serelyte melynbarzdzio       2008 metų gale Alma littera leidykla išleido vienos žinomiausių ir produktyviausių šių laikų Lietuvos rašytojų Renatos Šerelytės naują romaną „Mėlynbarzdžio vaikai“, kuriame nauju būdu pavaizduojami sovietų sistemos nužmoginantys padariniai.

 

       Pasaka. Mėlynbarzdžio pasaka yra labai sena. Ji turi ne vieną variantą. Jos branduolys yra toks. Buvo toks turtingas vyras su keista mėlyna barzda. Jis gyveno pilyje. Jis vedė kelias moteris – vieną po kitos. Dingus vienai, vesdavo kitą. Parsivedė dar vieną. Kartą išvykdamas jai davė visus pilies raktus, tik liepė vieno kambario neatrakinti. Bet ši, kaip ir kitos, neiškentė. Atrakino ir nustebusi pamatė visų ankstesnių žmonų sudžiovintas galvas (kitame pasakos variante – lavonus). Tad ji suprato, kas jos laukia. Mėlynbarzdis grįžo. Kai ruošėsi ir šią žmoną nubausti, netikėtai atvykę jos broliai išgelbėjo ją nuo mirties.

 

       Romanas. Renatos Šerelytės romanas nėra paprastas tos pasakos pritaikymas šiems laikams. Ji panaudoja Mėlynbarzdį kaip simbolį žiaurios sovietinės sistemos, kuri dar taip neseniai buvo įgyvendinta Sovietų Sąjungoje, o taip pat ir jos okupuotose šalyse, tarp jų – ir Lietuvoje. Toje sistemoje buvo aiškiai nubrėžta, kaip galvoti, ką daryti, ko nedaryti ir kas laukia tų, kurie daro, kas draudžiama. Prasižengusiųjų laukė žiauri bausmė, net likvidavimas.

 

       Romane autorė vaizdavo ne tuos, kurie veikdami prieš sistemą buvo nubausti, bet kas ištiko tuos, kurie gyvendami sovietų sistemoje, vienaip ar kitaip buvo jos paveikti. Taigi, Mėlynbarzdis atstovauja šią sistemą, o romanas parodo, kas ištinka į jo nagus patekusiai moteriai bei vaikams.

Visi jie tampa jo aukomis.

 

       Mėlynbarzdis

 

       Kas konkrečiai romane yra Mėlynbarzdis? Lietuvio Anastazo lietuvė žmona sakosi: „Aš esu Mėlynbarzdžio žmona lygintuvo nudegintu veidu“ (p. 12). Būdama neištikima savo vyrui, ji susilaukė „mažylio“ su rusu Anatoliju Kruglovu. Šis rusas „lydėjo“ ją kelionėje, o taip pat kurį laiką gyveno su ja ir vaikais. Lengvai supykdintas jis lygintuvu apdegino jos veidą. Sadistas – ne tik užpykęs, bet ir kitko geidžiąs lovoje. Bastūnas. Nežinia, kuo užsiėmė, bet buvo savo naudai saugiai įsitaisęs sovietų sistemoje.

 

       Kuo romano Mėlynbarzdis panašus į sovietų sistemą, ar sovietų sistemos valdžią? Jam, kaip ir valdžiai, visi turi paklusti. Valdžia, kaip ir jis, naudoja jėgą, smurtą, terorą. Nepaklusę jo yra nubaudžiami. Sistemoj visi suvaromi į bandą – jei ne dėl ideologijos, tai bent iš baimės. Bandos vadovai – profesionalai veidmainiai: skelbia, kad siekia visų rojaus, bet iš tikro siekia tik sau naudos. Veidmainingi vadai ir prisitaikėliai. Visur fasadas. Žmonės nuasmeninami, nužmoginami. Jie tampa sistemos aukomis.

 

       Romano autorė daug kur juokiasi iš sovietų sistemos, bet ne iš Mėlynbarzdžio, nes jis skleidžia vien ledinį šiurpą.

 

       Romano intriga

 

       Romanas susideda iš trijų Mėlynbarzdžio žiaurumo pasekmes patyrusiųjų asmenų sąmonės srauto: minčių, išgyvenimų, necenzūruotų pastabų sau, prisiminimų, sapnų, tikrų ir fantazijos sukurtų vaizdų. Asmenų „pasakojimai“ keičiasi vienas po kito; pirma gan planingai, paskui iškrenta mirusieji. Gale įsijungia dar vienas pusiau tai šeimai priklausęs – tai „mažylis“. Romane nesuminimi jų vardai. Kiekvienam asmeniui duotas pastovus numeris: save pavadinusi „Mėlynbarzdžio žmona“ trijų vaikų motina (1), jos sūnus (2), jos duktė (3) ir „mažylis“ (4). Pirmųjų dviejų vaikų tėvas yra lietuvis Anastazas, o trečiojo („mažylio“) – rusas Anatolijus (Tolis) Kruglovas, motinos ir dukters vadinamas „Mėlynbarzdžiu“.

 

       Motina (lietuvė, bet tuo metu gyvenanti Čiornomaiske, Rusijoje) pasakoja savo išgyvenimą, kaip ji, įbridusi į upę, ėmė skęsti... skęsdama prisiminė, kaip supykęs Mėlynbarzdis lygintuvu jai nudegino veidą... nuskendusi buvo iš vandens ištraukta ir pašarvota laidotuvėms komunistų kultūrnamio salėje. Nuskendimas vyko jos dviejų vaikų, berniukų, akivaizdoje. Vyresnysis perspėjo, kad upėje yra duobių, bet ji brido toliau... Vėliau pasakojimuose paaiškėja, kad tai buvo savižudybė... bet tą išvadą turi padaryti pats skaitytojas. Nei ji pati, nei niekas kitas to aiškiai nepasako. Ir pats skaitytojas turi nuspręsti ar pajusti, kaip jai buvo sunku ir net nebepakeliama gyventi.

 

       Jos sūnus (2) irgi pasakoja. Jis buvo vos kelių metų, kai mama nusiskandino ir kai ją laidojo. Jo prisiminimai atskleidžia, kokia buvo mama: karste ji keistai šypsojosi, gyvenime ji niekad nesišypsojo, bet gerdavo „degtinę lyg Egipto karalienė nuodus“, buvo „partinė“, susirinkimuose nuolat kalbėjo apie „šviesų rytojų“, o „vakarais pasakodavo klaikybes apie nukirstas galvas ir makaules“ (p. 15). Prisiminė rusą Tolį, gyvenusį su jais Čiornomaiske, kuris mamai kalbant su vaikais lietuviškai, pykdavo ar „įtardavo, jog rezgame prieš jį sąmokslą“. Prisimena, kad Tolis šnekėdavo su ufonautais (vaiko fantazija ar Tolio nutolimas nuo realybės?). (Arba – delirium tremens, „baltoji karštinė“, alkoholikų liga – red. past.).

 

       Jos duktė (3) yra trečioji pasakotoja, Ji liko Lietuvoje. Mama jos nepasiėmė tada, kai iš Lietuvos išvyko į Rusiją, nei nepasiėmė tėvas, kai su savo sena motina vyko Rusijon į nuskendusios žmonos laidotuves. Duktė dalinosi savo išgyvenimais. Ji menkai paveikta motinos mirties (nes nuo jos „nutolusi“), bet aiškiai prisimena Mėlynbarzdį, kai jis gyveno su jais. Ji įtardavo jį užrakintame ir labai saugomame lagamine slepiant moterų sudžiovintas galvas. Mėlynbarzdis buvo jai pagrąsinęs: „Suneš nos, ubju“ („kyštelėsi nosį, užmušiu“).

 

       Mėlynbarzdžio aukos

 

       Moteris–žmona–motina. Bevardė moteris... taip ir sovietų sistemoje. Įstrigusi į nepasisekusią santuoką. Vyras – alkoholikas, pasyvus, niekuo nesidomi. Moteris seniai nutarusi, kad jam nerūpi ne tik šeimos nariai (nei žmona, nei vaikai), bet nei jis pats sau. Tarp jų nėra nieko bendro. Jis tik skandina save alkoholyje. O yra priimtas į komunistų partiją, kaip paklusnus sistemai (jis pats tos sistemos auka). Moteris – nebeišsitenka savame krašte. Ji irgi komunistė, bet nebemato perspektyvų Lietuvoje (vyro ir moters lygybę skelbiančioj sistemoj jos karjerai kliudo šie faktai: ji – ištekėjusi ir turi du vaikus). Ji atsiskiria nuo vyro ir išvyksta su mažu sūnumi į Rusiją, į Čiornomaiską. Nors aktyvi komunistė, vis bando prasimušti ir už vyrų – komunistų viršininkų dėmesį „užmoka“ seksu, bet „neprasimuša“. Iš Mėlynbarzdžio tik susilaukia vaiko ir jo paties žiaurios letenos pėdsakų. Viso to nebepakeldama, ji tiesiog pasyviai pasiduoda tekančiai Juodajai upei... Mėlynbarzdžio ir sovietinės sistemos auka...

 

       Sūnus. Lietuvio Anastazo ir jo žmonos lietuvės sūnus. Motina jį pasiima su savim į Rusiją. Be tėvo dėmesio, be jo paramos, be vyriško pavyzdžio, nepasitikįs savimi, nesaugus, nes ir motinos dėmesys visai kur kitur. Motinai uliavojant komunistų kultūrnamyje ir užsidarius kambary su kažkokiu vyru, jis verkdamas pabėga iš salės į lauką ir jam vaidenasi virš kultūrnamio spindinti raudona žvaigždė, kaip visagalė... ir viską lemianti.

 

       Jis nebeatsigauna, nebeišsilaisvina iš tos baimės. Ji persekioja jį ir sekioja. Vis daugiau baimės apimtas. Nerodo iniciatyvos. Nieko nenori. Nesidomi gyvenimu. Nesugeba bendrauti su kitais. Neturi draugų. Vis menkėjantis ryšys su seserimi. Vienišas. Bastosi naktimis laukais, gainiojamas baimės ir vaizdinių. Turi eiti pas gydytoją. Patalpinamas psichiatrinėje. Išleidžiamas. Negerėja. Pasikaria.

 

       Patėvio Mėlynbarzdžio auka, nuo kurio slėpdavosi po lova.

 

       Duktė. Duktė pasirenka kitą kelią. Ji veikli. Aktyvistė, pionierė – iš idėjos. Veikia mokykloje, vaidina saviveiklos teatre. Pasijunta sugebanti rašyti. Pasiseka įstoti į universitetą. Iš tėviškės persikelia į Vilnių. Baigia universitetą. Pirma knyga kritikų sutinkama gan palankiai. Paklaidžiojusi su kitais, susiranda gyvenimo draugą. Susilaukia dviejų vaikų. Vyras nuperka nedidelį namą šeimai. Ateitis šviesėja.

 

       Galėtų, rodos, būti laiminga. Bet štai atsiskleidžia namų kasdienybė. Ją nervina vaikai. Vyras – šaltas, jokio artimo ryšio.

 

       Aplinka – pilka ir purvina. Ima gerti. Geria ir vyras. Broliui pasišalinus iš gyvenimo, ji surado jam siųstus „mažylio“ laiškus. Tie laiškai jai priminė Mėlynbarzdį. Atnaujina žaizdas...

 

       Ir netikėtai, nepramatytai, ji atsiranda ligoninėje. Pro ligoninės langą lyg mato laimingus savo vaikus ir vyrą – nors ir be jos... Ji – už ligoninės grotų. Nelaisva. Atsiveria realybė. Dingsta iliuzija. Krenta į depresiją....

 

       Patėvio Mėlynbarzdžio auka, nuo kurio ne tik slėpėsi po lova, bet ir buvo jo, pasigėrusio, laikoma už plaukų lovoje šalia per visą naktį.

 

       Mėlynbarzdžio tikras vaikas. Mažylis yra alkoholikui vyrui Anastazui neištikimos žmonos ir Mėlynbarzdžio (ruso Kruglovo) vaikas. Mažas, nesusigaudantis dar, kas aplink darėsi tuo metu, kai mama nuskendo ir buvo laidojama. Tik instinktyviai šliejosi prie jos karsto. Lietuvis vyras jo, kaip nesavo, nenorėjo; tad jis tiesiog nuo motinos karsto buvo paimtas į vaikų namus.

 

       „Mažylis“ (4) tik romano pabaigoje pasakoja apie savo išgyvenimus, mintis ir patirtį. Sovietų vaikų namuose – griežtas, tiesiog žiaurus, mėlynbarzdiškas auklėjimas ir režimas su pažeminimais ir visiško paklusnumo reikalavimu. Užaugęs, išleistas išmoko sienų tinkavimo amato, gavo darbą, susitiko popą Sergiejų, kuris jį pamokė paviršutiniškos religijos. Tapo religingas. Sužinojęs, kad turi „brolį“ ir „seserį“, bandė susirašinėti. Bet „brolis“ tik pasakojo apie savo košmarus, o „sesuo“ nelabai buvo linkusi su juo susirašinėti, ypač kad laiškuose „mažylis“ vis rašė apie savo religiją. Mažylis sužinojo, kad jo mama nuskendo ir kad turi „stiprų“ tėvą, tad jį idealizavo, nors tėvas niekada juo pačiu nepasidomėjo, neaplankė nei nepasiteiravo, ar nereikėtų jo globos ir pagalbos. Mažyliui laišką parašė buvęs Čiornomaisko komunistų sekretorius Bibikovas ir pakvietė jį atsilankyti „tėviškėje“. Šis atsilankė. Bibikovas jį patraukė prie savęs, pažadėjo geresnį atlyginimą, kalbėjo apie „tautą“ ir „tėvynę“. Matėsi, kad šis buvo jam reikalingas kažkuriam tikslui. Buvęs mažylis pamažėle ėmė pasiduoti jo įtakai... ir įsipainioti į kažkokią naują Mėlynbarzdžio sistemą.

 

       *  *  *

       Šis romanas mane stipriai paveikė. Buvau 10 metų, kai Lietuvą 1940 m. pirmą kartą okupavo Raudonoji armija. Savo akimis mačiau, kaip 1941 m. sovietų kariai su šautuvais ir durtuvais saugojo gimines, tarp jų ir mano žaidimų draugą pusbrolį, sunkvežimyje, paruoštame juos išvežti prie geležinkelio, pakeliui į Sibirą... Tuoj pasišalinome iš namų ir iš Kauno. Slėpėmės tol, kol Raudonoji armija pasitraukė iš Lietuvos. Antros sovietų okupacijos nebelaukėme. Pasitraukėme į Vakarus. Ir Mama daug kartų kartojo: kaip gerai, kad pasitraukėme, nes koks būtų buvęs mūsų likimas: Sibiras ar... Jutau, kad šis romanas papildė tą nežinomąjį „ar...“ – ar Mėlynbarzdžio aukos.

 

       * * *

       Kai žmonės skęsta, kai visuomeninė sistema žmones žlugdo, spontaniškai gyvybingu išlikimo noru ieškau, kaip įmanoma tokios sistemos kenksmingą įtaką pergalėti. Nepakanka ir mums, išeiviams (pasivadinusiems tremtiniais), sakyti, kad nuo jos pabėgome į Vakarus.

 

       Autorė Renata Šerelytė romane vaizduoja tiek Rusijoje (p. 209), tiek Lietuvoje (p. 201–204) kažkaip išlikusią, kažkuo panašią sistemą visuomenėje. Sumaterialėjusiuose Vakaruose irgi galima pastebėti nuasmeninančių ir nužmoginančių Mėlynbarzdžio malūnų. Jo teroras lieka. Jis gal tik keičia barzdos spalvą.

 

       Tai sistemai drąsiai pasipriešinusieji net nežmoniškiausiose sąlygose rado būdą – gyvenimo kryptį: Viktoras Franklis nacių mirties stovykloje – įgyvendinant surastą gyvenimo prasmę; Adelė Dirsytė sovietų Sibiro mirties stovyklose – Jėzaus kryžiaus ir meilės kelią.

 

       Mėlynbarzdis dar tebėra su mumis. Bet yra kelias, kaip, pasipriešinant jam, tapti asmeniu ir žmogumi.

 

       „Draugo“ šeštadieninis priedas „Kultūra“

       2009-11-07

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1