Andrius Jakučiūnas. SERVIJAUS GALO UŽRAŠAI. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 198 p.


       Gudrūs buvo senovės graikai ir romėnai, išmanė ne tik karybos, bet ir filosofijos reikalus, prirašė daug traktatų ,,Apie sielą“ ir perdegę žlugo. Kas iš to, kad europietiškos kultūros pamatai buvo pastatyti ant Platono ir Aristotelio palikimo, o literatūros užuomazgos išdidžiai siejamos su Homero ir Vergilijaus vardais. Dėl tam tikrų lūžių antikinė paradigma transformavosi, išsklido daugelio nacionalinių literatūrų pavidalais; mirusi ji keistai tarsi fosilija sustingo aukščiausioje savo vystymosi pakopoje, palikusi savotišką pertrūkį istorijoje ir grynojo aukso amžiaus pabaigos žymes.
       Nesutinku su kultūrinėje aplinkoje sklandančiomis nuomonėmis, kad šis Andriaus Jakučiūno romanas tėra pagal antikinio stiliaus imitacijas sukurptas pastišas; čia ir klasikinis išsilavinimas kaip pirštu prikišamas, lyg nebūtų aplinkui gerų rašytojų, dailininkų, aktorių, kunigų ir matematikų, vien tyri ir ,,svetimomis“ realijomis nesusitepę lituanistai. Klasikinis išsilavinimas išties yra dalykas rimtas, jį turėjo F. Nietzsche ir kiti panašūs pranašai, bet tai nebūtinai įspraudžia rašantįjį į siaurai apibrėžtą ir neišbrendamą temų ar problemų lauką. A. Jakučiūno ,,Servijaus Galo užrašai“ man atrodo itin savarankiškas, lietuvių literatūros proceso taisyklių per daug nepaisantis kūrinys, įdomus ir netikėtas bandymu iš esmės pakeisti ne tik įprastą nacionalinį erdvėlaikį, bet ir perimti kito mentaliteto ypatumus, struktūruoti naratyvą pagal visai kitus, antikinės retorikos, dėsnius, persikūnyti į senovės romėnų berniuko (vėliau – jaunuolio) gyvenimo bei lytinio brendimo specifiką. Pagrindinį veikėją ištikusi negalia primena G. Grasso romano ,,Skardinis būgnelis“ herojaus ypatingąsias galias; tai lyg Sokrato, lyg Demosteno tipas, kurio kūne su fizine negalia telpa išskirtinė siela. Literatūra prie jo vis grįžta – romantinė tradicija su ryškiaisiais V. Hugo personažais, lietuvių beletristika – daugmaž su Vaižganto, Lazdynų Pelėdos, I. Šeiniaus, I. Simonaitytės ir kitų įtvirtintais negalios pažymėtųjų paveikslais.
       Iš antikinės kultūros atplaišų dėliojamas pasaulis A. Jakučiūno tekste atgyja, ima pulsuoti natūraliomis, šiandieniniam žmogui suprantamomis aistromis, priartina amžinus, bet savita kalba ištariamus meilės ir prisirišimo, kūrybinių ambicijų, lemties neišvengiamumo klausimus. Skaitytojas įtraukiamas į nuoseklų dienoraštinį pasakojimą, kartais neva atsainiai tėkštelint svarbias siužeto dalis (,,tiesa, pamiršau pasakyti...“) – tirštą, nuotykingą, jausmų savianalize grįstą Servijaus naratyvą. Pranašiški berniuko sapnai, tampantys užkoduotais pranešimais, kaip elgtis arba kas turi įvykti, turi šiokį tokį žiupsnį mistikos ir atveria transcendentinį romano rakursą. Gražūs autoriaus valia atliekami triukai su kauleliais bei laiškais, įspūdinga figūrėlių lipdyba iš plunksnų ir vištašūdžių (išlaikomas ironiškas autoriaus nuotolis), psichologiškai motyvuoti santykiai su motina ir giminaičiais, mylimuoju, draugais bei priešais. Vis dėlto mistiškoji uždanga nėra ligi galo atskleidžiama, dievai lieka neišaiškinti, paslaptingos likimo galios veikimo aplinkybės irgi neaiškios. Belieka spėlioti – turėjo atsitikti taip ar kitaip, prasmė šiokia ar anokia, autoriaus tiesiogiai neproteguojama. Matyt, tai sąmoningas siekis kurti keliasluoksnę prasmę, nors šiaip jau prisilaikoma pabrėžtinai konkretaus ir aiškaus kalbėjimo stiliaus.
       Į prozos korpusą inkrustuoti poezijos gabalėliai vykusiai pamėgdžioja antikinę rašymo manierą, suteikia tekstui skaidraus lengvumo, kelia šypseną ir stebina meistrišku autoriaus gebėjimu imituoti. Silpnesnės romano vietos jungia asmeninės poetikos formulavimo principus, savikritišką eilėraščio juodraščio virtuvę, paauglio filosofinius svarstymus:

       Sielvartavau prisiminęs mudviejų su Arijumi poezijos varžybas – kaip tada taikliai man sekėsi dėstyti žodžius ir mintis, kaip sėkmingai ranka nutverdavo net menkiausią dvasios virptelėjimą! Šiuo metu gi manyje nebuvo nė kruopelės literatūros, daugių daugiausia galėjau imtis narplioti kokį nors filosofinį kazusą. Pavyzdžiui, sykį įsisvarsčiau, kas yra eilėraštis. Sakykime, aš įsmeigiu į žemę ietį ir ritmingai pabarškinu ją kokiu nors gelžgaliu – ar negalėčiau tada tvirtinti, kad perskaičiau eilėraštį? O kurgi žodžiai, paklausite, koks gi, Servijau, eilėraštis be žodžių? Sutinku, atsakysiu – eilės be žodžių gali skambėti keistai, tačiau kas iš jūsų gali įrodyti, kad kiekvienas tos ieties dzingtelėjimas man pačiam nereiškia kokio nors žodžio arba dalyko, kuris su visai neišreiškiamas žodžiais? Sakykime, jeigu dinnnn... man reikštų žodį ,,norėti“, dannnn... – žodį ,,maistas“, o diiiii...n – ,,labai“, išeitų, kad aš visgi kalbu žodžiais, tik ne tokiais, kokius supranta dauguma, kita vertus, kas iš jūsų pasigirtų, kad gali klausytis ir suprasti poeziją etruskiškai? (p. 91)

       Nepaisant to, kad šie kiek eseistiniai intarpai atrodo naivoki, jie lieka įdomūs ne tik dėl estetinių jaunuolio kriterijų įvardijimo, bet ir kaip nuoširdus brendimo bei savistabos dokumentas, įtaigus dienoraštis, keliantis švelnias skaitytojo simpatijas kūrybingam Romos berniukui. A. Jakučiūno tekste nėra tuščio ir nereikalingo mėgavimosi gamtos ar miesto scenografijų aprašais, dėmesys čia koncentruojamas į jausmus ir išgyvenimus, su jais susijusius įvykius, vertybių rikiuotes. Stipriausi romano bruožai yra psichologinis siužeto karkasas, meninės vaizduotės žaismas ir klasicistinė detalių tapyba. Tekstas konstruojamas puikiai išmanant antikinio rašymo figūras, įtikinamai vaizduojama ir specifinė tos kultūros berniuko seksualumo istorija, sinkretiškai jungiami krikščionybės ir pagoniškų religijų motyvai, charakterizuojant hokitų tikėjimo praktiką ir svarbiausius postulatus. Aliuzijos į aprašomuoju istoriniu laiku vis labiau įsigalinčią krikščionybę autoriaus išgalvotoje hokitų sektoje gana ryškios (ypač per simbolius – žuvis, vynuogynas ir kt.); nors veikėjų sąmonėje vyrauja romėniška hedonistinė pasaulėžiūra, kuri, galima sakyti, įčiulpta su motinos pienu, romane ji jungiama su monoteizmui būdingu mesianizmu, krikščionybei (ir kai kurioms filosofinėms mokykloms) artimus pavidalus įgaunančiais taurumo ir garbės prioritetais. Nustebau, radusi ir spėjamą J. Biliūno ,,Laimės žiburio“ intertekstą (ar bent laimės kalno archetipą) Varono (toks savotiškas hokitų Mozė ar Abraomas) regėjime:

       Vieną vakarą, kamuojamas ypač smarkių abejonių, Varonas patyrė tokį regėjimą: priešais jo akis iškilo nepaprasto didumo sniego kalnas, kurio viršūnė siekė patį dangų, o papėdė buvo taip žemai ir kelias apačion toks status, kad Varonui ėmė svaigti galva. Viršutinė to kalno dalis buvo nušviesta skaisčiausios šviesos, o apatinė skendėjo tamsybėse. Iš ten sklido žmonių aimanos, dejonės ir pagalbos šauksmai, tuo tarpu viršuje buvo girdėti nuostabiausia muzika, nuo kurios Varono širdis virpėjo iš laimės (p. 148).

       Apreiškimų aprašai gan buitiški, be privalomojo sentimentalumo ir dievybės poetizavimo, stebimi tarsi iš laiko perspektyvos. Autorius myli savo veikėjus, tačiau jį galima įtarti ir švelniai ironiška nuostata, sąmoningu ar intuityviu savo autorinės valios gretinimu su demiurgiškąja funkcija. Biblinė aksioma (,,Pradžioje buvo Žodis“), kalbą išpažįstanti kaip pasaulio tvėrimo priemonę, čia suformuoja kiek angažuotos filologinės savivokos modelį. Verbalinė metafizikos identifikacija tikrovėje virsta gramatinėmis struktūromis:

       Staiga galvoje gimė keista mintis – o būtent, kad Dievas, jei tik jis yra visagalis ir visažinis, pajėgus suvokti tik indikatyvą ir imperatyvą, bet jokiu būdu ne konjunktyvą! Juk visa tai, kas būtų, būtų buvę arba galės būti ateityje, jam yra aiškiai žinoma, todėl konjunktyvas nustoja egzistuoti savarankiškai ir tampa daugių daugiausia neženkliu indikatyvo papildu! Kad jis negali suvokti to paprasto, jaudinančio nežinojimo, svajonės, kuri mirtingą žmogų taip dažnai iškelia į padebesius! Ir, kita vertus, vartodamas indikatyvą, žmogus veržiasi į dievišką sferą, siekia paglemžti iš Dievo jo ypatingumą! Tokiu atveju gramatika, skirtingai nei visos geometrinės figūros, yra tobula, kadangi sujungia tai, kas dieviška, ir tai, kas žmogiška! (p. 72)

       Išradingi ir šmaikštūs Servijaus samprotavimai, turtingas to meto kultūrinis akiratis, poeto gyslelė ir kalbos bei pasaulio paralelių teorija galutinai įtvirtina skaitytojo simpatijas: tariamojo pranašo Arijaus, kuriam paskutinėje knygos dalyje rašoma ištisa apologija, portretas smarkiai nublanksta, nors irgi turi išskirtinės asmenybės žavesio. Skirtumas tarp portreto ir autoportreto literatūroje, matyt, smarkiai veikia skaitytojo įsivaizdavimus: Servijus Galas yra protagonistas, jo dienoraštinis pasakojimo būdas suteikia naratyvui intymumo ir emocinių pagavų, o Arijus piešiamas vos keliais bruožais, be jokios jo vidinio gyvenimo introspekcijos, sąmoningai kliaujantis tik išoriniu įspūdžiu, kalbant legendų intonacijomis:

       Arijaus klausė, ar jis nežinąs būdų pagerinti ir sutaurinti žmogaus sielą. Pranašas atsakė niekada nieko panašaus negirdėjęs, tačiau puikiai žinąs, ko nieku gyvu negalima daryti su siela. Tada jo vėl klausė, koks gi būtų tas draudžiamasis dalykas. Arijus atšovė, jog sielos – gink Dieve! – negalima liesti pirštais, juk visiems esą aišku, kad liesti netikrus dalykus yra nesąmonė (p. 199).

       Arijus, taip ar kitaip Sokrato pokštų metodus mėgdžiojantis, atrodo panašesnis į šablonišką kokio šventraščio ar filosofijos istorijos figūrą negu į gyvą veikėją. Ir pati knygos struktūra kiek primena religinės doktrinos paminklą: Servijaus pasakojimas lyg ir su laiminga pabaiga nutrūksta, toliau seka neva dokumentinė medžiaga, liudijimai ir faktai, pateikti kaip trumpieji pasakojimai, neretai priartėjantys prie anekdoto:

       Hokitas Marcelas buvo labai neturtingas ir dėl to kentėjo. Negandas ir nepriteklius jis paprato skaidrinti vynu, todėl aplinkiniai laikė jį nepataisomu girtuokliu. Dažnai jis prisigerdavo tiek, kad nepajėgdavo atpažinti net artimiausių žmonių. Kartą jis be sustojimo gėrė metus ir dar keturis mėnesius. Atgavęs sąmonę, vyras suprato, kad per tuos metus ir keturis mėnesius, nors ir nieko neatsiminė, suspėjo labai praturtėti, pasistatyti namą, vesti ir susilaukti įpėdinio. Įsitikinęs savo laime, žmogus džiaugsmingai pagarbino Dievą ir visokeriopos naudos teikėją vyną, kurio dėka iš skurdžiaus tapo turtuoliu (p. 162).

       Tokie trumpieji pasakojimai, kažkuo panašūs į G. Beresnevičiaus komiškas miniatiūras, atskleidžia šiuolaikinio romano (net jei jis tvirtai suręstas, su siužetu) fragmentiškumą, simptomišką prozos smulkėjimą iki minimalių formų. A. Jakučiūnas, dar su savo pirmąja knyga ,,Sokrato gyvenimas ir mirtis“ (1999) visiems įsiminęs kaip neosiurrealistas ar dekonstruktorius, dabar įsitvirtina kaip intelektualus ir gana produktyvus rašytojas, gebantis operuoti daugiakultūrėmis aliuzijomis ir randantis savitą, originalų matymo ir matavimo atskaitos tašką. Gal kažkam jis atrodytų novatorius, bet atsižvelgiant į visą postmodernųjį diskursą reiktų pripažinti, kad ne ypač. Vis dėlto vertinu atskirus literatūros kūrinius ne vien už inovacijų diegimą. Smagus romanas, kuris prašosi paimamas į rankas ne tik dėl savo patrauklaus viršelio (norėjau parašyti – veido), bet ir dėl įsidėmėtinos prozos kokybės.


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1