Šiais metais minime prozos meistro, literatūros kritiko, vertėjo, redaktoriaus, diplomato Antano Vaičiulaičio (1906–1992) gimimo šimtmetį. Šia ypatinga proga Lietuvoje vyko šventiniai minėjimai ir renginiai, įteikta Antano Vaičiulaičio premija už novelistiką „Metų“ žurnale. Apmaudu, kad iki šiol neparengti šio Vakarų Europos lygio rašytojo, vieno talentingiausių nepriklausomos Lietuvos kūrėjo „Raštai“.

       Birželio 22 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko jubiliejinė mokslinė konferencija „Būties harmonijos ilgesys: Antanui Vaičiulaičiui – 100“, kurią suorganizavo Naujosios literatūros skyrius (vadovas – Rimantas Skeivys). Renginyje dalyvavo garbingos viešnios: trys rašytojo dukros – Aldona, Joana, Danutė – ir penki vaikaičiai iš užjūrio. Vaičiulaitytės susirinkusiųjų buvo šiltai sutiktos. Visiems įdomūs buvo jų prisiminimai apie Tėtį, o kalbėjusiųjų vaikaičių – Valentinos, Tomo ir Kristinos – apie brangų Tėvuką. Aldona Vaičiulaitytė jaudindamasi deklamavo Tėvelio eilėraščius „Debesėlis“ ir „Aldonai Teresei. Dvejų metukų sulaukus“. Dukra Aldona tik suaugus suvokusi, kad Tėveliai Antanas ir Joana Vaičiulaičiai stengėsi savo dukroms įdiegti tvirtus moralinius principus, atverti vaivorinio gyvenimo spalvas. Jų namuose nestigo kūrybingų žmonių, meno ir meilės artimam, Dievui bei pasauliui. Pasak vaikaičio Tomo, „Tėvukas domėjosi žmonėmis šiltai ir atvira širdim“.

       Konferenciją atidarė Instituto direktorius Algis Kalėda. Rašytoją eruditą Antaną Vaičiulaitį apibūdino Laimutė Tidikytė. Pranešėja priminė esminius kūrėjo gyvenimo faktus, įvertino jo kūrybos svarbą XX a. lietuvių literatūros raidai. Akcentavo A. Vaičiulaičio studijas Vakarų Europoje. Gavęs Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos stipendiją, 1936–1937 m. rašytojas tobulino prancūzų kalbą Grenoblio ir Sorbonos universitetuose. Prancūzijoje turėjo puikias galimybes susipažinti su vakarietiška kultūra, lankyti muziejus, koncertus, bendrauti su įžymiais kūrėjais: Oskaru Milašiumi (A. Vaičiulaitis – vienas geriausių jo kūrybos vertėjų), Pauliu Claudeliu, François Mauriacu. Nauja kultūrinė terpė buvo itin palanki formuotis estetinėms A. Vaičiulaičio pažiūroms ir kūrybai. Pasak Alfonso Nykos-Niliūno, „kuomet dauguma mūsų jaunesnės kartos beletristų tebeužsiiminėjo sentimentaliu gimtojo kaimo idealizavimu, toli gražu nepasiekdami nei Jono Biliūno, nei Krėvės, nei Vaižganto lygio, Vaičiulaitis nuosekliai ir sistemingai pasiekė Vakarų Europos rašytojo formatą, nepasiduodamas populiariai „grįžimo į kaimą“ idėjai (kuri iš esmės buvo nesąmoningas atsilikimo idealizavimas) ir savo kūryboje išlaikydamas lietuvišką charakterį“. Lietuvių rašytojas grįžo prie „naujojo humanizmo“, kai kūrinyje vaizduojamas visas žmogus: „su visomis jo kūno ir sielos galiomis“, ir magiškojo realizmo.

       Pastarasis terminas, kurį A. Vaičiulaitis taikė savo kūrybai, iki šiol literatūrologams kelia painiavos. Apie tai, kad šio prozininko kūrybai „prilimpa“ daug terminų – „magiškasis realizmas“, „neorealizmas“, „estetizmas“, „neoromantizmas“, „impresionizmas“ ir kt., teigė literatūrologė Loreta Mačianskaitė pranešime „A. Vaičiulaitis – novelistas: apibūdinimo ieškojimas“. Ji siūlė A. Vaičiulaičio kūrybą priskirti „realizmui“. Pranešėja pasidalijo savo asmenine patirtimi, kaip ieškojo A. Vaičiulaičio kūrybos rakto. Apie tai vėliau diskutavo ir Ramutis Karmalavičius, teigęs, kad jam svarbūs krikščioniškieji A. Vaičiulaičio kūrybos principai. Viena iš A. Vaičiulaičio dukrų pritarė minčiai, jog A. Vaičiulaičio kūryba atsiduria šalia pasaulinio lygio rašytojų, pavyzdžiui, G. K. Chestertono ir kt. Apie A. Vaičiulaičio kūrybą teologiniu aspektu kalbėjo Dalia Čiočytė. Pasak pranešėjos, šiam lietuvių rašytojui „buvo artima G. Bernanoso pažiūra į kūrinį kaip į dvasinę malonę skaitytojui. Menas literatūrinio autoriaus suvokiamas kaip tikėjimo paslapties suvokimo galimybė“. Diskusijose buvo išsakyta mintis, jog būtų prasminga A. Vaičiulaičio kūrybą palyginti su katalikiškosios pakraipos prancūzų rašytojų André Maurois, François Mauriaco, Paulio Claudelio kūriniais, kad paaiškėtų, kokią įtaką jie darė lietuvių autoriaus kūrybai.

       Juozas Stonys perskaitė pranešimą „Vaižgantas ir Vaičiulaitis“, kuriame įžvalgiai lygino dviejų didžiųjų lietuvių klasikų kūrybą, Gintaras Lazdynas A. Vaičiulaičio romane „Valentina“ (1936) ir neįvertintame kito lietuvio Stasio Ivošiškio psichoanalitiniame romane „Spūdai“ (1937) ieškojo paralelių bei skirtumų lietuviškojo romano modernėjimo kontekste. Vienas meniškiausių A. Vaičiulaičio kūrinių romanas „Valentina“ susilaukė ir kitų pranešėjų dėmesio: R. Skeivys įdomių įžvalgų pateikė pranešime „Meilės vizija A. Vaičiulaičio romane „Valentina“, slėpiningą archetipų klodą šiame romane atvėrė Vita Gaigalaitė. Prozos meistras šiuo romanu kreipė lietuvių literatūros raidą poetinio realizmo, subtilaus psichologizmo linkme. A. Vaičiulaitis kūrinio struktūrą pagrindė individo jausenomis, intuicija, o ne tradicine fabula, priežasties-pasekmės ryšiais.

       A. Vaičiulaičio novelistika tapo klasikinės lietuvių novelės etalonu dėl taurių humanistinių idėjų, pastangų perteikti dvasią, nuotaiką, tobulos turinio ir formos dermės, aiškaus bei skaidraus stiliaus. Apie jo novelių poetiką kalbėjo Eugenijus Žmuida („A. Vaičiulaičio novelių poetika“). Stasys Tamulaitis 1943 m. prozos antologijoje „Kas girdėti kalnuose“ A. Vaičiulaitį pristato kaip estetą, o jo kūrybą kaip „epochinį reiškinį lietuvių prozoje“, nes autorius nedeklaruoja savo ideologijos, nemoralizuoja. Jo proza buvo etalonas kitiems jauniesiems rašytojams: Juozui Kruminui, Stepui Zobarskui, Nelei Mazalaitei, Juliui Kaupui ir kt., siekusiems estetine realybe, laisvų „kalnų“ žodžiu (natūraliai kylančiu iš širdies) pasipriešinti vyravusioms didaktinėms literatūros tendencijoms. Dažnai literatūriniai manifestai, juose dalyvaujantys kūrėjai įkūnija svarbiausias generacijos idėjas ir naujoviškus estetinius principus. Tai R. Karmalavičius ir atradęs minėtoje antologijoje. A. Vaičiulaitis per visą kūrybos laikotarpį liko ištikimas „kalniečių“ iškeltam šūkiui „Grožis išganys pasaulį!“ Apie A. Vaičiulaičio legendas, jų pasakojimo strategijas – tikrovės ir fantastikos elementų dermę – įdomiai kalbėjo Dalia Kuizinienė. Vaikų literatūros specialistas Kęstutis Urba supažindino su A. Vaičiulaičio pasakomis („Auksinė kurpelė“ ir kt.), jų savitumu: kai kurios jų skirtos ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems; išvengta „didakto piršto“.

       Konferencijoje diskutuota apie tai, kokiais kūriniais ir kaip sudominti moksleivius A. Vaičiulaičio kūryba. Buvo siūloma literatūros vadovėlių sudarytojams nebūtinai rinktis meniškiausią ar populiariausią vieno ar kito rašytojo kūrinį, o kai kada – antraeilį, aktualesnį, pavyzdžiui, A. Vaičiulaičio kelionių knygą „Italijos vaizdai“. Rašytojo erudito A. Vaičiulaičio dukros teigė, kad jų Tėtis labai troško, jog Lietuvoje būtų vėl išleistos kaip tik jo kelionių knygos. Apie jas pranešimą „A. Vaičiulaičio kelionių apybraižos: dokumentas ar išmonė“ perskaitė Imelda Vedrickaitė. A. Vaičiulaitis buvo ne tik rašytojas, bet ir reiklus literatūros kritikas. Dalia Jakaitė pranešime „Žemininkų kartos samprata Antano Vaičiulaičio kritikoje: generacijos ir poezijos modernumo klausimai“ problemiškai aptarė istorinį ir vertybinį žemininkų kartos apmąstymą A. Vaičiulaičio kritikos straipsniuose „Žodžiai apie literatūrą“ („Aidai“, 1953) ir „Naujoji generacija I-II“ („Lietuvių literatūra svetur“, 1968). Su vienintele A. Vaičiulaičio poezijos knyga „Ir atlėkė volungė“ (1980) supažindino Gintarė Bernotienė (šiai negalėjus atvykti, pranešimas buvo perskaitytas). Šį subtilų poetą „nuo lietuvių egzodo poezijoje ryškių nevilties ir beprasmybės nuotaikų“ apsaugojo idealistinė krikščioniškoji pasaulėjauta bei neoromantiniai kūrybos principai.

       Muziejininkė Virginija Paplauskienė konferencijos dalyvius supažindino su Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomu A. Vaičiulaičio archyvu (šviesios atminties Joanos Vaičiulaitienės pastangomis į Kauną atkeliavusiu): nuotraukomis, laiškais, svarbiais dokumentais. Pranešėja taip pat pristatė naują muziejaus leidinį „Antanas Vaičiulaitis. Archyvai“ (2006). Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma didžioji šio rašytojo archyvo dalis, kita – Vilkaviškio krašto muziejuje. Gausi archyvinė medžiaga laukia naujų mokslininkų tyrinėjimų.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1