Šįmet sukako 100 metų nuo Povilo Višinskio mirties (1906. IV. 23), ir toji sukaktis skatina apie daug ką pamąstyti. Labiau esame linkę minėti ir pagerbti gimimo datas. Apie mirtį paprastai stengiamės negalvoti, net jos vardą dažniau keičiame eufemizmu: „iškeliavo Anapilin“, „į dausas“, „į Vėlių kalnelį“... Bet mirtis yra, ji lydi visų mūsų gyvenimus, ir tikrai nepasakysi, kad ji nereikšminga. O ir šiuolaikinėje, į hedonizmą smarkiai palinkusioje visuomenėje tebejaučiame stiprią mirusiųjų pagerbimo tradiciją, laidotuvių ir kapų kultą.
       Mirtis, nors mįslinga ir baugi, yra gyvenimo dalis. Mirtis analizuojama psichologiniu, filosofiniu, religiniu aspektu. O literatūrologiniu? Galėtume tik nusistebėti, kad ši tema lietuvių literatūrologų ir kultūrologų mažai nagrinėjama. Pasaulyje seniai rašomos knygos apie žymių menininkų gyvenimo baigtį („Paskutinės H. Heinės gyvenimo dienos“, „Paskutinės A. Puškino gyvenimo akimirkos“ ir kt.) arba bendresnio pobūdžio tyrinėjimai – „Mirties supratimas Vakarų kultūros istorijoje“. Prancūzų rašytojas Michelis Schneideris už esė knygą, gvildenančią jo pasirinktų trisdešimt šešių rašytojų mirties paslaptis, savo šalyje yra pelnęs premiją. O mes dar nesame bandę išsamiau aptarti savo kūrėjų gyvenimo finalų, net negalėtume pasakyti, kokio amžiaus, kokiomis aplinkybėmis iš šio pasaulio iškeliauja (persidirba, žūsta, žudosi) mūsų talentingieji. Štai dienraštis masina skaitytojus straipsniu „Kaip miršta turtingi žmonės?“ Bet kalbame ne apie skaitalą.
       Mirtis itin išryškina būtį ir skaudžiausiai kelia gyvenimo prasmės ir vertės klausimą. Kiekviena mirtis – pralaimėjimo situacija, bet kartu ji atskleidžia, kaip pasitinkamas savasis pralaimėjimas. Šitai būtina svarstyti ir pažinti, tad mirusieji labai reikalingi gyvųjų savivokai, nes visi esame tos pačios grandinės dalys. Tačiau tyrinėti praeities žmonių gyvenimo baigtį, jų liūdnąsias valandas yra sunkus uždavinys (nėra patikimų dokumentų: dienoraščių, testamentų; trūksta autentiškų liudijimų). Patys kūrėjai ribinėje situacijoje nesyk stengiasi įsiamžinti, išlikti legenda. Nelabai patikimi liudytojų pasakojimai: jie linkę mirtį pagražinti, heroizuoti, romantizuoti. Dažniausiai ateities kartoms paliekamos mitologizuotos istorijos.
       P. Višinskio atvejis ypatingas: nors sirgo anuomet nepagydoma džiova, bet buvo dar labai jaunas, įsitraukęs į darbų ir projektų sūkurį. Mirties nelaukta, jai nepasiruošta, o kaip įsiamžinti, net negalvota. Ir jo bendralaikiams, ir vėlesnių kartų žmonėms, apmąstantiems P. Višinskio gyvenimo finalą, nereikėjo ir neprireikia specialiai žadinti jautrumo nei vaizduotės – ši gyvenimo baigtis ir be to graudi.
       P. Višinskio mirtis yra kiek aprašyta Juliaus Būtėno ir Adolfo Sprindžio monografijose (išleistose 1936 ir 1978 m.). Remiamasi daugiausia Veronikos Janulaitytės atsiminimais (pažinojusi Povilą dar iš Šiaulių laikotarpio, ji – Augustino Janulaičio ir Julijos Biliūnienės sesuo, studijavo mediciną Berlyne, buvo viena P. Višinskio ligos ir mirties liudytojų). Žinome, kad sveikatai pašlijus P. Višinskis vyko gydytis į kurortą Šveicarijoje. Pakeliui užsuko į Tilžę tvarkyti spaudos reikalų, ten persišaldė. Apsirgęs nuvyko tik iki Berlyno ir atgulė samdytame kambarėlyje tarp svetimų žmonių. Ligoniu rūpinosi Berlyne studijavę lietuviai – be V. Janulaitytės, buvo Ermonas Zaunius, Bernardas Kodatis. Iš pradžių jie dar šventu melu ramino Povilo žmoną, paskui ją iškvietė iš Vilniaus. Juzefa Višinskienė atskubėjo su dviejų mėnesių dukrele. Netrukus atvykusios dvi jos seserys mažylę išgabeno atgal į Lietuvą. Ligonis, pasirgęs maždaug mėnesį, užgeso.
       Su dideliu vargu Berlyne buvo sufalsifikuota jo mirties priežastis (baisioji džiova perkvalifikuota į mažiau pavojingą ligą), gauti reikalingi leidimai, surinkta lėšų kūno pargabenimui, ir karstas su velioniu išsiųstas traukiniu į Lietuvą.
       Apie P. Višinskio laidotuves, nors anuomet gana įspūdingas ir reikšmingas, jo biografas A. Sprindis savo tarybinių metų knygoje negalėjo pateikti detalesnio aprašymo (laidotuvėse buvo ideologiškai nepriimtinų momentų), tad teko diplomatiškai išsisukti, kai ką nutylėti. Šiandien tie nutylėti momentai kaip tik įdomūs: leidžia pajusti XX a. pradžios visuomeninę atmosferą, anuometinį P. Višinskio asmenybės vertinimą bei jo darbų suvokimą.
       Paanalizuokime 1906 ir kiek vėlesnių metų periodiką.
       Apie Višinskio mirtį gana greit informavo dienraštis „Vilniaus Žinios“ pirmame puslapyje matomiausioje vietoje paskelbdamas: „Lietuva neteko vieno iš stropiausių savo darbininkų!“ Po kelių dienų vėl pirmame puslapyje pranešimas apie būsimų laidotuvių tvarką. Dar vėliau publikuojamas redakcijos bendradarbio Kazio Puidos parengtas laidotuvių aprašymas. Nekrologus, straipsnius apie velionį išspausdino ir kiti laikraščiai – „Lietuvos Ūkininkas“, „Naujoji Gadynė“. Straipsnių autoriai – Antanas Smetona, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Mykolas Biržiška.
       Svarbu pažymėti bažnyčios toleranciją. P. Višinskis, gamtamokslinės orientacijos žmogus, buvo netikintis, ir artimieji jaudinosi, ar gaus vietą kapinėse, t. y. pašventintoje erdvėje. Bet Vilniaus vyskupas baronas von der Roppas pasakė, kad Višinskiui bus vietos bet kuriuose kapuose. Pasirinktas garbingiausias nekropolis – Rasų kapinės.
       Kiek žinome iš laidotuvių aprašymo spaudoje, didelis būrys žmonių ir „Vilniaus kanklių“ choras pasitiko karstą geležinkelio stotyje, nulydėjo į vienintelę anuomet lietuvišką Šv. Mikalojaus bažnyčią, o iš ten – į Rasas.
       Organizatorių sprendimu, P. Višinskį laidojo su kunigo prakalba. Kadangi kunigas Korzonas savo kalbos tekstą paskelbė „Vilniaus Žiniose“, tai turime galimybę pacituoti autentiškus jo žodžius: „Netikėtai man teko garbė (!) laikyti prakalbą ant kapo garsaus Lietuvoje ant tautiškos dirvos veikėjo a. a. Povilo Višinskio“. Kitas kalbėtojas prie kapo – A. Smetona (dar ne prezidentas, tik Lietuvos demokratų partijos veikėjas). Jo kalboje, kuri, matyt, tolygi tuomet „Vilniaus Žiniose“ paskelbtam straipsniui, teigiama: P. Višinskis mirė „kovodamas už savo krašto gerovę“, primenamas jo sunkus gyvenimas, vardijami svarbiausi nuveikti darbai ir formuluojamas įvertinimas: „Po Kudirkos, galima sakyti, jis kurį metą buvo antruoju „Varpo“ ir „Ūkininko“ stulpu“. Žinoma, laidotuvių prakalbos visada patetiškos ir vienpusės, tačiau reikia nepraleisti akcento, nuskambėjusio A. Smetonos kalboje – „Višinskis po Kudirkos antrasis stulpas“; tai buvo išgirsta ir vėliau nesyk įvairiomis progomis kartojama.
       Laidotuvės buvo politinio pobūdžio: P. Višinskį laidojo ne giminių ir bičiulių būrys, o visuomenė. Atsisveikino su kovotoju, tautinės ir politinės veiklos lyderiu. P. Višinskiui artimi ir jį mylėjusieji pasijuto net kiek nesmagiai: jie žinojo apie politines intrigas, apie neseniai įvykusį Demokratų partijos skilimą į kairiuosius ir dešiniuosius, apie P. Višinskio – vieno iš svarbiausių partijos ideologų nustūmimą iš partijos organo – „Lietuvos Ūkininko“ redaktoriaus posto, kuris atiteko A. Smetonai (ne veltui G. Petkevičaitė-Bitė, viena artimiausių P. Višinskiui, savo straipsnyje užsimena apie „bjaurias paskalas“, „bjaurius santykius“)… Taigi laidotuvės buvo iškilmingos, visuomeniškos, bet mažai atitikusios Višinskio dvasią ir nelabai nuoširdžios. Po ilgokų metų apie tai bus parašyta visai atvirai: „Laidojant P. Višinskį graudingiausiai kalbėjo ir kėlė jo nuopelnus daugiausia tie žmonės, kurie jį nuo darbo nustūmė, skaudų smūgį sudavė ir priartino jojo mirtį, o tikrieji draugai negalėjo kalbėti, nes pernelyg skaudus tat buvo jiems ir jų numylėtai tautai smūgis“.
       Laidotuvėse dėl įvairių priežasčių negalėjo dalyvauti P. Višinskį itin mylėję ir labai vertinę Žemaitė, Jovaras, Vladas Putvinskis (pastarasis sėdėjo kalėjime). Bet dėl draugo ir mokytojo netekties, dėl nebaigtų bendrų darbų sielvartavo ir jie, ir įvairiose šalyse išsibarstę bičiuliai: Zakopanėje sergantis Jonas Biliūnas, Krokuvoje gyvenęs J. A. Herbačiauskas (jo pirmojoje knygoje „Erškėčių vainikas“ vis sumirga P. Višinskio pavardė), Berne – bendražygis Jurgis Šaulys. Ypač priblokštas buvo džiovininkas J. Biliūnas – į Berlyną jis dar siuntė raminantį, drąsinantį laišką, vėliau kitam bičiuliui rašė: „Sakiau pernai Povilui, kad nors ant visokių reikalingų ir nereikalingų susirinkimų nelakstytų, nepaklausė“. Graudinosi: „Dabar jau mano eilė“.
       P. Višinskio laidotuvės, plačiai nuskambėjusios visuomenėje ir per spaudą, buvo pirmos tokios XX a. pradžioje Vilniuje. 1906 metai – sudėtingas ir įtampos kupinas laikas: neseniai atgauta lietuviška spauda, radosi galimybių kovoti dėl Nepriklausomybės. Kovos situacijoje buvo brangus kiekvienas veiklesnis asmuo, ir štai – į Nebūtį iškeliauja vienas pajėgiausių veikėjų. Ši netektis sukėlė ir tam tikrą visuomeninį sąjūdį. Po skaudžiai suvokto didžiulio nuostolio tautai, nemokėjimo tausoti savo talentų įsisiūbavo visuomenės susirūpinimas labdara, studijuojančios jaunuomenės šelpimu, imta aktyviai remti „Žiburėlio“ draugiją. Taip individualus likimas pynėsi su bendraisiais tautos reikalais, skatino aktyvią žmogaus poziciją kaip gyvenimo idealą.
       Toli gražu ne kiekviena mirtis įsitvirtina kaip kultūros faktas. Tai priklauso nuo asmenybės, nuo epochos, nuo aplinkybių. Aptariamasis atvejis atitiko bendrą XIX–XX a. sandūroje besiformuojančios inteligentijos dvasinę nuostatą siekti laimės ne sau, o tautai. Profesorė Meilė Lukšienė, minėtos Janulaičių dinastijos atstovė, plačiai aptarusi savo tėvų, giminaičių ir kitų tos kartos lietuvių inteligentų mentalitetą, visuomeniškumą ir idealizmą, teigia: „Žmogaus santykis su tauta ar liaudimi, ar su abiem kartu, <...> dažnai buvo nusakomas žodžiais aukotis, pasišvęsti. Anaiptol tai nebuvo retorika, o giliai išgyventas ir įpareigojantis santykis, nes tauta ar liaudis buvo tarsi sakralizuotos. Biliūno „Laimės žiburys“ – autentiškas ano meto rašytojo ir daugelio jo bendraminčių būsenos paliudijimas“.
       Tragiškasis P. Višinskis tapo savojo laiko simboline figūra. Vienas skaisčiausių idealistų – visuomenininkų, politikų ir kultūrininkų, į kolektyvinę atmintį įsirėžęs ne tiek individualia kūryba, kiek ypatinga vidaus energija, aktyvumu, idėjų generavimu ir daugybe praktinių postūmių bendroje veikloje. Bandome jį įsivaizduoti: gal labiausiai panašus į bendraamžį rusų rašytoją Antoną Čechovą (kultūringumu, inteligencija, vidaus įtaiga ir... ankstyva mirtim nuo džiovos); kažkada jie prasilenkė Jaltoje, o akis abu užmerkė Vokietijoje ir iš ten jau karstuose sugrįžo namo. A. Čechovui tebuvo skirta keturiasdešimt ketveri metai. P. Višinskio lietuviškoji lemtis dar skaudesnė: vargana valstiečių sūnaus būklė, krašte carizmo priespauda, spaudos draudimas, visų bent kiek įmanomų kovos būdų dėl laisvės ir kultūros įtampa. Ir tik trisdešimt vieni metai.
       Mirtis, išsivedusi žmogų, palieka savų reikalavimų gyviesiems – vienokia ar kitokia forma primena save ir budina visuomenės sąžinę. Antai praėjus penkeriems septyneriems metams po Višinskio mirties, G. Petkevičaitė-Bitė vis kėlė balsą dėl nesutvarkyto kapo, pasitelkusi Žemaitę ir V. Putvinskį, paskelbė apie pirmąsias jų trijų aukojamas sumas, ragino ir kitus „neužraukti savo kišenės“. Ilgainiui Rasose prie kapo pastatytas dailus tautiško stiliaus kryžius, o tarybiniais metais jis pakeistas skulptoriaus Broniaus Vyšniausko sukurtu antkapiniu paminklu. Deja, mūsų dienų kapų plėšikai nugvelbė nuo paminklo bronzinį reljefinį P. Višinskio portretą...
       Klausimas, kas laikytina ar nelaikytina kultūros faktu, nėra vien teorinis. Rūpinimasis išsaugoti praeitį, ją išlaikyti mūsų dabartyje – tai kasdieninės pastangos įveikti mirtį.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1