Ramūnas Kasparavičius. VISŲ GRAŽIAUSIA. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. – 190 p.

 

       Taip Ramūnas Kasparavičius savo pirmajame eilėraščių rinkinyje „Ramios saulės metai“ (1983) ironiškai agitavo „vyrą pavasarį“. Koks „pasibaisėtinai“ nuoseklus pasirodo autoriaus mintijimas jo antrame romane ir novelėse knygoje „Visų gražiausia“! Jo romanas „Molinė patranka“, parašytas dar 1998–1999 m., „iššovė“ dabar, kai lietuvių proza yra itin pasiilgusi pozityvaus mąstymo apie „mažą“ žmogų (pasitelkus R. Kasparavičiaus novelės pavadinimą, šis „mažas“ žmogus linksniuotinas „Homuo kaip piemuo“). Romanas aktualus kontekste naujausios prozos, ieškančios būdų kalbėti „laiko ašmenimis“ (GintarasBeresnevičius). Jo komizmas žeidžia ir kartu prajuokina žaidžiančiu žodžiu. Mirtinai rimti ir liūdni lietuviai su šiuo romanu gauna anti dotum savo tautinėms negalioms: negatyvizmui ir nevisavertiškumui.

       Groteskiškas „populiarus juokdarys“ poetas Bono (pabuvojęs „Vakaruos: Vokietijoj, net į Flandriją buvo nusibeldęs, tad toji Europa ir visokie ten europeizmai jam nebuvo naujiena, bet niekas juo netikėjo: nei tu buvai, šmėkla, nei matei“, p. 27) rašo „opera buffa urbi“. Ji turi įrodyti Lietuvos juokdario – pasaulio piliečio ir Vilniaus–Kauno patrioto – kompetencijas. Taip Bono atsisveikina su „sovdepinio lygio mąstymu ir pasaulėjauta“, bet kartu ironiškai pabrėžia ištikimybę Lietuvos istorijai. Skaitytojui atskleidžiamas ir „patrankos“ mechanizmo principas, ir romano rašymo aktas: technė-ika yra menas, spiralė – manipuliacija laiko matmeniu. Taigi Bono, apsiginklavęs menu, keičia laiką – formuoja pačią istoriją:

 

       Sugalvota šis kūrinys iš pradžių buvo kaip „techno-opera buffa urbi“. Scenarijus kokiam nors mirakliui – aikštės ar turgaus vaidinimui. Su onomatopėjiniais miesto garsais. Tehne – graikiškai menas. A tehne gramatike – rašybos menas, tarkim. <...>

       Kaip Bono išrado graižtvinę patranką. Nukalė plieninę spiralę, susukdamas ją vamzdžiu, aplipdė moliu, pirmiau apvyniojęs plaušais ir siūlgaliais, išdegė tą patranką, ir atrodė ji kaip ketinė. Tik ant rato puslankiu buvo parašyta: „Ši patranka netikra“. Parašyta buvo lietuviškai, ir tas dar kartą parodo, koks trenktas buvo Bono.

       Tada visas būsimas romanas man staiga, vienu akimirksniu pasidarė aiškus.

       Bet, mieliausieji skaitytojai, juk Lietuvoje kaip įprasta: reikia pasakoti labai smulkiai, „padrabnai“, jei kas ir pasikartos pasakojant, tai nieko, nes taip lengviau suprasti, o ir žmogiškas protas tas laiko spirales – pirmyn atgal – kažkodėl mėgsta (p. 31–32).

 

       Karnavalinė mažoji apokalipsė (amžių lūžis?) R. Kasparavičiaus romane palydimas poeto mūzos Giltinėlės mirties ir pavasarį susprogstančios patrankos – mitinio daikto (ginklo) ir teksto – fejerverko. Perfrazuojant meno ir karo galias siejančią metaforą, Giltinėlė nutilo, kai teksto patranka užgaudė. Tai menininko judesys, keičiantis pasaulio matymą, mirtinai pavojingas nusistovėjusioms – numirusioms – suvokimo plotmėms. R. Kasparavičius tęsia avangardistų tikėjimo tradiciją: žodžio galia tiesiogiai keičia istoriją. Iš čia jo nepaprastas susirūpinimas rašomo teksto žanrinėmis apibrėžtimis, jo rašomos patrankos mechanizmo nukaldinimu – laiko spiralės įmontavimu. Dėl šio santykio su istorija randasi ir gausios literatūros kontekstų jungtys, ir antiherojaus vis kintančio vardo-vaidmens fiksavimas. „Mitinis anti-herojus“ (kaip ir visų mitinių herojų, jo kilmė – nežinoma) juokdarys Bono – pikaras, blevyzgotojas „šelmis“, šiek tiek velnias, šiek tiek Panas, pasirodo tai kaip kalvis (romano „Keturių sesučių darželis“ (1998) Lietuvos kalvių giminaitis), tai kaip dailininkas, tai šiek tiek „kaip šių dienų jupys: mokslingas ir nežinia kur pritaikomas...“

       „Molinė patranka“ – romanas-alegorija. Jis F. Rabelais primenančiomis blevyzgomis kalba apie nūdienos lietuvių (daugiau „poetų“ nei „naujųjų bajorų“) sąmonės būklę. Tai gana desperatiškas savo tapatumo ir vertės naujajame „postsovietiniame“ pasaulyje nustatymas. Ši kalba, sujaukianti barokines epitafijas („Girkime toliau Vilniaus mergas, jų grožį ir riebumą. Visi Šiaurės žmonės taip daro, o ir pietiečiai“, p. 35) ir slaviškus pajobsėjimus, miraklio fragmentus ir latrų „Vilnelės pakedenimus“, turi reabilituoti intelektualų Europos barbarą ir jo gyvenamą sostapilę Vilnių su visu jo „priemiesčiu“ – niekaip neatgaunama dzūkuojančia tėvonija. Žodžių žaismė ir literatūrinės citatos, kurias diktuoja absurdo logika, legendų ir pasakų intonacijos, kai kur paįmantrintos tarme ir žargonu, sukuria R. Kasparavičiaus simpatingajam antiherojui pozityvią pasaulio regėjimo prizmę – tai įsimylėjusio pasaulį, eroso įmagnetinto kūrėjo santykis. Šiaurietis pagaliau susivokia, kad jis ir „yra savo vietoje“ su visomis savo ydomis ir dorybėmis. O didžiausia pastarųjų – išlikti savimi, išlaikant gyvą savo istorijos atmintį. Novelėje „Septynios K. P. meilės“ dėl Kipro Petrausko vardo rungiasi du dzūkų miesteliai, vienas jų toks mažas, kad neturi aikštės, todėl vardą, kurį būtinai nori pasisavinti, suteikia statomam sporto aikštynui. Šį sumanymą paremia Kipras Petrauskas, dovanojąs tinklinio kamuolius. Savo tikslo miestelėnai siekia, panaudodami visą „mielą ir pagaulų lietuvių mentalitetą“:

 

       Dėl kamuolių visi miestelėnai sutarė: visi geri, visi reikalingi. Ir sau, ir pasirodymams. O dėl tinklo tai buvo daugiau svarstymų... Sakė:

       – To galėjo ir nepirkt. Būtume ir patys nusinėrę, jei pavyzdį būtume turėję, patirties yra.

Iš karnų! Iš karnų, tu baudžiauninke šalies Gudo! Iš kanapių geriausių, narkašiau tu, tikram reikalui nebūtume pagailėję!

       Ir mergos tikrai pačios ėmėsi kitą tinklą megzti, nerti, tai yra ne vandenin, nepainiok tu manęs, kitą, atsarginį ar kasdieninį, ir numezgė, tik ne tokį, truputį mažesnį dalyką, dirbant planai pasikeitė. Staltiesę tinklinę numezgė, ar užtiesalą. Gražus buvo. Gal dar ir yra.

       Su tuo tinklu tai išėjo jiem kaip ir su futbolo aikšte: ne to didumo pasidarė! (p. 188)

 

       Optimistiškas veiklos bergždumas, paveldėtas iš sovietinio gamybos patoso, čia tampa mielas, per tą nėrinių meistrystę tautiškai kičiškas, bet ir graudžiai suprantamas – komiškai teigiantis, kad beviltiškų situacijų nėra, yra tik beviltiškas mąstymas. Viltis, kad esi savo istorijos kūrėjas, – R. Kasparavičiaus paguodžiančio solidarumo su tauta apraiška. Tai pozityvumo įžvalga, o kartu ir laisvo žmogaus kurianti jėga. R. Kasparavičiaus šiaurietis savo sovietinio režimo patirtis nuolatos permąsto gyvo dialogo su savimi pačiu ir skaitytoju forma. Šis pokalbis leidžia prisijaukinti visuotinį pasaulio absurdą, netgi įteisina jį per sovietinio romantizmo nostalgiją (novelė „Valstietis bėga tamsią naktį“ ir „Ekologinė noveletė“). Iš sovietinių patirčių (iš melagingumo ir dviprasmybės ypač – juk tai juokdario stichija) semiamasi gebėjimo atleisti sau pačiam nesėkmes ir išbalansuoti situacijose, kurios iš anksto pasmerkia žmogiškumo pralaimėjimui... Kad ir kaip drastiškai tai skambėtų, kartą išmokęs dviprasmybės surandi būdą išvengti moralizuojančios juoda–balta skirties – kartu su R. Kasparavičiaus šelmiu Bono išmokstame (jei jau pamiršome) būti „nepagaunamaisiais“:

 

       Ar gražu gali būti bloga? Gali. Ar bloga gali būti gražu? Nesinori net atsakyt. Nuo kvailų klausimų prasideda kvailumas (p. 6).

 

       Žvilgsnis, stebintis žmogiškumo nuopuolį, būdingas ir novelėms „Visų gražiausia“ (partizanų dvasinis susinaikinimas), „Baladė apie kietą apsikasimą“. Pastarosios žargoniškas žodis „kietas“ (šaunus, galingas) paverčiamas neįmanomybės atitikmeniu – apsikasti ant uolos, apšaudomos modžahedų: primestas budelio vaidmuo nebeleidžia išlikti „kietu“, jis leidžia tik siekti mažesnio blogio – mažesnės skriaudos kitam, taip su savo sąžine sudaroma laikina taika (iš „Molinės patrankos“: „O žmogus? Žmogus stovi išdidžiai tarp karvės ir priekalo, o gal guli tarp dangaus ir žemės, bet ant žolės, po akacija balta. Gal jis daro kažką ir mano, kad daro protingai, o gal nieko nedaro, o tat tuo metu ir yra protingiausia“, p. 7). R. Kasparavičiaus pasaulėvaizdis, skaudžiai atveriantis žmogaus gyvenimo paradoksus, aidintis sąšaukomis su istorijos ir literatūros paralelėmis, yra labai artimas Kosto Ostrausko dramų intertekstinei polifonijai (tarp kitų – novelė „Įtikėtinas, bet kažin ar visiškai teisingas pasakojimas apie žemaitį ir žąsį“, „Homuo kaip piemuo“, „Poringė apie Trakų kaštelionaitę“, „Novelė apie Adomą, Edvardą, Pranciškų“). Minėta patirtis ir istorinė atmintis R. Kasparavičiaus mažajam žmogui leidžia susitaikyti su savimi, tokiu, koks yra šiaurietis barbaras, niekam neįpareigotas kurti savo paties įvaizdžio legendos. Šis romanas – tai pastanga išsivaduoti iš aukos sindromo, kankinančio postsovietinį žmogų. R. Kasparavičius groteskiškai vaizduoja jo bandymą atsirasti dar vien tik išoriškai pasikeitusioje Lietuvoje (tikriau, Vilniuje kaip Lietuvos kondensate) ir „unifikuotame pasaulyje“:

 

       Kaip čia jie ir dainuoti nustojo po d. revoliucijos, o lenkai streikuoti – ne? Baigėsi smegenų kuras ir noras sukurti Europai savąjį švelnųjį įvaizdį – gilių ir labai gerų žmonių? <...> ...buvo toks posakis: pravda na sevodniašnij den'. Kas sovietmečiu buvo beveik tiesa, dabar geriausiu atveju tik pusiau tiesa, o teisingiausiu atveju – nesąmonė, kurią reikia kuo greičiau užmiršti. Viena iš pagrindinių šios dienos tiesų: elementarus kiauliškumas, toks, kad net lenkai šlykštisi, jau nekalbant apie turkus (p. 68–69).

 

       R. Kasparavičius apie nūdienos Lietuvą kalba visų laikų mitologizuotais jos istorijos atgarsiais. Jis „mažąjį“ žmogų regi kaip visokeriopos hierarchijos (tarp kitų ir postsovietinio „elementaraus kiauliškumo“) griovimo lėmėją, karnavalinės ugnies užkūrėją, politinės alchemijos išmanytoją, poetą–kalvį–puodžių, lipdantį „molinę patranką“, kurios vienintelis šūvis turi pakeisti mąstymo istoriją, leisti patikėti prisikėlimu, kuriuo R. Kasparavičiaus lietuvis jau nebetikėjo. Eilėraštyje „Chicago. Bishop street“ (iš minėto rinkinio „Ramios saulės metai“) rašyta: „nebetikįs prisikėlimą – / mirties ištaurintąjį turtą <...> lietuvi, mylimas lietuvi, / save sarkastiškai stebi...“

       Postmodernistinės „Molinės patrankos“ literatūrinis antipodas 2006 m. išleistų knygų sąraše – Herkaus Kunčiaus romanas „Nepasigailėti Dušanskio“. H. Kunčiaus dvigubai negatyvus karnavalas vis dėlto neapvalo katarsiu. Skaitytoją siekdamas šokiruoti drastiškais, perversiškais, erotiniais-sadistiniais vaizdeliais ir tuo dvigubu negatyvu sukelti pozityvų pasipriešinimą, H. Kunčius nesuteikia savo antiherojui magiškų galių keisti pasaulį. Galbūt dendiškajam H. Kunčiui pristigo R. Kasparavičiaus etninio gaivalo, o gal Kasparavičiaus „nemotorizuotos būsenos“ Bono tiesiog sudarė su „lietuvių nuteistąja Laima“ kokį neblogą ilgalaikį kontraktą...

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1