CYRANO (šypteli). Gal kartais laiškelį Roksanai?..

       KRISTIJONAS. Atspėjai!

 

              Cyrano atsisuka į publiką

 

       CYRANO. Ar ne stebuklas? Atspėjau. (Kristijonui) Sakai, laiškelį?

       KRISTIJONAS. Taigi.

       CYRANO. Roksanai?

       KRISTIJONAS (nustebęs). O kaipgi.

       CYRANO. Pardon, maniau, gal jau kitą pamilai.

       KRISTIJONAS (įsižeidęs). Kitą? Gink Dieve! Roksana… tiktai Roksana…

       CYRANO (atsisukęs į publiką). Gaila, gaila.

       KRISTIJONAS. …amžinai. (Ranka „ant širdies“) Prisiekiu.

       MERGINA. Kokia ištikimybė.

       VAIKINAS. Per daug ištikima.

       KRISTIJONAS. Per amžių amžius.

       KITAS VAIKINAS. Per ilgai.

       KRISTIJONAS. Amžinuosius.

       CYRANO. Dar ilgesnė. Tuo labiau gaila.

 

              Cyrano vėl atsisuka į publiką

 

       CYRANO. Kaip jūs manot? Rašyt ar nerašyti?

       MERGINA. Susimildamas, rašyk.

       KITA MERGINA. Pasigailėk Kristijono.

       VAIKINAS. Nebūk durnas, – tegu pats rašo.

       TREČIA MERGINA. Turėk širdį, poete.

       KITAS VAIKINAS. Čia ne širdies, bet plunksnos reikia.

       CYRANO. O gal ir vienos, ir kitos?

 

              Cyrano ilgai žiūri į Kristijoną

 

       CYRANO. Tai ką norėtum pasakyti?

       VAIKINAS. E, ir vėl praskydo.

       CYRANO (vaikinui). Monsieur, kai reikia, o tuo labiau būtina, galima ir praskysti. Nuosaikiai. (Kristijonui) Na?

       KRISTIJONAS. Ką norėčiau?..

 

              Kristijonas krapštosi pakaušį

 

       CYRANO (publikai). Nemanykit, kad nežinau. Neblogiau negu mūsų Romeo. Net pasigirsiu: kur kas geriau. Ir ne be pagrindo. Ak, Roksana, Roksana… (Kristijonui) Gal šį kartą kitaip?

       KRISTIJONAS. Turbūt užteks kaip paprastai.

       CYRANO (šypteli). Bet ne prastai?

       KRISTIJONAS. Žinoma.

       CYRANO. O gal šį sykį – nepaprastai?

       KRISTIJONAS. Būtų dar geriau.

       CYRANO. Puiku. Meilei negana tų pačių žodžių, – net ir jautriausių. Ji besotė. (Palūkėjęs) Bet gal čia žodis išvis bejėgis? Gal geriausia prabilt be žodžių? Tiktai tyla?

 

              Kristijonas suglumęs žiūri į Cyrano

 

       CYRANO (užsisvajojęs). Iškalbi tyla?

       KRISTIJONAS. Tačiau… tačiau kaip, poete, be žodžių laišką parašysi?

       CYRANO. Kaip? (Atsikvošėjęs) Taigi: kaip?

 

              Trumpa tyla

 

       VAIKINAS. O gal imk ir pabandyk? (Nusijuokia)

       CYRANO (vaikinui). Bandyti negana. Reik padaryti. O jeigu negali – nepradėk. (Kristijonui) Na, imk popierio ir plunksną. Tai kaip pradėsim?

       KRISTIJONAS. Kaip?

 

              Kristijonas susiima galvą, ilgai ilgai galvoja ir – sugalvoja

 

       KRISTIJONAS. „Myliu…“

       CYRANO. A, čia tai jau tikrai dar negirdėta.

       KRISTIJONAS. „…myliu karštai… karštai karščiausiai…“

       CYRANO. Gal šiek tiek vėsiau?

       KRISTIJONAS. Ne, ne – kaip ugnis…

       VAIKINAS. Tik jau nesupleškėk.

       KRISTIJONAS. …iki grabo lentos.

       CYRANO. Net iki tos lentos? (Nusijuokia) Dabar tai jau tikra poezija. Bravo! Tai gal manęs jau nebereikia?

       KRISTIJONAS. Gink Dieve! Ką šneki! Be tavęs – aš nė iš vietos.

 

              Cyrano ilgai žiūri į Kristijoną, pasikrapšto nosį… Staiga – – –

 

       CYRANO. A! Dar viena idėja! Koks įkvėpimas! (Publikai) Nė kiek nemenkesnė už aną. Geniali genialiausia! O! Palaimintas žmogaus išradingumas! (Permeta Kristijonui per petį ranką, švelnių švelniausiai) Mon cher Christian…

       KRISTIJONAS (nustebęs). Taip pradėti laišką?..

       CYRANO. Neskubėk. (Palūkėjęs, pusbalsiu, trumpai drūtai) Nukirpk man nosį.

       KRISTIJONAS (atatupstas). Ką?..

       CYRANO. Nosį. Nukirpk man nosį.

 

              Merginos aikteli, vaikinai nusikvatoja

 

       VAIKINAS. Tikrai nebloga idėja.

       KITAS VAIKINAS. Iš tiesų geresnė už aną.

       KRISTIJONAS. Chevalier tikriausiai juokauja…

       CYRANO. Aš niekad nebuvau toks rimtas. Niekada.

       KRISTIJONAS. Tikrai?

       CYRANO. Tikrų tikriausiai.

 

              Trumpa tyla

 

       KRISTIJONAS. Nukirpti? Nosį? Ar Cyrano žino, ką šneka?

       CYRANO. Jis šneka, ką sako, sako, ką galvoja. Stebiuosi, kad ta mintis, – kartoju: tokia geniali! – anksčiau į galvą man neatėjo.

       KRISTIJONAS. Ak, Monsieur, kad ji tau niekad, niekad niekada…

       CYRANO. Tačiau geriau vėliau negu… etc. N’est-ce pas?

       KRISTIJONAS. Bet kodėl ją kirpti? Pourquoi?

       CYRANO. Kodėl? Žmogau, ar tu aklas? Pasižiūrėk. O jeigu nematai, apčiupinėk.

 

              Kristijonas traukiasi atbulas. Cyrano griebia jį už rankos ir perbraukia ja sau per nosį

 

       CYRANO. Štai kodėl.

 

              Tyla

 

       CYRANO. Aišku?

       KRISTIJONAS. Daugiau ar mažiau…

       CYRANO. Daugiau… ar mažiau?

       KRISTIJONAS. Na taip, netrumpa.

       CYRANO. Netrumpa?

       KRISTIJONAS (prispirtas). Žinoma, galėtų būt trumpesnė.

       CYRANO. Kur kas. Kaip tavo.

       KRISTIJONAS. Kaip mano?

       CYRANO (publikai). Tiktai pažvelkit į jo nosį.

       VAIKINAS. Nosis kaip nosis.

       CYRANO. Niekus šneki. Klasika.

 

              Kristijonas apsičiupinėja nosį

 

       CYRANO (Kristijonui). Tai kaip?

       KRISTIJONAS. Kas – kaip?

       CYRANO. Kirpsi?

       KRISTIJONAS. Imt… ir nukirpti? Nosį? Nei šis, nei tas. (Tartum radęs išeitį) Be to, aš ne kirpėjas.

       CYRANO. Žinoma, galima būtų ir nukirsti, tačiau kirpti, manyčiau, paprasčiau. O gal klystu? Gal kirsti tau patogiau?

 

              Tyla

 

       KRISTIJONAS. Nei kirpt, nei kirsti negaliu.

       CYRANO. Negali?

       KRISTIJONAS. Kas gi tai matė, – kokią nosį turim, tokia, taip sakant, ir snargliuojamės.

       VAIKINAS (kitam). Kristijonas, atrodo, iškalbingesnis, negu poetas sako.

       CYRANO. Pasitaiko vištai grūdas. Net ir gaidžiui. (Kristijonui) Nosis, gerbiamasai, ne tik snargliavimuisi.

       KRISTIJONAS. Šnekėk, ką nori, chevalier, o aš, kaip mane gyvą matai, – negaliu, ir tiek.

       CYRANO. Hm.

 

              Cyrano ilgai žiūri į Kristijoną. Pagaliau atsisuka į publiką

 

       CYRANO. Kaip jums atrodo? Ar jis tikrai negali? Kas jam labiau rūpi: mano nosis ar Roksana? Pažiūrėsim. (Kristijonui) Sakai, negali? (Palūkėjęs) Ką gi, jeigu šitaip, aš tavo laiško Roksanai nerašysiu.

 

              Kristijonas net pabąla

 

       KRISTIJONAS. Cyrano…

       CYRANO. Nei šito, nei kito. Nė vieno. (Mirkteli publikai) Pats rašyk.

       KRISTIJONAS. …nebūk toksai negailestingas.

       MERGINA. Iš tiesų: poetas – ir toks žiaurus.

       KITA MERGINA. Toksai beširdis.

       CYRANO. Mademoiselle, ne kiekvienas poetas – tešla. (Kristijonui) Mano nosis – tavo laiškas. Quid pro quo.

       KRISTIJONAS. Pro ko?

       CYRANO. Arba – arba.

       KRISTIJONAS. Arba – arba?

       CYRANO. Ne kitaip.

       KRISTIJONAS. Kitos išeities nėra?

       CYRANO. Nėra ir nebus.

 

              Kristijonas stovi sutrikęs

 

       KRISTIJONAS. Kaip…

       CYRANO. Taip?

       KRISTIJONAS. …kaip aš…

       CYRANO. Ką?

       KRISTIJONAS. …kaip aš kirpsiutą tavo nosį?

       CYRANO. Žirklėm. Kaip kitaip.

       KRISTIJONAS. Žirklėm?

       CYRANO. O kuo kerpama?

 

              Tyla

 

       KRISTIJONAS. Visą?

       CYRANO. Eik jau, eik. Negi liksiu visai be nosies. (Publikai) Ką Roksana pasakytų išvydusi mane benosį. (Kristijonui) Sutrumpink, tiktai sutrumpink. Sakiau, – (dūręs pirštu į jo nosį), – kaip tavo.

 

              Kristijonas vėl apgrabalioja savo nosį

 

       CYRANO. Nei ilgesnė, nei trumpesnė.

       KRISTIJONAS. Nei trumpesnė, nei ilgesnė?

       CYRANO. Precisement.

       KRISTIJONAS (susirūpinęs). O jeigu nepataikysiu?

       CYRANO. Nė nebandyk!

 

              Kristijonas atsidūsta ir „griebiasi už šiaudo“

 

       KRISTIJONAS. Aš galiu tau plaukus nukirpti…

       CYRANO. Sakei, ne kirpėjas. Nosį!

       KRISTIJONAS. …jei nori – plikai.

       CYRANO (griausmingai). Nosį!

       KRISTIJONAS (pakėlęs akis „į dangų“). Ak, Roksana, Roksana… kad tu žinotum, kaip aš dėl tavęs įstrigau.

       CYRANO (publikai). Taigi, o jis, vargšas, nežino iš tiesų, kodėl įstrigo.

 

              Cyrano nusikvatoja ir paduoda Kristijonui žirkles

 

       CYRANO. Še.

 

              Kristijonas beviltiškai skėsteli rankomis ir persižegnoja

 

       KRISTIJONAS. Dieve man padėk.

       CYRANO. Courage, mon cher chevalier. Courage! (Suplojęs rankomis) Un – deux – trois! –

 

              Staiga aklina tamsa ir skausmingas čirkšt!

 

       MERGINOS. Aiiiii!.. Ajajaaaaaai!..

 

              Kelios merginos apalpsta. Ilga ilga tyla

 

 

       Nauja nosis

 

              Cyrano sėdi aprišta nosimi. Kristijonas žiūri į jį – ir į ją – susirūpinęs. Vaikinai atgaivina apalpusias merginas. Cyrano pradeda lėtai, atsargiai nusiimti nuo nosies tvarstį. Kristijonas dar labiau susirūpina

 

       CYRANO (nekantriai vienu mostu nulupęs tvarstį). Dar vienas voilà!

 

              Visi susiima už – savo – nosių

 

       CYRANO (Kristijonui). Veidrodį. Duok veidrodį.

 

              Kristijonas skubiai paduoda. Cyrano nuodugniai apžiūri nosį. Visuotinė įtampa. Pagaliau – – –

 

       CYRANO. Taip ir maniau. (Publikai) Ar nesakiau? Klasika! Tobula klasika!

       KRISTIJONAS. Ačiū Dievui.

       VAIKINAS. Nežinau, kiek ji tobula…

       KITAS VAIKINAS. …bet tikrai neblogai atrodo.

       MERGINA. Kaip nauja.

       CYRANO. Merci, mon cher Christian, merci beaucoup.

       KRISTIJONAS (atsidusęs). Nėr už ką.

       CYRANO. Nėra už ką? (Šypteli) Tikėk, esu kur kas labiau dėkingas, negu tau atrodo. (Nusilenkia) Iš pačių širdies gelmių.

       KRISTIJONAS. Džiaugiuosi.

       CYRANO (nusijuokia). Džiūgaute džiūgauk. (Publikai) Laikykis dabar, Roksana.

       KRISTIJONAS (nenugirdęs). Ką sakai?

       CYRANO. Giedu dabar hosana.

       MERGINOS IR VAIKINAI. Giedokime visi.

 

              Tyla

 

       CYRANO. Na tai tas laiškas…

       KRISTIJONAS. Taip, taip, laiškas.

 

              Kristijonas skubiai griebia popierio ir plunksną. Cyrano žiūri kažkur į tolį. Tolimą tolį. Pagaliau ima diktuoti

 

 

       CYRANO. „Roxane, ma chère, ma chérie…“

       KRISTIJONAS. Ak, poezija…

       CYRANO. Savaime suprantama.

       VAIKINAS. Tokia čia poezija. Tiek ir aš suprantu.

       KITAS VAIKINAS. Manai, jeigu supranti, tai ne poezija?

       KELIOS MERGINOS. Ša!

       CYRANO. „Mon trésor, mon amour…“

 

              Palengva temsta – lieka tik neryškūs Cyrano ir Kristijono siluetai

 

       CYRANO. „Oh! bien-aimée!..“

 

              Cyrano balsas tolsta ir nutolsta

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1