2006 m. lapkričio 23–24 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas surengė mokslinę konferenciją ,,Kritikas lūžio metais“, skirtą įžymaus literatūrologo Vytauto Kubiliaus 80-mečiui. Didelė dalis pranešimų buvo skirta V. Kubiliaus tekstams – literatūrologiniams darbams, kritikai, rengiamiems dienoraščiams – aptarti bei pasidalyti įspūdžiais, prisiminimais apie šią iškilią lietuvių humanistikos asmenybę.
       Algis Kalėda, pradėjęs konferenciją, svarstė, kokią reikšmę literatūros mokslas ir kritika turėjo lietuvių literatūros plėtrai antroje XX a. pusėje. Pranešime brėžta literatūrologijos ir literatūros sąveikų trajektorija, mąstyta apie bendrųjų nuostatų ir atskirų individualybių vaidmenį šiame procese. Eva Eglâja-Kristsone savo pranešimu tarsi pratęsė A. Kalėdos mintis apie literatūros ir kritikos sąveiką sovietmečiu. Latvių literatūrologė kalbėjo apie ,,atlydžio“ Latvijos kritikus, kurie savo straipsniais apie literatūrą, meną ir kultūrą suteikė pagrindą Ezopo kalba diskutuoti aktualiomis temomis.
       Buvo kalbama ir apie bendresnę sovietmečio problematiką. Ko gero, provokatyviausias pasirodė svečio iš Notingamo universiteto Evgeny Dobrenko pranešimas ,,Socialistinis realizmas ir realusis“. Jame sovietinis menas analizuojamas kaip mechanizmas, sublimuojantis sovietinę tikrovę ir perdirbantis ją į socializmą. Tad socrealizmas, anot E. Dobrenko, gamino ne knygas, filmus ir paveikslus, bet socializmą kaip realybę ir artefaktą. Panašią vietą šiame gamybos procese užėmė socrealistinė kritika: ji nebuvo sovietinio meno metakalba, bet tapo socrealistinės gamybos dalimi, kurios pagrindinės funkcijos – sovietinės tikrovės harmonizavimas ir estetizavimas. Vytautas Rubavičius demaskavo sovietmetį, tebegyvuojantį kultūroje, partinio gyvenimo patirtį turinčių žmonių atmintyje. Nomenklatūrinio elito atstovai rašydami / kurdami prisiminimus praeitį vertybiškai perkuria, pasitelkdami ,,tyliosios rezistencijos“, ,,darbo žmonių labui“ nuostatas. Todėl būtina kritinė literatūrologinė analizė, kad suvoktume tokios literatūros rašymo strategijas, atpažintume sąmoningo nutylėjimo bei užmiršimo duobes aiškinantis legitimacinį prisiminimo ir istorinio naratyvo pobūdį. Nerijus Brazauskas aptarė socialistinio realizmo romanus, juose ryškindamas komunistinės ideologijos propagandą. Ramutė Rachlevičiūtė, demonstruodama intriguojančias žurnalistines iliustracijas analizavo, kaip susiformavo ideologiškai dominantei paklusnūs darbai, kaip folkloras, liaudies dailė buvo panaudoti įvaizdinant sovietinę ideologiją.
       Kituose pirmos dienos pranešimuose buvo kalbama apie V. Kubiliaus mokslinį palikimą. Aušra Jurgutienė, aptardama romantizmo tyrinėjimus kaip išskirtinę literatūrologo veiklos kryptį, bandė apibrėžti, sukonkretinti problemišką jo metodologinį santykį su literatūra. Dalia Striogaitė gilinosi į kubiliškąjį monografijos modelį, esminiais jo bruožais išskirdama pabrėžtiną konceptualumą ir sprendimų autonomiškumą, meistrišką kūrybos analizę. Loreta Jakonytė apžvelgė polemiką, kurią įžiebė mokslininko knyga ,,XX amžiaus literatūra“. Interpretuodama šį įvykį literatūros sociologijos požiūriu, prelegentė aptarė išryškėjusią problemišką posovietinio kritiko vietą, ypatingą jautrumą sovietmečio literatūros interpretacijoms.
       Antrą konferencijos dieną buvo kalbama apie V. Kubiliaus gyvenimo ir kūrybos tekstus, liudijančius šios asmenybės visuomeninį, politinį angažuotumą, jos aktyvumą ir temperamentą. Viktorija Daujotytė grįžo į prieštaringą V. Kubiliaus tyrinėjimų pradžią, aiškino(si) talentingo žmogaus ,,geležinio laiko“ rėmuose situaciją. Mokslininkė interpretavo ryšį tarp V. Kubiliaus disertacijos apie lietuvių revoliucinę poeziją ir ieškančios, maištingos kritiko asmenybės. Nijolė Kašelionienė aptarė V. Kubiliaus knygą ,,Lietuvių literatūra ir pasaulinės literatūros procesas“, išryškindama jos, kaip cenzūruoto teksto, ypatumus bei reikšmę formuojant lyginamojo literatūros mokslo teorines nuostatas, pateikiant tam tikro laikotarpio literatūrinę panoramą. Donata Mitaitė analizavo V. Kubiliaus rašytų poezijos rinkinių recenzijas, atskleidė du sąlygiškus šio tyrinėtojo rūpesčio polius: žmogaus ir visatos paslaptis, žmogaus ir jo tautos likimą, tarp kurių kritikas nuolat svyravo. Prelegentės įžvalga apie pilietinį ir egzistencinį angažuotumą tarsi atliepė dar pirmą dieną išsakytiems Dariaus Kuolio įspūdžiams apie V. Kubiliaus paskaitas, studentus traukusias šiuo angažuotumu, autentiškomis A. Camus ir J.-P. Sartre'o refleksijomis, bei Rasos Juknevičienės, kalbėjusios apie V. Kubilių kaip idealistą, humanistą, aktyvų pilietį, valstybės kūrėją ir patriotą, mintims. Mindaugas Kvietkauskas analizavo diskusines V. Kubiliaus kalbas ir poleminio pobūdžio tekstus kultūrinėje spaudoje, atkreipdamas dėmesį į šio mokslininko raiškos specifiką, egzistencialistinio pobūdžio laikyseną. Audinga Peluritytė aptarė temperamentingų V. Kubiliaus literatūros kritikos tekstų poetiką: pasaulėvaizdžio topus, atpažįstamus analizuojamų autorių kūryboje, jo paties kritikos tekstų sakinių sandarą, metaforiką. Provokatyviai kalbėjęs Ramutis Karmalavičius įvardijo, kad pagarba V. Kubiliui reikalauja jo darbus vertinti kritiškai.
       Vandos Zaborskaitės pranešime buvo kalbama apie dramatišką V. Kubiliaus kūrybos sovietinės okupacijos sociokultūrinėje erdvėje kelią, vedantį nuo susitapatinimo su viešpataujančia ideologija iki savojo identiteto suradimo. Mokslininkė išryškino alternatyvos tarp rezistencijos ir prisitaikymo dramatizmą, suintensyvėjantį žmonėms, turintiems aiškų pašaukimą, t. y. polinkį reikštis kurioje nors vienoje kūrybinės veiklos srityje. Todėl V. Kubilius išgyveno itin skausmingą dramą. Dramatizmo temą savo pranešimuose plėtojo Jūratė Spindytė ir Saulius Žukas, besikoncentruojantys į mokslininko ,,Dienoraščius“. J. Sprindytė, remdamasi daugiau nei penkiasdešimt metų rašytų ,,Dienoraščių“ medžiaga, pasakojo apie V. Kubiliaus metodologinį skepticizmą, nulemtą istorinių sąlygų bei romantinės meno koncepcijos, ryškino konfliktą tarp kritiko ir mokslininko, nepaprastai daug dirbančio tam, kad kompensuotų savo paties diagnozuotą talento stoką. S. Žukas kūrėjo dramą aptarė kitu aspektu. Jis analizavo ,,Dienoraščius“, rodančius konfliktiškas situacijas, verčiančias rinktis tarp atviros opozicijos valdžiai ir žeminančių nuolaidų režimui, V. Kubiliaus santykius su sovietine valdžia: bandymus laviruoti neatsisakant protesto prieš ją ir nuoširdžiai apgailestaujant, kai valdžia nusisuka.
       Po pranešimų ir diskusijų prisiminimais apie Vytautą Kubilių dalijosi mokslininko šeimos nariai, draugai, bičiuliai, kolegos.

G. NOTRIMAITĖ
Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1