Vienintelis lietuvių dadaistas imažinistas Pranas Morkūnas eilėraščių rinkinį spaudai parengė ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. Tada knyga nebuvo išleista. Nepasirodė ji net vėlesniais laikais. Ir tik 1993 m. Prano Morkūno „Dainuoja degeneratas“ išvydo pasaulį, atkurtas pagal autoriaus paliktus juodraščius.

        Knygoje apstu lengvos erotikos, kuri tuoj pat maskuojama žodžių naujadarais, fonetiniais žaidimais ar grafiniais eksperimentais. Tomas Venclova, perskaitęs eilėraštį pavadinimu „šairėpantas“, rašė, kad toks kalbos jausmas, kuriuo pasižymi P. Morkūnas, būna tik vaikystėje. Nors apie erotinius įvaizdžius vapančio vaiko paveikslas ir yra nepriekaištingai egzotiškas, taikyti tokio apibūdinimo visai autoriaus kūrybai nevertėtų. Daugeliu atvejų tarp dadaisto imažinisto žodžių-žodžių ir žodžių-naujadarų aptinkamas nenuginčijamas loginis ryšys, intelektualumą rodančios opozicijos, o tai savaime atmeta prielaidą, kad jo kalbos jausmas artimas vaikiškajam.

        Kalbant apie grafinius elementus, šioje knygoje paminėtini apskritimai, rodyklės, nestandartinis žodžių išdėstymas. Taip pat akį traukia penklinės su natomis panaudojimas eilėraštyje („bandyto troškimas“, p. 14).

        P. Morkūno eilėraštį prozą „revercija“ bei jau minėtą „šairėpantą“ tiek Leonas Gudaitis, tiek Kostas Korsakas lygina su rusų poeto Chlebnikovo eilėraščiais. Panašumų yra – ir vienas, ir kitas, pasitelkdami pačias įvairiausias priemones, kuria ne eilėraštį-eilėraštį, o eilėraštį-rebusą.

        Aušra Kaziliūnaitėpo velnių

           palįsiu po sijonu
           įsiboginsiu šlaunyčiuos
nusibos platoniškumas
po velnių
           atsegiau prakyšo
           du pūpkūs čiūpukai
pasisotinęs po velnių
           takelis mergšė
           paltelį žyžybteli
žirgteliu po velnių
           žirklėkis
viesulu po velnių
           komanda iškėsnot
           tamaruosim paterliot
po aistros po velnių
           kekšamoj meilėj siutingoj
           aistrioj lovutėj girgždingoj
šventai siela tilti
skubau išplerpt po velnių
           nagai suraižė veidą
           sukrapštė nugarą
           čiukuras
nebenoriu čiučintis po velnių
ir lipa
           ir lipa
                      ir lipa
merginos į širdį
ir kiša
           ir kiša
                      ir kiša
mylėsim
           girdi
kiukiukt
           guldytės
paplekšt
           velnių

1928.I.6


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. vėjadžazas

gyvybė skatikas
gyvybė džazbandas
viskas džazbandas

užplieksim maironių pasturgalius
žiebsim pasmurnosiams
pūsime storkaklius riebius
tranmakatai
džazbandarai

nustoginsim kiurusius stogus
švy-švaukšt
gyvatinsim dangų
dainuosim trankiau
miau-miau

jūsų žilę tūkstančio metų
gargažėjančią gargažę
gvaltavosim kačerga
čiuraukšt
ir balnosim kaip mergą
padangumaraukš

eilėdergčius
kaip užterkšim pagalam
tram-pam-vam
a-ja-vū

romantikas sielą velka į vieškelį
visi ten vieškelio šunys ją šunina

jums didi ateitis
skūrinsim surūkšlėtą skūrą
tempsime būgną
mušim džazbandą

ma ma ma
tė tė tė
šitaip nebečypiam
kai užtrauksime telingai
žvengia saulė temperminga

džaz džaz
vėjadžazas
žvingia

1928.I


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. studento kambario idilija

aprūkus fizionomija niurkso ir monija
pavydėti kekšynų simfonijai
nulovintoj lovoj retlaikiais merginų
stulbso prie stalo studentas
ekonomingai be viršutinių
stalas idėjų prikrūvintas
biržiška gutaperčos maniška
fričė dar nyčė pilvas pasišiaušė
kambary tylu romantiška
knibždasi pakaušy
nosis be perstogės tiška
snarglina lūpas ir viską
grindyse iščiupinėtos tarnaitės juzytės laiškas
mižlėja apie alėją
kolegė norėjo pas muziejų po dviejų
nuo vakar prarytos šnicelio plytos
trissyk valytos nebesotu
langas bučiuoja ištvirkusią tvorą
koketuojasi dilgės
sienoje mirga mergos vylingas juodumas
kelnėse kaip ienoje pasiutęs stangumas
gražu pasvajoti tik bėda
pilvas giesmę gieda
tenai revoliucija
koks pesimizmas
aplamai blogai
durnavotos studijos furijos
lazdina studentišką pakaušį
nusispjaut verčiau išmaut
gautą į skolą pas maušį

1928. I.11


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. mėnulio sonata

vakaras kaip raudonumas merginuoja
           sėdžiu prisilangavęs
susiraukė diena apsiniukavo
           laukiu mėnulio dangavo

           "mielas broleli tavęs išsiilgau
           jau vilgo mano veidelį
           sūri ašarėlė"

buvo naktelėj meilės porelė
rankos krūtinės susivėlė
alpo mergužėlė
glamonių čiuponių
smarkių pustonių kilbasinių
buvo mėnesinių sentimentalinių
ach graudulinių keikinių švach kvailininių
viską baigė slaptiniu

kiek laimės dvylikoj metų
           bučiuota be litų
           balzganas mėnulis toks švietė gerulis
           šventus nekaltus vaikulius

och akyse klanas
žvilgis įstilbęs mato
subliksėjo sušvitavo
ištiesiau rankas
pakilau į priekį ėjau
tau tau siunčiau maldavimą

           baigti sukliudė lovutė
                      apsidairiau
           čia geniališka mintis pasišovė
                      tai mėnulis palovy

1928.I.16


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. donžuanas

drin drin pasku dran
nepatinka jam
stipu stapu čia merga
bidu badu iškišta

tamsianaktis
alėjos kampas
donžuanas vampos
prie elektros lempos
o mergos tik renkas
į vyrišką rinką
kiek daug jų pritvinko
velniop nepatinka

sena donžuano gadzinka

mergos šešiolikos metų
geidžia geismai
pusiaumečiui pakaktų
pagleverzot
teatras kino

mademoiselle
gal auto nuvažiuosit namo
ryt ar kada
rendez-vous

gerbiamasis tai naivu
juk dar valanda laiko
ir niekas mūsų nelaiko
pabūgti kaviniško tvaiko

oho
mergina pralenkė prityrėlį seną

dirgtelėjo donžuanas

gimnazistė jaunystė
širdis kūrenas

alėjos kampas
mergos tik renkas
vyrų banknokiškos rankos
ištampo
į kampus
abipus
pas Nemuno krantus

1928.II.13


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. dekoltuotos kelnės

kunigas priplakta davatka
kelnės užkritos dekoltuotos
karščiu stamantrėlis išbernavo
nuodėmės apčiulpo
nenusaugai nuodėmingo ravo
nebenusidėsiu
at-ma kelnės kelnės
kas per velnias
hai žyg pina din
kelnės dekoltuotos mergą žirgi žerga
visai pavargo visur tik marga
tikrasis dekoltas

davatkėlė žalioj pievoj
ji galvoja apie dievus
ach-ha ach-ha ach
davatkėlei apie pilvą riebu
pi-bu

kunigėli kilnus
nusikaltus
kelnės baltos
su dekoltu

taip ir paeilėmis
bernužėlis kunigėlis
varo bara
ata kata šen ir ten
abejur ir abejaip
kelnės dekoltuotos

1928.II.24


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. gražias mylėkim

gražias mylėkim moteris
visas joms skirkime sritis

jau kitkas nežavės

mergaičių kojos žavimos
peršviečia šilko kojinės
gražias mylėkim moteris

įšyla kūnas glėbiuose
ten jausmai švaistosi
įglauskim galvą į krūtis
gražias mylėkim moteris

glamonės bučkiai počiūpiai
prispauskime aistriai

moters glėbių sūkurys
mūs kūną ištąsys
gražias mylėkim moteris

žvilgių tvaike svaiginies

eikime kas vakaras
slapčia po patvorius

per amžius jos mums neįgris
gražias mylėkim moteris

1928.V.4


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. pagunda

taip
buvau nemylįs
žarsčiai iš lėto
meilės kvošingos kadrilis
suko vertetą

vos pirštais liečiau
elektra sruveno
o dar nebrukau į blauzdyčius
nė letenos

net dabar
būčiau naujai pasiūtas
elgčiaus didikas
sukinėčiaus kalakutas
krapštykis

bet gana gerbiamoji
nusipurtau ir vėl
šniaukščiai išžioju
mademoiselle
manei man atrodai
iš galerijos partery
širdyje sukurstai
ugniakalnio kraterį
nenoriu tavęs
kibinimateri

1928.VIII.31


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. limunara

apkabinai linumara
           kojos kaklą
           šlaunys lūpos
           susišlauninau

šluodinu šluones
šluorakinu įšlaurį
šlaunėkitės šlauniškai
šlaunuokit šlaumunes
           šlaunare šlauglūde
                      šlaudara šlaubina
           šludina šludės
                      šlaudu šlaudu

glaudine šlauduo šlaunapyne
           sušlaunavojai
           kojos kaklą
apkabinai limunara

1928.XI.17


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. nauja pažintis

smailus pryšakis slenka į priekį
matytas siluetas
visas gramzdinu
šlyžt į gelmes
sultėta

suluku
žiaunas
blir vir
įsilamdini
trilinka braukies
per mano kramtinį
pakrūtį
niurku tave į gniužulą
rangais vartais pasiutusiai
per vieną akimirksnį
susitėkšlinom putose

1929.VII.10


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. skriesti syvai

tampringa būtybe
apsyniojai kūną rangalais
elastas
smaugia dusina alpulių

elastinga tamprūne
sukaustei pryšakį šoną užpakalį

nykstu susiskiesdamas
užvožė šlaunų liemenio krūčių tumulai
tumbinas kraipaus spyglių
smauk dusingiau
įsikąsiu mėsos gabalą

laužiu dantis į kietumus
šniaukšti pasiutimu
skridini elastą aplink

tūksi kamuolinėj širdis
kiaurai pakenkei
nuo burnos seilių ligi kojų pirštų
geležiniai voratinkliai

1929.IX.6


Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. - Kaunas: Nemunas, 1993. 
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1