Baigiantis 1995-iesiems, prieš pat Šv. Kalėdas lėkiau į Dotnuvą kaip ant sparnų. Viena ranka laikiau vairą, kita vis braukiau ką tik iš spaustuvės pasiimtą knygą, gyvenimo liudijimą. Knyga buvo dar šilta, tačiau dešine ranka ritosi šaltos bangos. Kelias vinguriavo į šiaurę, tad vairą vis tekdavo griebti abiem rankom. „Kokie niekai! – raminau save. – Ar šioje knygoje – Tėvo Stanislovo gyvenimas? Jo kelias? Kelias nesibaigia, jis nesiruošia trauktis iš šio pasaulio!“ Bet žodžiai skambėjo neįtikinamai, ir knyga, kurią braukiau delnu, spinduliavo tik sumaištį. Joje Tėvo Stanislovo gyvenimas buvo sudėtas į siaurus takelius, kuriuose kaip akmenimis buvo išgrįsti dešimtys liudijimų, eilėraščių, maldų, pamokslų – ir kas? Ar ši knyga leidžia sužinoti ką ypatinga? Ar joje – Tėvas Stanislovas? Ir kas iš tų žodžių? Juk pasakyta: kito žmogaus siela – sutemos, o čia – kalnas, metantis milžinišką šešėlį. Žodžiu, mintys plakėsi kaip šaltas vanduo stiklinėje, gėlė dantenas.
       Kai kelias pasiekė Vidurio Lietuvą, visas pasaulio puses užgulė švininė plokštė – ūmai sutemo. Ir ramybė apgaubė laukus. Tik tolumoje sužibo kalėdinė žvakė ant Dotnuvos bažnyčios bokštų. Kai ji blykstelėjo Tėvo Stanislovo lange priešais autobusų stotelę, išjungiau variklį. Laisvė buvo čia pat.
       Tėvas sėdėjo prie savo lentinio stalelio palinkęs po stalo lempos gaubtu. Su trenksmu užvertė knygą ir pakilo, ir nepakartojamu bosu perskaitė pakištą jam po akim kitos knygos pavadinimą: „Tėvas Stanislovas. Liudijimų knyga... Vis dėlto pasidavei pagundai!“
       Sūnaus palaidūno kelias baigėsi. Beliko pulti ant kelių.
       Paskui, važiuodamas namo išlipau šalia „Girstučio“ parduotuvės Kaune, – ir nebeturėjau kur grįžti: automobilį pavogė. Kelias baigėsi. Po pasiutiškai žvaigždėtu ir šaltu dangumi supratau, kad puolu viduryje kelio, nes nepuoliau ant kelių priešais Tėvą Stanislovą.
       1995 metai... Anuomet tikėjome, kad Tėvas Stanislovas dar ilgai vaikščios žemės keliais, kad grįš iš Dotnuvos į Paberžę, kad vėl vilios mus sekti paskui jį. Ir kad toliau giedos grigališkojo choralo giesmę, ir vėl glostys daiktus, ir giedos meilę vargdieniams. Tikėjome, kad jo tikėjimas žmonėmis liks tyras, kad jį ir vėl apgaudinės, o jis, nepaisydamas nusivylimų, toliau eis savo keliu. Nes tikėjome, kad jis neturi pasirinkimo, kad viskas bus po senovei: jo paliesti daiktai atgis, žmonės, prisilietę jo, sutvirtės. Taip ir buvo. Tačiau kai pernai pasitraukė jo vyresnioji sesuo Jadvyga, suklusome: ar tik ne ženklas? Ir jis, regis, suprato. Ir ėmė ruoštis. Tylus, nebepajėgiantis grumtis su kūno liga, jis ėmė laukti kelio pabaigos. Ir atsiklaupė. Ir jo siela laukė didžiojo susitikimo. Toliau jo kelias turėjo tęstis be liudytojų. Be mūsų.
       „Anno Domini. 2005.“
       Baime sugaudė Paberžės varpas, sudejavo: „Jums palieku aš jūsų pragarą, dangus tegul išnyksta su manim...“ Tačiau ne, tai buvo ne jo varpas – mūsų rauda. Tėvas Stanislovas sklandė baltu balandžiu, – ir šimtas kunigų, ir šeši vyskupai, ir arkivyskupas sustojo šventoriuje. Dievas nusišypsojo saulės kamuoliu, mišios bažnytėlės šešėlyje nubėgo kaip ledinis Liaudės vanduo. Nuskambėjusi Šventojo Pranciškaus Asyžiečio „Saulės giesmė“ priminė pirmąjį jo tarnystės  c r e d o.
       Daugeliui iš mūsų XX a. pasibaigė šiais, 2005, metais. Tėvas Stanislovas, suaugęs su juo visais savo gyvybės syvais, permetė XX šimtmečio siūlą į XXI. Dabar mes liksime pririšti tuo siūlu ir prie amžiaus, ir prie Tėvo Stanislovo.
       Skausmo akimirką kartais aplanko siaubingi prisiminimai. Šių metų sausio pabaigoje girdėjau, kaip kalbėdamas vienoj televizijos laidoj jis pasakė: „Gimiau Lietuvos nepriklausomybės metais, 1918-aisiais, kai mirsiu, nepriklausomybė ir pasibaigs...“ Ar ir jis pasidavė nevilčiai? Kažkas čia ne taip, kažkas nesuprantama.
       Atsiverskime „Atsidūsėjimus“, paskutinę jo knygelę, ir rasime: „O Dieve! Aš vis klaidžioju. Bet Tavo akys toliau žvelgia negu trumparegiai žmonės“. Žinoma, kad toliau, ir nepriklausomybei liko šansas.
       Nepriklausomybei nuo ko?
       Jono Pauliaus II dvasios brolis ir jo pažiūrų filosofas Emanuelis Mounier jau prieš Antrąjį pasaulinį karą pasakė: eiti pirmyn praradus išeities tašką – tai klaidžioti būties tamsoje. Išeities taškas – Kristus, be Jo mes – be kelio, be šviesos šaltinio, be pradžios. Nepriklausomybė – priklausymas, priklausomybės išsaugojimo programa.
       Dievas atseikėjo jam dvi paskutines stotis – Paberžę ir Dotnuvą. Paberžėje po klebonijos langu laikas tekėjo Liaudės upeliu, Dotnuvoje laikas dundėjo judria magistrale. Europos pasaulyje vyko milžiniški pokyčiai, ir atrodė suprantama, kad Lietuvos šviesuolis lieka nuošalyje. Bet nebuvo taip: Paberžės upelį apdainavo 1980-ųjų Nobelio laureatas Czes?awas Mi?oszas, o magistralę palei vienuolyno langus – Europos Sąjungos aistruoliai, pavadinę ją „Via Baltica“. Kokia tai priklausomybė?
       Tėvo Stanislovo priklausomybės programa – prie altoriaus Dotnuvoje, kur 1918-aisiais jis buvo pakrikštytas, kunigo Antano Mackevičiaus klebonijoje, išsaugojusioje 1863 m. sukilimo sienas, – ir jo išgelbėtoje. Talentas žmogui duodamas ne veltui, už jį reikia atidirbti. Galima, tiesa, elgtis ir kitaip: talentu dangstytis nuo rimtų uždavinių ir aukštų tikslų. Kunigo pašaukimas sunkus, nes, palikdamas žmogui tik talentą tarnauti, jis dažniausiai nualina kitus talentus. Bet šio žmogaus sieloje nutiko kitaip, nes žodžio „dvasia“ jis, Tėvas Stanislovas, nemėgo. „Dvasia“, kaip ir „dvasingumas“ – talento pražūties kelias.
       „Ką reiškia Aleliuja, vaikučiai?! – smaginosi jis, žvelgdamas į nustebusias mūsų akis 2002 metų gegužę. – Ogi nieko nereiškia! Aleliuja reiškia tik viena – džiaugsmą!“ – aiškino jis tą dieną Lietuvos rašytojų sąjungos klube, pristatydamas bendrakeleivio brolio Kazimiero Vasiliausko knygą. Dvasios broliai – kunigai – įgyvendino Lietuvoje ne dvasingumą, o žmonijos svajonę, ištartą F. Schillerio žodžiais: „Apsikabinkite, milijonai!“ Dvasia – tai tik džiaugsmas, ne kažin kas daugiau. Matyt, ne veltui kardinolas Vincentas Sladkevičius savo bendramoksliui Stanislovui, 1998-ųjų rugsėjį minėjusiam aštuoniasdešimtmetį, parašė: „Tu esi tikras kardinolas“. Žmonių, mūsų kardinolas.
       Jis – šventojo Pranciškaus Asyžiečio karys, visuomet ėjęs ten, kur sunkiausia, kur mažiausiai vilties. Kartais jį suprasdavo tik saulė, medžiai ir paukščiai – ir to pakakdavo. Niekada necitavęs savęs, jis tvirtino senąją karalystę – gyvą lietuviškąją krikščionybę. Yra tokia karalystė – tai mūsų žemė ir mūsų debesys, tai mūsų pagonybė ir mūsų kalba, tai mūsų mišios ir giesmės. Todėl mums vienas atlygis – bendra „Aleliuja!“ Žinoma, jeigu liksime namuose, jeigu nemesime jos dėl amerikų, airijų ir anglijų.
       Vakarų kultūra pavojinga pasauliui savo baisiausia yda – religijos atrofija. Joje tikėjimas pakeistas „teise tikėti arba netikėti“, į tikėjimo klausimą atsakoma tolerancijos kultu, ištariamu nebe religine, o teisine kalba. Teisė gi tarnauja pilvo šokiui... Iš dabartinės Europos Tėvas Stanislovas būtų išvytas kaip atskalūnas, kaip tremtinys, kaip keistuolis, atėjęs ne į savo namus. Laimė, kad jis nespėjo nueiti į ją. Jis ir nesirengė belstis – žinojo, kad vis vien nepriims.
       Štai kodėl jis ištarė nevilties akimirką TV kameroms: „Manęs neliks, nepriklausomybė ir baigsis...“
       Jo neliks – mums liks šventa vieta. Tikrai ramūs galėsime grįžti į ją ir grįžę paliesti Lietuvos–Pagonybės–Europos–Krikščionybės pradžią – Paberžę. Kiekvienas būsime ten priimtas kaip sūnus palaidūnas. Tik neužmirškime pulti ant kelių.
       Tada išgirsime, kaip medžių vainikuose suskamba Tėvo Stanislovo prieš šešiasdešimt vienerius metus pasirinkta šventojo Pranciškaus Asyžiečio „Saulės giesmė“:

Būk pašlovintas, Viešpatie, su visais savo kūriniais,
Ypatingai su maloningąja mūsų seserimi saule,
Ji atneša mums dieną ir apipila žemę savo šviesa.
Kokia graži ji aukštybėse ir kokia puošni tviskėjimu.
Ji primena mums Tavo gerumą...
Būk pašlovintas, Viešpatie, už ugnį,
Ji apšviečia mūsų namus ir naktų tamsą.
Linksmai straksėdama išdidžiai ji kyla į viršų,
Tokia graži ir galinga.
Būk pašlovintas, Viešpatie, už mūsų didžią seserį motiną žemę.
Ji mus maitina, džiugina margaspalviais žiedais...

       Karaliaučius,
       A.D. 2005

 

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1