SAMBALSIAI: STUDIJOS, ESĖ, POKALBIS. Skiriama profesorės Viktorijos Daujotytės-Pakerienės 60-mečiui / Sudarė A. Birgerė, D. Čiočytė. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. – 634 p.

       Straipsnių rinktinė poetišku pavadinimu „Sambalsiai“ skirta profesorės Viktorijos Daujotytės-Pakerienės jubiliejinei sukakčiai paminėti – tai kūrybinė kolegų, studentų, mokslo bendrakeleivių dovana, sudaryta Aistės Birgerės ir Dalios Čiočytės. Šioje knygoje profesorės vardas skamba ne vien dedikacijoje – jos balso aidas girdimas visame rinkinyje, kurio straipsniuose šių dienų humanistai pagal knygos idėją atsiliepia į jiems aktualias Profesorės idėjas. V. Daujotytės-Pakerienės mąstymo laukas aprėpia kone visą humanistikos sritį, jos intelektualinio rūpesčio centre per mokslinės veiklos dešimtmečius yra atsidūrę literatūros ir filosofijos, teologijos, lingvistikos, kitų meno šakų jungtys, įvairūs literatūros mokslo, kritikos, literatūros tyrinėjimų klausimai. Todėl knygos straipsnių, sudarančių solidų daugiau kaip 600 puslapių turinį, tematika ir jos bendraautorių ratas labai platus, apimantis dabartinius ir buvusius Profesorės doktorantus, bendradarbius, skirtingų kartų iškilias kultūros asmenybes.

       Straipsniai suskirstyti į šešias dalis, žyminčias skirtingus teminius aspektus, santykio su literatūra rakursus. „Literatūros ir filosofijos akiračiuose“ Tomas Sodeika praskleidžia filosofinio mąstymo prasmės šydą, kalbėdamas apie Immanuelio Kanto antropologijos logiką, apibrėžti filosofinę literatūros sampratą bando Vytautas Martinkus, antikinę literatūros teorijų ir metodų kilmės versiją, naujai žvelgdamas į Aristotelio poetiką, pateikia Vigmantas Butkus, filosofijos tradicijos tema, įtraukdami lietuvių filosofijos klasikus Juozą Girnių, Antaną Maceiną, Stasį Šalkauskį, mąsto Gediminas Mikelaitis ir Arūnas Sverdiolas. Antrojo skyriaus pavadinimas „Kalbos būtis“ koduoja „kalbiškąjį“ literatūros aspektą, santykį tarp sakymo ir pasakymo, ar net mistiško kalbos „pasisakymo“, kuris varijuojamas Arvydo Šliogerio („Niekis ir kalba“), Giedrės Šmitienės („Kalbėjimas girdint“) ir Marcelijaus Martinaičio („Prilenktas prie žodžio“) straipsniuose. Polifonišką sąskambį su ilgamečiu V. Daujotytės-Pakerienės mąstymo būdu kuria knygos dalis „Fenomenologijos etiudai“ – fenomenologų Daliaus Jonkaus, Jurgos Jonutytės, Gintarės Bernotienės ir Aušros Jurgutienės straipsniuose mąstoma dialogo su literatūros kūriniu, fenomenologinės žiūros ir asmeninės žmogiškosios patirties sąsajų tema. Literatūros ir kultūros jungties problematika skleidžiama skyriuje „Literatūra kultūros kontekste“, kur svarią vietą užima Donato Saukos, Brigitos Speičytės (naujai apmąstomas XIX a. vidurio lietuvių literatūrinis romantizmas), Mindaugo Kvietkausko (aprėpiamas XX a. pradžios skirtingų Vilniaus literatūrų – lietuvių, lenkų, žydų, baltarusių, rusų – polilogas), Aušros Martišiūtės ir Marijaus Šidlausko darbai apie esmingą literatūros ir jos buvimo lauko – kultūros persiliejimą. Knygos dalyje „Moterų rašymo savastis“ sutelkiamas kalbėjimas apie žymių lietuvių literatūros moterų – Žemaitės (A. Birgerė), Šatrijos Raganos (Adomas Butrimas), Janinos Degutytės (Ona Narbutienė) – kūrybą, atveriantis iki šiol po paslapties šydu buvusius rašytojų biografinius epizodus, iškeliamas moteriškojo rašymo (Solveiga Daugirdaitė), aprėpiančio ir „moteriškosios“ esmės, motinystės, reiškimąsi kūriniuose, aspektas (Elena Bukelienė). Paskutiniame „Literatūros religinių erdvių“ skyriuje Gintaras Beresnevičius, remdamasis išlikusių tekstų duomenimis, rekonstruoja baltų kultūroje veikiančią sacrum/profanum skirtį, kunigas Vaclovas Aliulis literatūros tyrinėjimų kontekste aktualizuoja liturginių tekstų matmenį, Dalia Jakaitė ir Dalia Čiočytė mąsto apie literatūros teologijos galimybes ir iššūkius.

       Peržvelgus turinį rodosi akivaizdu, kad pernelyg keblu ir rizikinga yra kalbėti apie knygą, labai pranokstančią recenzentės kompetencijos ribas. Ir tikriausiai beprasmiškai atrodytų bandymas referuoti gausias šio studijų rinkinio mintis apie literatūrą – kaip ją suvokia literatūrologai, filosofai, kultūrologai, menotyrininkai, religijotyrininkai, todėl pasitenkinama šiuo fragmentišku aptarimu, pasistengiant bent trumpai paminėti knygos bendraautorius.

       Ieškant asmeninio santykio su „Sambalsiais“, lieka vienintelis įmanomas kelias – kalbėjimas, kylantis iš naivios nuostabos, nuo a priori žinojimo išlaisvintas žvilgsnis, dialogas, kurį siūlo trečiasis knygos paantraštės dėmuo „pokalbis“, žymintis, mano įsitikinimu, vertingiausią knygos dalį. Taigi norėčiau užimti klausančiosios poziciją – juk dialogas vyksta vienu metu kalbant tik vienam, kitam paliekama džiaugsminga galimybė suklusti.

       „Pokalbis“ – taip, pagal knygos paantraštę vadinsiu jos dalį „Patirties profiliai“ – čia savo studentų M. Kvietkausko, B. Speičytės, G. Šmitienės ir literatūrologės A. Birgerės yra kalbinama leidinio „kaltininkė“, profesorė V. Daujotytė-Pakerienė. „Pokalbio“ pratarmėje apsibrėžtas siekis ir būsimo dialogo struktūra – aptarti profesorės knygas, jų pagrindines mintis, fiksuoti juose suformuluotą literatūros tyrinėjimų viziją, pasirodo esąs iliuzija. Mat dialogas, jei jis gyvas, o ne simuliuotas, negali būti suvaržomas iš anksto nustatytomis temomis. Pats pokalbis pirminį sumanymą kalbėti apie knygas reformavo į kalbėjimą apie tų knygų radimąsi – minties blykstelėjimo, pirminio impulso, sąmonės įvykio refleksiją. Pokalbis apie savo kalbėjimą (jei tą kalbėjimą vadintumėm tradiciškai, tai būtų „mokslinio intereso“, „mokslinės minties“ genezė) leidžia apžvelgti jo kaitą, aptarti ją kaip harmoningą visumą. Kalba modeliuoja patirtį, registruoja, suklasifikuoja ir sutvarko sąmonės įvykius taip kurdama naują būtį, kalbinę tikrovę, kuri matoma „Patirties profiliuose“ ir kuri esmingai skiriasi nuo tos kūrybos visumos, kurią ji pati kalbiškai aprėpia. Kalbėdama apie savo knygas prof. V. Daujotytė-Pakerienė išsitaria: „Aš neprisimenu, ką ten parašiau, nes, kaip jums sakiau, neskaitau savo knygų. Tik manyje liko žinojimas, kad aš ten gerai supratau“ (p. 447); „Apie visas savo knygas galvoju, kad jose, matyt, yra prieštaraujančių ar vienas kitą neigiančių dalykų. Bet bendrosios linijos, sąmonė, kuri mane kontroliuoja, turėtų išlaikyti vientisumą“ (p. 532).

       „Pokalbyje“ pagal jo iniciatorių planą iškyla prieštaringas siekis išlaikyti pusiausvyrą tarp „gyvo“, spontaniško kalbėjimo įspūdžio (tik įspūdžio, nes jau įvykęs, „užrašytas“ dialogas tampa savarankišku tekstu, nebepriklausančiu nuo pokalbio dalyvių intencijų) ir kiek įmanoma palengvinti kelią skaitytojui, dialogo kalbą redukuoti į tvarkingą ir struktūruotą teksto lygmenį. Todėl laužtiniuose skliaustuose „uždaromi“ prisimenančios sąmonės „paklydimai“, atminties ekskursai, nesusiję su apsibrėžta konkrečia pokalbio tema. Ilgos išnašos, vietomis užimančios daugiau puslapio erdvės nei pats tekstas, skirtos platesniam atskirų profesorės kūrinių, apie kuriuos yra kalbama ar užsimenama pokalbyje, aptarimui, įtraukiant literatūrinį, kultūrinį, socialinį kontekstą. Minėtos teksto konstravimo priemonės sugriauna savaiminę pokalbio tėkmės prigimtį, tačiau išryškina intertekstinį aspektą. Pokalbis apie tekstus – kūrybos ir gyvenimo – jau pats savaime yra intertekstuali mozaika, iškylanti klausančiojo ir klausiančiojo sąmonėje, o „skaitytojo“ (kurio vaidmenyje atsiduria viena knygos sudarytojų A. Birgerė) komentarai pagal intertekstualumo teorijos dėsnius suardo pirminį pasakojimo srautą ir padalija tekstą į atskirus semantinius vienetus, besitęsiančius į gelmę (šiuo atveju dialoge pasirodančios aliuzijos ir nuorodos yra įterptos konkrečios „skaitytojos“, tačiau be šių paraščių kiekvienas kitas pokalbio skaitytojas neišvengiamai išvys ir kitas, tik jam vienam matomas paraštes).

       Kalbėti apie pokalbį atrodo neįmanoma niekaip kitaip, o tik jo paties padiktuota kalba ir sąvokomis – į recenzijos tekstą atkakliai braunasi profesorės balsas ir jos į literatūros mokslo lauką įvesta kalba, jos „gaudesiai“, „atsivėrimai“, „įvykiai“. Tokį kalbos akibrokštą pateisina profesorė, kalbėdama apie lyrikai adekvačios kalbos ilgesį ir jos negalimumą: „Nekalbėti apie eilėraščius mes negalime, nes tai yra (kol yra) kalba, kuri reikalauja iš mūsų kalbos arba interpretacijos. Tačiau kiekviena jautresnė sąmonė yra skaudinama, gluminama, bauginama, kad kalbėjimas apie eilėraštį naikina eilėraštį“ (p. 532).

       Pokalbyje kalba patirtis (žr. „Patirties profiliai“), atidengdama, net apnuogindama asmeniškas, intymias biografijos detales („Atvažiavau į Universitetą, kaip čia pasakyti, labai įsimylėjus“). Tačiau ši pasakojama patirtis, bylodama apie pamatinius būties klausimus, įgyja estetinę galią ir suskamba kaip tekstas, meninis esė. Taip išvengiama banalumo, sentimentalios išpažinties pavojaus.

       Dialoge atsiskleidžia individualios patirties prasmingumo pojūtis: „Man buvo pusė metų, ir aš jau pasiryžau gyventi, o Salomėja (Salomėja Nėris – D. Š.) rengėsi išeiti. Dabar galvoju, kad tai buvo egzistencinis mūsų susitikimas. (Kai žiūriu į tai iš šono, matau, kaip perdėta. Bet taip buvo.)“ (p. 478); „Ar esate galvojusi apie autobiografiją? – Ne, ne… Aš jos negalėčiau parašyti sąžiningai. Ji būtų tokia lygi, morali, pavyzdinė. Esu sau gailestinga ir savo nuodėmių negalėčiau parodyti“ (p. 539). Galima numanyti, kad autobiografija čia minima įprastine savo reikšme, kaip gyvenimo faktų ir įvykių registras. Tačiau kas gi kita, jei ne tikrų tikriausia intelektualinė biografija atsiveria šiuose „Patirties profiliuose“? Pokalbyje išsikristalizuojanti intelektualinė biografija (lyg sekant V. Kavoliu) įgalina atskleisti literatūros mokslo vaizdą per konkrečios asmenybės intelektualinės minties vystymąsi; jo autoritetus, požiūrį į svarbiausias kultūrines atramas. Tai savo paties gyvenimo logiška rekonstrukcija, mentalinių įvykių atranka, organizuojant juos į vienprasmį procesą. Įdomus gali pasirodyti sugretinimas: A. J. Greimas, atsakydamas į V. Kavolio suformuluotus intelektualinės autobiografijos klausimus, kelia abejonę, ar įmanomas toks objektyvumas kalbant apie save, chirurginis intelektualinės individo teritorijos atskyrimas nuo jo pojūčių ir patirčių istorijos, nuo gyvenimą rikiuojančių būtinybių ir atsitiktinumų. Kalbinamos profesorės V. Daujotytės-Pakerienės sąmonėje ši jutiminė, proziška patirtis, apie kurią, kaip apie marginalinę, kalba A. J. Greimas, fenomenologiškai yra susiejama su intelektualine mintimi. Profesorė pasakoja, kaip baigėsi jos ketinimas stoti į agronomiją: „Einu ir matau: ištemptas per gatvę raudonas plakatas – „Žemaitės vidurinėje jaunųjų literatų konkursas“. Ir taip man suskaudo širdį, jau taip suskaudo, kad ligi šiol tai prisimenu“ (p. 426). Objektyvieji gyvenimo faktai vertinami iš likiminių pozicijų suvokiant, kad viskas, kas buvo ar įvyko vedė viena kryptimi. Piešiami ištisos kartos intelektualinių portretų eskizai (J. Lebedžio, D. Saukos, J. Degutytės ir kt.). Atsitiktinumai, kasdienybės detalės jungiamos į prasmių lauką, kuriame jos ima kalbėti kaip tikroji, lemtingoji patirtis. Šis ypatingas savo patirties mitologizavimas, reikšmių sutelkimas, tikrovės įreikšminimas ir kuria diskursą, nusipelnantį intelektualinės autobiografijos apibūdinimo.

       Knygoje, kurios siekiamybė yra dialogas arba tiksliau – polilogas (tekstai komunikuoja ne tik dialogiškai su skaitytoju, bet ir polilogiškai – vienas su kitu bendroje mąstymo „apie literatūrą ir...“ erdvėje), randasi įdomių polifoninių sąskambių. Nors jų tikėtis leidžia jau pats knygos pavadinimas „Sambalsiai“, paėmus į rankas sunkią ir „svarios“ apimties knygą, kyla abejonė dėl pernelyg plataus ir daugybėje straipsnių išsklidusio turinio vienybės, kurios dažnai trūksta straipsnių rinktinėms. Nepaisant pirminių nuogąstavimų, skaitant išlieka malonus visumos pojūtis, kylantis dėl temos ir problemos požiūriu preciziškai suskirstytų knygos dalių. Knygos autorius vienija bendras mąstymo laukas, kuriame tam tikri dalykai visiems ypatingai rūpi. Daugelį knygoje apmąstytų temų „pokalbyje“ į savo intelektualinio rūpesčio akiratį įtraukia ir profesorė V. Daujotytė-Pakerienė, kelia tuos pačius filosofinius klausimus: „Žmogus eina keliu, tikėdamasis, kad sudėtingi dalykai jam atsakys į būties klausimą: kas esu? ką galiu žinoti? ko galiu tikėtis? kam aš gyvenu?“ (p. 447). Palyginkime: „Filosofijos šia pasaulio pilietine prasme laukas galėtų būti nužymėtas šiais klausimais: 1. Ką galiu žinoti? 2. Ką privalau daryti? 3. Ko drįstu tikėtis? 4. Kas yra žmogus?“ (T. Sodeika, p. 18). Surežisuotos sutapties įtarimus sklaido knygos sudarytoja D. Čiočytė: „Kalbinama Daujotytė-Pakerienė tarsi reaguoja į knygos straipsniuose svarstomas problemas (iš tiesų apie tuos straipsnius dar nežinodama)“ (p. 14). Sudėtingi filosofiniai klausimai, apipinami teoretizuotais svarstymais apie atsakymų galimybę (T. Sodeika, „Apie Emanuelio Kanto antropologijos logiką“), profesorės yra sprendžiami esmingai ir paprastai: „Žmogus eina, tikėdamasis labai sudėtingų atsakymų. <...> Ir be šito kelio, be šitos iliuzijos, kad atsakymai yra sudėtingi, jis negalėtų grįžti prie lyg savaime, netikėtai pasirodančio prasmės horizonto. Prasmė yra čia pat, jei ji iš viso yra. Ji yra mažuose daiktuose“ (p. 447).

       Prasmės klausimas arba problema yra apmąstoma daugelyje pokalbio dialogų. Kalbėjimas apie literatūrą iš tiesų yra kalbėjimas apie prasmę: praradus savyje glaudžiamą prasmės „švytėjimą“ tekstas praranda kalbos dovaną. Individualus mąstymo kelias, tikros, išjaustos pozicijos kalbėjime apie literatūrą kyla ne iš sąmoningo žinojimo ar poreikio teoretizuoti, bet greičiau iš metafizinio įtikėjimo akimirksnio, kad taip yra. Giliai įsišaknijęs tikėjimas, kad tai, kas jaučiama, yra unikalu, suteikia valią ir būtinybę išsisakyti. Išsisakymas kalba profesorei V. Daujotytei-Pakerienei sutampa su intymios, asmeninės patirties atskleidimu: „Tai visiškai intuityvus kelias. Turbūt turėjau drąsos remtis tuo, ką pati jaučiau, patyriau, turėjau savyje kaip duotis ir duotybes. <...> Jei literatūra matoma kaip sterilus tekstas, su kuriuo galima atlikti tam tikras operacijas, man tai yra nepakankama“ (p. 459). Tad ir „Sambalsių“ skaitytojas turėtų į pokalbį įsilieti šitaip – su individualia asmenine patirtimi.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1