boruta"Terrai" 1952 metais išleidus Kazio Borutos "Baltaragio malūną", po ilgesnės pertraukos šio rašytojo vardas vėl grįžo j lietuviškos spaudos puslapius. "Baltaragio malūnas" yra savotiška knyga — emigrantė, neradusi vietos savame krašte ir prasiveržusi pro geležinę uždangą į Vakarus. Prieš aptardami šį veikalą, norime mesti žvilgsnį į Kazio Borutos kūrybą ir pabrėžti laužytą liniją nuo pirmųjų eilėraščių iki paskutinės knygos.

Kazio Borutos vardas glaudžiai susijęs su revoliucinio romantizmo sąvoka literatūroje, kuri, savo ruožtu, liečiasi su tokiu pat revoliuciniu romantizmu politinėje plotmėje. Norint apibūdinti šį romantizmą, reikėtų prisiminti kapitalizmo iškilimą ekonominiame gyvenime, darbininkų masių atsiradimą didžiuosiuose pramonės centruose, pozityvizmą, marksizmą, anarchizmą ir pagaliau spalio revoliuciją. Revoliuciniu romantizmu apskritai mes vadintumėm idealistinę pastangą revoliucijos keliu išvaduoti žmoniją iš bet kakios priespaudos, arba, paties Kazio Borutos žodžiais, sukurti tokią laisvės epochą, kurioje "pasaulis būt visiems laisvi namai, dangaus skliautai — pastogė". Tačiau pamažu šis romantizmas identifikavosi su socializmu bei komunizmu, ir išvadavimo idėja kon-kretizavosi proletariato kovoje su kapitalizmu.

Į literatūrą revoliucinis romantizmas atnešė socialinę tematiką, ir šios krypties rašytojai pasidarė savotiškais  proletariato porte-parole, jo siekimų pranašais ir dainiais. Poezijoje iškilo nauja proletarinio herojaus figūra, nešanti žmonijai laisvę ir išsivadavimą. Nuo dvidešimto amžiaus pradžios revoliucinio romantizmo atstovų randame beveik visuose literatūriniuose sąjūdžiuose.

Iš pasaulinės literatūros revoliucinių romantikų pirmiausia minėtinas rusas Maksim Gorkis, arčiausiai stovėjęs prie socializmo bei komunizmo. Toliau — milžiniška proletarinio poeto Vladimiro Majakovskio figūra, prancūziškai rašęs rumunas Panait Istrati, Romain Rolland, atstovavęs abstraktųjį revoliucinį romantizmą ir religijų sintezėje jieškojęs sprendimo. Net ir Andrė Gide vienu metu buvo pasidaręs šio romantizmo adeptu. Tik jo romantizmas buvo daugiau vidinio nerimo kilmės, metafizinis, sudaręs vieną iš jo evoliucijos etapų ir vėliau sudužęs į sekant;. Andrė Gide "Les Nouvelles Nourritures Terrestres" skelbė hiperevangeliz-mą! "Jeigu rūbas, kuris dengia mano kūną, nunuogina kitą, aš eisiu nuogas."

Apskritai imant, vakarietiškoji šio romantizmo srovė buvo daugiau abstrakti ir esmėje ribojosi žmogaus reforma. Rusiškajai gi būdinga ekstazė, naikinimo instinktas ir aistra, pranašiškas pyktis ir neapykanta arba iš viso jausminis charakteris. Didžioji revoliucinių romantikų klaida buvo tai, kad jie susidėjo su politinėmis grupėmis, tuo būdu savo akinantį idealą pasmerkdami iš anksto praktikos korupcijai. Maždaug apytikris revoliucinių romantikų siekimų realizavimas buvo spalio revoliucija,  kuri praktikoje ir pakirto idealistines šio romantizmo šaknis. Revoliucionieriai idealistai pamatė, kad negalima pasitikėti vadais, kad revoliucinė draugystė tėra bendros kovos, bendros mirties draugystė ir kad negali būti bendrų laimėjimų eksploatavimo draugystės. Ir paaiškėjo, kad toks Dostojevskis "Užrašuose iš mirusių namo" yra daug didesnis revoliucionierius už Gorkį, nes jis parodo nužeminto žmogaus kančią, kuri niekad neliks be atgarsio ir kuri yra tikras revoliucijos grūdas. Gorkis gi tam tikra prasme išdavė savo idealą, nepajėgdamas tragedijoje dalyvauti iki galo. Bet gal tai buvo tik auka revoliucijai gelbėti ?

Mūsų revoliuciniai romantikai bmo artimesni rusiškajai krypčiai. Literatūroje jie reiškėsi, ne visuomet turėdami aiškiai apsvarstytą idealą. Jų revoliucionieriškumas daugiau buvo salioninis. Jų revoliuciją galima būtų pavadinti frakuota sentimentaline revoliucija. Maža kas iš jų ėjo su nužemintaisiais. Tačiau jų kūryba yra charakteringa bendrai šio romantizmo krypčiai ir sudaro ryškią srovę mūsų literatūroje.

Žymiausias revoliucinio romantizmo atstovas mūsų literatūroje kaip tik ir yra "Baltaragio malūno" autorius Kazys Boruta, kovojęs ir praktiškai, nusivylęs, bet likęs ištikimas savo idėjai pačia bendriausia prasme. Literatūrinės tradicijos požiūriu, jo pirmatakais revoliuciniais romantikais laikytini mūsų literatūros klasikas Jonas Biliūnas (1879-1907), kurio poezija ir pirmieji beletristikos bandymai (Be darbo, Pirmutinis streikas) maitinosi revoliucinėmis idėjomis, ir Balio Sruogos vienmetis Julius Janonis. Tačiau tarp jų ir Borutos yra didelis tarpas. Toks Janonis yra kietesnis, konkretesnis ir grynesnis revoliucionierius, tuo tarpu Kazio Borutos poezijoje skamba daug pašalinių motyvų ir įtakų, kaip, sakysim, Jesenino poezija, apdainavusi sūnus palaidūnus, jausmingus valkatas ir t. t.

 

Jesenino valkata nera vien socialinės sąlygos padarinys. Jį tokiu dažnai padaro nerami prigimtis, valios stoka, šioje vietoje Boruta, kaip ir dažnas revoliucinis romantikas, sumaišo plotmes ir palaidūniško gyvenimo bei silpnos prigimties kaltes suverčia socialinei nelygybei. Tai yra grynai rytietiška savybė. Ta proga prisimintinas Gogolio kurpius, rodos, Teliatnikovas, kuris, norėdamas greit pralobti ir nesąžiningai dirbdamas susibankru-tuoja ir keikia vokiečius, kad šie savo sąžiningu darbu bei kantrybe atima duoną. Taigi ir Boruta, ir daugumas kitų revoliucionierių nebuvo nuoseklūs ir, turėdami akyse patetišką revoliucijos idealą, užmiršo paties žmogaus reformą.

Visą Borutos poeziją lengvai galima suskirstyti į keturias grupes pagal dominuojančius motyvus. Šie motyvai sutinkami visose pagrindinėse jo poezijos knygose: "Dainele apie svyruojančius gluosnius", "Kryžių Lietuvoje", "Duonoj kasdieninėj" ir "Eilėse ir poemose".

Revoliucinės kovos ir draugystės motyvas užima vieną iš pagrindinių vietų Borutos poezijoje, nes draugystę revoliucinėje kovoje poetas iškelia aukščiausiai. Šia tema parašytieji eilėraščiai yra vieni iš geriausių. Tai ypatinga draugystė. Kruvinos koves, himning, plakatinė draugyste, deginanti ir nepanaikinama. Šios draugystės ideologija ir humanistinis grožis geriausiai atsiskleidžia eilėraštyje "Draugams", kuriame poetas apdainuoja revoliucinės kovos draugus, krintančiu;, kaip žvaigždės rugpjūčio naktį, kad laisvė nepasiliktų tik iliuzija. Toliau eina jeseniniški motyvai,

apimantys ne tais keliais nuėjimo, tėviškes praradimo, žalios jaunystės netekimo ir negalėjimo sugrįžti kaiman temas, šio motyvo požiūriu, Boruta įsijungia į nepriklausomybe epochos lietuvių poezijos nuotaikas, šio motyvo eilėraščiuose poetas pasakoja, kaip grįžus iš kažkur "Pavieškelėje gluosniai nepažino — ir nusigrįžo tartum svetimi — Ar ne todėl man kojas surakino — ir duobės vieškelio sustojo kertėmis" —. Niekas jo nebepažįsta. Ir pats jis nebepažįsta. Jis aiškinasi pats sau, bet vistiek neaišku. Priežastys susimaišo. Ir pačiam Borutai realybėje, turbūt, buvo neaišku, ar šis kraštas jam svetimas dėl to, kad "kalėjime vaitoja", ar dėl to, kad laikas nuo jo atplėšė. Eilėraštyje "Nepažįstamoji" aiškiausiai išreikštas dramatinis jo santykis su gimtuoju kraštu ir vidinė kova tarp įgimto ir tarp teoriškai apspręsto ryšio su lietuviška žeme:

Išdeginai, kaip dykumas, man širdį
Ir gyslas ilgesio aitria ugnim.
Tai tavo sielvartas mane nugirdė,
Kad aš prisiekiau mirti ,su Tavim.

Iš sielvarto sužiedėję dirvonai,
bet Tu nepražydėjai širdyje.
Kur dingsiu širdyje su tuo lavonu,
nepražydėjus mano lelija ?

Vilkolakiu ant kryžkelių gal staugsiu,
naktibalda trankysiuos per naktis.
Tavęs atgyjančios, žinau, nebesulauksiu,
lavono Tavo nepakels širdis.

Visur skamba jausmingas, jeseniniškas sielvartas, hiperbolės, atmieštos tradiciniais revoliucinės poezijos atributais: kalėjimais, kartuvėmis, pančiais, grotomis, budeliais, muilinančiais virvę, ir rūsčia dalia. Jeseniniški motyvai stipriausiai išreikšti "Svetimo Dangaus" eilėraštyje, kuris, šalia "Rūsčiojo paveikslo", "Draugams", yra gal geriausias poeto kūrinys.

Trečias savo reikšme yra viesulos ir mylimos motyvas. Moterys Borutos poezijoje užima labai daug vietos ir yra tarytum revoliucinės kovos įprasminimo simbolis. Negali kaikur atskirti, apie kokią draugystę poetas kalba. Borutos meilė romantiška, sentimentali, papuošta vėtrų aureole. Mėgstamiausias Borutos vaizdas — vyras ir moteris, "dviese tarp milijonų", revoliucinės kovos gretose žygiuojantys į ateitį. Dėl to jo meilė yra plakatinė, kaip Frans Mazerel medžio raižiniuose, maršo taktų nuslopinta ir subanalinta. Ketvirtas motyvas yra tiesioginė agitacija, šio motyvo eilėraščiuose poetas kalba nebe vaizdais, bet formuluoja šūkius, nieko bendro su poezija neturinčius ir labai artimus komunistams.

Formos požiūriu Borutos poezija silpnoka. Viskas tik apmatai, eskizai, žalios emocijos. "Antruosiuose Vainikuose" Boruta prisipažįsta neturėjęs kada ilgiau sustoti ties savo poezija, ir viską rašęs priebėgomis. Būdama emociškai stipri, nors ir nekaip įforminta, Borutos poezija turėjo nemažos reikšmės lietuvių poezijos raidoje. Jos įtakoje susiformavo vadinamas kairysis lietuvių naujosios poezijos sparnas: Kazys Jakubėnas, Antanas Rūkas, Juozas Kruminas ir t. t. ..

Komunizmo praktika Kazys Boruta nusivylė gana anksti. Proletariato valstybė, išauginusi valstybinį kapitalizme ir paneigusi revoliucinį idealizmą, jau nepriklausomybės metais Borutai atrodė esanti milžiniškas kalėjimas, bet šį kartą jau patiems revoliucionieriams. Tatai jis yra pareiškęs Panait Istrati "Kyra Kyrolina" vertimo įžangoje. Ir dabar, kaip iš Lietuvos pasiekę mus žinios pasakoja, ir patį Borutą palietęs anas dviašmenis kalavijas, prie kurio nukalimo ar šiaip ar taip jis yra prisidėjęs.

Pirmas didesnis Kazio Borutos prozos darbas buvo romanas "Mediniai Stebuklai", kuriuose vaizduojamas dievadirbio Vinco Dovinės gyvenimas ir darbai. Šiame romane Boruta dar nesuranda tinkamos intonacijos savo beletristikai. Jis ten dar tebesvyruoja tarp objektyvinio vaizdavimo ir tendencijų, kylančių iš jo pasaulėžiūros, apibūdintos pirmoje šio rašinio dalyje. Jis čia dar negali atsisakyti tam tikro utilitarizmo ir aiškiai apibrėžtų (ne literatūrinių) tikslų. "Medinius Stebuklus" Kazys Boruta parašė, praplėsdamas savo trumpesnę apysaką, spausdintą "Trečiam Fronte". Pirmojoje versijoje ši apysaka gana aštriai lietė religinio kulto formas ir stengėsi ne vien meniškai, bet ir utilitariškai ir tam tikros ideologijos šviesoje "nuplėšti kaukę religiniams prietarams". Platesnėje versijoje, t. y. romane "Mediniai stebuklai", ypač pirmojoje dalyje, Boruta yra daug laisvesnis nuo minėtų utilitaristinių tendencijų, ir čia jau matosi visos prozininko savybės, kurios plačiau išsiskleidžia "Baitaragio malūne". Palinkimas į legendinį tikrovės traktavimą, artimas liaudies epui, lyriniai įtarpai, gyvas pasakojimas, įtemptas veiksmas ir pagaliau dažni nuslydimai į groteską, sutinkami ir "Baitaragio malūne", yra jau seni pažįstami.

Baitaragio malūnas" (Kazys Boruta, Baltaragio malūnas, arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte. Iliustravo medžio raižiniais J. Kuzminskis. Antrasis leidimas. Išleido Terra, 1952) yra labiau subrendęs ir meniškai atbaigtesnis veikalas. Visas pastatas paremtas liaudies epologika, kur natūralistiniai epizodai eina pakaitomis su legenda ir turi tam tikrą simbolinę prasmę. Veikalo siužetui paimta legenda apie malūnininką Baltrų Baltaragį, jo dukterį Jurgą ir velnią Pinčuką, greičiausiai nėra autentiška, t. y. ne iš lietuviškos tautosakos, nes lietuviškai tautosakai tos milžiniškos aistros, užmušimai, pasikorimai mažai teeharakte-ringi; ten mažiau realizmo ir daugiau simbolikos; mažiau temperamento, daugiau melancholijos ir rezignacijos. Borutos legendos personažų temperamentas stumia ir laužo kaip vėjas. Temperamento prasme ji daugiau primena, sakysim, ukrainietiškas legendas, Gogolio panaudotas "Mirgorode"ir"Vakaruose vienkiemyje prie Dikankos". Boruta taip pasakoja, lyg visų tų spalvingų nuotykių autorius būsų pats Udruvės krašto peizažas: ežeras ir ant stataus kranto stūksantis akmuo, apsuptas legendomis. Jis turi slaptą, simbolinę prasmę autoriaus pasaulyje.

Knygos personažų charakteristikos yra grynai legendarinės. Jų reikšme ir prasme pirmiausia yra simbo-inė. Ir Baltaragis ir jo duktė, ir Girdvainis ir velnias Pinčukas tėra aktoriai, kurie atlieka amžinai gyvos legendos giežtai apibrėžtų personažų roles. Arkliavagio Raupio ir bajoro šešelgos figūros turi kiek daugiau realistinio kolorito, bet jie yra paimti iš XIX amžiaus pabaigos pakelių kar-čiaminės romantikos. Tik klebonas Bonifacas Bobinas ir davatka Uršulė yra gyvi žmonės. Visi keturi paskutinieji autoriaus yra gerokai sušaržuoti, nors ir prisilaikant liaudies stiliaus. Jie savotiškai iškrinta iš viso pasakojimo, nes jų kvapas yra an'i-legendinis ir jų spalvos nesiderina bendrame peizaže.

Stipriausiu knygos epizodu laikytumėm Girdvainio ir jo obuolmušių žirgų istoriją. Joje Boruta pasiekia ne tik augšto dramatizmo, bet ir meniškai stipriausiai įformina savo nuotaikas. Girdvainio personažu įkūnydamas legendarinę neramios ir Išdidžios dvasios tragediją kovoje su likimu, Boruta lyg ir norėtų atskleisti kraštelį savo paties likimo, nes knygos pabaigoje jis sako: "O ir man pačiam kartais atrodo, tarytum aš pats, o ne Girdvainis būčiau turėjęs tuos obuolmušius žirgus ir važinėjęs kaip su vėjo sparnais pas Baltaragio dukrą piršlyboms, o paskui praradęs savo eikliuosius žirgus ir klaidžiojęs jų jieškodamas, keliais ir kryžkeliais". (Baltaragio malūnas, 251 p.)

"Baltaragio malūnas" mūsų kritikos buvo pripažintas meistrišku kūriniu, nors niekas ir nesileido į smulkesnę jo analizę. Tiesa, kad "Baltaragio malūnas" visumoje yra ryški, temperamentinga ir tvirtos konstrukcijos knyga, skaitoma, kaip gerai parašytas nuotykių romanas arba pasaka, bet visgi jis nepasiekia kitų mūsų prozos šio žanro kūrinių, kaip, pavyzdžiui, Vinco Krėvės legendos "Perkūnas, Vaiva ir Straublys", ar "Dainavos šalies senų žmonių padavimų" lygio. Boruta nevisur išlaiko meninę rimtį ir, kaip sakėme, nuslysta į groteską ir grubų Bauern»chwanck humorą, kuris smarkiai griauna kūrinio vienumą ir naikina jo poeziją. Daug kas žavėjosi šios knyajos stiliumi, statydami ją šalia geriausių šia prasme pavyzdžių mūsų literatūroje, šiai nuomonei irgi būtų sunkoka pritarti. Borutos stilius yra grubus, lakoniškas, be puošmenų ir gana sklandus, bet jo autentiškumą smarkiai numuša liaudinio stiliaus maniera, kurios Bcruta nepajėgia suvirškinti ir pakelti iki individualinio stiliaus lygio.

Lieka paskutinis klausimas: ar prozoje Boruta pasiekė savo poezijos lygį? Mūsų nuomonė, kad ne. Nors jo poezija knibždėte knibžda formalinėmis ydomis, bet joje yra vienas autentiškas ir nepakartojamas boru-tiškas bruožas, kuris iki šiol ištvėrė prieš visus laiko smūgius. Borutos prozai šio bruožo kaip tik ir trūksta. Faktiškai ji laikosi tik jo lyrikos atošvaistomis, kurių vargu pakaks išžiūrėti prieš laiką.

 

Aidai, 1953 m. Nr. 1
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1