Rima Pociūtė. MODERNIZMAS LIETAUS ŠALY. – Vilnius: Homo liber, 2006. – 319 p.

 

       Literatūrologės Rimos Pociūtės naujausia studija „Modernizmas lietaus šaly“ yra trečia knyga iš literatūrologinių ir kultūrologinių studijų serijos „Įžvalgos“, kurią pradėjo leidykla „Homo liber“. Knygą sudaro straipsniai, kuriuose autorė nagrinėja modernizmo ir postmodernizmo apraiškas įvairių laikotarpių lietuvių rašytojų kūriniuose. Autorių kontingentas tikrai įvairus – nuo I. Simonaitytės iki N. Abrutytės, nuo socialistinių pažiūrųJ. Janonio iki A. Škėmos ar S. Parulskio. Į lietuviškojo modernizmo paradigmą autorė taip pat įtraukia tokiuskūrėjus kaip Just. Marcinkevičius, J. Aputis, B. Radzevičius, E. Mieželaitis, A. Marčėnas, G. Patackas. Moterų kūryba studijoje aptariama pagal kitą – feministinės problematikos – paradigmą. Knygoje kaip atskiras analizės metodas naudojama ir psichoanalizės teorija, kuria bandoma papildyti refleksijas apie modernizmą bei moterų literatūrą.

       Susipažinus su R. Pociūtės knygos turinyje išvardytomis rašytojų pavardėmis, iškart kyla klausimas – kokia modernizmo samprata remiasi studijos autorė, kad į jo paradigmą įtraukia tokius skirtingus autorius. Pirmoji prielaida, kuri kyla, bandant įvardyti šią sampratą, yra kultūrologinių ir sociologinių mokslų įtaka. Ir R. Pociūtė jungia sociologines-kultūrologines (daugiausia perimtas iš V. Kavolio studijų) ir filosofines-literatūrines modernizmo sampratas (sunku nepastebėti, kad jos artimos V. Daujotytės refleksijoms apie moderniąją literatūrą, o ir pati autorė pratarmėje prisipažįsta, kad būtent V. Daujotytė jai pateikė profesionaliausią teksto analizės metodą). Taigi modernizmas studijoje suvokiamas kaip tam tikra kultūrologinė epistema, kuriai būdingi simultaniškai vykstantys ir vienas kitą veikiantys socialiniai, ekonominiai, kultūriniai, epistemologiniai procesai. Kartu modernas traktuojamas kaip kultūrinės tradicijos kaitos procesuose iškylantis rašymo būdas, išsiskiriantis nykstančios vienovės ilgesiu, pesimizmu, peraugančiu į nihilizmą, praradimo ir egzistencinės nostalgijos būsenomis.

       Lietuviškojo modernizmo genezę autorė įžvelgia romantinėje pasaulėjautoje: „Lietuviškasis literatūrinis modernizmas paveldėjo savo dvilypumą iš romantizmo. Būtent tokį vilties, prisikėlimo skelbimą ir rezignacijon paskandinantį paskutiniųjų egzistencinių iliuzijų praradimą tinka įvardyti kaip „aukštąjį modernizmą“ (p. 95). Remiantis šia filosofinio-literatūrinio modernizmo samprata jam priskiriami iš pažiūros radikaliai skirtingi autoriai – A. Škėma, B. Radzevičius, R. Gavelis, G. Patackas, J. Ivanauskaitė. Minėtuosius autorius vienija romantinės ilgesio, nerimo ir rezignacijos būsenos, atviras kalbėjimas. Sarkazmas, kartais peraugantis į cinizmą, ir nihilizmas, kurie įprastai literatūrologijoje priskiriami dekadanso ar postmoderno rašymui, R. Gavelio ir J. Ivanauskaitės romanuose, anot R. Pociūtės, yra romantinės kilmės, jų kūryba vadinama „romantizmo sarkazmą inkorporavusio modernizmo tąsa“ (p. 43).

       Vis dėlto studijoje iškelta idėja, kad lietuviškasis modernizmas yra grynai romantinės kilmės, kelia nemažai probleminių klausimų – ar tikrai tokių skirtingų (tiek pagal kūrybos principus, tiek pagal kūrybos laikotarpį) autorių kūrinius galima gretinti remiantis artimumo romantikams principu. Ar tokiu būdu galima sukurti aiškią modernizmo koncepciją, kurioje būtų nustatyti ir bendri skirtingų autorių kūrybos bruožai ir kartu būtų išlaikomos jų tekstų skirtys, kurios daro tuos tekstus unikaliu tam tikro laikotarpio kultūros produktu?

       Turbūt sėkmingiausiai šią problemą autorei pavyko išspręsti E. Mieželaičio ir Just. Marcinkevičiaus, M. Martinaičio poezijos analizėje. Remdamasi V. Kavolio koncepcija, kad modernizacija visada sukelia antimodernias tendencijas, R. Pociūtė iškelia idėją, kad Just. Marcinkevičius ir M. Martinaitis yra modernūs savo antimodernumu, t. y. modernias poezijos priemones jie naudoja kartu su klasikinėmis, tokiu būdu archaizuodami pačią modernybę. Modernybei sugrąžintas jos pirminis, archajinis būvis daro ją priklausomą nuo to, ko ji siekia išsižadėti: Just. Marcinkevičius, anot R. Pociūtės, „atkūrė praeities gedėjimo kultūrą. <...> Jo eilėraščių tekstai tapo modernios kultūros palimpsestais, kai susilietė skirtingos simbolinės struktūros, ir poezijos kalba buvo mėginama perteikti, ką reiškia buvimas nežinia – lyg temstančioje, lyg prašvintančioje – kultūroje“ (p. 171, 178). M. Martinaičiui taip pat priskiriamas modernybės archaizavimas: kurdami romantizuotą nykstančio kaimo mitą, lietuvių autoriai (šalia jau minėtų studijoje priskiriamas ir J. Aputis) siekia modernybę atgręžti atgal ir nepamiršti, kad tradicija yra jos dalis.

       Autorė tikslingai aktualizavo V. Kavolio mintį, kad lietuvių literatūroje stipriai reiškėsi antimodernios reakcijos į modernybę, tačiau, mano manymu, per daug sutapatino antimodernumą su archaizacija, o romantizmą – su ilgesio ir rezignacijos nuotaikomis. Iš tiesų ir A. Škėmai yra būdingos antimodernios būsenos: pasidygėjimas progresu, visuomenine fragmentacija – tik šis „antimodernumas“ yra įsitikinęs, kad archaizacija negelbsti, o tik kuria dar vieną nusiraminimo iliuziją. Nerimas, rezignacija ir pesimizmas tiek A. Škėmos, tiek R.Gavelio ar B. Radzevičiaus kūryboje galėtų būti labiau egzistencialistinis nei romantinis.

       Įtampos tarp kultūrologinio ir literatūriniofilosofinio požiūrių į modernizmą studijoje vis dėlto nėra iki galo išspręstos. Kiekvienas aptariamas autorius yra modernus, tačiau modernus tik tam tikroje kultūroje ir tradicijoje. B. Radzevičiaus, A. Škėmos ir R. Gavelio „modernumas“ yra visiškai skirtingas. Pvz., B. Radzevičius modernus septintojo aštuntojo dešimtmečio lietuvių prozos tradicijoje. R. Pociūtė labai tiksliai įvardija šio autoriaus kitoniškumą: „Radzevičius tampa unikaliu aštuntojo dešimtmečio prozos autoriumi, kai intuityviai pajunta: rašymas – tai buvimas kasdienybėje, įsipareigojimo likti skurdžiose egzistencijos erdvėse aktas“ (p. 239). Tuo metu R. Gavelis jau iš esmės griauna tą rašymo tradiciją, kurią modernizavo B. Radzevičius. A. Škėmos modernizmo analizė taip pat turi visiškai kitokius išeities taškus nei B. Radzevičiaus ar R. Gavelio kūriniai – jo kūryba neatsiejama nuo išeivių kultūros ir XX a. vidurio pasaulinės literatūros konteksto. Taigi kiekvienas iš šių autorių yra modernus skirtingose tradicijose, tačiau jie yra per daug skirtingi, kad galėtume juo sujungti į tą pačią modernizmo liniją. Studijos autorė tiesiogiai nelygina minėtų autorių, juos aptaria atskirai, tačiau nuolat akcentuoja minėtąjį jų kūrybos ir romantinių nuostatų panašumą, todėl susidaro įspūdis, kad šie, beveik radikaliai netapatūs autoriai, yra „vienodo modernizmo“ atstovai. Kultūrologinis požiūris minėtų autorių „modernumą“ verčia analizuoti pagal jų situacijos kontekstą, bet tada negalima jų priskirti tai pačiai paradigmai, remiantis tik egzistencinių būsenų artumu, ką, mano nuomone, per daug pasitikėdama literatūrinio-filosofinio modernizmo koncepcija, daro R. Pociūtė.

       Sunkiai apibrėžiamas knygos žanras (įžvalgos) tarsi ir leidžia atsisakyti monografinio sisteminimo, tačiau toks atsisakymas yra ir privalumas, ir trūkumas. Atsisakius monografijos moksliškumo ir griežto sistemingumo, kritika lengviau jungiasi su eseistika ir beletristika, leidžia kritikui laisviau mąstyti ir improvizuoti. Tačiau studijos pavadinimas – „Modernizmas lietaus šaly“ – žaismingu skambesiu kartu reikalauja ir aiškesnės modernizmo apibrėžties, kuri nekistų atskiruose straipsniuose. Literatūrologė prie modernizmo sampratos artėja atsargiai, kad nekristų į šaltą analitinę kalbą, tačiau eseistinės refleksijos ir beletristiškai vaizdingas kalbėjimas vis nustumia aiškius šios sąvokos apibrėžimus, kituose skyriuose vėl prikelia juos vos vos apčiuopiamus.

       R. Pociūtė priklauso eseistikai mąstančios ir beletristiškai rašančios kritikos tradicijai, tačiau vis dėlto šiandien akademinė literatūros kritika neturėtų visiškai išsižadėti sąvokų, konceptų ir bijoti juos savaip apibrėžti. Autorė šios dvilypės situacijos tarp neįpareigojančios esė ir mokslinio sistemiškumo savo studijoje iki galo neišsprendė. Be abejo, skaitytojui, nemėgstančiam silogizmų ir mokslinių, logiškai užbaigtų konstruktų, ši studija bus artima. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad kartais beletrizavimą reikia palikti beletristikai, o tekstas, turintis akademinės kritikos statusą, turi rūpintis ir savo konceptų bei nuostatų apibrėžtimis. Be abejo, tam nėra būtina tik šalta analitinė kalba – sąvokos gali būti aiškinamos ir eseistiškai. Turėdami konceptus ir aiškias kritines nuostatas, regėdami kultūros kaitos procese atsirandančias tų koncertų transformacijas, galime nuolat keisti diskurso vidų, prisitaikyti prie kintančios realybės.

       Panašus „neapibrėžtumas“ lydi ir postmodernizmo recepciją. Modernizmo prieigomis ir esme laikant romantines idėjas, postmodernizmas neabejotinai tampa išsekimo ir beprasmybės literatūra, kurioje meninės ir žmogiškosios vertybės nyksta. Iš studijos autorės frazių apie postmodernizmą galima spręsti, kad kultūrą ji mato kaip besitęsiančią, daugiau ar mažiau lūžiams atsparų darinį, todėl postmodernizmo nevertina pompastiškai kaip naujo, šiuolaikinio mąstymo būdo, padėsiančio iš naujo apibrėžti pasaulį ir mus:

 

       Šiandien rašytojai apeliuoja iškart į visus įsivaizduojamus skaitytojus ir įmanomus skaitymo būdus. Rašytojai kovojo už laisvę ir prieš totalitarinį žmogaus sielos suvaržymą, tačiau laisvės pasiekimas tapo pragaištingas pačiai literatūrinei kūrybai. Laisvė pasirinkti reiškia ir nykią literatūros nesirinkimo laisvę (p. 57).

 

       R. Pociūtė postmodernizmą vertina kaip vėlyvojo modernizmo stadiją, kuriai būdingos tik vertingiausios epochos – aukštojo modernizmo – liekanos. Moderniosios literatūros egzistencinę refleksiją, anot autorės, daugiausia keičia ironija, komercinė kūrybos orientacija, ryšiai su masine kultūra. Nors studijoje griežtai nestojama prieš postmodernizmą, vis dėlto norėtųsi aiškesnio ir konkretesnio modernizmo ir postmodernizmo ryšių nustatymo, nes kol kas, stebint mūsų literatūrologijos situaciją, susidaro įspūdis, kad dažniausiai kalbama ir mąstoma apie postmodernizmą, bet ne postmoderniai. Pritaikius V. Kavolio tezę, kad mūsų kultūrą formuoja pasikartojančios antimodernizmo ir modernizmo sankirtos, visai pagrįstai galėtume teigti, kad ir postmodernizmas dažniausiai kritikuojamas ne iš modernybės pozicijų, bet vadovaujantis antimoderniomis nuotaikomis. Vargu ar romantinė modernybės vizija gali padėti diskursyviai išanalizuoti postmodernizmą. Prie tradicijos grįžti skatinantis romantizmas inspiruoja antimodernias nuotaikas, o jos pirmiausia reiškiasi naujo atmetimu.

       Nors modernizmo samprata studijoje kelia daug probleminių klausimų (o tai, be abejo, kuria ir galimybę polemikai), knygoje labai vertingos archetipų interpretacija paremtos psichoanalitinės įžvalgos. Tekstuose „Moteriškumo vaizdiniai psichoanalizėje“ ir „B. Radzevičiaus romano „Priešaušrio vieškeliai“ archetipų ir mitų projekcijos“ ne tik aiškiai ir glaustai pristatomos archetipinės analizės galimybės, bet ir kūrybingai bei sistemingai rašoma pati analizė.

       Kiek problemiškesnis man pasirodė feministinės analizės taikymas. Be abejo, sunku nesutikti su V. Kukulo mintimi, išsakyta studijos anotacijoje, kad R. Pociūtė nepasuko radikalaus feminizmo keliu. Tačiau jo aporijų, mano nuomone, autorei studijoje išvengti nepavyko. Labai dažnai ji, lygindama skirtingų lyčių rašytojų kūrinius, moterišką ir vyrišką rašymą laiko visiškai skirtingais, netgi priešingais: „Pūkelevičiūtės romanui būdinga tai, kuo išsiskyrė neoavangardas po Antrojo pasaulinio karo: memuarinis autentiškumas, demaskavimo aistra, saviironija. Tik dabar jis gal įdomesnis už labiau tezinius, abstrakčiais filosofavimais perpildytus rašytojų vyrų romanus“ (p. 19); „Lietuviškoji kultūra, vyriškai instucionalizuota (iš penkių apdovanotųjų premiją gavo viena moteris, premiją skyrusioje komisijoje buvo viena moteris, iš recenzavusių knygą svarbiausiuose kultūros leidiniuose – viena moteris), yra apimta moteriškumo ilgesio“ (p. 258). Labai dažnai autorė buvimą moterimi (priklausymą moteriškajai lyčiai) įvardija kaip subtilesnį buvimą nei buvimas vyru (priklausymas vyriškajai lyčiai). Moteriškumas, kuris šioje knygoje dažniausiai tapatinamas su švelnumu, subtilumu, gerumu, intuicija, suvokiamas ne kaip žmogiška savybė, bet kaip moteriškosios lyties savybė. Ši radikalaus feminizmo aporija ir yra problemiškiausias šios studijos feministinės teksto analizės aspektas.

       Dažnai pasiduodama analizuojamų kūrinių sugestijai ir vyras imamas traktuoti kaip „natūralus“ kultūros produktas, reprezentuojantis galią ir terorizuojantis moteriškojo subjekto identitetą: „Vyras įpratina moterį garbinti savo pačios išvaizdą, vyras skatina moterį būti narciziška – maniakiškai mylėti savo išoriškąją pusę, fizinį grožį“ (p. 22). Dažnai tai, kas yra patriarchalinės kultūros sukurti stereotipai, įvardijama vyro vardu, tokiu būdu kultūroje vyraujančios represijos moters atžvilgiu priskiriamos kiekvienam vyriškosios lyties individui. Be abejo, tai galima vadinti ir sąvokų žaidimu, tačiau teoriniame diskurse sąvokos neturėtų dubliuotis, kad būtų aiškios žaidimo taisyklės, nes vyras, apibūdinamas išimtinai neigiamomis kategorijomis, tampa lyg metasubjektu, atstovaujančiu visų vyriškosios lyties individų identitetams. Todėl pradedami represuoti vyriškųjų subjektų identitetai, jų individualumai suplakami į vieną sąvoką pagal tą pačią dichotomijomis besivadovaujančią patriarchalinę logiką, kuri vyrą verčia laikytis vyriškumo stereotipų lygiai taip pat, kaip ir moterį – paklusti moteriškumo klišėms. R. Pociūtė kartais per daug atlaidžiai iš feministinio taško žvelgia į kūrinius ir vengia juos kritikuoti dėl schemiškai, o kartais net ir dirbtinai kuriamos moters/vyro dichotomijos (J. Skablauskaitės „Liūnsargių moters“ Mildos virsmas monstru, tuščia ir paviršutiniška kaip vyras (p. 26), atrodo tikrai schemiškai, tačiau literatūrologė priima tai kaip vertingą duotybę). Sudvasintas ir sutaurintas moteriškumas, kuris studijoje netiesiogiai priskiriamas sveikam požiūriui į moterį, irgi yra diskutuotinas: juk romantizuotas moters vaizdinys taip pat yra patriarchalinės kultūros vaizdinys, kuris kyla iš moters fizinio grožio sudvasinimo, moterį paverčiančio simboline vyro projekcija. Juk ir tokiu būdu iš moters atimamas identitetas, tik šioje situacijoje pagal „dvasingesnę“ patriarchato logiką.

       Nors R. Pociūtės studijoje „Modernizmas lietaus šaly“ iškyla metodologinių aporijų, pats bandymas dar kartą aktualizuoti, rodos, nusistovėjusias sąvokas ir žinomus teksto analizės metodus, mūsų akademinei literatūrologijai teikia galimybę nuolat permąstyti modernizmo, postmodernizmo, psichoanalizės ar feminizmo sampratas. Pritariantys dar kartą galės sutvirtinti savo „literatūrinį tikėjimą“, o manantys kitaip – ras dar vieną galimybę polemikai.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1