CYRANO (šypteli). Gal kartais laiškelį Roksanai?..

       KRISTIJONAS. Atspėjai!

 

              Cyrano atsisuka į publiką

 

       CYRANO. Ar ne stebuklas? Atspėjau. (Kristijonui) Sakai, laiškelį?

       KRISTIJONAS. Taigi.

       CYRANO. Roksanai?

       KRISTIJONAS (nustebęs). O kaipgi.

       CYRANO. Pardon, maniau, gal jau kitą pamilai.

       KRISTIJONAS (įsižeidęs). Kitą? Gink Dieve! Roksana… tiktai Roksana…

       CYRANO (atsisukęs į publiką). Gaila, gaila.

       KRISTIJONAS. …amžinai. (Ranka „ant širdies“) Prisiekiu.

       MERGINA. Kokia ištikimybė.

       VAIKINAS. Per daug ištikima.

       KRISTIJONAS. Per amžių amžius.

       KITAS VAIKINAS. Per ilgai.

       KRISTIJONAS. Amžinuosius.

       CYRANO. Dar ilgesnė. Tuo labiau gaila.

 

              Cyrano vėl atsisuka į publiką

 

       CYRANO. Kaip jūs manot? Rašyt ar nerašyti?

       MERGINA. Susimildamas, rašyk.

       KITA MERGINA. Pasigailėk Kristijono.

       VAIKINAS. Nebūk durnas, – tegu pats rašo.

       TREČIA MERGINA. Turėk širdį, poete.

       KITAS VAIKINAS. Čia ne širdies, bet plunksnos reikia.

       CYRANO. O gal ir vienos, ir kitos?

 

              Cyrano ilgai žiūri į Kristijoną

 

       CYRANO. Tai ką norėtum pasakyti?

       VAIKINAS. E, ir vėl praskydo.

       CYRANO (vaikinui). Monsieur, kai reikia, o tuo labiau būtina, galima ir praskysti. Nuosaikiai. (Kristijonui) Na?

       KRISTIJONAS. Ką norėčiau?..

 

              Kristijonas krapštosi pakaušį

 

       CYRANO (publikai). Nemanykit, kad nežinau. Neblogiau negu mūsų Romeo. Net pasigirsiu: kur kas geriau. Ir ne be pagrindo. Ak, Roksana, Roksana… (Kristijonui) Gal šį kartą kitaip?

       KRISTIJONAS. Turbūt užteks kaip paprastai.

       CYRANO (šypteli). Bet ne prastai?

       KRISTIJONAS. Žinoma.

       CYRANO. O gal šį sykį – nepaprastai?

       KRISTIJONAS. Būtų dar geriau.

       CYRANO. Puiku. Meilei negana tų pačių žodžių, – net ir jautriausių. Ji besotė. (Palūkėjęs) Bet gal čia žodis išvis bejėgis? Gal geriausia prabilt be žodžių? Tiktai tyla?

 

              Kristijonas suglumęs žiūri į Cyrano

 

       CYRANO (užsisvajojęs). Iškalbi tyla?

       KRISTIJONAS. Tačiau… tačiau kaip, poete, be žodžių laišką parašysi?

       CYRANO. Kaip? (Atsikvošėjęs) Taigi: kaip?

 

              Trumpa tyla

 

       VAIKINAS. O gal imk ir pabandyk? (Nusijuokia)

       CYRANO (vaikinui). Bandyti negana. Reik padaryti. O jeigu negali – nepradėk. (Kristijonui) Na, imk popierio ir plunksną. Tai kaip pradėsim?

       KRISTIJONAS. Kaip?

 

              Kristijonas susiima galvą, ilgai ilgai galvoja ir – sugalvoja

 

       KRISTIJONAS. „Myliu…“

       CYRANO. A, čia tai jau tikrai dar negirdėta.

       KRISTIJONAS. „…myliu karštai… karštai karščiausiai…“

       CYRANO. Gal šiek tiek vėsiau?

       KRISTIJONAS. Ne, ne – kaip ugnis…

       VAIKINAS. Tik jau nesupleškėk.

       KRISTIJONAS. …iki grabo lentos.

       CYRANO. Net iki tos lentos? (Nusijuokia) Dabar tai jau tikra poezija. Bravo! Tai gal manęs jau nebereikia?

       KRISTIJONAS. Gink Dieve! Ką šneki! Be tavęs – aš nė iš vietos.

 

              Cyrano ilgai žiūri į Kristijoną, pasikrapšto nosį… Staiga – – –

 

       CYRANO. A! Dar viena idėja! Koks įkvėpimas! (Publikai) Nė kiek nemenkesnė už aną. Geniali genialiausia! O! Palaimintas žmogaus išradingumas! (Permeta Kristijonui per petį ranką, švelnių švelniausiai) Mon cher Christian…

       KRISTIJONAS (nustebęs). Taip pradėti laišką?..

       CYRANO. Neskubėk. (Palūkėjęs, pusbalsiu, trumpai drūtai) Nukirpk man nosį.

       KRISTIJONAS (atatupstas). Ką?..

       CYRANO. Nosį. Nukirpk man nosį.

 

              Merginos aikteli, vaikinai nusikvatoja

 

       VAIKINAS. Tikrai nebloga idėja.

       KITAS VAIKINAS. Iš tiesų geresnė už aną.

       KRISTIJONAS. Chevalier tikriausiai juokauja…

       CYRANO. Aš niekad nebuvau toks rimtas. Niekada.

       KRISTIJONAS. Tikrai?

       CYRANO. Tikrų tikriausiai.

 

              Trumpa tyla

 

       KRISTIJONAS. Nukirpti? Nosį? Ar Cyrano žino, ką šneka?

       CYRANO. Jis šneka, ką sako, sako, ką galvoja. Stebiuosi, kad ta mintis, – kartoju: tokia geniali! – anksčiau į galvą man neatėjo.

       KRISTIJONAS. Ak, Monsieur, kad ji tau niekad, niekad niekada…

       CYRANO. Tačiau geriau vėliau negu… etc. N’est-ce pas?

       KRISTIJONAS. Bet kodėl ją kirpti? Pourquoi?

       CYRANO. Kodėl? Žmogau, ar tu aklas? Pasižiūrėk. O jeigu nematai, apčiupinėk.

 

              Kristijonas traukiasi atbulas. Cyrano griebia jį už rankos ir perbraukia ja sau per nosį

 

       CYRANO. Štai kodėl.

 

              Tyla

 

       CYRANO. Aišku?

       KRISTIJONAS. Daugiau ar mažiau…

       CYRANO. Daugiau… ar mažiau?

       KRISTIJONAS. Na taip, netrumpa.

       CYRANO. Netrumpa?

       KRISTIJONAS (prispirtas). Žinoma, galėtų būt trumpesnė.

       CYRANO. Kur kas. Kaip tavo.

       KRISTIJONAS. Kaip mano?

       CYRANO (publikai). Tiktai pažvelkit į jo nosį.

       VAIKINAS. Nosis kaip nosis.

       CYRANO. Niekus šneki. Klasika.

 

              Kristijonas apsičiupinėja nosį

 

       CYRANO (Kristijonui). Tai kaip?

       KRISTIJONAS. Kas – kaip?

       CYRANO. Kirpsi?

       KRISTIJONAS. Imt… ir nukirpti? Nosį? Nei šis, nei tas. (Tartum radęs išeitį) Be to, aš ne kirpėjas.

       CYRANO. Žinoma, galima būtų ir nukirsti, tačiau kirpti, manyčiau, paprasčiau. O gal klystu? Gal kirsti tau patogiau?

 

              Tyla

 

       KRISTIJONAS. Nei kirpt, nei kirsti negaliu.

       CYRANO. Negali?

       KRISTIJONAS. Kas gi tai matė, – kokią nosį turim, tokia, taip sakant, ir snargliuojamės.

       VAIKINAS (kitam). Kristijonas, atrodo, iškalbingesnis, negu poetas sako.

       CYRANO. Pasitaiko vištai grūdas. Net ir gaidžiui. (Kristijonui) Nosis, gerbiamasai, ne tik snargliavimuisi.

       KRISTIJONAS. Šnekėk, ką nori, chevalier, o aš, kaip mane gyvą matai, – negaliu, ir tiek.

       CYRANO. Hm.

 

              Cyrano ilgai žiūri į Kristijoną. Pagaliau atsisuka į publiką

 

       CYRANO. Kaip jums atrodo? Ar jis tikrai negali? Kas jam labiau rūpi: mano nosis ar Roksana? Pažiūrėsim. (Kristijonui) Sakai, negali? (Palūkėjęs) Ką gi, jeigu šitaip, aš tavo laiško Roksanai nerašysiu.

 

              Kristijonas net pabąla

 

       KRISTIJONAS. Cyrano…

       CYRANO. Nei šito, nei kito. Nė vieno. (Mirkteli publikai) Pats rašyk.

       KRISTIJONAS. …nebūk toksai negailestingas.

       MERGINA. Iš tiesų: poetas – ir toks žiaurus.

       KITA MERGINA. Toksai beširdis.

       CYRANO. Mademoiselle, ne kiekvienas poetas – tešla. (Kristijonui) Mano nosis – tavo laiškas. Quid pro quo.

       KRISTIJONAS. Pro ko?

       CYRANO. Arba – arba.

       KRISTIJONAS. Arba – arba?

       CYRANO. Ne kitaip.

       KRISTIJONAS. Kitos išeities nėra?

       CYRANO. Nėra ir nebus.

 

              Kristijonas stovi sutrikęs

 

       KRISTIJONAS. Kaip…

       CYRANO. Taip?

       KRISTIJONAS. …kaip aš…

       CYRANO. Ką?

       KRISTIJONAS. …kaip aš kirpsiutą tavo nosį?

       CYRANO. Žirklėm. Kaip kitaip.

       KRISTIJONAS. Žirklėm?

       CYRANO. O kuo kerpama?

 

              Tyla

 

       KRISTIJONAS. Visą?

       CYRANO. Eik jau, eik. Negi liksiu visai be nosies. (Publikai) Ką Roksana pasakytų išvydusi mane benosį. (Kristijonui) Sutrumpink, tiktai sutrumpink. Sakiau, – (dūręs pirštu į jo nosį), – kaip tavo.

 

              Kristijonas vėl apgrabalioja savo nosį

 

       CYRANO. Nei ilgesnė, nei trumpesnė.

       KRISTIJONAS. Nei trumpesnė, nei ilgesnė?

       CYRANO. Precisement.

       KRISTIJONAS (susirūpinęs). O jeigu nepataikysiu?

       CYRANO. Nė nebandyk!

 

              Kristijonas atsidūsta ir „griebiasi už šiaudo“

 

       KRISTIJONAS. Aš galiu tau plaukus nukirpti…

       CYRANO. Sakei, ne kirpėjas. Nosį!

       KRISTIJONAS. …jei nori – plikai.

       CYRANO (griausmingai). Nosį!

       KRISTIJONAS (pakėlęs akis „į dangų“). Ak, Roksana, Roksana… kad tu žinotum, kaip aš dėl tavęs įstrigau.

       CYRANO (publikai). Taigi, o jis, vargšas, nežino iš tiesų, kodėl įstrigo.

 

              Cyrano nusikvatoja ir paduoda Kristijonui žirkles

 

       CYRANO. Še.

 

              Kristijonas beviltiškai skėsteli rankomis ir persižegnoja

 

       KRISTIJONAS. Dieve man padėk.

       CYRANO. Courage, mon cher chevalier. Courage! (Suplojęs rankomis) Un – deux – trois! –

 

              Staiga aklina tamsa ir skausmingas čirkšt!

 

       MERGINOS. Aiiiii!.. Ajajaaaaaai!..

 

              Kelios merginos apalpsta. Ilga ilga tyla

 

 

       Nauja nosis

 

              Cyrano sėdi aprišta nosimi. Kristijonas žiūri į jį – ir į ją – susirūpinęs. Vaikinai atgaivina apalpusias merginas. Cyrano pradeda lėtai, atsargiai nusiimti nuo nosies tvarstį. Kristijonas dar labiau susirūpina

 

       CYRANO (nekantriai vienu mostu nulupęs tvarstį). Dar vienas voilà!

 

              Visi susiima už – savo – nosių

 

       CYRANO (Kristijonui). Veidrodį. Duok veidrodį.

 

              Kristijonas skubiai paduoda. Cyrano nuodugniai apžiūri nosį. Visuotinė įtampa. Pagaliau – – –

 

       CYRANO. Taip ir maniau. (Publikai) Ar nesakiau? Klasika! Tobula klasika!

       KRISTIJONAS. Ačiū Dievui.

       VAIKINAS. Nežinau, kiek ji tobula…

       KITAS VAIKINAS. …bet tikrai neblogai atrodo.

       MERGINA. Kaip nauja.

       CYRANO. Merci, mon cher Christian, merci beaucoup.

       KRISTIJONAS (atsidusęs). Nėr už ką.

       CYRANO. Nėra už ką? (Šypteli) Tikėk, esu kur kas labiau dėkingas, negu tau atrodo. (Nusilenkia) Iš pačių širdies gelmių.

       KRISTIJONAS. Džiaugiuosi.

       CYRANO (nusijuokia). Džiūgaute džiūgauk. (Publikai) Laikykis dabar, Roksana.

       KRISTIJONAS (nenugirdęs). Ką sakai?

       CYRANO. Giedu dabar hosana.

       MERGINOS IR VAIKINAI. Giedokime visi.

 

              Tyla

 

       CYRANO. Na tai tas laiškas…

       KRISTIJONAS. Taip, taip, laiškas.

 

              Kristijonas skubiai griebia popierio ir plunksną. Cyrano žiūri kažkur į tolį. Tolimą tolį. Pagaliau ima diktuoti

 

 

       CYRANO. „Roxane, ma chère, ma chérie…“

       KRISTIJONAS. Ak, poezija…

       CYRANO. Savaime suprantama.

       VAIKINAS. Tokia čia poezija. Tiek ir aš suprantu.

       KITAS VAIKINAS. Manai, jeigu supranti, tai ne poezija?

       KELIOS MERGINOS. Ša!

       CYRANO. „Mon trésor, mon amour…“

 

              Palengva temsta – lieka tik neryškūs Cyrano ir Kristijono siluetai

 

       CYRANO. „Oh! bien-aimée!..“

 

              Cyrano balsas tolsta ir nutolsta

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1