Vytautas Vilimas Skripka. MAŽOJI RINKTINĖ. – Vilnius: Homo liber, 2007. – 80 p.

       Paėmus į rankas Vytauto Vilimo Skripkos knygą „Mažoji rinktinė“, visai neatrodo, kad tai – eilėraščių rinktinė. Poetas svarsto: „Gali kam nors pasirodyti keista: rinktinė, o tik kelios dešimtys eilėraščių! Kas tai – griežta atranka ar tik vienam šių poetinių tekstų autoriui bežinomi užgaidžiai?“ Matyt, ir viena, ir kita. O galbūt nei viena, nei kita. Viršelio aplanke – Algimanto Žižiūno nuotrauka. Knygos pavadinimo šriftas – talentingojo dailininko šriftininko Rimvydo Kepežinsko. 80-yje puslapių išspausdinti tiktai 58 eilėraščiai, tikra ankstesniųjų bene dešimties poezijos knygų esencija. Tokios atrankos, rodosi, iki šiolei dar nebūta, kitų poetų nepraktikuota. Juk galėjo būti ir daugiau kūrinių, nes pats poetas, žinoma, yra paženklintas ryškia talento žyme. Tiesa, pastaraisiais metais aptilta, susikaupta, pereita prie keturių penkių eilučių eilėraščio (ar tai tikrai eilėraštis?). Tai lyg filosofinė erdvės ir laiko išklotinė, kurioje daug minties, metaforų skvarbos, bet jausminė amplitudė itin susiaurėjusi.

       Knyga sudaryta pagal autoriaus norą ir sumanymą. Norėta, kad būtų atskleista platesnė poetinė erdvė, laiko slinktis, gamtos ritmingumas, potekstės gelmės, būties ir buities kontrastai. Refleksijos daugiaplaniškumas retsykiais sumenkina poetinę eilėraščio įtaigą, nors tai dar ne pati didžiausia „nuodėmė“. Gerai, kai esama mąstymo įtampos, nemažo jausmo impulso – ypač trečiame (2000–2006 m. eilėraščiai) knygos skyriuje.

       Abstrahuotas ir romantiškai nuspalvintas kalbėjimas būdingas ir kitiems V. V. Skripkos kartos poetams, gimusiems 1941–1944 metais – A. Masioniui, E. Mezginaitei, P. Žemgulytei, A. Kaminskui, R. Girkontaitei, A. Mikutai, R. Gražiui, A. Bukontui. Tai buvo karo ir pokario augintiniai, kurių kūryboje daug poetinio impulso, mąstymo logikos mažiau negu žemininkų kartos poetų.

       V. V. Skripka – molėtiškis (gimė 1943 m. Laičiuose). Iš vaikystės dienų jis atsinešė kaimietiškos pasaulėmatos vaizdinius: „šventas rytas“, „pievų vandenys“, „skaudi tamsa“, „ąžuolų giraitė“, „vakariniai šešėliai“, „deformuotas dangus“. Tie realistiniai brūkšniai veda į gilesnę būties suvoktį – „Baltijos dvasia“, „rūsčios pilys“, „benamis kūnas“. Ir dar toliau – į kalbėjimą daugiaplaniais tonais, į gilias istorinės atminties įžvalgas bei lyrinį pakylėtumą: „trupa žievėtos dienos“, „juodas angelas laiko aukso nendrę“, „žodžiai kaip žvaigždės“, „juodas sapno midus“, „auksasermėgiai apaštalai“, „pražydusios kaukolės“. Prasmingų poetinių asociacijų laukuose gema nemažai idėjų, simbolinių paveikslų. Juose esama improvizacinio kalbėjimo, kontrastiškų priešingybių jungčių, eskiziškų kompozicinių fragmentų, loginių aliuzijų ir lyrinių pustonių. Ir ironija paplūsta, ir nesuvaldoma mintis šuoliuoja, kai gerokai išsiblaškoma ir nebesusikaupiama klaidžiojant po Iberiją, Italiją, Everestą, Egiptą, Vezuvijų, Šaukėnus, Markučius, kai bandoma rasti „bendrakalbę“ su Edipu, Hermiu, kai, sugrįžus į gimtinę, vėl norima būti kartu su L. Šepka, V. P. Blože, K. Donelaičiu ir Maironiu, T. Mannu ir C. Vallejo, P. P. Rubensu ir J. P. Sartre'u. Tokios reminiscencijos labiau įmanomos epinėse drobėse nei lyrinio pobūdžio paveiksluose. Atrodo, kad tradiciškumo pamatai yra žymiai stipresni negu impulsyvaus mąstymo ir asmeninės jausenos šuoliavimai per erdves ir laikus. Knygoje nemažai poetinių idėjų, bet, regis, pritrūksta įkvėpties visa tai susieti į vieningą rinkinio vienį ir skripkiškai romantizuotą pasaulį, kuris būtų žemiškesnis ir įtaigiau įprasmintas. Ir eskiziški kompoziciniai fragmentai ne visada „sugula“ į meninę visumą, bet psichologinis aplinkos piešinys yra dramatiškai susiejamas ir su laiku, ir su minimomis erdvėmis. Tokių laiko klaidžiojimų būta itin daug E. Mieželaičio lyrikoje, bet nereikėtų manyti, kad V. V. Skripka ėjo pačiu lengviausiu keliu, kuris netoli veda, nes paklaidina eilėraščio suvoktį ir leidžia nuslysti paviršiumi.

       Poetas įtaigus tada, kai tradiciškai randa žmogaus ir gamtos sąsajas, kai eilėse skleidžiasi rugsėjo šviesos, liūdesys ir nerimas, kai baladiškai prakalbama apie skausmą ir gyvenimo apoteozę. Tai giluminė poeto savaimybė – buities nedarna, prarastas laikas, širdies vienatvė, tikrovės įniršis, vidinė giedra ar loginė aliuzija. Pateisinama, kai tradicinį eiliavimą (antras skyrius) kaitalioja minimalistiniai tekstai (miniatiūros). Tiesa, V. V. Skripka neišlavino metaforinio kalbėjimo kaip J. Juškaitis ir J. Strielkūnas, nesukūrė asociacijų „lauko“ kaip V. P. Bložė, K. Platelis ar V. Rubavičius.

       „Mažojoje rinktinėje“ nustebina ir pradžiugina tos eilutės, kur susieina istorija ir dabartis, kur mąstymas ir jausena atspindi sudėtingo pasaulio atšvaitus: „Aidi gegnės mėlynos pastogėj“ (p. 16); „Balti kaip senovė / Vaikšto po žemę poetai“ (p. 6); „Lyg karklo vytelė nebūtį skrodžia sparnai“ (p. 9); „Arkliai rugpjūtyje prieš žaibą klumpa“ (p. 24); „Sustojo pulkas pokario kalnų“ (p. 24).
       Poetas deda nemažai pastangų, kad keliais žodžiais pasiektų didžiausią įtaigos ir estetinės suvokties efektą. Esama ir minties kondensato, ir paviršinio pasižvalgymo po pasaulį, pamirštant, kaip tą pasaulį „įteisinti“ savyje, tai yra kaip sureikšminti žodį, kad eilutė nenušliaužtų daikto ar reiškinio paviršiumi, tapdama nebe poezija, o tiktai kalbėjimu, pasakojimu, loginiu samprotavimu. Geriausi eilėraščiai („Rūdijanti slavų senovė“, „Vakaras…“) suskamba naujai, įprasmintai ir jausmingai, kai visa tampa lyrika, išpažintimi, sava ir savita. Manding, poetas yra tikresnis ir tikroviškesnis antrame rinkinio skyriuje (1990–1996), kur eiliuojama tradiciškai, bet surandamas (o galbūt gimsta neieškant) naujesnis ritmas ar įtaigesnis rimas (trupa – tulpę, baugu – dangum, gūsyje – Prūsija ir pan.). Visuomet maga pasidomėti, kurie gi rinkinio žodžiai yra pamatiniai, tarsi atspindintys poeto regą, klausą, lyrinę nuojautą, tradicinės poetikos tąsą. Štai tebūnie paminėtas tas žodžių dešimtukas, kuris paliudija poeto prieraišą ir vidinę jauseną: dangus, žmogus, medis, žvaigždė, širdis, vanduo, žodis, šviesa, vakaras. Ne visada jie tampa simboliais, bet nuolatos palydi lyg ištikimi lyriniai pakeleiviai.

       Trečiame rinkinio skyriuje galbūt pritrūksta filosofinės išminties, egzistencinių pajautų. Esama kelių eilėraščių, kuriuose tik keturios penkios kone vienažodės eilutės, lyg japoniškame trumposakyje, bet juose nėra semantinės gelmės, gilesnės įžvalgos, metaforinės sklaidos. Tokio talento poetui nederėtų maivytis, bėgti moderniaisiais tiltais, kai nėra stilistinio įprasminimo, estetinės pagavos. Tačiau rinktinė tikrai verta dėmesio.

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1