L. Peleckis-Kaktavičius. Kazimieras Barėnas. – Šiauliai: Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2005. – 400 p.

       Egzodo literatūra grįžta į gimtąją žemę. Nebe tokiais tempais kaip pirmaisiais nepriklausomybės metais, nebe tokiais tiražais, be ypatingo ažiotažo ir euforijos, bet grįžta, yra sutinkama, apmąstoma, vertinama.

       Vienu reikšmingiausių šio proceso reiškinių pastaraisiais metais laikyčiau londoniškio Kazimiero Barėno grįžimą. Tik grįžimą šiuo atveju reikia suprasti ne kaip įvykį, o kaip procesą: viena po kitos pasirodė dvi knygos, pratęsiančios mūsų pažintį su rašytoju. Pirmoji – paties K. Barėno „Apsakymų rinktinė“, antroji – Leono Peleckio-Kaktavičiaus monografija „Kazimieras Barėnas“.

       Šiai knygai ir skirta recenzija. Bet prieš pradedant ją reikėtų bent keliais sakiniais nusakyti mūsų (aišku, kiekvieno skirtingą) pažinties su rašytoju lygį.

       Lietuvoje didžiajai skaitytojų daliai pažintis su K. Barėnu prasidėjo Rašytojų sąjungos leidyklai išleidus jo novelių romaną „Dvidešimt viena Veronika“. Intriguojantis knygos pavadinimas, visiškai nauja gyvenimo medžiaga, brandus ir savitas rašytojo stilius, dar griežtokas atviras autoriaus laiškas dėl kūrinio redagavimo buvo geros paskatos ne tik perskaityti romaną, bet ir pasiieškoti platesnės informacijos apie jo autorių, juoba kad tokios informacijos iš tiesų jau netrūksta: po gana platų straipsnį jam skyrė ir Vytautas A. Jonynas „Lietuvių egzodo literatūroje 1945–1990“, ir Vytautas Kubilius „XX amžiaus literatūroje“.

       Perskaitę ne tik „Dvidešimt vieną Veroniką“ bei „Novelių rinktinę“, bet ir literatūros istorijų straipsnius apie K. Barėną, be abejo, turėjo sau prisipažinti, kad įdomi pažintis tik prasidėjusi. Ir ne dėl skaitytojo kaltės: gal tik vienoje kitoje viešojoje ar asmeninėje bibliotekoje galima rasti visus jo novelių rinkinius ir romanų trilogiją – knygas, už kurias K. Barėnui teisėtai priklauso vieta ne „kitų“, o žymiausių egzodo prozininkų gretoje. Tokį įsitikinimą dar galima būtų paremti priminimu, kad šalia beletristikos didelę vietą rašytojo biografijoje užima plati visuomeninė ir kultūrinė, leidybinė veikla. Recenzijoje šių darbų išvardyti paprasčiausiai neįmanoma – tam, kaip įsitikinsime, reikia visos vos ne keturių šimtų puslapių knygos.

       Taigi pirmasis ir svarbiausias L. Peleckio-Kaktavičiaus monografijos bruožas – jos informatyvumas. Beje, pristatant knygą Rašytojų klube, buvo išreikšta abejonė, ar žanrinis knygos kaip monografijos apibrėžimas yra visai tikslus, ar ne tiksliau ją vadinti rašytojo gyvenimo ir kūrybos apybraiža. Tokia abejonė nėra visai be pagrindo, ir rašinio pabaigoje teks pridurti tuo klausimu sakinį kitą.

       Bet skaitant knygą, prisipažinsiu, apie jokias žanrų teorijas ar klasifikacijas nebuvo kada galvoti: nuo pirmojo puslapio dėmesį prikaustė pats tekstas, ne tik prisodrintas biografinės informacijos, bet ir parašytas įgudusia publicisto, eseisto, biografo, poeto, daugiau nei dešimties knygų autoriaus ranka. Rašytojo tėviškė, namai, artimieji, jo paties pirmieji žingsniai ir rūpesčiai knygoje pateikti lyrinę pasakotojo intonaciją derinant prie tikslaus kaimo buities piešinio, santūrią refleksiją – prie fakto ar situacijos. Kad ir kaip įvardytume tokį rašymo stilių, skaitytojui jis paprasčiausiai yra lengvas ir malonus. Net nesinori galvoti, kaip viskas atrodytų, jeigu tokį pasakojimą pakeistų sunkus akademinis sakinys.

       Informacijos apimtis su kiekvienu skyrium palaipsniui plečiasi. Kol pasakojama apie rašytojo vaikystę, tėvus, faktai dar dažnai beletrizuojami, lyriniu rūkeliu apgaubiami, o pradėjus išeivišką monografijos herojaus odisėją, vietos beletristinėms gražmenoms lieka vis mažiau ir mažiau. Autorius kruopščiai fiksuoja faktus, kuriais ne tik užpildoma reto darbštumo žmogaus biografija, bet ir pakankamai plačiai nušviečiama viso išeivių gyvenimo Didžiojoje Britanijoje panorama. Apie ją iki šiol mes žinojome nepalyginamai mažiau, negu apie gyvenimą Vokietijoje ar Jungtinėse Amerikos Valstijose. Paaiškinti tai nesunku: Vokietijoje pokarinį penkmetį gyveno vos ne visi išeiviai, JAV keleriais metais vėliau atsidūrė dauguma. Didžioji Britanija lietuvių – tarp jų ir kultūros veikėjų, rašytojų – priglaudė kur kas mažiau. Bet tai, ką dešimtmečius darė K. Barėnas, kas buvo skirta ne tik Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenei, bet visai išeivijai, drąsiai lygintina su ryškiausiais jos visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo reiškiniais.

       Nuo 1957 m., net tris kartus sugrįždamas, K. Barėnas redagavo „Europos lietuvį“, tuo pačiu metu organizavo Nidos knygų klubą, išleidusį per šimtą išeivijos rašytojų knygų, nuo 1964 m. ėmė leisti stambios apimties literatūros metraštį „Pradalgės“ (1980 m. išėjo paskutinioji – „Dešimtoji pradalgė“). Dar buvo „skaitymų augantiems ir suaugusiems knyga“ „Sauja derliaus“, keturiolika „Rinktinės“ sąsiuvinių, du tomai leidinio, kokiu negali pasigirti kitos lietuvių diasporos, – „Britanijos lietuviai 1947–1973“ ir „Britanijos lietuviai 1974–1994“. Vardiju šituos faktus, lyg pats juos būčiau surinkęs, tik todėl, kad mažiau apie K. Barėną žinančiam skaitytojui atsirastų dar vienas informacijos šaltinis, jeigu jis iki šiol dar neaptiko L. Peleckio-Kaktavičiaus knygos ar bent anksčiau minėtų literatūros istorijos darbų. Antras motyvas – atkreipti dėmesį į mažai ligi šiol tyrinėtus Didžiosios Britanijos išeivių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo reiškinius ir faktus. Trečiasis – pasakyti, kad monografijos autorius neskęsta ir skaitytojo neskandina informacijos jūroje, o nuolat stebi ir seka jos bangose matomą rašytojo figūrą.

       Čia pats laikas pabrėžti dar vieną, beveik išskirtinį aptariamos knygos bruožą – jos autentiškumą. Didžioji gausių citatų dalis yra paimta ne tik iš viešai žinomų šaltinių, bet ir iš autoriaus asmeninio archyvo, kuriame, kaip galima numanyti, yra gausi K. Barėno laiškų kolekcija. Įtariau žiūrint, gali kilti mintis, kad toks šaltinių homogeniškumas kelia subjektyvistinio įvykių ir reiškinių traktavimo pavojų. Užuot pabandęs „teoriškai“ blaškyti galimus įtarius nuogąstavimus, ryžtuosi įterpti čia dar vieną subjektyvia patirtimi patikrintą argumentą. Prieš kelerius metus, kaip ir kai kuriems lietuvių rašytojams, man teko maloni proga porą pusdienių praleisti svetinguose Kazimiero ir Marijos Barėnų namuose. Gerte gėriau viską, kas buvo pasakojama ne tik apie vienos šeimos, bet ir apie visos išeivijos pusės amžiaus patirtį, nuolat fiksuodamas sau du dalykus: fenomenalią jau į dešimtąjį dešimtmetį įkopusių žmonių atmintį ir rašto, apskritai meno žmonėms tiesiog nebūdingą sugebėjimą savo prisiminimuose atsistoti įvykių pakraštyje, net jeigu tikrai būta jų centre. Kai pagalvoji, tai dažniausiai būna atvirkščiai: ima pasakoti koks memuaristas apie visuotinio dėmesio vertą žmogų ir greitai… užmiršta, kad ne apie savo darbus ir rūpesčius pasakoja. Tokiems memuaristams Barėnai (sąmoningai vartoju daugiskaitą, nes ir po kelerių metų jaučiu ir girdžiu gražų šeimos duetą) – tikra priešingybė.

       Turbūt tai bus pajutęs ir monografijos autorius, drąsiai, be abejonės cituojantis Barėnų laiškuose pateikiamus faktus ar refleksijas. Puslapis po puslapio formuojasi plačią visuomeninės ir kultūrinės veiklos pradalgę išvariusio žmogaus portretas su ypač ryškiais atsakomybės, principingumo, orumo bruožais. Įpratę savikritiškai vertinti lietuvio charakterį, aptariamoje monografijoje taip pat rasime nemaža puslapių, skatinančių mūsų savikritiškumą: būta ir čia partinių ar ideologinių rietenų, būta pavydo, nepagrįstų kaltinimų, užgautų ambicijų, charakterių ar požiūrių neatitikimo. Likę nuosėdų ir Barėnų širdyse. Bet ir prieš kelerius metus skaitydamas pluoštą Kazimiero prisiminimų, ir dabar prisimindamas juos pagal L. Peleckio-Kaktavičiaus citatas, išnašas ir nuorodas, negalėjau nesistebėti tokiomis rašytojo savybėmis, kurios iš tiesų galėtų pagerinti „vidutinio lietuvio“ įvaizdį. Jam yra tekę patirti intrigų ir užkulisinių sąmokslų, nepagrįstų priekaištų ir iš piršto laužtų kaltinimų, iš šalies žiūrint, net šypseną keliančių ideologinių, politinių įtarinėjimų. Ramus ir santūrus žmogus, K. Barėnas nebuvo linkęs droviai nuleisti galvą ir duoti… kai kam kelią. Jis diskutavo, polemizavo, gynėsi, kai kada net puldavo, bet niekada nepamesdamas savitvardos, neperlenkdamas lazdos, neleisdamas pažeminti savo orumo, bet nesikėsindamas ir į oponento. Kai kada pagalvoji, kad dešimtmečiai, praleisti svetimame krašte, herojaus charakteriui galėjo ir išgarsintojo angliškojo džentelmeniškumo pėdsakų palikti.

       Kad ir kaip ten būtų, žmogaus, geriau už monografijos autorių pažįstančio K. Barėną, dar gilesnį rašytojo atsivėrimą patyrusio, bent jau šių eilučių autorius tikrai nežino. (Išskyrus, žinoma, žmoną Mariją.)

       Stebėtis dėl to netenka. Kas geriau pažįsta autorių, kas skaito jo redaguojamą almanachą „Varpai“, tas negali nežinoti, kad vienas iš mėgstamiausių almanacho rengėjo ir redaktoriaus žanrų yra interviu, kur beveik nuolatinis klausinėtojas yra… tas pats L. Peleckis-Kaktavičius. Draugiškai norėtųsi pasakyti, kad toks „solo“ turi tam tikrų pavojų, bet ta pastaba geriausiai tiktų recenzuojant „Varpus“. Šį faktą prisimenu dėl kitų priežasčių: redaktoriui interviu nėra formalus ir patogus žanras, kai už tave didžiąją teksto dalį pasako arba parašo išsirinktoji „auka“; visiems interviu redaktorius kruopščiai ruošiasi, nesibijo nei provokuojančių, nei dėl vienų ar kitų priežasčių nepatogių klausimų. Galima tik įsivaizduoti, ką teko ištverti ne itin šnekiam K. Barėnui, patekusiam į tokio prityrusio „tardytojo“ rankas. Bet rezultatas – akivaizdus.

       Knygos struktūra patraukli ir patogi tuo, kad biografinė medžiaga joje išdėstoma lygiagrečiai su kūrybos pristatymu: gyventa, veikta, rašyta, spausdinta. Trumpoje knygos anotacijoje jos struktūra taip pat pabrėžtinai paryškinta: „Dalis knygos skyrių skirti rašytojo asmenybei atskleisti, dalis – Barėnui-redaktoriui, Barėnui-leidėjui, Barėnui-metraštininkui, Barėnui-kritikui, didžiausioji dalis – Barėnui-prozininkui“.

       Lyg ir logiška būtų prie didžiausios dalies ilgėliau stabtelėti ir knygos recenzentui, bet šiuo atveju greičiausiai atsitiks atvirkščiai. Literatūrologinio pobūdžio knygų recenzavimas visada yra keblesnis nei grožinių. Grožinį kūrinį analizuoji, interpretuoji, vertini, kalbėdamas sava kritikos kalba. Literatūrologinio teksto kritikas tokios specifinės kalbos neturi ir dažniausiai jam tenka rinktis tarp šiek tiek maskuojamos knygos anotacijos, kai jo požiūris sutampa su recenzuojamos knygos autoriaus požiūriu ir karštesnės ar vėsesnės polemikos, kai tie požiūriai skiriasi.

       Kaip skaitytojas jau galėjo suprasti, su viskuo, apie ką ligi šiol kalbėta, recenzentas buvo linkęs solidarizuotis, o štai dėl „didžiausiosios dalies“ viena kita abejonė ir iškilo. Pirmiausia, kai prie monografijos grįžau gal po kokio mėnesio pertraukos ir bėgdamas turinio eilutėmis bandžiau mintyse atkurti, kas gi čia „didžiausia“, esmingiausia, tai vėl parūpo atsiversti kai kuriuos pirmo skyriaus skirsnius, dar kartą įdėmiai perskaityti „Kur Barėnas, ten ir laikraštis“, „Triskart redaktorius“, „Federalistų bylą“, apie kurią, prisipažinsiu, turėjau gana miglotą supratimą, „Kritiką“, nes ši rašytojo kūrybos dalis, išbarstyta dešimtmečių periodikoje, taip pat dar sunkiai prieinama, o iš „didžiausiosios dalies“ pasikartojau tik nedidelį skyrelį „Ar Barėno romanai proletariniai?“. Ir tai tik dėl intriguojančio pavadinimo. Anksčiau minėtas pasirinkimas tarp anotacinio atpasakojimo ir kūrybinės diskusijos taip pat pasirodė beveik negalimas: jau paties autoriaus eita savotišku anotavimo, referavimo keliu, kurio dar kartą pakartoti paprasčiausiai neįmanoma. O polemizuoti būtų ne itin sąžininga, nes polemizuoti reikėtų ne su tuo, ką autorius pasakė ar padarė, o su tuo, ko jis, atrodo, nė nesirengė nei daryti, nei sakyti. Turiu omeny savarankišką K. Barėno kūrybos analizę, individualią jos interpretaciją, iki galo išnaudotą monografijos autoriui priklausančią reiklaus vertinimo teisę.

       L. Peleckis-Kaktavičius nuėjo kitu keliu: užuot pateikęs originalią vieno ar kito kūrinio interpretaciją, jis atkūrė tam tikrą kritinių vertinimų foną, savotišką K. Barėno kūrybos recepciją išeivijos, o iš dalies ir Lietuvos kritikoje. Atkūrė sąžiningai, objektyviai, atkreipdamas dėmesį į aštresnius K. Barėno kūrybai skirtos kritikos priekaištus, atsargiai kai kuriuos pašlifuodamas, bet didesnių ambicijų pateikti išsamesnę, vieningesnę savo versiją vis dėlto atsisakė. Kas čia bus įvykę? Per didelis biografo įsijautimas? Per mažas pasitikėjimas savo, kaip kritiko, jėgomis? Noras pateikti kuo daugiau sukauptos medžiagos? Baimė pasikartoti? Be paties autoriaus pagalbos į šituos klausimus nė nebandysiu atsakyti. Tik dar kartą prisiminsiu tą jau cituotą abejonę dėl žanrinio monografijos apibrėžimo. Tokiam žanrui drąsesnis autoriaus skverbimasis į kūrybos problemas vis dėlto būtinas.

       Didelio priekaišto tuose žodžiuose nėra: L. Peleckis-Kaktavičius profesionaliai atliko biografo, išeivijos kultūrinio gyvenimo istoriko darbą ir išgrindė patikimą aikštelę rašytojo kūrybai tyrinėti plačiau. O jeigu kas nors kada nors, jau visam rašytojo kūrybos derliui patekus į gimtosios žemės literatūros aruodus, ir imtųsi dar kartą savarankiškai eiti K. Barėno gyvenimo ir kūrybos keliais, tai pirmiausia turėtų atiduoti pripažinimo duoklę tų kelių pirmeiviui.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1