Alvydas Šlepikas. LIETAUS DIEVAS. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. – 107 p.

       „Dažnai būna, kad koks pažįstamas prišokęs su kibirkštėlėm akyse pasako: „Papasakosiu tau istoriją, iš klumpių išvirsi, gatavas apsakymas“. Paprastai tai būna siužetas. Nors ir neblogas. Pasikankinus „atkrintamosiose detalių varžybose“, iš to siužeto gali išeiti nebloga XIX a. novelė. Bet jei gerai parašytą istoriją lyginsi su tobulai išaustu šilku, tai siužetas yra kokonas. Jis (kaip ir bet koks kitas mažmožis) yra tik jaukas, gundantis (pa)tirties banginį. Su siužetu normalūs rašytojai elgiasi taip, kaip vienas „Šveiko“ veikėjas patarė pasielgti su kitu knygos veikėju – siūlau jį nušauti ir tada palaidoti su derama pagarba“, – cituoju Giedros Radvilavičiūtės esė „Siužetą siūlau nušauti“ (p. 81) iš to paties pavadinimo bendro penkių autorių (Alfonso Andriuškevičiaus, Gintaro Beresnevičiaus, Sigito Gedos, Sigito Parulskio ir Giedros Radvilavičiūtės) „romano“. Toliau – dar viena citata, tik iš kitos knygos – Alvydo Šlepiko novelių rinkinio „Lietaus dievas“ – viršelio: „Girdėjau šūvius. Kažkas įnirtingai bando nušauti siužetą. Keistų medžiotojų pasitaiko visur. Netgi bažnyčioje. O man įdomu pasakoti istorijas. Tai nedėkingas, bet linksmas užsiėmimas. Ar jūs girdėjote istoriją be siužeto?“ Per knygos pristatymą, vykusį vasario 2 d. Rašytojų klube, autorius prisipažino, jog be reikalo minėtąjį kūrybinį credo užrašė ant viršelio, dėl to jam daugelis priekaištavę. O man kaip tik šis rašytojo sprendimas – polemika su siužeto žudikais – pasirodė įdomus: taip ryškėja skirtingos literatūros kūrėjų stovyklos.
       Pokalbyje su radijo laidos „Literatūros akiračiai“ vedėju V. Gasiliūnu (2006. II. 12) novelių autorius išsidavė, esą iš pradžių knygą norėjęs pavadinti „Lietaus dievas ir kitos istorijos“, bet persigalvojęs, kadangi istorija laikoma tai, kas vyko realybėje, o jo knyga pirmiausia – išmonė. Čia slypi ir atsakymas į klausimą, kodėl novelėse nėra įvardyto tikslaus vietovės pavadinimo – Videniškių (tai – autoriaus gimtinė). Aprašomos istorijos gali vykti bet kur, bet kuriame miestelyje. Autobiografinių elementų knygoje yra, tačiau tai tik atskiri fragmentai, detalės.
       Pirmoje novelėje ritmingais, periodais banguojančiais sakiniais pristatomas miestelio erdvėlaikis:

       Abipus pagrindinės gatvės auga didžiuliai seni medžiai, kurių grublėtos šaknys raitosi žemės paviršiuje ir ardo kelio asfaltą, o pro senų, gaisrus ir karus pergyvenusių namų langus žvelgia liūdnos senutės, vakarais skamba kibirai ir mūkia karvės. Miestelio centre stovi graži renesansinė bažnyčia, kiek tolėliau – bakalėjos parduotuvė, mokykla, kurioje kasmet vis mažiau mokinių, raštinė, ant kurios visada plazda trispalvė vėliava, ir kultūros namai, jau kuris laikas tušti ir tylūs. Kiek toliau nuo centro, ant nemažo, maurais apaugusio tvenkinio kranto stovi viešoji pirtis, į kurią savaitgaliais susirenka beveik visi miestelio gyventojai – moterys penktadieniais, o vyrai šeštadieniais („Meškeriotojai“, p. 5).

       Iš šios ištraukos jau galima spręsti, jog A. Šlepikas jaučia kalbą – sakinys, viena vertus, santūrus, sakyčiau, vyriškas, o sykiu jautrus, atidus, poetiškas. Pasakoti autoriui ne tik įdomu, jam tai ir sekasi: „Lietaus dievą“ malonu skaityti. Itin pavykę dialogai ar net polilogai, – tai gana retas dalykas lietuvių literatūroje.
       Kuo A. Šlepiko pasakojimas yra savitas? Viena iš pagrindinių novelių rinkinio ypatybių – daugiabalsiškumas, kurį sukuria artistiškas pasakotojas; novelė dažnai konstruojama kaip tam tikro personažo monologas; kalbama labai skirtingų veikėjų balsais; pasakotojas tapatinasi su vienu ar kitu personažu. Iš čia pirmiausia kyla glaudus A. Šlepiko – aktoriaus ir režisieriaus – literatūrinės kūrybos ryšys su teatru – kiekvieną kartą persikūnijama vis į kitą veikėją; nyksta novelės ir pjesės žanriniai skirtumai. Knygos struktūra primena teatrui pritaikytą dramą, kurioje dramatišką sceną keičia ironiška, ironišką – tragiška, ir t. t. Panašūs struktūriniai principai būdingi ir analizuojamo autoriaus eilėraščių rinkiniams: „Taika tavo kraujui“ (1997) ir ypač „Tylos artėjantis“ (2003). Vengiama ilgėliau apsistoti ties kuria nors nuotaika ar raiškos forma (griežtesnės formos rimuotą tekstą keičia verlibras, grubesnį eilėraštį – lyriškas ir pan.).
       Nepritariu L. Jonušio ir V. Sventicko minčiai, išsakytai per knygos pristatymą Rašytojų klube, esą A. Šlepiko proza remiasi visai kitu meniniu modeliu, kita kalba nei poezija. Mano manymu, visa A. Šlepiko kūryba vientisa; išimtis galėtų būti nebent eilėraščiai, išspausdinti almanache „Svetimi“ (1994), tačiau kalti čia būtų ne poeto tekstai, o minėtos grupuotės ir jų almanacho konvencionalumas: lietuvių literatūros tradicijos ir tautiškumo parodijavimas, profaniškos, natūralistinės kalbos deklaravimas, socialinis provokavimas. Tolimesnė A. Šlepiko kūryba akivaizdžiai parodo, kad jo priklausymas „Svetimiems“ buvo sąlygiškas, neatspindėjo tikrųjų poeto įsitikinimų.
       Ne viena „Lietaus dievo“ novelė atkartoja ir varijuoja tas temas ir motyvus, kurie jau buvo išsakyti poezijoje. Tarp A. Šlepiko prozos ir eilėraščių galima rasti įdomių, netikėtų sąlyčio taškų, paralelių. Pavyzdžiui, „Brolių juodvarnių“ pradžioje pasakotojas svarsto: „Septyneri metai. Ar tai daug (septynerius metus tavęs lauksiu, o paskui ištekėsiu už kito)? Septynios žiemos ir vasaros. Sugrįžimas į būtąjį laiką? Saulė vis ta pati. Ir medžiai. Ir juodvarniai“ (p. 59). Iš esmės tas pats motyvas plėtojamas eilėraštyje „Svetimam mieste“ (rinkinyje „Taika tavo kraujui“):

septynerius metus tavęs lauksiu 
septynis šimtus plaštakių gyvenimų 
nugalint viską kas laikina nukertant viską kas laikina 
viską paliekant 

 

 
(p. 11) 

      
       Kitas pavyzdys – epizodas iš novelės „Lietaus dievas“: „Užgrojo vargonai, ir po bažnyčios skliautais supleveno mano motinos balsas. Jos aukštas, skaidrus sopranas aidėjo nuo viškų ir paskui save vedė kitus, vienas kitą papildančius moterų bei vyrų balsus, jis sklendė aukštai virš galvų, virš paauksuotų kandeliabrų, ten – kartu su žydrynės angelais, ir, rodės, tik šito nuostabaus balso jėga parklupdė visą bažnyčią. <…> Aš klūpėjau taip, kaip klūpi visi vyrai, į žemę rėmiausi kairiuoju keliu, o į dešinį, ant kurio dėdė Anglykas dar buvo užsimetęs ir kepurę, rėmiausi rankomis“ (p. 38–39). Analogiška situacija varijuojama eilėraštyje „Blunkanti freska“ (rinkinyje „Tylos artėjantis“): „mano motinos sopranas / atsimušęs bažnyčios skliaute / pasiblaško / kol aukščiausia nata prišąla // prie raudonos žiemos // <…> aš klūpau šaltoje ir apytuštėje navoje / beveik ties dangaus skliautu / gieda motinos gerklėje įsitaisęs / paukštis“ (p. 12).
       Ieškodamas taiklių minčių apie novelių knygą „Lietaus dievas“, pažeisiu savo esminius literatūrologinius principus: pacituosiu gana tikslius, paprastai į ekscesus linkusio (ar linkusių?) ir dažnai mane siutinančio (ar siutinančių?) Castor&Pollux iš „Šiaurės Atėnų“ žodžius: „Iš pirmo žvilgsnio nykus miestelio gyvenimas ima stebinti dramatiškų įvykių ir įvairialypių šekspyriškų personažų gausa. Čia nuolat kas nors nutinka, dažniausiai kas nors didžiai tragiško“ (2006 m. sausio 28, Nr. 4). Jau minėtame pokalbyje su V. Gasiliūnu A. Šlepikas prisipažino, jog nėra itin subtilus rašytojas, jam visuomet reikia smūginės istorijos. Novelių knygoje smūgį atstoja mirtis – ja baigiasi ne vienas kūrinys. Pavyzdžiui, apsakyme „Broliai juodvarniai“ mirtis tampa struktūriniu principu, įrėmina tekstą: pradžioje – žinia apie motinos mirtį, pabaigoje – kraupi brolio sūnaus Algiuko mirtis; novelėje „Lietaus dievas“ mirtis vaizduojama kaip pirmoji esminė vaiko patirtis:

       Aš buvau apie tai skaitęs, aš daug buvau skaitęs apie mirtį, pagaliau supratau, suvokiau tai, kas atsitiko, tai, kas ištiko mūsų namus, mūsų miestelį. Mane užplūdo ramybė. Baimė dingo – stovėjau ir žvelgiau į gulintį viduryje mūsų kiemo žmogų, į stovinčius ar besiblaškančius saviškius, mačiau viską labai ryškiai – kiekvieną spalvą, judesį, dėmę, daiktą, žmogų. Kažkodėl pamaniau, kad šitą vaizdą prisiminsiu ilgai, gal net visą gyvenimą (p. 48).

       Mirties patirtį dažnai lydi tyla: „Užplūdo tiršta ir limpanti prie odos tyla“ („Mėlynojo vakaro ralis“, p. 32); „Viskas tarytum niro į gličią tylos masę“ („Broliai juodvarniai“, p. 75); „Keletą ilgų akimirkų pasaulis tarsi sustojo, apmirė, nutilo visi garsai, net musės juodais taškais sustingo savo skrydžio orbitose“ („Lietaus dievas“, p. 47). Ne vienas personažas suvokia, – gyvenimas, kad ir koks tamsus jis būtų, turi pradžią ir pabaigą, todėl jų apsisprendimas – gyventi „kaip ugnis, o ne kaip pelenai...“ („Broliai juodvarniai“, p. 60).
       Recenzuodama eilėraščių rinkinį „Tylos artėjantis“, literatūrologė Donata Mitaitė teigė, jog „A. Šlepiko knyga ryškiai atspindi vertybių krizės epochoje gyvenančio, tačiau su ja nesutampančio, iš vidaus jai besipriešinančio žmogaus pasaulėjautą“ („Metai“, 2004, Nr. 1). Vienas pagrindinių klausimų novelių rinkinyje „Lietaus dievas“, – kas yra vertybė? Kuo ji virsta negailestingos realybės, prieštaringo, klystančio žmogaus akivaizdoje? Apie „Lietaus dievą“ kaip apie sugrįžimą į vertybių pasaulį yra kalbėjęs A. Kalėda per vasario 14 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykusį pokalbį, skirtą 2005 m. knygų apžvalgai. A. Šlepiko prozoje ryškinamas humanistinis santykis su pasauliu, adoruojamos tokios vertybės kaip draugystė, meilė, ištikimybė, bendriausia prasme – žmogaus ryšys su žmogumi. Daugumą „Lietaus dievo“ apsakymų jungia šeima kaip vertybinis centras: novelėje „Meškeriotojai“ vaizduojama tėvo ir sūnaus aistra tai pačiai moteriai; „Broliuose juodvarniuose“ – problemiški dviejų brolių, o sykiu – motinos ir jos sūnų santykiai; „Lapėje“ – iširusi šeima ir vaiko vienatvė.
       Per knygos pristatymą Rašytojų klube V. Sventickas „Lapę“ apibūdino kaip patį sąlygiškiausią apsakymą, kurį galima palyginti su Vandos Juknaitės apysaka „Ugniaspalvė lapė“ ar Leonardo Gutausko romanu „Vilko dantų karoliai“. Pasinaudosiu šia literatūros kritiko mintimi. Visus tris kūrinius pirmiausia sieja vaiko vienatvės tema. V. Juknaitės apysakoje „Ugniaspalvė lapė“ (1983) vaizduojamas mažos mergaitės Dinutės gyvenimas internate. Lapė šiame kūrinyje ženklina „nuožmią, laukinę gamtos jėgą, lemtingus ir nepakeičiamus dėsnius, kurie liepia žmogui gimti, medžiui augti, žvėriui žudyti“ (p. 42). A. Šlepiko novelėje lapė atlieka panašią funkciją kaip sielavedys Hermis graikų mitologijoje – ji tarpininkauja tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio (atveda Simą pas mirusį tėvą). Ir Simą iš A. Šlepiko apsakymo, ir Šimo Tadą iš L. Gutausko „Vilko dantų karolių“ (1990) sieja netikusios motinos figūra: Šimo Tado „motina, marga miesto šarka, ilgauodegė paukštytė, <…> mieste leido žavingas švenčių ir pasiutusių karnavalų naktis, ir vaikas jai buvo ne galvoj“ (p. 6); „Padla ta miesčiunka“, „Kaipgi gali savo vaiko atsisakyt? Bjaurybė ta tavo marti...“ – apie Simo motiną kalba Klevinis ir Trota novelėje „Lapė“ (p. 82–83).
       Tarp meniškiausių rinkinio novelių išskirčiau „Brolius juodvarnius“, „Lapę“ (abu apsakymai buvo spausdinti 2005 m. gruodžio mėnesio žurnale „Metai“) ir „Lietaus dievą“. Ypač pavykusi „Brolių juodvarnių“ pabaiga – netikėtai aukščiausios įtampos taške proza virsta poezija.

       Šioje keistoje tyloje tarytum šūvio pažadinti iš kapinių medžių pasipylė į dangų juodvarniai. Jie suko ratus virš žmonių ir viršum paminklų. 

 

Broliai juodvarniai. 
Paukščiai kilo karkdami ir plakdami sparnais, 
o paskui lėtai it pelenai, 
it pelenai atgal nusileido (p
. 75–76). 

      
       A. Šlepikas gali būti ne tik geras poetas, bet ir geras prozininkas. Jis nebijo palaikyti lietuvių literatūros tradicijos (nesunkiai galima įžvelgti sąlyčio taškų su P. Cvirka ar J. Biliūnu). Apskritai, manyčiau, kad A. Šlepiko postrealistinis „Lietaus dievas“ bus įvertintas tų, kurie pavargo nuo postmodernistinių triukų (lietuvių literatūroje šie triukai dažniausiai itin pigūs). Ar autorius senamadiškas, priklauso nuo kiekvieno skaitytojo asmeninio požiūrio ar įsitikinimų. Aš manau, kad remtis laiko patikrinta lietuvių literatūros (ir ne tik) klasika kur kas geriau nei vienadieniais mūsų prieštaringos epochos skaitalais.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1