1779 m. pirmą kartą išspausdintas Gottholdo Ephraimo Lessingo „Natanas išmintingasis“ ligi šiol niekada nebuvo verstas į lietuvių kalbą. Kitados „Vagos“ išleistame G. E. Lessingo kūrinių tome buvo įdėti jo pjesių „Emilija Galoti“ ir „Mina fon Barnhelm“ bei estetikos studijos „Laokoonas“ vertimai, tačiau „Natanas“ – vienas svarbiausiųjų ne tik G. E. Lessingo, ne tik vokiečių, bet ir apskritai pasaulinės Švietimo amžiaus literatūros klasikos pavyzdžių – lietuviškai taip ir liko neprakalbintas. Vokiškai kalbančių kraštų mokyklose „Natanas išmintingasis“ ir dabar laikomas vienu pagrindinių tekstų, kuris iki mūsų laiko išsaugojo nepriekaištingą įtaigumą, ugdo religinę ir apskritai žmogiškąją toleranciją bei pakantumo kitam ir kitokiam jausmus. Dramos veiksmas vyksta Kryžiaus karų laikais Jeruzalėje, kuri tada buvo trijų didžiųjų pasaulio religijų – judaizmo, islamo ir krikščionybės – kruvinos sandūros vieta. Ne kitaip yra ir dabar, nuo tų laikų šiuo požiūriu ne itin toli pasistūmėta, taigi idėjinis G. E. Lessingo patosas, deja, išlieka aktualus ir šiandien.

                                                                                 VERTĖJAS

SALADINAS ir NATANAS.

SALADINAS. Na, žyde, eikš artyn! – Arčiau! Štai šičia!
Ir nebijok!
NATANAS. Lai bijos tavo priešai!
SALADINAS. Tai tu tas Natanas esi?
NATANAS. Esu.
SALADINAS. Išmintingasis Natanas?
NATANAS. O, ne.
SALADINAS. Išties! Ne pats juk pasivadinai taip,
Tauta juk taip vadina.
NATANAS. Gali būti;
Tauta!
SALADINAS. Bet tu juk nemanai, kad aš
Su panieka žiūriu į liaudies balsą? –
Aš jau seniai geidžiau susipažinti
Su žmogumi, kurį išmintinguoju
Vadina.
NATANAS. Netgi jei tik pašaipiai?
Jei liaudžiai „išmintingas“ reiškia lygiai
Tą patį kaip „gudrus“? Ir jei gudrus
Tik tas, kuris nutuokia, kas naudinga?
SALADINAS. Kas jam išties naudinga, tu manai?
NATANAS. Tada, žinia, didžiausias savanaudis
Pats protingiausias būtų. Ir gudruolio
Tuomet nebeatskirtum nuo išminčiaus.
SALADINAS. Kaip supratau, tu man įrodinėji,
Ką pats bandai paneigt. Kas iš tiesų
Naudinga žmogui – liaudis to nežino,
O tu žinai. Bent stengeis sužinoti;
Galvojai apie tai. Jau vien dėl to
Tave laikyti verta išmintingu.
NATANAS. Na, tokiu tai save kiekvienas laiko.
SALADINAS. Gal apsieikim šiuosyk be kuklumo!
Nemalonu jo nuolatos klausytis,
Kai norisi išgirsti blaivų protą.
(Pašoka)
Bet laikas imtis reikalo! Tačiau,
Prašyčiau, žyde, atvirai!
NATANAS. Sultone,
Aš trokštu tau pasitarnauti taip,
Kad likčiau vertas tavo partnerystės
Ir ateity.
SALADINAS. Pasitarnauti? Kuo?
NATANAS. Tu gausi visa, ką turiu geriausio;
Ir gausi viską už žemiausią kainą.
SALADINAS. Tu apie ką čia? Juk ne apie savo
Prekes?.. Su mano seseria derėkis
Ir mainikauk, kad nori. (Še, klausykis!) –
Su prekiju aš neturiu ką veikti.
NATANAS. Tai tu, be abejo, žinoti nori,
Gal aš kely ką nors iš tavo priešų,
Kurie ir vėl aplink sujudo, būsiu
Sutikęs ar išvydęs? Tiesą sakant...
SALADINAS. Ir tai nerūpi iš tavęs išgirsti.
Kiek man to reikia, aš jau prisiklausęs
Pakankamai. Žodžiu...
NATANAS. Paliepk, sultone.
SALADINAS. Man reikia, kad išaiškintum ką kita;
Visai ką kita. Jeigu jau esi
Toks išmintingas, tai sakyk galiausiai:
Kuris įstatymas, kuri tikyba
Atrodo tau pati priimtiniausia?
NATANAS. Sultone, aš juk žydas.
SALADINAS. Taip, o aš,
Aš – musulmonas. Dar yra krikščionys –
Treti tarp mūsų. Ir iš šių trijų
Religijų tiktai viena teisinga
Tegali būti. – Toks žmogus kaip tu
Nepasiliks juk ten, kur jį nusviedė
Atsitiktinė prigimtis, o jei
Ir pasiliks, tai tik kažką įžvelgęs,
Dėl to, kad renkas tai, kas jam geriausia.
Štai taip! Todėl norėčiau aš išgirsti
Tas tavo įžvalgas. Norėčiau sužinoti
Tas priežastis, kurioms sugromuliuoti
Pačiam man nuolatos pristinga laiko.
Padėk man suvokti pasirinkimą,
Kurį tos priežastys nulėmė, – aišku,
Tai liks tarp mūsų, – kad ir aš jomis
Galėčiau rinkdamasis pasiremti.
Ką? Tu stebies? Žiūri akis išplėtęs?
Galbūt tikrai aš pirmas tarp sultonų,
Kuriam toks įgeidis į galvą šovė;
Nors nemanau, kad jis sultono garbę
Labai jau žeminantis pasirodys.
Argi ne taip? Sakyk man pagaliau!
Kalbėk! – O gal tau reikia minutėlės,
Kad apgalvotum? Štai – tu ją turi.
(Ar ji ten klausos? Reikia pažiūrėti;
Norėčiau sužinoti, ką ji mano.)
Svarstyk! Svarstyk negaišęs! Aš netrukus
Sugrįšiu. (Išeina į gretimą kambarį, kur anksčiau nuėjo ir Zita)

 
NATANAS vienas
Hm! hm! – Keista! Ką tai reiškia?
Ką jis sumanė? Ko sultonas nori? –
Maniau, kad pinigų, o jam – tiesos
Prisireikė. Tiesos! Ir dar ne šiaip sau –
Grynais jam duok, o ar gali tu tiesą
Atkišti kaip monetą! Na jei dar
Senom monetomis, kurias pasverti
Gali, – tai dar suprasčiau! Betgi ne –
Duok jam naujom, nukaldintom spaudykloj,
Su įspaudu, pasakančiu jos vertę.
Kaip pinigo į kapšą neįkiši
Tiesos galvon. Tai kas iš mūsų žydas?
Jisai ar aš? – Palauk... O gal iš tos
Tiesos jam ne tiesa ir reikalinga?
Gal tos tiesos jam reikia tik kaip spąstų?
Nors ne, toks įtarimas irgi būtų
Per menkas. Ar per menkas? Kas didiesiems
Per menka? – Žinoma, aiškiau nebūna:
Įsiveržė nelauktas neprašytas!
Juk draugas, kai ateina, pasibeldžia. –
Aš privalau būt atsargus! Bet kaip?
Ką man daryti? Jeigu aš laikysiuos
Kaip užsispyręs žydas – bus nekas.
O jei išsižadėsiu judaizmo,
Tai dar prasčiau. Nes jei jau aš ne žydas,
Tai kas neleis paklausti, o kodėl
Tada ne musulmonas? – Būtent taip!
Štai išsigelbėjimas! Tiktai vaikui
Pakanka pasakos, kad jis nurimtų. –
Lai jis ateina. Lai tiktai ateina!

 
SALADINAS ir NATANAS

SALADINAS. (Ten nieko nėr!) – Tikiuos, kad ne per greit
Grįžau? Ar viską spėjai apgalvoti?
Na tai kalbėk! Čia niekas negirdės,
Jokia dvasia.
NATANAS. Tegu sau nors ir visas
Pasaulis klausos.
SALADINAS. Natanas toks tikras,
Kad jam nekyla netgi abejonės?
Puiku! Iš to išminčių atpažįstu!
Tiesos neslėpti, nevyniot į vatą!
Dėl jos bet kuo išdrįsti rizikuoti!
Turtu ir gyvastim! Krauju ir kūnu!
NATANAS. Jeigu to reikia ir jei tai naudinga.
SALADINAS. Taigi nuo šiol pelnytai ir teisėtai
Sultonui skirtu titulu galėsiu
Vadintis: „Tobulintojas pasaulio
Ir jo tvarkos“.
NATANAS. Taip, titulas šlovingas!
Tačiau prieš tai, kol atsakysiu, leisk man,
Sultone, tau papasakoti trumpą
Istorijėlę.
SALADINAS. Bet kodėl gi ne?
Ar aš kada nemėgau išklausyti
Trumpos istorijėlės, o dar ypač
Jeigu gerai paseksi.
NATANAS. Na, geriausias
Aš pasakorius niekad nebuvau.
SALADINAS. Ir vėl ta išdidi kuklybė? Nagi
Pradėk ir pasakok, negaišk.
NATANAS. Senais
Žilais laikais Rytų kraštuos gyveno
Žmogus, ir jis turėjo aukso žiedą,
Brangakmeniu papuoštą vertingiausiu,
Kadai iš mylimosios rankų gautą.
Žodžiu, tasai akmuo, tasai opalas,
Šimtais spalvų ir atspalvių spindėjo,
Be to, turėjo paslaptingą galią –
Kiekvienas, kas tikėdamas tą žiedą
Mūvėjo, buvo malonus ir Dievui,
Ir patrauklus žmonėms. Taigi nekeista,
Kad tas Rytų šalies žmogus to žiedo
Nenusiimdavo nuo piršto dieną naktį;
Be to, išreiškė valią, kad per amžius
Tas žiedas iš namų neiškeliautų.
Tik taip ir ne kitaip. Prieš mirtį žiedą
Jisai paliko mylimiausiam sūnui,
Tvirtai prisakęs, kad tasai ir vėlei
Jį perduotų vienam sūnų, kuris
Brangiausias būsiantis; taip nuolatos
Mieliausias, nesvarbu, kelintas gimęs,
Vien žiedo galių padedamas tvarkės
Namuos kaip kunigaikštis ir valdovas.
Girdi, sultone?
SALADINAS. Supratau. Toliau!
NATANAS. Taip šitas žiedas, iš sūnaus pas sūnų
Keliaudamas, galiausiai atiteko
Gimdytojui, auginusiam tris sūnus;
Kadangi visi trys jam buvo lygiai
Paklusnūs, tad visus jis ir vienodai
Mylėjo, negalėdamas išskirti.
Tik kartkartėm – silpnumo valandėlę, –
Kai dviese likdavo akis į akį,
Jam pasirodydavo, kad tai vienas,
Tai antras arba trečias lyg vertesnis
Tą žiedą gauti, ir, širdies gerumo
Užlietas, kiekvienam jų atskirai
Pasižadėjo žiedą dovanoti.
Žodžiu, kas padaryta – padaryta.
Bet, šiaip ar taip, atėjo laikas mirti,
Ir sunerimęs tėvas ėmė graužtis.
Apniko sielvartas, kad teks įskaudint
Du sūnus, kurie juo pasitikėjo,
Sulaužyt duotą žodį. – Kas daryti?
Jis pasiuntė slapta pas juvelyrą,
Kad tas, gerai į žiedą pažiūrėjęs,
Pagal jo pavyzdį nukaldintų du lygiai
Tokius pačius, kad nei jėgų, nei kaštų
Nepagailėtų ir žiedai naujieji
Nuo seno nė per plauką nesiskirtų.
Ir juvelyrui tai pavyko. Kai
Jisai visus tris žiedus atgabeno,
Pats tėvas tikrojo nuo padirbtųjų
Nepajėgė atskirt. Tada laimingas
Pasišaukė, kiekvieną atskirai,
Visus tris sūnus, kiekvienam iš jų
Palaimindamas įteikė po žiedą, –
Ir numirė. – Ar tu girdi, sultone?
SALADINAS (sutrikęs nusisuka nuo jo).
Girdžiu, girdžiu! Tik jau galėtum baigti
Tą pasaką. – Ar greit?
NATANAS.              Aš jau baigiau.
Kadangi kas toliau – savaime aišku.
Vos spėjo tėvas mirti, tuoj kiekvienas
Iš jų su žiedu rankoj pasirodė,
Tikėdamasis tapęs kunigaikščiu
Namuos. Tuoj pat tyrimai, ginčai, barniai,
Kivirčai ir dejonės. Viskas veltui –
Nieks neįrodys, kurio žiedas tikras;
(nutyla laukdamas sultono atsakymo)
Beveik taip pat, kaip mes dabar, – kuris
Tikėjimas tikrasis.
SALADINAS. Kaip? Tik tiek
Į klausimą gali tu atsakyti?
NATANAS. Deja, galiu tiktai atsiprašyti,
Jog negebu atskirti tų žiedų,
Kuriuos užsakęs tėvas ir norėjo,
Kad jų nebūtų galima atskirti.
SALADINAS. Žiedų! Nežaisk su manimi! Man regis,
Kad tos religijos, kurias minėjau,
Pakankamai skirtingos, kad atskirtum.
Netgi drabužiais, valgiais ir gėrimais!
NATANAS. Ir vien tik savo pagrindais niekuo.
Nes argi ne istorija jos grįstos?
Rašytine ar perduodama žodžiais!
O juk istorijos žodžiu privalom
Neabejodami pasitikėti?
Argi ne taip? O kuo mes abejojam
Mažiausiai? Ar ne artimais? Savaisiais?
Tais, kurių kraujas teka mūsų gyslom?
Tais, kurių meilė lydi nuo vaikystės?
Tais, kurie mūsų niekad neapgavo,
Nebent tai būtų darę mūsų labui? –
Ir kaip aš savo protėviais galėčiau
Mažiau tikėti negu tu savaisiais?
Ar atvirkščiai. – Kaip drįsčiau reikalauti,
Kad kaltintum melu senolius savo,
Ir pripažintum tik maniškių tiesą?
Ar atvirkščiai. Tas lygiai tinka ir
Krikščionims. Argi ne?
SALADINAS. (Vardan Aukštybių!
Tasai žmogus neklysta. Man derėtų
Pritilti.)
NATANAS. Leisk man vėl sugrįžt prie tų
Žiedų. Kaip jau minėjau: sūnūs skundės;
Ir visi trys teisėjui dievagojos,
Kiekvienas aiškindamas žiedą gavęs
Tiesiog iš tėvo rankos – kas teisybė! –
Ir kad seniai jam buvę pažadėta,
Jog žiedo teise jis galės naudotis –
Kas nemažiau tiesa! Kiekvienas teigė,
Jog tėvas negalėjęs jo apgauti,
Ir kad dėl to jis tokio gero tėvo
Net negalįs įtarti; ir veikiau
Turįs suabejoti savo broliais,
Kurie sumanę šią nešvarią klastą,
Nors šiaip iš jų lig šiol tiktai geriausio
Tikėjęsis; ir jis norįs klastūnus
Išaiškinti ir deramai nubausti.
SALADINAS. Na o teisėjas? Aš jau nekantrauju,
Ką tu teisėjui leisi pasakyti!
NATANAS. Teisėjas tarė: „Arba jūs tuoj pat
Man čia pristatot savo tėvą, arba
Šalin man iš akių. Nejau jūs manot,
Kad aš čia pasodintas mįslių spėti?
O gal jūs laukiat, kad tikrasis žiedas
Pats prasižiojęs viską mums išklotų? –
Bet ne! Palaukit! Juk esu girdėjęs
Apie to žiedo stebuklingą galią,
Kuri jį turintį padaro mielą,
Ir Dievui, ir žmonėms malonų. Tai
Išspręstų ginčą. Juk netikras žiedas
Neturi tokios galios! – Nagi, tai
Sakykite, kurį iš jūsų du
Kiti labiausiai myli? Na, kalbėkit!
Ko tylit? Tik viena kryptim – į jus –
Žiedai teveikia? Priešingon neveikia?
Kiekvienas tik save labiausiai mylit? –
Jeigu jau taip, tai visi trys jūs esat
Ir apgauti, ir apgavikai! Jūsų
Visų trijų žiedai nėra tikrieji.
Tikrasis žiedas gal seniai jau dingęs.
Ir tam, kad šitą netektį nuslėptų,
Kad jį pakeistų, tėvas vieno vietoj
Nukaldint liepė tris“.
SALADINAS. Puiku! Žavinga!
NATANAS. „Tai štai, – teisėjas tęsė, – jeigu jūs
Ne patarimo laukiat, o sprendimo –
Keliaukit sau! O mano patarimas
Jums būtų toks: yra taip, kaip yra,
Ir susitaikykit su tuo. Kiekvienas jūsų
Po žiedą turite, – tad ir tikėkit,
Kad jūsų žiedas ir yra tikrasis.
Kas šiandien pasakys, gal jūsų tėvas
Ilgiau tos vieno žiedo tironijos
Nebenorėjo kęsti namuose! Tik aišku,
Kad jus mylėjo visus tris, ir kad
Mylėjo neišskirdamas nė vieno, –
Tad ar galėjo du kitus nuskriausti,
Kad trečią pamalonintų? – Laisva
Nuo prietarų ir nepaperkama
Jo meilė tebūnie jums pavyzdys!
Kiekvienas stenkitės, kad jūsų žiedo
Akmens galia kas dieną vis stiprėtų!
O tam, kad ši galia vis augtų, būkit
Nuolankūs, taikūs, švelnūs, gailestingi,
Darykit gera ir tarnaukit Dievui
Ištikimai! Ir jei tada akmens
Galia jau jūsų provaikių vaikaičiams
Ims reikštis – štai tada aš ir kviečiu jus
Po šimto tūkstantmečių vėl sugrįžti.
Čia kitas jau sėdės – išmintingesnis
Nei aš – teisėjas; jis ir pasakys.
Keliaukit!“ – kukliai baigė savo kalbą
Teisėjas.
SALADINAS. Dieve! Dieve!
NATANAS. Saladinai,
Jei tu manaisi, jog esi tasai
Žadėtasis išmintingesnis vyras...
SALADINAS (puola prie jo, įsikimba už rankos ir
nepaleidžia jos iki pabaigos).

Aš dulkė? Niekas aš? O Dieve!
NATANAS. Kas tau,
Sultone?
SALADINAS. Natanai! Mieliausias! Tavo
Teisėjo skirtas tūkstantmečių šimtas
Dar nepraėjo. Ir teisėjo vietos
Esu nevertas. – Eik! Jau eik! Tačiau
Būk mano draugas.
NATANAS. Ir daugiau, sultone,
Man nieko neturėjai pasakyti?
SALADINAS. Ne, nieko.

Versta iš: Lessing G. E. NATHAN DER WEISE. 
Stuttgart: Philip Reclam jun. GmbH&Co., 2000

Iš vokiečių k. vertė ANTANAS A. JONYNAS

 

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1