kazys_boruta_kryziu_lietuva       Kazio Borutos poema „Artojų maištas“ buvo įtraukta į eilių rinkinį „Kryžių Lietuva” (1927), kurį A. Smetonos valdžia buvo uždraudusi – už šios knygos skaitymą arba platinimą grėsė 5000 Lt bauda. Poema priskirtina literatūrinei „maištaujančio Lietuvos berno“ krypčiai, kurią vėliau išplėtojo „Trečio fronto“ sąjūdis. 1938 m. ši poema buvo išspausdinta K. Borutos poezijos rinkinyje „Eilės ir poemos“, kurią 2000 egz. tiražu išleido „Sakalo“ leidykla.

 

 

 

 

 

 

       Artojų maištas

       

 

       I

 

       Saulės vagos spindi arimų padange,

       saulė irgi artojas, tik laisvas.

       Jos niekas neengia,

       todėl jos labanakt – šypsenų gaisras.

 

       Labanakt, saulele! Labanakt! Lig ryto

       ant motinos žemės kelių prisnūsim.

       Mūs laukia dirvonai vagų nevarytų,

       rytoj – pirmutiniai mes būsim.

 

       Labanakt! Užteks arti,

       broliai,

       bėri ir sarti,

       trauksim namoliai!

 

       Jūs į pievas.  O aš – į daržinę

       ant kvepiančio pievomis šieno.

       Paliksime žagrę išvarginę

       vieną pernakt ant rugienų.

 

       Gal tau, žagre,

       pasiseks suskaityti,

       kiek žvaigždžių bus naktį

       padangėj pasėta,

 

       tiek mūsų, matyti,

       prakaito lašų pralieta.

 

 

       II

 

       Temsta. Saulėleidžio sarčiai

       pabariais risčia leidžias.

       Palaidi karčiai

       už debesų raudonųjų skleidžias.

 

       Dega padangė. Raudona. O žemė

       pajuodo kaip arimai,

       nes žemę slegia

       nelaisvės prakeikimas.

 

       Baudžiava sunkiausia

       ašaras išspaudžia.

       Visą dieną graudžią

       prakaitu nuprausia.

 

       Vai, dalis dalele,

       vargdienių artojų,

       kodėl juodo vargo

       niekad neužstoji?

 

       Saulė pasinėrė

       ir už skliautų dingo.

       Žemė motinėlė

       ašarom užspringo.

 

 

       III

 

       Vakare atvaro baudžiauninkus į dvarą

       rykštėm užmokėti už baudžiavos darbą.

 

       Ir išeina ponas ant vidurio dvaro,

       įsirėmęs šonus, rankoj kančius karo.

 

       – Tinginiai, galvijai! – ima rūsčiai bartis—.

       Dievo jūs nebijot, taip mažai užarti...

 

       Paskutinį kartą jūs pasigailėsiu,

       kiekvienam po kapą botagų įkrėsiu.

 

       Nespėjo užgyti žaizdos vakarykštės,

       vėl iš naujo švilpia sukruvintos rykštės.

 

 

       IV

 

       Lyg prieš savo galą

       ar iš pasiutimo

       šėlsta ūžia dvaras,

       net piktumas ima.

 

       Apmaudas didžiausias,

       kerštas begalinis

       ant arimų niaukias,

       dangų išsprogdina.

 

       Oi, tu sielvartėli,

       vargdienių artojų!

       Ponai, kaip pašėlę,

       nieko neatboja.

 

       Prakaito jiems maža,

       vargo jiems per maža

       Didina vėl lažą,

       pražudyti žada.

 

       Oi, dalis dalele,

       kur mes pasidėsim?

       Į giružę žalią,

       ūksmingą pavėsį.

 

 

       V

 

       Po žalią girelę tai valia ulioti.

       Tai valia ulioti, nieko neatboti.

 

       Vienas rūpestėlis – ponus rubavoti.

       Ponus rubavoti – vargdienius užstoti.

 

       Plakė, kotavojo nevieną artoją.

       Nevieną artoją rykštėm užkapojo.

 

       Bet gi vieną kartą turi būti galas.

       Turi būti galas, – dega, pleška dvaras.

 

       Semia gaisras dangų, nušviečia naktelę.

       Nušviečia naktelę ir sukilti kelia.

 

 

       VI

 

       Tai ne gailios rasos ir ne miglos krito,

       miško broliai žuvo, nesulaukę ryto.

 

       Žalios eglės ošė, aukštos pušys gaudė,

       susitarę ponai miško brolius šaudė.

 

       O kuriuos pagavo, kuo žiauriausiai plakė

       ir nakčia prieš aušrą kartuves pastatė.

 

       Oškit žalios eglės, gauskit aukštos pušys,

       artinas už laisvę paskutinis mūšis.

 

 

       VII

 

       Dangaus pakraščiai dienojo,

       o pažeme slinko debesys sunkūs.

       Su aušra atsikėlė artojai

       ir pajungė jaučius į jungus.

 

       Bet vos tik išvarė po vieną vagą

       ir vietoj apstulbę sustojo.

       Nuliūdusi saulė tekėjo pro dvarą,

       prie vartų – kartuvės klaikios riogsojo.

 

       Sužiuro artojai. Veidai nukamuoti

       paniuro, kaip juodas arimas. –

       Nejaugi brolių neatvaduosim ? –

       ant lūpų žodžiai užkimo.

 

       Sujudo, kaip siena.

       – Ateiname, ponai!

       Ateinam visi ligi vieno.

       Sudievu, žemele. Sudie prakaituota.

       Žaliosios pievos. Arimai. Dirvonai.

       Ir tu, padange, gaisru debesuota.

 

       Ateinam. Ateinam. Ateiname, ponai.

 

 

       VIII

 

       – Broli!

       – Mesk žagrės jungą!

       Už laisvę artojai rungias.

       Tavo pagalbos laukia.

       Mesk aręs lauką!

       Stverkis už kuolo ar rungo!

       Brolius ant kartuvių velka.

       Į talką! Į talką! Į talką!

 

       Ateinam. Ateinam. Ateinam.

 

       Atėjo sukilti mums metas.

       Dreba dvaras prakeiktas.

       Kartuvės griūva.

       Liepsnoja dvarponių rūmai.

 

       Liepsnoja. Žėruoja. Ūžia

       gaisro apsemtas dvaras,

       o vartuose vargo bakužių

       saulėtekio vėliavos plakas.

 

       Vėjas pasiuto. Pašėlo.

       Plačią padangę plėšo.

       Obalsius šėlstančios vėtros

       po visą žemę mėto:

 

       Rinkitės! Rinkitės! Rinkitės

 

 

       IX

 

       Vėtra. Šėlstanti vėtra.

       Lyg vargas staiga pasikorė,

       kad ore,

       padangėj ir kaimo pastogėj

       siuntanti vėtrų ataka.

       Daužosi. Plėšosi. Plakas. 

 

       Mėnuo, kaip vėjas, per kaimą bėga.

       Vieškeliu atpleška. Dunda.

       Langas net dreba. Vėtrai negėdai

       Vėtra paleido proklamacijų pundą.

 

       O šunes skalija.  Loja.

       – Vyrai, už šakių.  

       Žandarai atjoja.

       Vėtra skalija.

       Loja.

 

       Toli – kaip prikaltas

       dega, žėruoja, ūžia

       raudonas plakatas

       žūtbūtinio kruvino mūšio.

 

 

       X

 

       Žemė – motina mums,

       ji neišduos, tik paslėps.

       Bet pažiūrėsim, kaip jums,

       jeigu artojai laimės.

 

       Mėšlui ir mėšlo garbė.

       Mėžia artojai laukus.

       Tai kas gi mėšlo gailės,

       kad augtų javas gražus.

 

       Sveika būk, juodoji naktis.

       Matysime, galas koks bus.

       Jei neužmerksim akis,

       išeisim į laisvus laukus.

 

 

       XI

 

       Tamsi, juoda naktužė,

       gaisrai padangėj plakas.

       Į mūši iš bakužių

       galvų vingiuojas takas.

 

       O vėtra plėšo, drasko

       nakties žvaigždžių vainiką.

       Gaisrai aplinkui bastos.

       Klaiku. Baisu. Ir nyku.

 

       Liepsnoja žemė, o dangus —

       liepsnų stulpais iškeltas.

       Vingiuoja pro gaisrus,

       galvų vingiuoja takas.

 

       Į mūšį – žūti – būti

       visi –

       visi –

       visi. –

       Už laisvą, broliai, būtį,

       mirtis mums nebaisi.

 

       XII

 

       Laukų platumose laisvi vėjai drumsčias.

       Kvepia pavasaris, žemė, arimai, atolas.

       Artojai sugniaužė ant žagrės rankenų kumsčias

       ir nuvarė vagą į neužmatomas tolumas.

 

       Trauk, bėri! Traukdamas purtyk karčiais,

       kad visos bėdos, vargai pasikartų.

       Jei vakar pribaigėm baudžiavą karčią,

       tai šiandien pabaigsim gyvenimą kartų.

 

       Kazys Boruta. Kryžių Lietuva. Eilėraščiai. Ryga: knygų leidimo bendrovė „Audra“, 1927.

 

       kazys_boruta_kryziu_lietuva

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1