Saliamonas Maimonas. GYVENIMO ISTORIJA / Iš vokiečių k. vertė V. Gaigalaitė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 319 p.

       Senosios literatūros šaltinių publikacijos iškelia vis naujus, su Lietuva susijusius vardus ir nutolusios realybės nuotrupas, kurios papildo esamą praeities epochų vaizdą. Saliamono Maimono „Gyvenimo istorija“ (pirmą kartą išleista Berlyne 1792–1793 m. vokiečių kalba) aprašo ir paskutinius Abiejų Tautų Respublikos gyvavimo dešimtmečius (socialinį kontekstą, konfesinius, luomų santykius), ir kartu yra pasakojimas apie kosmopolitiškos asmenybės odisėją. Saliamonas ben Jošua (1753–1800), nuo Gardino kilęs žydas, visu savo gyvenimu liudijo pastangas peržengti intelektinę laisvę varžančius apribojimus, dėl to nesutarė su savo bendruomene (pirmiausia – religine), ir buvo užsitraukęs atskalūno ir eretiko nešlovę (p. 169, 279). Jo prisiimtas Maimono vardas nėra paprastas kūrybinis pseudonimas, bet ir tam tikras vertybinis pasirinkimas. Susižavėjęs XII a. Ispanijos žydų filosofo Maimonido (Mozės ben Maimono, 1135/1138–1204) mokymu, pasirinko jo vardą ir, remdamasis jo filosofiniais raštais, stengėsi praplėsti įprastas Talmudo studijas (šio asmens svarbą taip pat liudija antroje autobiografijos dalyje išsamiai pristatytas knygos „More Nevuchim“ („Klystančiųjų vadovas“) turinys su S. Maimono komentarais).

       Populiariose Apšvietos epochai skirtose studijose S. Maimono vardo nerasime, nors jo interesai aprėpė žymiausių XVII–XVIII a. filosofų (B. Spinozos, F. Bacono, D. Hume'o, Ch. Wolffo ir kt.) mokymą, jis pats yra paskelbęs filosofijos veikalų, bendradarbiavęs Apšvietos periodikoje bei sulaukęs didžiausio XVIII a. filosofijos autoriteto Immanuelio Kanto pripažinimo, kurį šis išdėstė laiške Marcui Herzui: „<...> man pakako tik žvilgterėti į tą rankraštį, kad pamatyčiau jo išskirtinumą, nes nė vienas iš mano kritikų taip gerai nesuprato manęs ir mano raštų esmės, kaip ponas Maimonas, kadangi nedaugeliui duotas tokio pobūdžio tyrinėjimams reikalingas aštrus protas“ (p. 305). (Šis S. Maimono darbas „Transcendentalinės filosofijos bandymas“ buvo paskelbtas 1790 m.) Taip pat svarbu pažymėti, kad jo, kaip mokslininko, įvertinimas buvo gautas ne po nuoseklių universitetinių studijų ir kryptingų tyrinėjimų. Visa S. Maimono gyvenamoji aplinka, kultūrinė-socialinė terpė, nebuvo palanki mokslinei veiklai. Tačiau net ir po klajokliškų, nepriteklių kupinų metų jis atsisakė grįžti į Lenkiją, apibūdinęs ją kaip tamsuolišką kraštą, kur, be skurdo, dar turėtų gyventi „prietarų tamsoje, be žinių“ (p. 284).

       Aprašydamas savo vaikystės metus, S. Maimonas vaizduoja gana tipišką vargano žydo smuklininko šeimos gyvenimą. Toks skurdas vertinamas ir kaip nuomininkų žydų neūkiškumo, ir kaip neišmintingos politikos rezultatas, be to, pabrėžiama Lenkijoje susiklosčiusi paradoksali situacija, kai vienodai vertinama ir religinė laisvė, ir religinis nepakantumas (p. 27). Turint galvoje Apšvietos kontekstą ir tuo metu intensyviai diegtas tolerancijos idėjas, tikėtini teigiami krikščionių ir žydų sugyvenimo pokyčiai. Vis dėlto šiuolaikiniai tyrinėtojai pripažįsta, kad objektyviai žvelgiant situacija Lietuvos–Lenkijos Respublikoje mažai kuo skyrėsi nuo kitų Europos šalių, kur iki XVIII a. pabaigos (o gal net ir po jos) tikyba pagrįsti socialiniai ryšiai funkcionavo ne tik kaip tapatybę ir konkrečios visuomenės habitus (anot P. Bourdieu) lemiantis elementas, bet ir kaip valdžios politiniai svertai: kitatikių grupės buvo toleruojamos tada, kai tai buvo ekonomiškai naudinga arba politiškai neišvengiama. Vertindamas žydų padėtį tuometinėje Abiejų Tautų Respublikoje, S. Maimonas teigia, kad jo tauta „kaip vargšas asilas klupinėjo su dviem naštom: savo pačios tamsumo ir iš jo kylančių religinių prietarų bei tame krašte gyvenančios tautos tamsumo ir prietarų“ (p. 77–78). Autorius nurodo, kad galvoje turima „lenkų tauta“, tiksliau – bajorų luomas, kuris pagal etninę sudėtį galėjo apimti ir lietuvių, gudų bajorus. Tai buvo didžiausią politinę galią turėjęs sluoksnis, dėl kurio įtakingumo ir atsirado „bajorų tautos“ samprata. Ši tauta antrojoje XVIII a. pusėje sulaukdavo griežto vertinimo dėl protėvių nuopelnais besididžiuojančių, tačiau atsakomybės už savo poelgius stokojančių kilmingųjų elgsenos. Patys savaime iškalbingi S. Maimono teksto fragmentai apie bajorų (taip pat krašte siautėjančios rusų armijos) savivalę. Pasakodamas komiškai graudžias istorijas, pvz., apie kunigaikščio R. demonstruojamą galią ir amoralumą, jis formuluoja svarbias, bendrą Respublikos situaciją įvertinančias išvadas: menkai išsilavinę, mažai pažinę svetimus kraštus bajorai „puikuojasi savo titulais bei ordinais, kuriuos išniekina savo gėdingu elgesiu, turi didžiulius dvarus bei turtų, kurių nemoka valdyti, nuolat kariauja tarpusavyje, todėl valstybė neišvengiamai tampa savo kaimynų, pavydinčių jai didybės, grobiu“ (p. 78). Stebėdamas gyvenamąją aplinką, žmonių santykius gana buitiškose situacijose ir nesileisdamas į platesnę politinių įvykių analizę, S. Maimonas užfiksuoja svarbias epochos žmonių mentaliteto ypatybes, vertybines orientacijas ar tam tikrais atvejais – jų stoką. Jo požiūris tiek į krikščionių, tiek į žydų bendruomenes yra vienodai atviras ir kritiškas, nurodomi tikybų skirtumai, bet tai nelaikoma pagrindu tarpusavio priešiškumui. Sykį Hamburge jis net buvo pareiškęs norą krikštytis, savo laiške pastoriui išdėstęs ne tik įžvelgtus krikščionių religijos privalumus, bet ir abejones dėl tam tikrų tikėjimo aspektų (p. 284–285). (Greta filosofiškai grindžiamo pasirinkimo buvo numatęs ir galimybę sulaukti krikščionių bendruomenės palaikymo, gal net tikėdamasis tolesnio darbo rėmėjų.)

       Siekdamas išsilavinimo, S. Maimonas atsidūrė griežtai pagal luomus ir konfesinę priklausomybę diferencijuotos visuomenės paribyje: tradicinis žydų mokymas jam atrodė esąs per siauras, bet net norėdamas išmokti svetimą kalbą jis negalėjo tikėtis kitatikio pagalbos. Taigi S. Maimonas vokiečių kalbos ima mokytis savarankiškai, taikydamas savo paties susikurtą „dešifravimo“ būdą, ir net nemokėdamas dorai perskaityti teksto, todėl prašydamas tai atlikti savo mokinį, jis stebina tikslia filosofine J. Locke'o veikalo interpretacija. Tokia jo kelio į iškiliausių Europos mokslininkų bendriją pradžia – juk ir žymaus žydų švietėjo Mose's Mendelssohno intelektualų salone Berlyne jis iš pradžių kėlęs nuostabą ir traukęs žmones vien kaip „kalbantis žvėris“ ar „prijaukintas varnėnas“ (p. 258)...

       S. Maimonas formuluoja griežtus reikalavimus siekti praktinio religijos pritaikymo, kvestionuoja įvairių ritualų (kartais visiškai formalių) pagrįstumą, savo patirtimi liudydamas Apšvietos dvasiai artimą asmens laikyseną: „Melancholiška ir svajotojiška religija pamažu virto proto religija, o vergišką tarnystę Dievui pakeitė laisvas pažinimo galios ir moralinio pojūčio siekis, ir tobulumą ėmiau suvokti kaip neišvengiamą laimės sąlygą“ (p. 179). Tačiau greta šios proto apoteozės ryški ir kita autobiografijos herojaus charakterio pusė: jo neslepiamas atviraširdiškas naivumas ar (auto)ironiškas šypsnys, pvz., sumanymas pastudijavus Kabalą tapti nematomam (p. 93), po savarankiškų studijų pradėta gydytojo praktika, kuri baigėsi išvada, jog reikia šiek tiek daugiau išmanymo (p. 99), ir t. t. Ironiškai žvelgiama ir į mokytuosius Lenkijos žydus, kurie, išvarginti sausų mokslų, metasi į kitą kraštutinumą – tuščius apmąstymus bei lengvai susižavi apgaulingais mokymais (p. 130, 136). Tokio etapo būta ir paties autoriaus gyvenime, bet jis, kurį laiką domėjęsis naujuoju chasidizmo judėjimu, neilgai trukus pasitraukė iš jo, įvertinęs vien kaip manipuliavimą žmonių protais.

       Filosofijoje tvirtai laikęsis racionalistinės pozicijos ir mokslinių tikslų siekęs vien savo intelekto pastangomis, gyvenime S. Maimonas buvo nuolat lydimas nestabilumo jausmo. Paradoksalu, kad, net gana patogiai įsitaisęs Olandijoje, jis buvo pradėjęs galvoti apie savižudybę, baimindamasis būsimo skurdo. Jis buvo patyręs ir pranašo šlovę (p. 168), ir sulaukęs jau minėtų kaltinimų esąs eretikas. Prisimindamas savo draugystę su Moze Lapidotu, jųdviejų pokalbius ir savaip interpretuojamas religines priedermes, jis vaizduoja dar paauglišką maištą prieš bendruomenės normas, kartu pripažindamas, kad tokia elgsena nelabai deranti, nes juk jie ir yra tos bendruomenės išlaikomi. Būsimasis filosofas klausia, ar tokiu neva kontempliatyviu gyvenimo būdu iš tikrųjų nedangstomas tingumas ir dykystė (p. 120), bet ir vėliau, jau sulaukęs pripažinimo, jis nuolat rizikuoja prarasti darbo vietą ar mecenatų globą, gindamas ne tik savo mokslinius principus, bet ir mėgaudamasis laisvu (anot paties, net laisvamanišku, p. 169) gyvenimo būdu. Tai ryški ir bekompromisinė asmenybė, o S. Maimono autobiografija – vienas iš tekstų, kuriame atsiskleidžia pastanga ne „pritempti“ savo nuostatas prie epochos dvasios, bet asmenine patirtimi prisidėti prie jos kūrimo.

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1