Teofilio Tilvyčio kūrybai būdinga efektinga parodijos ir satyros žanrų plėtotė, komizmo raiškos įvairovė. Poezijos žanro statusą parodijai suteikė T. Tilvyčio 3 granadieriai (1926), 13 (Parnasas parodijose). Nuo Maironies iki manęs (1929), kur virtuoziškai imituojami parodijuojamo autoriaus įvaizdžiai, ritmika, net garsų sąskambiai, charakteringi stiliaus bruožai hiperbolizuojami iki komiškų grimasų. Parodijų knygos „Nuo Maironies iki manęs“ pretenzija atpažįstama ir šiandien: tai siekis ritualizuotai nuvainikuoti autoritetus.

 

 

    

    

     PARNASO GIESMĖ

    

     Galva nulinko, plaukas baluoja,

     girioj gegula nebekukuoja...

           Oi, liūlia liūlia, oi liūlia liūlia —

           girioj gegula nebekukuoja.

    

     Viskas praėjo tarytum dūmas —

     sensta ir sensta Vaižgantas—Tumas.

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Nurimo Jakštas, tyli Maironis —

     trauk juos į balą — būsim klebonais.

           Oi liūlia, liūlia...

    

   Pirma nuo Jakšto Kirša drebėjo

     dabar, nabagas, linksta nuo vėjo...

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Kur dingo Vaitkus nežino niekas —

     gal kur klajoja paliai aptiekas...

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Viskas išnyko, laimė sudužo,

     neliko Kiršos anei aidužio...

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Kur dabar Sruoga, kur tie karoliai —

     viską išmainė del biznio — brolio...

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Liūdna, oi liūdna — Putino nėra,

     metė rašyti — daro karjerą...

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Petras Vaičiūnas sau vienas verkia —

     viską prarado už kontramarkę.

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Gira dar gyvas, bet nieko gero —

     kur tik įeina — tuojau išvaro...

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Binki, Kazeli, krūtinėn muškis

     tave suvalgys šitos dainuškos...

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Nėra, oi nėra Šemerio — Salio —

     su Buivydaite ruošia veselią...

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Tysliava laksto aplink Paryžių —

     drąsiai jam galim statyti kryžių.

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Nuo Zengės raštų Tumas nubalo,

     dabar sau vaikšto paliai stadalą...

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Kur Buivydaite nežino niekas —

     gal registruoja jaunystės griekus...

           Oi liūlia, liūlia...

    

     Vaikšto Rimydis paliai vitrinas

     ir kabinėja jaunas merginas...

     Oi liūlia, liūlia...

    

     Miškas pageltęs, beržas nuvytęs —

     užteks dainuoti.

    

                                   Jūsų

                                               Tilvytis

    

    

     MAIRONIŠKAI

    

     Kur šiandiena jisai?

     Pasakysiu drąsiai —

     jis vaikšto po senąjį miestą.

     Jis lig tol nedainuos,

     kol Skvireckas neduos

     kokios vyskupijos, ar sviesto.

    

     Kas iš tos Lietuvos,

     jei ji laikosi vos —

     kunigų neprileidžia prie vairo.

     Voldemaras gabus

     dar ilgokai pabus —

     nuliūliuos mūs tėvynę į kairę.

    

     Ar nebenumanau,

     o gal jau pasenau,

     nejau taip ir žus idealas?

     Nebe tie jau laikai,

     nebe tie klierikai,

     nebeklauso vyresnio ir galas.

    

     Ar giedra, ar palys —

     miega bočių šalis,

     užmigo štai Jakštas, Maironis...

     Kur šiandiena jinai? —

     Gal ir ji laikinai,

     kaip šneka dabar visi žmonės?..

    

    

     POEZIJA

    

     Išvydau ją, kai vakarinė

     žvaigždė viena akim mirksėjo.

     O ten paliai Kazimiero knygyną

     sau vienas Vaitkus vaikštinėjo.

    

     Dangaus ramumas glostė širdį

     taip pat, kaip dainius mūzą.

     Tik paliai Rotušę dar vis... pasmirdę —

     gal kas nors išmetė sugedusį arbūzą.

    

     Ateik, širdie, gyvybe mano,

     aš tau padovanosiu liepos žiedą.

     Nebežinau, kodel rašau dar Tvaną

     ir abelnai kuriem galam aš giedu?

    

    

     KIRŠOS AIDUŽIAI

    

     Kas čia, mylimoji,

     kaip, viešnia, manai?

     Ar ant gulbės joja,

     ar tik pelenai?..

    

     Dėsiu ir sudėsiu,

     tu atspėki — ką?

     O jei nusidėsiu —

     į Ameriką.

    

     Būt poetu noriu —

     juokiasi visi.

     Ryt ir akuliorių

     gal nesurasi...

    

     Visi tie calūnai

     supelėjo jau.

     Pasakyk, Bičiūnai,

     kur aš atėjau?

    

     Kur žurnalai mano,

     gulbe, pasakyk?

     Baigsime romaną,

     daugiau — kitą syk...

    

    

     ROMANTIKA

 

     I.

    

     Sugrįški vėl, mieloji mano,

     su šėmu kaspinu plaukuos...

     Tenai už kalno karvės ganos,

     tenai, drauguže, kaip debesuos...

    

     Šią naktį gązdino miražas,

     kai grieščius krimtome dviejuos,

     Krūtinė mano — platus garažas,

     širdy lelijų, kaip patvoriuos...

    

     Ant išsvajotų mano būrių

     pakoriau šlapią tinklą jos.

     Kažykur pamečiau kepurę —

     paieškok, drauge, tos vienos...

 

 

     ***

 

     Putotos gulbės senai nuskrido

     ir nusileido languos Makausko...

     Ausyse mano gaidys pragydo

     balsais Petrausko.

    

     Aidų aidužiai ledan sustingo

     «Aušros» knygyne, pas Vitkauskytę.

     O, mylimoji, kaip aš patingau —

     nenoriu nieko daugiau rašyti.

    

     Užgeso žvakės — pelenai liko;

     kakta nupliko,

     nėra skatiko,

     nejaugi giesmės niekam netiko?

         

    

     GAL KLYSTU

                                   Motto:

                                   Kas į Tave, o Dieve, tiki —

                                   nenusivils, nors rodos būtų iki...

                                   L. Gira. „Cit paklausykit”.

 

     Gal taip tikėdamas ir klystu,

     mat gana jaunas dar esu.

     Kaune visi mane gerai pažįsta,

     kaipo pilietį su pasu.

    

     Man rodos žmogus aš neblogas —

     galų gale ir pats nebežinau.

     Gavau iškart net penkias slogas

     ir renome pagadinau.

    

     Buvau poetu, komendantu,

     buvau kadais bolševiku.

     Bendrai visur sunku gyventi —

     gerai, kad sutvarkiau viską laiku.

    

     Gal taip tikėdamas ir klystu —

     aš pats suprasti negaliu...

     Namo pareidamas dažnai paslystu

     ir taip stumiuos gyvenimo keliu...

 

    

     Į ŽINYNĄ EINU

 

     Į žinyną einu,

     nešu tau dovanų,

     nešu rožių gražių,

     nešu plunksnų gaidžių...

    

     Į žinyną einu

     su dėžutėm dainų —

     pasakykit kas bus,

     ar sula, ar medus?

    

     Į žinyną einu

     paieškot sau panų,

     marmoriniais laiptais,

     marmoliadu teptais ...

    

     Į žinyną einu

     ten rasiu apynių —

     jei ji ką pasakys

     ištepsiu jais akis

    

     Į žinyną einu

     dešiniuoju kulnu,

     jei sugriūsiu nepyk —

     ateisiu kitą syk ...

 

    

     NEGENDANTI DŪDELĖ

 

     Žinau dabar tik vieną:

     gėriu kas rytą pieną,

     kas vakarą, kas rytą

     ir vis del apetito.

           Dūl-dūl-dūl-dūl dūdelė,

           graži mano mergelė...

    

     Myliu aš vieną žmogų,

     tarnyba jo nebloga.

     Myliu iš viso vieko,

     paskui pirksiu aptieką...

           Dūl-dūl ir t. t...

    

     Esu visuomet jaunas —

     tegu poetai piaunas.

     Rašau kas tik užeina —

     graži man toji daina.

           Dūl-dūl ir t. t...

    

          

     DIEVŲ TAKAIS

 

     Virpėdamas Sruoga kažkur išėjo —

     nežino nieks...

     Gal tyruos kur, ar kur kašėje —

     nematė nieks...

    

     Užmiršk, Baly, spaustuvę Lano —

     užmiršk, Baly...

     Vistiek neparašysi jau romano —

     tikėk Baly...

    

     Kalnų gatvėj iškabinau žibintą —

     lai dega sau...

     Kažin, kad taip biznelį pamėgintum? —

     Lai plaukia sau...

    

     Gal būt poeto kelias — platūs tyrai —

     nebus naudos.

     Bet pasakyk tai Liūdui Girai —

     ką jis tau uždūduos?

    

     Senai pažįstu Bičiūną mano —

     jis geras žmogus.

     Jis studijuoja devintą meną,

     o ašai katalogus...

 

 

     IŠ POEMOS „BERLYNE“

 

     I.

    

     Žviegia tramvajai, dunda asfaltas,

     rangosi minios, autai mauroja...

     Sumirko batai, pradilo paltas,

     naktimis vaikštau gatvės doroje.

     Mėlynos akys, rankos pakeltos,

     baidosi žmonės, šaukia gevaltus.

     Vaikštau, kaip Dievas, skersai asfaltus

     o viduriuose autai mauroja.

    

     II.

    

     Žiopso dentistė, klounai, docentas,

     Šopeno valsas kvepia ragaišiu...

     Publika mato — neturi centų

     anei dentistė, anei docentas.

     Sėdi poetas tarytum maiše;

     sėdi ir rašo — gaudo momentą...

     Šopeno valsas kvepia ragaišiu —

     žiopso dentistė, klounai, docentas.

    

     III.

    

     Tilto pakriaušėj ištisas karas —

     imasi svečias su akušere...

     Šaukia, burnoja, keikiasi, baras

     — tilto pakriaušėj ištisas karas ir t. t.

    

          

     BINKIO BŪTA

 

     I.

    

     Margaspalvis sijonėlis

     kur tik neisi — ten kęsnojas....

     Ar iš lovos prisikėlei —

     margaspalvis sijonėlis.

     Mano butas — sijonėlis;

     ar čia žemė, ar čia rojus?

     Margaspalvis sijonėlis

     tik kęsnojas, tik kęsnojas...

    

     III.

    

     Raudonos, juodos, ilgos, storos

     apspito mergos visos kartu.

     Dievuliau mano, koksai čia oras!..

     Aplinkui — juodos, ilgos, storos...

     Kad neišnyktų kvapas nedoras,

     kad Jakštas veido nesuartų —

     raudonos, juodos, ilgos, storos

     apstojo mergos visos kartu...

    

     V.

    

     Kažin koks kvapas ore plauko,

     nors niekur nieko nematyti...

     Naktis atėjo... Štai ant lauko

     pagedęs kvapas ore plauko...

    

     Širdis manoji myli daug ką,

     bet tai jau negražu, Būdvyti...

     Kažykoks kvapas ore plauko,

     nors niekur nieko nematyti...

    

     VI.

    

     Vien tik rašalas akyse.

     Žemėj, ore ir danguj

     daugiau nieko nematysi —

     vien tik rašalas akyse...

     Atsisėsi, parašysi,

     vėl užbrauksi... O paskui? —

     Vien tik rašalas akyse,

     žemėj, ore ir danguj...

     ALIJOŠIŠKAI

     Jonas myli Marijoną,

     Marijona myli Joną.

     Jonas savo Marijoną

     vedasi štai pas kleboną,

     išgeria alaus uzboną —

     abiem šilta ir malonu...

     Vakare štai ponas Jonas

     meta dryžąjį žiponą,

     pasikviečia Marijoną,

     kad gyvent būtų malonu

     pasiverčia ją ant šono... ir t. t.

     Alijošiau, duok pakajų,

     tai jau niekniekiai, ar ką jau?...

    

          

     SAULĖTAS VIEŠPATS

 

                       P. Vaičiūnui

 

     Saulė mano saujoj mano,

     o delnuose tyrai.

     Ten žąsis piemenė gano —

     nesakysiu Girai...

    

     Dramos mano duonos gandas,

     eilės — saulės gunda...

     Duokš, meiluže, savo žandus

     bus kita rokunda...

    

     Saulę rankomis nešioju,

     o žvaigždes užanty...

     Gatvėse vaikai pešioja —

     sunku man gyventi.

    

     Rašiau eiles, rašiau dramas —

     vis neapsimoka.

     O del sekančios programos

     pirksiu sau tartoką.

          

    

     ŠEMERIO BALADĖ

 

     Jakštui — pykšt!

     Tumui — bumt!

     Girai — girkšt...

   

     Klaipėdos uosto švyturiu

     vienam,

     antram,

     trečiam

     paplykst, paplykst, paplykst!

    

     Staiga

     nekokia užbaiga:

     aš pats į Kuršių balą kojom

     keberiokšt!..

    

     Ir tokiam

     kraujo šniokšty kažkas po manim —

     urr, urr, urr...

    

     O lelijingoji, magnetine, mergele,    

     tu nežinai pati, ką tu turi...    

     Tau apipinti pentinai,    

     o aš laikau viską po kepure...

    

          

     TARP DVIEJŲ AUŠRŲ

 

                                    (Iš Putino)

 

     Užgeso žiburiai. Sudužo trys stiklinės,

     pragaišo jau aidai, kaip melsvas dūmas.

     Kaip deimantas dar žiba kelios rašalinės

     ir ką tai sako kanauninkas Tumas.

    

     Baigta puota. Ir staltiesė girliandom iždažyta,

     kertėj dar grikšteri paklydus žiurkė.

     Nebepriseis jau man dainuot, mažyte;

     žinai — geriau tu su spilka mane nudurki.

    

     Užgeso žiburiai. Po sienas slankioja šešėliai,

     ant stalo žiba sidabrinis šaukštas.

     Už sienos neramu, gal Vaitkus ieško guzikėlio,

     o gal Gira dar vis neužlipa ant aukšto.

    

     Nurimo štai pilis. Ten voras musią smaugia,

     pirma atlaužia sparną, vėliau koją...

     Už lango jovarai kažkaip keistai išaugę,

     aš nežinau, o gal tai viskas ir tvarkoje...

 

 

     ***

 

     Aš tarytum senas grafas

     iš auksinių rėmų.

     Ir kiekvienas mano lapas —

     tai kava su kremu...

    

     Pilki rūmai, pilkas vynas,

     pilkos mano dienos.

     Kartais einu pas merginas,

     bet dažniausiai — vienas.

    

     Buvau kunigas, poetas,

     o dabar docentas.

     Visus talentus išmėtęs

     uždarbiauju centus.

    

     Dar pas Konradą užeinu,

     bet visur man bloga.

     Nusipirksiu sau saldainių;

     gal praeis ir sloga...

    

          

     RYGA—PARYŽIUS—VILKAVIŠKIS—HELSINKIS

                                              

                                               Aš kol kas da be sparnų;

                                               mano kojos kaip sparnai!

                                               Tysliava „Tolyn”

 

     FINLAND

 

     Puukko, puukko suomių žemėj...

     Tysliava kalnais nurūko

     ir pamatęs suomių puukko

     kai padūko —

     sprando vos nenusisuko...

    

     Puukko, puukko tysliavukui,

     puukko, puukko vakarai,

     puukko, puukko— mano dainos,

     puukko — mano akys rainos —

     man begalo čia gerai.

    

     Suomių puukko

     vakar partrenkiau bursiuką

     riebų, deglą, kai paršiuką —

     man begalo bus gerai...

    

     Puukko, puukko, mylimoji;

     šiandien gulsim duknos pūko...

     Puukko... puukko...

 

    

     HELSINKIS

 

     Helsinkio vėjau, tolyn, tolyn,

     aukštyn žemyn,

     rytuos, pietuos;

     Helsinkio vėjuj supuos, supuos...

    

     Helsinkio vėjau, ar tu girdėjai

     Lietuvos kraštą — poetų šalį;

     aš ten karalius,

     Helsinkio vėjau!

    

     Kiek aš dainuškų tenai pasėjau,

     kaip suvaikėjau,

     Helsinkio vėjau!

     Helsinkio vėjau, tolyn, tolyn...

    

     Grįžtu tėvynėn,

     Helsinkio vėjau —

     rytoj Berlynan pasižadėjau;

     penkias maniškas sau insidėjau,

     Helsinkio vėjau!..

    

     Tolyn, tolyn,

     aukštyn, žemyn,

     rytuos, pietuos...

     Helsinkio vėjus vejuos, vejuos...

 

 

     PARIS

 

     Štangos

     šoka tango

     Kojos, kaip orangutango

     užu štangų

     rangos

     tango.

     Stop —

     radio!

     Eiffelio padangėj

     bangos

     teršia

     maršą—

     kažykoks paršas

     asfaltą teršia!...

     Atleiskit kolonadas,

     aš pirmas Lietuvos poeta

     tokiuos palociuos

     pirmą kartą...

     (gerai būtų iš jūsų pasimokyt...)

    

     Kai iš Tour Eiffel sublioviau

     100 kekšių atsigrįžo;

     mat nemačiusios dar vyžų

     nuaustųjų Suvalkijos lygumos...

    

     Sena,

     mylimoji, daugvandene, Sena,

     ar tu žinai iš kur man velnias čia atgrūdo;

    

     ar nebūtų užtekę Suvalkijos prūdo;

     priglauski pirmąjį Lietuvos krašto blūdą!

     Žinai ką, mylimoji Sena,

     čionai bastaus kelinta diena;

     čionai nei karvės pieno,

     nei daržinės,

     nei Suvalkijos šieno...

    

     Mylimoji, Sena,

     jei tu pažjsti, kartais, Nemuną

     nuplauki greit,

     praneški jam,

     kad Tysliava Paryžiuje paklydo!...

    

     Kioskai,

     vežikai,

     chuliganai,

     kekšės,

     Tysliava ir t. t...

 

    

     AFRIKOJ

 

     I.

    

     Horizontuos žirafos,

     horizontuos strausai ir levai,

     horizontuos krokodilai, asilai...

     Na tai ką, jei mes taipogi asilai?!...

     Akyse raina ir tamsu,

     akys drambliai,

     gorilos.

     Viena truputį panaši,

     tartum išaugus Suvalkijoj.

     O gal mes ir visi bezdžionės —

     na velnias žino!?

     Rytoj iš ryto kertam į Berlyną

     pas daktarą Darvyną!...

    

     Rikiuojasi žirafos,

     rykiuojamės ir mes penkies poetai

     iš visų penkių pakampių

     vis tolyn, tolyn, tolyn..,

    

     II.

    

     Vis tolyn, tolyn, tolyn...

     Elli —

     jau mes Sacharoj!

     Saulės rampa

     tampa

     keturkampe.

    

     Strausas koją kai patampo

     net panosė mūs pašlampa...

     Ėė vyručiai,

     griebkimės už savo kampo!

     Vis tolyn, tolyn ,tolyn...

     Velnias mus čionai gal tampo —

     rėkia rusas ten iš kampo —

     kam, kam,

     o jau Tysliavai nepagailėsime kokio nors kampo

     vis tolyn, tolyn, tolyn...

    

    

     IŠ JUOZO ŽENGĖS

 

                       (Šiaip, arba taip)

 

     Rupūžė gerai,

     gyvatė gerai,

     dainės gerai,

     laipsnis gerai, gerai...

    

     Bet — taip,

     jei viskas gerai,

     jei meilė gerai,

     tai kasgi negerai?...

    

     Kitą kartą čia buvo bubi,

     bubi sniege buvo gerai...

     Bubi turėjo mažą bubi...

     Ach, vot kas negerai?...

    

     Sakyk, Ženge,

     ar dar toli ta pakirpta akacija?..

 

 

     ***

 

     Saulė — rupūžė,

     mėnuo — gyvatė.

     Bėga žaltys —

     klaupkis, Darata.

    

     Velnias, devyni,

     ką jūs čia matot?

     Gausiu milinę —

     bus ir čebatai...

    

     Pilka gyvatė —

     pilkos ir dienos...

     Gulkis, Darata —

     kas čia do krienas?...

 

    

     TYRŲ DUKTĖ

 

     ***

 

     Aš ir Tu.

     Tu ir aš.

     Ką mielasis

     man parneš?..

     Aš ir Tu —

     mes kartu...

     Jei nebūtų čia kortų

     jis tuojau pasikartų

    

     ***

 

     Saulė šoka per rugienas,

     ant krūtinės žalias šienas...

     Jis tik vienas,

     jis tik vienas...

     Mano pienas,

     jo rugienos...

     kas supras jaunystės dienas?

     kas geriau — rugiai ar pienas?..

    

     ***

 

     Pabučiuosiu,

     pamyluosiu...

     jei dar ryt neišvažiuosiu —

     susitiksim vėl rugiuose...

    

     Mano akys —

     tavo kojos...

     Mylimasis,

     kas pradūrė

     Tau kepurę,

     kas pasakė

     Tau į akį

     apie mylinčią plaštakę?..

    

     Pabučiuosiu

     dar rugiuose...

     O kai būsiu Anykščiuose

     lauksiu vėl kol atvažiuosi...

    

    

     DRAMA

 

     Iš manęs nei patriotas,

     nei tai stabas, nei žmogus.

     Mėgstu kombinė su šprotais,

     mėgstu kaulus ir ragus.

    

     Sudrumstė ramybę mano

     nuodėmingi angelai.

     Noris vėl kokio romano,

     bet turbūt jau pervėlai.

    

     Tuščios pastangos, mieloji —

      nieko, nieko neišeis...

     Veltui kojas dar kilnoji

     ir bendrai ko čia maišais...

    

    

     ŪKIŠKAS RIMYDIS

 

     Tėvai,

     kurs Tytuvėnuos

     turi vos pusę ha —

     aha —

     svajoji naują lūšną statyt —

     nestatyk!

     Žinai,

     aš manau saulę

     ant baslio smailgalio užstatyt!

    

     Gaila tik —

     mano mūza neėdus,

     girdėjau akys išvarvėjo..

     Valio žemaitiška barščių virėja

     nuo Rokiškio iki Klaipėdos.

    

    Trauk minties kumelaite,

     trauk,

     poemos ne čia dar galas...

     Mano auditorijoj 3.000.000,

     o pats —

     trejų devynerių bokalas.

 

 

     MISTIKA

 

     Vyrai,

     kurių dar kelnės neprairę,

     kurie dar apetito turite —

     likimo pirštinę

     gerai susupkite į marškinius.

     Dar pažiūrėkite tarpupirščius

     dantų pasta išplaukite

     visus literatūros barškalus...

     Paskui,

     paskui į patį vidurį gyvenimo

     ...prispiaukite...

    

     Kas kelia lermą,

     Rimydi,

     kas daro ūkišką

     ermyderį?!.

    

     Ir aš ant žemaituko

     nešuos pro Kauno katedrą...

     O kas toliau? —

     Kapa kopūstlapių

     ir kelnės gal nusmukusios...

    

     Poezija —

     tai marškiniai ir pirštinės,

     o pats gyvenimas —

     tai žalias muilas su magnezija...

    

    

     ATVIRAS LAIŠKAS

 

     Viskas taip paprasta,

     tarytum nieko naujo...

     Kaip žinote — dabar žiema,

     vėliau ateis pavasaris...

    

     Aš nieko neturiu,

     tos vienos kelnės ir... nešvarios,

     dainuoja musės apie guzikus —

     vaikau dabar su kepure...

    

     Palovėj suvynioti popieriai,

     iš užpečkio kažykas dvokia...

     Pakviesiu sau naktinį šoferį,

     o pats užsidarysiu voke... ir t. t.

 

    

     IMPROVIZACIJA

 

     Visur burokai,

     visur ir andarokai...

     Jei paraityt gerokai,

     tai matos blauzdos kaip burokai...

     O jei pagalvot gerokai —

     taip rašo tik berniokai...

 

    

     ROMANTIŠKA POEMA

 

     Prašom.

     Galų — gale, kaip norit.

     Galiu rašyt —

     galiu ir ne...

    

     Kampe blusa ant šiaudo pasikorė,

     prigėrė musinas kavos klane,

     Tai kas —

     rytoj laukan išnešim.

    

     Aplinkui nieko —

     penkiolika šiltų lašų į sieną trūko,

     paskui,

     už grįčios...

     ...atsiprašant...

    

     Romantika dalykas nieko,

     mylėti galima.

     Bet žinot ką —

     užpeckioti takus paliai aptieką —

     tegul velniai ją paima.

    

     Įėjo.

     Pabuvo —

     kaip ir visuomet moterys...

     O aš pasiėmiau skustuvą,

     rankas sudėjau

     ir sukalbėjau penkis poterius.

    

     Išsprogo rytas,

     nulipdė saulėm stogus

     Žiūriu, gyvatė, pasiritus —

     ir štai poemos epilogas.

 

    

     LITERATŪRIŠKA VAKARUŠKA

 

     Oi, ievuže, ievuže —

     Žengė gaudo rupūžę.

           Oi—ja, oi—ja—ja,

           Žengė gaudo rupūžę...

    

     Daužo pusbačius Gira—

     tiktai Tumo čia nėra.

           Oi—ja... ir t. t.

   

     Vos išlaiko kambarys

     suka Sruogą Šemerys...

           Oj—ja... ir t. t.

    

     Binkis daužosi kulnais —

     „Eik tu, Kirša, po velniais!”

           Oi—ja... ir t. t.

    

     Jakštas sėdi ant šėpos,

     Sruoga šaukia: «Balabos»...

           Oi—ja... ir t. t.

    

     Striupas, Kirša, S. Neris

     šnekasi paliai duris...

           Oi—ja... ir t. t.

    

     Vaitkus vaikšto neramus: —

     „Eisim, brangi, į namus”...

           Oi ja... ir t. t.

    

     Bėk, Rimydi, bus blogai —

     ruošias mušti ubagai?..

           Oi—ja... ir t. t.

    

     Puida eidamas ratu

     Lastą kibina dratu...

           Oi—ja t. t...

    

     Ei, Tilvyti, bus gana —

     Buivydaitė tau sena.

           Oi—ja... ir t. t.

    

     O Vaičiūnas po stalu

     daužo galvą bokalu.

           Oi—ja... ir t. t.

    

     Su trispalve vėliava

     aplink laksto Tysliava...

           Oi—ja... ir t. t.

    

     Teofilis Tilvytis. 13. Nuo Maironies iki manęs: parnasas parodijose. „Naujo žodžio“ leidinys, Kaunas, 1929.

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1