Įprasta sakyti, jog kartais iš toliau geriau matyti nei iš arčiau. Nežinau, kiek fizikinės tiesos yra tokiame pasakyme, bet psichologinė ir filosofinė tokio pasakymo tiesa – akivaizdi. O jos pagrindą sudaro kontrastas, iš kurio kyla visos prasmės. Turiu galvoje tai, kad nuotolis, atstumas padeda pastebėti kontrastą, kurio gali ir neįžvelgti, kai esi pernelyg arti stebimo dalyko.

       Fizinis atstumas tarp Vilniaus ir Briuselio šiandien – labai nedidelis, vos kelios valandos skrydžio. Tačiau kur kas didesnis dvasinis atstumas. Štai apie jį, dvasinį atstumą, ir norėčiau pasidalyti su Jumis keliais samprotavimais. Kitaip tariant, pasidalyti mintimis apie tai, ką, kaip man atrodo, derėtų daryti, kad tas dvasinis nuotolis bent jau nedidėtų, o geriau – mažėtų. Kad Lietuva nevirstų, jeigu dar nevirto, savotiška dvasios provincija, Europos dvasios provincija.

       Kai kalbu apie dvasią, žinoma, turiu galvoje kur kas konkretesnį dalyką nei Lietuvoje neseniai atrastas fenomenas, pavadintas Konstitucijos dvasia. Kalbėdamas apie dvasią turiu galvoje visų pirma tam tikrą visuomenės, tautos intelekto būvį, kurį lemia švietimo, mokslo, apskritai kultūros padėtis ir ypač valstybės galias turinčiųjų požiūris į švietimą, mokslą, kultūrą.

       Plačiąja ir tikrąja prasme kultūra apima ir mokslą, ir švietimą – kaip mūsų buvimo ir veikimo šiame pasaulyje būdą, kaip gyvenimo kultūrą. Tačiau kultūros atskyrimas nuo mokslo ir švietimo yra įsitvirtinęs mūsų sąmonėje kaip dogma, esą kultūra – tai išimtinai menų sfera. Ši kultūros atskirtis nuo švietimo ir mokslo valstybės valdymo struktūroje yra įgavusi net biurokratinį atskirų ministerijų pavidalą. Nors iš tikrųjų kultūros turinys yra vienas – žmogaus akiratis, jo dvasios pasaulis, jo gyvenimo kultūra, apimanti žinias ir nuomones, ir gebėjimą kurti, t. y. tai, ką graikai kadaise vadino išsilavinimu. Ir didžiavosi ne savo tautybe, o išsilavinimu, nes išsilavinimas, jų manymu, suteikdavęs tautybei turinį. Kaip sakė vienas filosofas: esu graikas ne todėl, kad esu kilęs iš graikų, ne todėl, kad mano tėvai graikai, o todėl, kad esu išsilavinęs.

       Išsilavinimas kaip graikiškumo sinonimas ir šiandien išlieka nepamainomas tautiškumo idealas. Tačiau ar nebūtų keista šiandien išgirsti Lietuvoje: esu lietuvis ne todėl, kad mano tėvai – lietuviai, bet todėl, kad esu išsilavinęs. Esu lietuvis todėl, kad sąmoningai puoselėju savo dvasią kaip tautos dvasios dalį. Todėl, kad sąmoningai lavinu savo dvasią, ją turtinu ir žinau, kad šitaip turtinu tautos dvasią. O jeigu taip, jei mano kultūra, mano gyvenimo kultūra yra mano kaip individo orumo pagrindas, tuomet ir tautos kultūra, jos gyvenimo kultūra yra tautos orumo pamatas.

       Atkreipkime dėmesį į svarbią aplinkybę: šitoks tautiškumo supratimas yra platesnis už etninį, jis peržengia arba, kaip pasakytų filosofai, transcenduoja etninį supratimą: galiu būti lietuvis, nebūdamas etninis lietuvis, jei ir tik jei mano dvasia yra lietuvių tautos dvasios dalis; lygiai taip neetninis prancūzas yra prancūzas, jei ir tik jei jo dvasia yra to, ką prancūzai vadina esprit français, dalis.

       Kad individo ar tautos kultūra skleistųsi kaip individo ar tautos dvasia, turi būti patenkintos iš esmės dvi sąlygos. Pirma: kultūros atvirumas. Tik atvira kultūra, prieinama kitam ir kitiems, kitoms kultūroms, gali turtinti kitas kultūras ir pati turtėti susitikdama su kitomis. Tik šitaip, atsiverdama kitoms kultūroms, kontrastuodama su kitomis kultūromis, gali būti identifikuota ir savoji. Tik skirtybėse išryškėja, atsiskleidžia tapatumas. Uždara kultūra yra kultūros mirtis. Uždara kultūra yra ne gyvenimo, o mirties kultūra – nesvarbu, ar kalbėtume apie individo ar apie tautos kultūrą, apie individo ar apie tautos dvasią.

       Šią atvirumo sąlygą garantuoja pati kultūros, t. y. menų, mokslų, švietimo prigimtis. Jų uždarumas būtų jų mirtis. Šviesa, kuri nešviečia, kuri nesklinda, yra tamsa. Nežinau, ar tai teisinga fizine prasme, tačiau tikiu, jog tai teisinga metafiziniu požiūriu. Tai – teisinga ir kalbant apie politinį šių dienų gyvenimą, apie jo kultūrą.

       Šiandien jau sakome, kad esame ne tik lietuviai, bet lietuviai europiečiai. Ir todėl, jeigu norime būti nuoseklūs, turime europietiškumui pritaikyti tai, ką taikėme ir lietuviškumui: esame lietuviai europiečiai ne todėl, kad kilę iš lietuvių europiečių, bet todėl, kad esame europietiškai išsilavinę, turime europietišką akiratį, esame dalis Europos dvasios, kuri ne tik apima ir toleruoja, bet ir puoselėja Europos kultūrų įvairovę, ir kaip tik todėl, Jacko Delorso žodžiais, yra apibrėžiama kaip Europos dvasia. Išsaugoti, puoselėti ir turtinti Europos dvasią, kaip Europos kultūrą, yra pamatinis siekis, toli peržengiantis ekonominį ir politinį Europos vienijimąsi ir prieštaraujantis Europos vienodinimo projektui.

       Tai jau antroji sąlyga, lemianti individo ir tautos kultūros sklaidą: politinių institucijų, arba, trumpiau tariant, valdžios ir kultūros, t. y. valdžios ir menų, mokslo, švietimo, santykis. Visa Europos istorija, o pastaraisiais dešimtmečiais Europos Sąjungos istorija liudija tai, jog šio santykio kokybė, jo turinys lemia visų Europos Sąjungos šalių kultūros padėtį. Iš čia ir esminiai Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kaip kultūrų bendruomenių skirtumai. Nors tiek Europoje, tiek Amerikoje – Amerikoje kur kas labiau nei Europoje – jau neįmanoma nuneigti liberalios rinkos įtakos – pozityvios ir negatyvios – kultūros gyvenimui ir gyvenimo kultūrai, tačiau esminis skirtumas tarp Europos ir Amerikos ne tik išlieka, bet ir pastebimai didėja. Europoje, skirtingai nei Amerikoje, kultūros politika visada buvo, yra ir, kaip patvirtina Europos Sąjungos patirtis, išliks neatskiriama valstybės politikos dalis, nacionalinio orumo pamatas, kad ir kieno vardu ir autoritetu – monarchijos, respublikos ar demokratijos – būtų skelbta toji politika, kad ir kokios – dešinės, kairės ar bet kurios kitos – pakraipos politiniai subjektai deklaruotų ir įgyvendintų šią politiką.

       Nacionalinė atsakomybė už kultūros padėtį kaip istorinė atsakomybė už tautos dvasios išsaugojimą ir jos puoselėjimą yra Europos dvasios dalis lygiai kaip nacionalinių kultūrų įvairovė, jos išsaugojimas ir puoselėjimas yra Europos Sąjungos projekto esmių esmė. Iš čia ir politinė bet kurios valdžios atsakomybė: ne kas kita, o kultūra lemia gyvenimo kultūrą, t. y. ūkio, politinių, teisinių ir socialinių santykių, saugumo, žmogaus teisių ir laisvių, tarpvalstybinių santykių, pagaliau žmogaus ir gamtos santykių kultūrą.

       Štai kodėl nuo antikos laikų Europos istorijoje, o dabar Europos Sąjungos istorijoje, politiko pripažinimą lėmė ir lemia ne jo pareigos, ne jo padėtis politinės valdžios piramidėje, o jo pripažinimas kultūros pasaulyje. Būti pripažintam kultūros pasaulyje reiškia aukščiausią politiko, kaip ir verslininko, pripažinimo laipsnį. Tol, kol gyva Europos dvasia, politikui ar verslininkui nebuvo, nėra ir niekada nebus aukštesnio pripažinimo nei būti pripažintam kultūros žmonių. Taigi kalbama apie pripažinimą ne už postą, ne už pareigas, ne už vietą tarp šio pasaulio galingųjų, bet už darbą, už nuopelnus tautos kultūrai, už rūpestį tautos dvasia, už konkretų įnašą į gyvenimo kultūrą. Už rūpestį ir įnašą ne kaip politiko ar verslininko malonę, bet kaip pareigą, kaip garbę tarnauti tautai ir galimybę patiems gyventi kultūros aplinkoje, kuriančioje visas kitas aplinkas.

       Kitas klausimas, – ar visada politikams reikia tokios aplinkos? Ar jie pajėgia suvokti jiems tenkančią atsakomybę už kultūros politiką kaip valstybės politikos pamatą? Į šį klausimą kiekviena Europos Sąjungos šalis šiandien atsako individualiai.

       Beje, atsakymas į šį klausimą priklauso ir nuo kultūros žmonių – mokslininkų, menininkų, visų kultūros kūrėjų, jos darbininkų ir skleidėjų, nuo jų savimonės, nuo to, kaip jie suvokia savo padėtį visuomenėje – kaip valdžios pavaldiniai ar kaip jos ir tautos vedliai? Kuris – mokslininkas ar politikas – jaučiasi pamalonintas bendravimu vienas su kitu, ar tas ryšys yra abipusis – visa tai didžia dalimi lemia ir kultūros padėtį visuomenėje.

       Pastarųjų penkiolikos metų Lietuvos istorija, deja, patvirtina du nerimą keliančius faktus. Pirma, nepaisant susigrąžintos ne tik fizinės, bet ir dvasios laisvės, nepaisant tiek politikams, tiek kultūros žmonėms atsivėrusių Europos vartų, pačioje šalyje politinio elito, valdžios ir kultūros žmonių santykis išlieka neeuropietiškas, apverstas, iškreiptas kultūros pasaulio nenaudai tiek materialiu, tiek dvasiniu požiūriais.

       Fasadinis, nedalykiškas, nesusietas bendru rūpesčiu politikos elito ir kultūros žmonių bendravimas tik pabrėžia šio santykio nenatūralumą. Dar blogiau: šis iškreiptas santykis daugelį kultūros žmonių savaime vertė atsiriboti nuo politikų ir nuo jų demagogijos, o politikus – šlietis prie kaip niekad nūnai suvešėjusių kultūros surogatų, kurie šiandien jau beveik užpildė visą viešąją Lietuvos kultūros erdvę. Toks politikos ir kultūros pasaulio atitolimas, menkavertės, žemiausius poreikius tenkinančios pseudokultūros įsigalėjimas negalėjo atnešti nieko, išskyrus žalą gyvenimo kultūrai, tautos dvasiai. Nieko, išskyrus žalą, jis neatnešė ir Europos dvasiai.

       Kita vertus, jei nėra nacionalinės kultūros politikos, vieno ar kito kultūros žmogaus – mokslininko, menininko, švietėjo, ištisų kolektyvų ar kultūros institucijų kūrybinė europinė ar net pasaulinė sėkmė negali nei paveikti, nei tuo labiau sustabdyti bendro tautos dvasios nuosmukio. Tautai geriausiu atveju paliekama elito, jo žaidimų, dramų ir intrigų stebėtojos, žiūrovės ir drauge dvasinio irimo subjektės vieta. Todėl fizinį nykimą natūraliai papildo dvasinis. Prisiminę anksčiau išsakytą išsilavinimo kaip tautiškumo turinio metaforą, galime pagrįstai, remdamiesi aibe gyvenimo faktų, klausti, ar lietuvių tauta per pastaruosius penkiolika metų intelektualiai šviesėjo? Daugeliui – tarp jų ir man pačiam – susidaro priešingas, tautos tamsėjimo, vaizdas.

       Todėl nenustebčiau, jei jau ne tik eilinis, paprastas lietuvis, bet ir iškilus Seimo politikas, atsidūręs Atėnuose, pirmiausia juose ieškotų Akropolio, kuriame galėtų apsipirkti, pasimėgauti „Coca-Cola“ ar Čilės pica.

       Ar tai ir yra mūsų indėlis į Europos dvasią? Nacionalinės kultūros politikos rezultatas?

       Neminėsiu skaičių, kurie rodo, kaip dvasiškai atsiliekame nuo kitų Europos Sąjungos šalių, tarp jų – ir nuo naujųjų jos narių pagal investicijas, skiriamas kultūrai, t. y. mokslui, švietimui, tautai lavinti, bibliotekoms, kultūros įstaigoms, kiek jų jau praradome arba numarinome ir kas jas pakeitė, kam šiuo unikaliu, galimo pozityvaus lūžio tautos gyvenime metu valstybės politikai numatė skirti didžiausią Europos Sąjungos paramą.

       Jūs patys gerai žinote, kaip nunyko spausdintas žodis ir kaip žodžių ir vaizdų masė, sklindanti iš naujųjų kultūros židinių – radijo ir televizijos, – sėkmingai naikina paskutinius tautos smegenų vingius, o tokios veiklos vaisius rodo rinkimų į aukščiausius šalies politinius postus rezultatai.

       Pakaktų šia proga priminti tik vieną, vos prieš pusmetį pasirašytą memorandumą, kurį Prezidento rūmuose, šviečiant keliolikai televizijos kamerų, pasirašė visų šalies politinių partijų, tarp jų – ir šiandien Lietuvą valdančiosios koalicijos vadovai. Minėtieji politikai, remdamiesi Lisabonos strategija, privaloma visoms Europos Sąjungos šalims, labai konkrečiai įsipareigojo remti mokslą, tyrimus ir studijas, tačiau šio memorandumo ir jame surašytų valstybės įsipareigojimų naujoji Vyriausybės programa šiandien net nemini. Lygiai kaip ir prieš ketverius metus Seimo beveik vienbalsiai priimtas Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymas, kurį, kaip antikonstitucinį, atmetė žymusis Konstitucinis Teismas ir kuris jau šiandien būtų leidęs Lietuvai bent priartėti prie Lisabonos tikslų.

       Tačiau kitaip būti ir negalėjo. Kitaip ir nebus, kol šalį valdys politikai, intelektualiai nepasirengę šiam darbui, kol iškilūs akademikai, mokslininkai, profesoriai, kūrėjai taikstysis su apverstu politikos ir kultūros santykiu, kol kultūros žmonės patys nesiims atsakomybės už tautos dvasios likimą ne pareiškimais ir deklaracijomis, ne valdžios malonės prašymais, o apeliuodami į nacionalinę politinės valdžios atsakomybę tautai, kol patys neparengs ir nepateiks tautai ir politinei valdžiai visa apimančios, konkrečia analize, skaičiavimais ir prognozėmis paremtos tautos dvasinio atgimimo ir puoselėjimo programos, kuri apimtų visą Lietuvą, visus jos miestus, miestelius ir kaimus, visus Lietuvos kultūros židinius.

       Tokią programą turėtų inicijuoti ne kas kitas, o Lietuvos mokslų akademija, pasitelkus visus, kurie neabejingi tautos dvasios, Europos dvasios išlikimui šiame nuostabiame Europos kampelyje. Kitos ir geresnės progos, leidžiančios siekti Europos Sąjungos paramos, mes jau neturėsime. Kaip tik dabar išryškėja ir milžiniška politinės valdžios ir mūsų pačių atsakomybė. Pozityvus lūžis įvyks arba dabar, arba niekada. Jo neverta tikėtis, dešimčia procentų padidinus mokslininko ar mokytojo atlyginimą. Permainos galima laukti tik kruopščiai parengus ir pasiryžus įgyvendinti nevienadienę tautos dvasinio atgimimo programą.

       Tokia programa būtų ne tik alternatyva Vyriausybės teiktai, tačiau jokių vilčių nebepaliekančiai, greičiau į neviltį varančiai programai. Tokia programa būtų alternatyva tautos dvasios nunykimui. Alternatyva tamsai. Alternatyva mūsų dvasiniam išnykimui. Alternatyva, kuriai kitos alternatyvos nėra.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1