Kovo 17-ąją, likus pusvalandžiui iki vidurnakčio, Londone žemiškąją kelionę baigė įžymus prozininkas, Lietuvos rašytojų draugijos ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius Kazimieras Barėnas. Daug prisidėjęs, ypač kaip ilgametis „Europos lietuvio“ redaktorius, prie Lietuvos nepriklausomybės bylos, bet dėl solidaus amžiaus vėl laisvos tėvynės taip ir nebepamatęs. Pilietis, per šešis dešimtmečius svetur taip ir neiškeitęs Lietuvos Respublikos paso į angliškąjį. Nors dėl šito patyrė daug nepatogumų.
       Kodėl vyriausias amžiumi lietuvių rašytojas iki pat gilios senatvės išliko toks jaunatviškas? Gal todėl, kad nepaprastai daug dirbo?
       Kai susipažinome, jau ne tik alaus bokalo nebekilnojo (nors tuo niekada ir nepiktnaudžiavo), bet ir pypkę buvo padėjęs, be kurios, pasakoja, anksčiau sunkiai buvo įsivaizduojamas. Lėtas, orus, pasveriantis ištariamą žodį, tikras anglų džentelmenas. Tačiau visos patraukliausios savybės – dar iš Lietuvos. Panašiausias buvo į savo tėvą, tokį pat mažakalbį, ir išore, ir vidumi gražų žmogų.
       Iš gimtųjų Stanionių, iš Aukštaitijos apylinkių į noveles, apsakymus, romanus perkelta daug patirto, išgyvento, išgirsto. Rašytojo knygų herojai dažniausiai gyvena Gulbinuose – apskrities mieste, neabejotinai primenančiame Panevėžį.
       Baigęs Panevėžio gimnaziją, K. Barėnas, tuomet dar Barauskas, įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinį fakultetą. Tik keliems mėnesiams pakako paramos iš namų. Teko ieškotis darbo. Įsidarbino universiteto raštinėje, VDU liko dirbti ir 1933 m. baigęs studijas. Kruopštumo, pedantiškumo reikalaujantis darbas labai pravertė vėlesnėje veikloje.
       1943 m. pabaigoje vokiečiams uždarius universitetą, pradėjo dirbti „Ateities“ dienraštyje. Redakcijoje K. Barėnas susipažino su daugeliu rašytojų, kitų spaudos leidinių redaktoriais, su kai kuriais jų palaikė ryšius visą gyvenimą.
       Kai artėjant frontui reikėjo apsispręsti, „Ateities“ darbuotojui pasirinkimo nebebuvo. Nors spaustuvininkai ir įtikinėjo pasilikti, sakė, jog užtars, K. Barėnas nerizikavo ir neapsiriko: buvusių kolegų Miko Ilgūno ir Juozo Žlabio-Žengės, apsisprendusių likti Lietuvoje, laukė ilgi katorgos metai Sibire.
       Kol atsidūrė Didžiojoje Britanijoje, padirbėjo Austrijoje, kasė dievaižin kam reikalingą kanalą, dar sykį tapo „Ateities“, persikėlusios į Tilžę, darbuotoju. Bombarduojamame Berlyne redagavo laikraščio „Lietuviai“ kroniką – pranešimus iš įvairių Vokietijos vietovių, kur buvo laikinai apsistoję lietuviai. 1945 m. balandžio 11 d. – spaustuvėje pasiėmęs paskutinio numerio atspaudą, dunksint artilerijai Kazimieras paskutinis išėjo iš redakcijos.
       Kaip jis anais metais atrodė? Yra išlikusi nuotrauka, kurioje K. Barėnas – su prancūziška berete. Ta pačia, su kuria nesiskirdavo ir Kaune. Dėl tos beretės patyrė daug nemalonumų, kartą buvo net suimtas, mat dokumentų tikrintojams pasirodė įtartinas. Tačiau ir į saugumą nuvežtas neišsigando ir savo išvaizdos nekeitė.
       Kurį laiką gyveno Šlezvige, Tolke, kur glaudėsi nemažai tautiečių. Leido „Nemuno aidą“, rašė kitiems laikraščiams. Tie metai geriausiai apibūdinami vienu sakiniu: kur K. Barėnas, ten ir laikraštis.
       Anglija K. Barėną sutiko nesvetingai. Beveik dešimtmetį – nuo 1947 m. rudens iki 1957 m. vasario jis dirbo tekstilės fabrike Eklso mieste. Kai netrūkinėdavo siūlai, ant švariosios etikečių pusės užsirašydavo sakinius, kurie, namie perrašyti, tapdavo novelėmis ir apsakymais. Išleido knygas „Giedra visad grįžta“ (1953), „Karališka diena“ (1957), „Kilogramas cukraus“ (1978).
       Prozininkui K. Barėnui būtų pakakę siužetų ir iš naujos aplinkos, tačiau daugiausia jis rašė apie nepriklausomos Lietuvos kaimą, kurį gan gerai pažinojo. Vėlyvas debiutantas (pirmąją knygą išleido 45-erių) buvo sutiktas palankiai – kaip kūrėjas, kurio knygoje yra neabejotinai dėmesio vertų dalykų.
       Visais požiūriais laimingi K. Barėnui buvo 1957 metai. Jis 50-mečio išvakarėse pakviečiamas persikelti į Londoną redaguoti „Europos lietuvį“. Tais pat metais pradeda vadovauti „Nidos knygų klubui“, išleidusiam per šimtą išeivijos rašytojų knygų. Išleidžia skaitymų augantiems ir suaugusiems knygą „Sauja derliaus“, kurią pradėjo sudarinėti dar dirbdamas fabrike ir kuri daug metų naudota lietuviškose savaitgalio mokyklose, taip pat ir užatlantėje. Na ir pasirodo antras novelių rinkinys – „Karališka diena“.
       Rašytojas daug laiko ir jėgų skyrė „Europos lietuvio“ leidybai. Būta visko. Įtemptų, net dramatiškų, baltų ir visiškai juodų dienų, intrigų, triukšmo. Tačiau viską atpirkdavo didelis noras leisti laikraštį, dėl kurio nebūtų gėda ne tik tądien, kai jis išleidžiamas, bet ir po daugelio metų. Tam reikėjo barėniškos tolerancijos ir šaltakraujiškumo, gabių talkininkų. Tačiau net ir subūręs nemažą jų ratą, daug rašė pats – bendradarbiams honorarų niekas nemokėjo. Laikrašty spausdino grožinių kūrinių vertimus. Neįtikėtina, tačiau jau septintojo dešimtmečio pradžioje laikraštis pradėjo spausdinti Lietuvoje gyvenančių rašytojų kūrybą. To nesuvokė ne tik Lietuvos TSR dorovės saugotojai, bet ir kai kurie Didžiosios Britanijos lietuvių veikėjai.
       „Europos lietuvyje“ buvo ištisai atspausdintas R. Lankausko romanas „Tiltas į jūrą“ ir J. Avyžiaus „Kaimas kryžkelėje“. J. Avyžius šių eilučių autoriui yra pasakojęs, kad šią naujieną pranešęs saugumietis jam paliepė duoti atkirtį spaudoje. Pamatęs, kad jo kūrinys spausdinamas be jokių pakeitimų, redagavimų, išskyrus tai, kad „Europos lietuvyje“ žodis Dievas visur rašomas iš didžiosios raidės, būsimasis Lenino premijos laureatas atsisakė tai padaryti. O 1966 m. Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos suvažiavime „Kaimo kryžkelėje“ perspausdinimas pripažintas politine redaktoriaus klaida. Tačiau sąjungos Centro valdyba vis dėlto leido romaną spausdinti iki pabaigos.
       Ne vieną Vakaruose gyvenusį literatą „Europos lietuvis“ įtraukė į didžiąją literatūrą. Pavyzdžiui, Eduardą Cinzą, su kuriuo vėliau iki mirties artimai bendravo. Daugeliui rašytojų itin svarbi K. Barėno veikla – vadovavimas „Nidos Knygų Klubui“. K. Barėnui derėtų paminklą pastatyti vien už šią nesavanaudišką veiklą. „Nidos knygų klubas“ pristatė pasauliui naujausius lietuvių rašytojų, gyvenusių JAV, Anglijoje, Australijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Kanadoje, kūrinius. Iki 1973 m. išleista apie 80 paties K. Barėno redaguotų knygų
       Po to, kai „užėjo tuštumos laikotarpis“, kai išeivijoje užgeso literatūrai skirti leidiniai – „Gabija“, „Literatūros lankai“, K. Barėnas 1964 m. pradėjo leisti literatūros metraštį „Pradalgės“. Iki 1980 m. išėjo dešimt „Pradalgių“ tomų. „Pradalgėse“ bendradarbiavo 102 autoriai, 4195 puslapiuose publikuota daugelio žinomų išeivijos rašytojų kūryba.
       Kad ir dirbdamas redaktoriaus darbą septynias dienas per savaitę, laikraščio ar knygos korektūras skaitydamas požeminiame traukinyje pakeliui į darbą ir iš darbo, K. Barėnas vis dėlto surasdavo laiko savo knygoms rašyti. Pasaulį išvydo novelių knyga „Atsitiktiniai susitikimai“ (1968), romanas „Tūboto gaidžio metai“ (1969), novelių romanas „Dvidešimt viena Veronika“ (1971), enciklopedinė knyga „Britanijos lietuviai“ 1947–1973 (1978), novelių rinkinys „Kilogramas cukraus“ (1978), romanai „Beragio ožio metai“ (1982) ir „Meškos maurojimo metai“ (1990), novelių rinkinys „Pati apatinė pakopa“ (1992), enciklopedinė knyga „Britanijos lietuviai 1974–1994“.
       Ypatingo dėmesio nusipelnė romanų trilogija. Didelės apimties kūriniai, kuriuose įprasminta Aukštaitija, Nepriklausomybės priešaušris – didžiulis lietuvių prozos turtas. Neeilinė knyga – „Dvidešimt viena Veronika“. Ji dar įdomi ir tuo, kad Veronika – vienas ryškiausių ir gyvenimiškiausių moters paveikslų lietuvių literatūroje – turi savo prototipą Mariją Barėnienę, nepaprastą moterį ir ištikimą rašytojo gyvenimo palydovę. Jai, beje, toji knyga ir paskirta.
       Didelės vertės yra K. Barėno enciklopedinės knygos apie Didžiosios Britanijos lietuvius. Jose išryškėja K. Barėnas – metraštininkas, kronikininkas, atlikęs beveik neįtikėtiną darbą, pareikalavusį ypatingo kruopštumo, pedantiškumo, atsidavimo. Visa laimė, kad sunkiausiomis valandomis vyrui padėjo žmona Marija.
       Į pensiją K. Barėnas išėjo 1973 m. sausio 4 d. Praėjus penkeriems metams buvo paprašytas vėl redaguoti „Europos lietuvį“. Iš redaktoriaus pareigų galutinai pasitraukė 1981 m. Tik darbas, tik kūryba jam buvo tikroji atgaiva. „Nepasikeitė net 95-erių sulaukęs, – čia jau iš M. Barėnienės pasakojimo. – Vis toks pat. Na gal kiek laisvesnis, bet darbo vis atranda. Rašo ir skaito. Skaito ir rašo. O svarbiausia – darbas nepakenkė Kazimierui“.
       K. Barėno kūrybą kolegos ir išeivių bendruomenė įvertino aukštais apdovanojimais: Vinco Krėvės literatūros premija („Tūboto gaidžio metai“, 1970), dviem Lietuvių rašytojų draugijos premijom („Dvidešimt viena Veronika“, 1971 ir „Pati apatinė pakopa“, 1992), JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premija („Beragio ožio metai“, 1983).
       Kodėl K. Barėnas liko ištikimas Lietuvos Respublikai ir nepriėmė kitos valstybės pilietybės, geriausiai paaiškina jo paties žodžiai: „Dviejų tėvynių nebūna“. Šiuo subtiliu klausimu K. Barėnas „Europos lietuvyje“ atspausdino ir šį tekstą, kuriam, regis, komentarų nereikia.
       „Mano geras draugas priėmė pilietybę. Ta proga išgėrėm po stiklą alaus. Pilietybė, žinoma, didelis dalykas, nepalyginamas su tuo stiklu, ir aš nežinau, kas mus taip žiauriai sujaudino: ar tas stiklas, ar ta pilietybė. Bet dar pro alų dugno nebuvo matyti, o mano Stasiukas ir paleido apyvarus.
       – Durnas, – sako, – esu, Jonai, – ir nuleido nosį.
       – Žinoma, kad durnas, – aš sakau jam. – Durnas per visą pilvą.
       – O kodėl aš durnas, Jonai? – sako Stasiukas. – Kodėl tu sakai, kad aš durnas?
       – Tu pats sakai, kad durnas, Stasiuk. Aš tik patvirtinu, kad tu toks esi.
       – Ar aš duonos neturėjau?
       – Ar aš sakiau, kad tu duonos neturėjai, Stasiuk? Ne. Tu pats klausi. O duonos tu, žinoma, turėjai. Ne tik duonos, bet ir pyrago. Taip, Stasiuk, turėjai daugiau negu gali suvalgyti. Aš pritariu, kad tu durnas.
       – Taip, aš durnas.
       – Žinoma, aišku ir suprantama, Stasiuk.
       – Durnas, durnas, durnas!
       Stasiukui iš vienos akies išriedėjo ašara. Nebesusilaikiau ir aš: man taip pat išriedėjo ašara.
       – Kam man reikėjo šitaip padaryti, Jonai?
       – Aš nežinau, Stasiuk. Kaip mane gyvą matai, nežinau! Aš kartu su tavim verkiu, pats matai. Verkiu iš širdies. Man gaila tavęs, tokio šaunaus vyro.“
       Originalaus talento rašytojas, dažnai iškiliausiu Anglijos lietuviu tituluotas, K. Barėnas kovo 24-ąją amžino poilsio atgulė Londone. Toli nuo Lietuvos ir gimtųjų Stanionių, kurių pievos taip įspūdingai pavaizduotos viename pirmųjų jo apsakymų. Norisi pasvajoti, kad naujieji Anglijos lietuviai atsimins šio gražaus žmogaus kapą ir nors kartkartėm jį aplankys. O mūsų mokykliniuose vadovėliuose atsiras ir K. Barėno pavardė. Iki rašytojo šimtųjų gimimo metinių reikėtų ir solidžią trilogiją išleisti.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1