Danutei Paulauskaitei rugpjūčio 11-ąją būtų šešiasdešimt, bet jau beveik pusantrų metų, kai jos nebėra. Nors kas tai patvirtins ar paneigs? Jos pavardės nebuvo kas savaitę mirusiųjų pavardes skelbiančiuose Skuodo laikraščiuose, jos namelyje iki šiol niekas kitas negyvena. Išskyrus kelis rašytojus, jokia valdiška įstaiga jos nepasigedo ir Vilniuje, kuriame ji mintyse vaikščiojo nuo pat studijų Universitete.

       Tragiškas ne vieno jos vienmečio poeto ar prozininko likimas. Nė pirmųjų rinkinių nesulaukę iš šio gyvenimo pasitraukė Antanas Kalanavičius ir Vidas Marcinkevičius, nebėra Ramūno Klimo. Danutė labai nerimavo, kodėl, tapęs ministru, neberašo už „Atostogas“ jos labai pamėgtas Saulius Šaltenis.

       Viktorija Daujotytė tarsi iš kito pasaulio. Nepasakytum, kad būtų bendraamžės.

       D. Paulauskaitė gimė 1945 m. rugpjūčio 11 d. Luknių kaime. 1963 m. baigė Lenkimų vidurinę mokyklą. Tėvai iš kaimo persikėlė į miestą, vadinamąjį Skuodo senamiestį, kur nusipirko ir persistatė gražioje vietoje, netoli pagrindinės gatvės esantį, medžių uždengtą medinį namelį. Tėvui mirus šeimininkauti liko dar stipri motina. Brolis miręs mažas.

       Danutė buvo įstojusi į Vilniaus universitetą, bet nežinau, kodėl jo nebaigė, o 1969 m. išvažiavo studijuoti į Maskvos M. Gorkio literatūros institutą. Tuo metu ji buvo jau šiek tiek žinoma literatė. Pirmą kartą Skuodo rajono laikraštis „Mūsų žodis“ jos kūrybą – apsakymėlį ir pluoštą eilėraščių – išspausdino 1967 m. gegužės 18 d. Jau tada jos poezija išsiskyrė profesionalumu. Tai nebuvo amžinai pradedanti literatė ar laisvalaikiu rašinėjanti panelė. Jos eiles spausdino „Jaunimo gretos“. Bet, studijuodama tolimame mieste, Danutė rašė ar skelbė mažiau. Institutą baigė 1974 m., o pirmoji eilėraščių knygelė „Gatvė vėjuotą dieną“ išėjo 1980 m.

       Grįžusi gyveno Vilniuje, dirbo korektore almanache „Litva literaturnaja“ (dabar – „Vilnius“) bei kitur – neaukštų postų darbus. Važiuodavo aplankyti motinos, susirašinėjo laiškais, kurių išliko nemažas pluoštas. Susitikę kalbėdavome apie sostinės literatūros gyvenimą, pasiguosdavo, kad neturi kur gyventi, nedaug uždirba. Galop sakėsi gavusi kambario butelį, bet reikia kūrenti anglimis, namas esąs apgriuvęs.

       O motinai metų buvo vis daugiau, sveikatos – vis mažiau. Iš Vilniaus kas savaitę neparvažiuosi. Kitų artimųjų neturėjo. Parvažiavusi Danutė jau neturėjo ankstesnės energijos ir darbavosi prie namų esančiame darže. Dažnai ateidavo į biblioteką, daug skaitė.

       Dienoraštyje liko įrašų, jog ne viską, ko nori, čia gali rasti. Daug jos knygų liko Vilniuje, butelyje, kuris, jai išvykus prižiūrėti mamos, buvęs ne kartą išlaužtas ar įleistų studentų nusiaubtas. Daug knygų turėjo ir Skuode – tiek lietuvių, tiek rusų klasikos. Iki šiol jos – be naujo šeimininko, tebesaugoja Danutės dvasią.

       Devintąjį dešimtmetį grįžusi į Skuodą prižiūrėti sergančios motinos, į Vilnių išvažiuodavo vis rečiau, ir po jos mirties, jau pati pasiligojusi, liko čia. Gyveno dviese su namais, neprisiregistravusi, laikinai. Galvojo, jei ne šiandien, tai rytoj, jei ne kitą mėnesį, tai kitais metais grįš į Vilnių. Bet kapų neišsiveši, kas juos prižiūrės. Ir namelis vienas neišgyvens. Ne šio provincijos miestelio gyventoja save laikė ir tada, kai draugės įkalbėjo duoti dokumentus butui Vilniuje parduoti ir iš to bent kurį laiką pragyventi. 1989 metais išėjo antras rinkinys „Sezono uždarymas“.

       Tada dar užsukdavo į redakciją pakalbėti. Danutė klausė radijo ir žinojo pasaulio įvykius, sekė ir Vilniaus kultūrinį gyvenimą. Televizoriaus niekada neturėjo ir nežiūrėjo. Neturėjo ir telefono. Kol galėjo, ėjo į paštą pažįstamiems paskambinti.

       Jokios pagalbos nepriėmė. Kartais pasiskolindavo pinigų. Visada laiku ir iki cento grąžindavo. Daugelį dienų praleisdavo skaitydama ar rašydama prie pietvakarių sienos. Pabarbenus į langą, atrakindavo duris ir įsileisdavo į vidų. Duris rakindavo ir dieną, nors to nedarė nė vienas kaimynas. Ir įsileisdavo tik keletą pažįstamųjų. Kartais nunešdavau kokį literatūrinį leidinį, bet jį greit grąžindavo ir nieko atnešti neprašė. Skaitė daugiausia pasaulio klasiką.

       Eiles, esė dažniausiai siųsdavo „Dienovidžiui“, „Šiaurės Atėnams“, poezijos skelbta „Metuose“. Jos pavardės nė karto nebūta „Poezijos pavasaryje“. Šio almanacho kažkodėl nemėgo, sakydavo, jog ten daug silpnų eilėraščių. Vyresnieji literatūros kritikai jos pavardę kartais paminėdavo tarp jaunųjų poetų, patys jaunieji tokios apskritai nežinojo. Honorarai buvo menki, kol jų visai neliko.

       Rašytojai, kaip ir kiti menininkai, žino, kas yra valstybinė stipendija. Ir Danutei 1992 m. buvo paskirta aukščiausiojo laipsnio stipendija dviem metams, 1995-aisiais – Kultūros ministerijos stipendija metams. Tai ir buvo pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Bet nė vienas, ją gaunantis, nežino, kas bus už metų ar dvejų, o nežinia slegia. 2001 m. pabaigoje D. Paulauskaitės prašymas skirti stipendiją nebuvo patenkintas. Gal todėl, kad paskutiniais metais savo kūrybos mažai kur spausdino, gal todėl, kad norinčiųjų gauti visada daugiau, negu tų stipendijų skirta, gal dar dėl ko, bet stipendija nepaskirta. Literatūros fondas ne kartą skyrė pašalpą, Rašytojų sąjunga ragino susitvarkyti dokumentus invalidumo pensijai gauti, nes jau kiekvienam buvo matyti, jog sveikata nebe ta.

       Kartą grįžęs iš Vilniaus tai pasakiau Danutei. Po šio susitikimo durų nebeatidarė ir man, o po mirties užrašuose radau, jog Vilniaus rašytojai mano lūpomis norėjo ją paversti invalide. Bet Skuodo ubagė ji niekada nebus. Ir šio miesto daktarų ar valdininkų niekada neprisileis. Nuo uždarytų vartelių grįždavo mero pasiųsti socialiniai darbuotojai, neįsileistas Vilniun grįžo ir tuometinis Rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas Valentinas Sventickas. Mat atvežė ne premiją, net ne stipendiją, o pašalpą. Ji žinojo esanti rašytoja, o aplinkiniai nebuvo girdėję net šio žodžio arba manė, kad visi rašytojai seniai išmirė.

       Taip šių namų durys užsidarė, bet po kurio laiko pabarbenus pati išeidavo į lauką, o kai pritrūkdavo dujų ar ko nors kito, leisdavo ir įnešti. Bet priešpaskutinę vasarą prie lango jau nebegalėjai prieiti. Nuo gatvės pusės esančius vartus užsukdavo viela ir pykdavo, jei kas mėgindavo trukdyti. Tai galėjai padaryti tik dėl ko nors svarbaus, pavyzdžiui, sužinojęs, kur galima pirkti anglių ar malkų. Akmens anglių pirkdavo kasmet ir nežinia, kaip tam susitaupydavo. Iš krūvos jas vilkdavo kibiru, jokių pagalbininkų neprisileido.

       Baigiantis antrajam tūkstantmečiui jau nebegalėjo nueiti į miestą, tad surašydavo, ko reikia, ir duodavo pinigų prekėms. Pirkdavau vaistų skausmui malšinti, popieriaus, segtuvų, elektros lempučių. Parnešiau ir tris spynas. Vartelius užrakino, nes vielą buvo galima atsukti. Dabar reikėjo į anapus vartų esančią dėžutę įmesti raštelį ir po dienos ar kelių rasdavai atsakymą ar naują prašymą. Taip pranešiau ir apie trečios knygos „Dviese su namais“ pasirodymą 2001 m. Iki maisto parduotuvės, vilkdama pusiau paralyžiuotą koją, dar nueidavo pati.

       Po Nijolės Miliauskaitės mirties Danutei paskyrė jos gautą valstybės stipendiją. Šioji baigėsi 2003 m. liepos 1 d.

       2003–2004 m. žiemai anglių dar buvo likę iš anksčiau, o malkų jau ne. Žiema nebuvo šalta, bet takas apledėdavo. Pardavėjos kartą mačiusios, kaip Danutė pargriuvo. Pažįstamus apėmė nerimas, kas bus toliau. Ramiau būdavo pamačius, kai iš kamino rūksta dūmai ar dega šviesa.

       Vasario 6 d. „Literatūroje ir mene“ perskaičiau, jog „Vagos“ leidykla 2004 m. planuoja išleisti jos prozos knygą „Prie pietvakarių sienos“. Pasiteiravęs sužinojau, jog rankraštis dar neįteiktas, ir redaktorė J. Riškutė prašo paskubėti. Iš kitos pusės radęs, kaip prieiti prie namo (iš dėžutės raštelių jau senokai nebuvo paėmusi), prie visų langų šaukiau šią žinią, bet atsako nebuvo. Paskui kažkas dar matęs lyg žvakelės šviesą lange. Dūmai jau neberūko.

       2004-ųjų kovo pirmosios rytą atėjome visas būrys su atitinkamų įstaigų darbuotojais. Durys sunkiai pasidavė, bet vyrai įveikė užraktus. Danutė pasirėmusi alkūnėmis jau sustingusi klūpojo prie lovos. Ant stalo – sudegusi žvakelė. Ir nejučiomis prisiminiau kažkada jos pasakytus žodžius, jog, laikui atėjus, užsirakins visas duris, atsiguls ir lauks tos valandos. Bet įlipti į lovą pritrūko jėgų.

       Tarp kitų daiktų gulėjo atversta penkių lietuvių poečių – Nijolės Miliauskaitės, Juditos Vaičiūnaitės, Tautvydos Marcinkevičiūtės, Onės Baliukonės ir Danutės Paulauskaitės – poezijos vertimų į anglų kalbą knyga. Ją ne taip seniai buvau parvežęs iš Vilniaus ir įmetęs į dėžutę.

       Tarsi nujausdama ateitį rinkinyje „Dviese su namais“ (p. 33) Danutė rašė:

       Dar neateiki, mirtie
       Aš nesu pasiruošus
       Aš norėjau gražesnės mirties

       Ji buvo verta ne tik gražesnės mirties, bet ir gyvenimo. Nors pomirtinį padarykime gražesnį, išleisdami rinktinę iš trijų rinkinių ir po mirties rastų eilėraščių bei esė ir Skuodo (Kulų) kapinėse pastatydami kuklų paminklą. O gal ir namelį, nepaisant, kas jame gyvens, nors po vienu sparnu priglaustų arba savo patalpose Poetei skirtą kampelį įrengtų visai šalia esantis Skuodo kraštotyros muziejus.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1