„Dingęs knygos pasaulis“ – tokią paantraštę turi 2005 m. išleista knygotyrininko, humanitarinių mokslų daktaro Arvydo Pacevičiaus monografija „Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 metais“ (leidykla „Versus Aureus“). Tokiu pavadinimu vyko jos pristatymas Rašytojų klube vasario 9-ąją. Vakarą vedęs literatūrologas Virginijus Gasiliūnas kvietė kalbėtis iškart dviem temomis – apie A. Pacevičiaus studiją bei apskritai knygos ir skaitymo padėtį tiek XIX a., tiek šiandien.

       Renginyje kalbėjusieji (knygotyrininkas Domas Kaunas, senosios Lietuvos literatūros tyrinėtojas Sigitas Narbutas, skaitybos specialistė Vita Mozūraitė, literatūrologė Loreta Jakonytė, redaktorė Margarita Dautartienė) pabrėžė, jog A. Pacevičiaus monografija yra novatoriškas, su archyvaro kruopštumu ir archeologo užsispyrimu parengtas, didelės mokslinės vertės veikalas. Kartu dėl įtaigaus ir sklandaus dėstymo būdo prieinamas ne tik akademinei, bet ir platesnei auditorijai.

       Knyga radosi iš noro atkurti pažeistą istorinę atmintį, rekonstruoti reikšmingą XVIII a. pab.–XIX a. Lietuvos kultūros sluoksnį, „atrasti“ knygos pasaulio dalį, kuri tuo metu aktyviai funkcionavo kolektyvinėje sąmonėje, tačiau caro valdžios buvo kryptingai naikinama. Gausia archyvine medžiaga dokumentuotas tyrimas apie ilgametę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vienuolynų knygos kultūrą ir jos paveldą XIX amžiuje paremtas tarpdisciplinine žiūra (derinamos knygos sociologija, kultūrologija, mentaliteto studijos ir kt.), todėl nesitenkinama knygų registru (nors bibliotekų rinkiniai išsamiai aprašomi, smulkiai išskaičiuojami, lentelėse suklasifikuojami), bet siekiama jį interpretuoti plačiame politiniame, socialiniame, kultūriniame kontekste. Knyga nagrinėjama ne kaip inventorinis faktas, bet kaip „studijų ir įkvėpimo šaltinis“, o vienuolyno biblioteka laikoma įtakinga socialine ir religine institucija.

       Dėmesį fokusuodamas į knygos fenomeną, kartu A. Pacevičius aprėpė kur kas plačiau: monografijoje atskirais skyriais aptariama vienuolynų kilmė, struktūra ir raida, detaliai išdėstomas vienuolynų bibliotekų turinys, veiklos formos bei istorija (fondai, komplektavimo principai, mecenavimas, patalpos, įranga, bibliotekininko statusas, leidinių skolinimo tvarka, skaitytojų interesai ir t. t.), ypač daug žinių pateikiama apie Troškūnų bernardinų biblioteką. Kultūros reiškiniai glaudžiai susiejami su krašto politine situacija, išryškinamos carinės valdžios pastangos kultūrą žlugdyti, o vienuolijų – ją išlaikyti (antai kristalizuojantis lietuvių kultūriniam sąjūdžiui vienuolynuose buvo atgijęs knygų, tarp jų ir lietuviškų, perrašinėjimas). Polemizuojant su ligšioliniais senosios kultūros tyrinėjimais, tikslinamas vienuolijų, kaip lenkiškos kultūros nešėjų, įvaizdis. Studijoje esama labai daug įdomios konkretikos (todėl ji vertinga ir pažintine prasme). Pavyzdžiui, atskleista, su kokia aistra to laiko žmonės skaitė knygas – ginčydamiesi, drįsdami refleksijas užrašyti ne tik savo, bet ir bibliotekos knygų paraštėse (nuo „meluoji, knyga“ iki minties apie autoriaus sudeginimą). Anuometinės vienuolynų bibliotekos išduodamos knygas reikalaudavo palikti piniginį užstatą ar gauti aukštesniųjų leidimą, o knygų savininkai savo turtą bandydavo apsaugoti įrašydami įvairių grasinimų („užkeikimų“), pavyzdžiui, kad knygos pagrobėjui varnai akis iškapos.

       Ypatingo vakaro dalyvių dėmesio sulaukė monografijos skyrius apie skaitymo kultūrą XIX a. Lietuvos visuomenėje. Rekonstruodamas vienuolių ir pasauliečių skaitymo praktiką, tyrinėtojas įvertino socialines aplinkybes bei psichologinius veiksnius. Pasak jo, ano meto vienuolių skaityba sutapo su vadinamąja „skaitymo revoliucija“, kurioje intensyvųjį skaitymą (kai maksimaliai gilinamasi į vieną veikalą) laipsniškai keitė ekstensyvusis (imamasi gausios ir įvairios lektūros). Domėjimasis knyga kartais prasilenkdavo su regula (pavyzdžiui, tarp vienuolių paplitusi bibliofilija), o siekis suprasti savo laiką bei neatsilikti nuo edukacinių reikmių į vienuolių knygų lentynas rikiuodavo fizikos ir geometrijos vadovėlius ar bažnyčios kontroversiškai vertinamus Voltaire'o raštų tomus.

       Atsiliepdami į V. Gasiliūno kvietimą padiskutuoti apie dabarties skaitymą, vakaro dalyviai konstatavo, jog šiandienos skaitymo kultūroje veikia nauji veiksniai (pavyzdžiui, komercinis, rašytojo ir leidėjo įvaizdžiai, reklama, o nūdienos „internetinis individas“ bėga akimis per tekstą kitaip nei XVIII a. vienuolis), tačiau pabrėžė, kad knygos kultūra išlieka gyvybinga. Nepaisant stiprių socialinių ir kultūrinių konkurentų (interneto, daugiakanalės televizijos, pramogų industrijos ir kt.), knyga išsaugo savo vietą, išlaiko patrauklumą ir suteikia psichologinį komfortą (anot V. Mozūraitės, smagu girdėti verčiamų puslapių šiugždesį).

       Vienuolynų kultūros dalelę į akademinį pašnekesį įliejo grigališkojo choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ (vadovė Ž. Stonytė) pagiedotos giesmės.

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1