimali, asketiška daiktinė erdvė, žaismingas ir nepretenzingas santykis su ja, nebanalus tylos ir amžinybės troškimas. Švytintys akmenys ir neįjungtas televizorius – girdimai nebylios plastmasės ir negirdimai bylios uolienos derinys, neautentiško ir gryno būvio samplaika.

       Knygos struktūra paprasta ir harmoninga: pirmas ir kiti du skyriai (antras ir trečias) skiriasi kaip klasikinė muzika ir sunkusis rokas (ar džiazas, švelniau tariant). Man įdomesnė klasikinė dalis, nors išdžiazuotas verlibras irgi turi specifinio žavesio, tik kaip forma dėl masinio vartojimo yra kiek pabodęs. Valdydamas poetines formas ir pavidalus K. Navakas jau yra pasiekęs tokį meistriškumo lygį, kad galėtų imti ir rašyti hegzametru, jei tik jam šautų į galvą. Pati eilėraščio „tvėryba“ išoriškai gal kiek panaši, bet iš tiesų visiškai priešinga, tarkime, V. Braziūno monotonijai – į ketureilio krinoliną įspraustas eilėraščio turinys nėra šiaip verbalinis audinys; jis yra veiklus pats savaime, steigiantis formas ir pavidalus, vaizdus ir čia pat juos komentuojantis.

       Užsiimti poetinių K. Navako mįslių spėliojimu gali tik žmogus, gerai išmanantis fleitas, gero gyvenimo dėsnius, estezę. Laiko turintis žmogus, kuriam nebaisu skaityti eilėraščius, nuosekliai šokinėti eilučių laipteliais, atremti jų dvitaškio akių dūrį. Patirti milimetrinius laiko laimėjimus tarp kilometrinių vietos pralaimėjimų. Fleitos turi švelnius, sidabrinius balsus, garso eleganciją, oro pūtimo sistemą. Tai turi ir K. Navako poezija, užrašyta tariamai atspėjus mįsles, bet nenuspėjamai užsikrėtusi jų narpliojimo svaiguliu.

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1