Avangardinės literatūros modelio tyrinėjimai konkrečio­mis visuomeninėmis ir politinėmis sąlygomis negali būti be palyginimo su rusų, vokiečių ir italų modernizmo pa­tirtimi. Italų ir ypač rusų futurizmo santykis su valdžia gali būti parankiu kontekstu, kuriame būtų galima išskirti lietuviško modernizmo modelio ypatumus. (1)

     Keturvėjininkų literatūrai gali būti pritaikytas ir A. Flakerio „optimalios projekcijos“ konceptas. (2) Jis nusako pa­grindinę avangardinio teksto visuomeninę funkciją, kuri reiškia estetinį pervertinimą, apimantį ir moralinį, etinį ir vi­suomeninį bendros gyvenimo santykių sistemos pervertinimą, (3) Šia linkme aštriausiai ir labiausiai provokuojančiai skam­ba B. Groyso tezės. Jis manė, jog rusų avangardo mene ga­lįs atpažinti struktūrinius panašumus su menininko – ti­rono politinėmis koncepcijomis, iš kitos – avangardo pastangas reorganizuoti pasaulį pasitelkiant meną. (4) B. Groysas neabejoja, kad avangardas turi atsakyti už totalita­rinės sistemos nusikaltimus:

    

     Pagrindinis rusiškų straipsnių apie avangardą akcentas ir drauge di­džiausias jų trūkumas yra mėginimai įrodyti savo nekaltumą režimo nu­sikaltimuose. Tuo tarpu rusiškojo avangardo didumas, kuris bent jau šio straipsnio autoriui yra nenuginčijamas, turi prisiimti to laiko isto­rinę kaltę ir visus to laiko nusikaltimus. (5)

    

     Su tuo artimai yra susijusi ir avangardo recepcijos pro­blema. Remiantis istorine Rusijos konsteliacija paaiškėjo, kad agresyvūs avangardo manifestai ir programos staiga atrado atitikmenį sociopolitiniuose epochos įvykiuose ir todėl buvo transformuoti iš estetinės srities į etinę. B. Gro­yso žodžiais tariant:

    

     Jei, pavyzdžiui, Majakovskis paragins „suduoti pasauliui per galvą, tada šis raginimas gali būti perskaitytas kaip tipiškos avangardinės šo­ko estetikos manifestacija <...>. Visai kitokia recepcija atsiranda tada, kai valstybės jėga, su kuria susijęs poetas ar tapytojas, savo piliečiams iš tikrųjų praskelta galvą su kastetu. (6)

    

     Avangardo recepcija Lietuvoje, nepaisant kitokio sociopolitinio fono, šiandien ir pirmaisiais nepriklausomybės metais nėra neproblematiška. Todėl toliau trumpai turi būti aptarta avangardo recepcijos problema Lietuvoje.

     Norėdami geriau išryškinti sociopolitinių santykių kon­tūrus Pirmojo pasaulinio karo pabaigos Lietuvoje, akimir­kai palikime nuošalyje nedidelę šalį prie Baltijos jūros ir nukreipkime žvilgsnį prie Adrijos: 1919 metų rugsėjo mė­nesį, kai lietuvių savanorių pulkai žygiavo atsiimti lenkų okupuoto Vilniaus, o su jais buvo ir vadinamasis meninin­kų batalionas, kuris muzika ir literatūra turėjo stiprinti da­linių moralę, nedidelis maištingų karininkų būrys, vado­vaujami atsargos vyresniojo leitenanto ir poeto Gabriele d'Annunzio, ruošėsi žygiui į Fiume miestelį prie Adrijos jūros. Jų vienintelis tikslas, už kurį visi būtų atidavę savo gyvenimus – bent jau taip ne kartą buvo sakęs jų vadas – buvo uostamiesčio Fiume užėmimams. Jis turi atitekti ita­lams, tik tuomet Versalio sutartimis suluošinta pergalė ga­lėtų tapti tikra. „Fiume arba mirtis“ – taip skambėjo jų šū­kis. Vadovaujami poeto d'Annunzio, kuris pats save buvo pavertęs menininku sėdėdamas dviviečiame lėktuve ar po­vandeninio laivo denyje, kariai į karą žiūrėjo kaip į poeti­nį spektaklį, o į pučą – kaip į propagandinį triumfą. Karas tapo menu. Savo kuprinėje d'Annunzio turėjo ne tik lieps­ningų žodžių ir dramaturgiškų idėjų, kurios vis kitaip pa­kreipdavo tą jo meno kūrinį, bet ir „Fiume respublikos“ konstituciją, kuri buvo artimai susijusi su anarchosindikalistų idėjoms.

     Žygis į Fiume būtų tapęs meno kūriniu, drąsus pučas turė­jęs sulieti gyvenimą ir meną. Bet ilgai neišsilaikė d'Annun­zio Fiume mieste – jis žuvo nuo italų karo laivo „Andrės Doria“ patrankos šūvio, o ir lietuviams savanoriams, tarp kurių galbūt buvo ir trys busimieji avangardistai Binkis, Tysliava ir Žlabys-Žengė, nepavyko atgauti Vilniaus. (7)

     Šiais dviem epizodais iš poetų, laikiusių save avangar­do atstovais, gyvenimų nesiekiama įrodyti paviršutiniško panašumo tarp italų ir lietuvių futurizmo, o priešingai – parodomos nevienodos istorinės aplinkybės ir su jomis su­sijusių modernistų skirtingas suvokimas. Lietuvių poetams žygis į Vilnių nebuvo nei naujos kultūros inscenizacija, nei meno kūrinys, technizuotą ir estetizuotą karą vertęs po­etiniu spektakliu. Dalyvavimas lietuvių savanorių gretose jiems buvo patriotinė užduotis, kuri iš esmės turėjo nekeisti visuomeninius santykius naujais, bet užtikrinti iškovotos nepriklausomybės saugumą. Modernumo atstovai apie pir­mą lietuvių respubliką galvojo ne kaip apie revoliucionieriškų matmenų laboratoriją, bet kaip apie nacionalinę vals­tybę, sukurtą pagal europietišką pavyzdį.

     Ir italų, ir rusų futurizmas atsirado revoliucinio perver­smo prieangyje, atvėrus duris ideologijų, siekusių visų visuomeninių struktūrų visiškos reorganizacijos, viešpa­tavimui. Futurizmo likimas, tiek Italijoje, tiek Rusijoje, bu­vo formuojamas painaus meno ir jėgos santykio. Nors gyve­nimo reorganizavimas atitiko futuristų programą, jėgos ir meno vienybės iliuzija pasirodė esanti trumpaamžė. Tiek fašistinė partija, tiek bolševikai niekada visiškai neatsisakė nepasitikėjimo futurizmu; kita vertus – realus visuomenės reorganizavimas neatitiko painių estetinių metmenų. Fu­turistų entuziazmas naujai būčiai, naujiems žmonėms ir naujam menui niekaip nesiderino su politika. Reikalavi­mas teikti pirmenybę menui nuolat konfliktavo su laisva­norišku pasidavimu politinės valdžios tikslams.

     Lietuviški santykiai tarp valdžios ir meno, kai formavo­si pirmosios avangardistų grupės, buvo visai kitokie. 1917 metų revoliucija suteikė valstybei nepriklausomybę ir parlamentinę demokratiją. Trumpai tariant, lietuvis nė nega­lėjo galvoti apie naujos valstybės ir visuomenės statybą, o tik apie esamos visuomenės atkūrimą pagal Vakarų de­mokratijos ir svajonių apie šlovingąją praeitį pavyzdžius. Palyginus su painiomis italų fašistų ir bolševikų ateities projekcijomis, tai buvo programa, kuri estetiniu požiūriu mažai ką galėjo pasiūlyti. Keturvėjininkams nepasitaikė ga­limybės savo menines koncepcijas susieti su revoliuciniu visuomenės pertvarkymo modeliu. Be to, tai buvo ne tik Keturių vėjų troškimas. Jų kūryboje ir programose nėra pri­sirišimo prie tam tikros ideologijos. Žinoma, su dideliu ma­lonumu buvo pasisakoma prieš miesčioniškumą, dar su di­desniu – prieš bažnyčią ir visus „gero tono“ atstovus. Bet antiklerikalizmas ir pasisakymas už atviresnę, žaisminges­nę ir laisvesnę visuomenę dar nebuvo politinė programa. Mano žiniomis, egzistuoja tiesus Keturių vėjų liudijimas apie jų kaip meninio judėjimo santykį su valdžia. Tarulio kal­boje per radiją (1926) jis Keturis vėjus susieja su naujai au­gančia jėga, demokratija:

    

     Ypatingai svarbu, kad jie [„Keturi vėjai“ – C. Z.] savo veikimą surišę su nauja augančia jėga, su demokratija, su darbo žmonėmis. Dabar pa­saulį valdyt atėjo naujos pajėgos. Griuvo ir baigia griūti carų ir karalių sostai. (8)

    

     Politinės leksikos vartosena čia yra miglota. Sunku nuspręsti, ar Tarulis demokratiją čia supranta vakarietiška prasme kaip politinės organizacijos formą, kurioje valdžia vykdo­ma per parlamentą ir rinkimų teisę, ar bolševikine – kai į valdžią ateina darbininkų klasė, pašalinusi kitas klases. Į tokius identifikacijos mėginimus nereikia žiūrėti kaip į po­litinį nusistatymą, bet tik kaip į entuziastingą pritarimą naujovėms.

     Rusiškajam avangardui yra būdingas didesnis tikėjimas pasaulio pakeitimu meno dėka ir noras šiuose pokyčiuose dalyvauti. Iš to seka tai, ką A. Flakeris vadino „optimalia projekcija“, būtent nuostata estetiniam pervertinimui, kuris apima ir moralinį, etinį, visuomeninį bendros gyvenimo santy­kių sistemos pervertinimų. (9) Optimali projekcija rusiškojo avangardo manifestuose iš pradžių iškyla taip pat nesusi­jusi su komunistinės visuomenės projektu, nors Леф ir Новый Леф šią sąsają propagavo. Menas, buvo sakoma pir­mojo Новый Леф numerio pratarmėje, yra kovojančių kla­sių jėga už gyvenimo atstatymą, kurį jis ne tik vaizduotų, bet ir kurtų. (10) Keturvėjininkų manifestuose (plg. šio dar­bo skyrių „Atsiradimas ir išnykimas (1922-1928)“) optimali projekcija yra svarbi sudedamoji dalis. Manoma, kad tai iš dalies yra dėl rusiškojo modelio įtakos – kartais „Žengte marš!“ atrodo kaip koliažas iš įvairios rusų žurnalų – Леф, Новый Леф ir Вещь kalbinės medžiagos. Be to, daugelyje tekstų galima rasti pabrėžiamų užuominų į geresnį rytojų, naują gyvenimą, EI Dorado ir t. t. S. Valentas kalba apie Binkio busimojo laiko paradigmą, priešingą Maironio esa­mojo laiko paradigmai. (11)

     Optimali keturvėjininkų projekcija pirmiausia pasireiš­kia kaip gyvenimo jausmas. Ji atsiranda iš putojančio tem­peramento, jaunuoliško polėkio ir išdykėlio poeto, stovin­čio naujos lietuvių literatūros priešaušryje. Ten, kur ateities projekcijos tampa konkretesnėmis, dažniausiai nėra akcen­tuojami visuomeniniai – utopiniai komponentai. Daugiau yra apdainuojamas Lietuvos įžengimas į naują civilizuotą epochą, kuri kitur jau prasidėjo. Savo konkrečiais pasireiš­kimais optimali keturvėjininkų projekcija kalba ne apie uto­pinį rytojų, o vystymąsi, kurį reikia prisivyti:

    

     Lietuvi, mano mylimas lietuvi,

     Užaugęs pievose ir girių duburiuos,

     Kviečiu tave dabar j naują būvį,

     Kur radijo lakštingalos tau amžių amžiais suoks. (12)

    

     Galiausiai kartais tai tėra bevaisis drąsus sumanymas, keturvėjininkų norėtas pristatyti kaip tam tikras politi­nis požiūris. Tai nepavyksta jų kūryboje; tai nepasiseka ir jų neliteratūriniame gyvenime. Gal tai yra simptomiška, kad Binkis kūrė ir patriotišką maršą, ir vertė Interna­cionalą, ir parašė autoritarinio tautos vado A. Smetonos biografiją (kiek nemalonią).

     Nenuginčijama tai, kad Keturi vėjai disponavo revoliucionierišku temperamentu. Jų visuomeninio politinio ak­tyvumo ištakos gali būti greičiau randamos lietuviškų švie­tėjų tradicijoje.    

    

     _______________

     (1) Plg. pavyzdžiui: Manfred Hardt, „Futurismus und Faschismus“, Hardt 1989, 251-273 ir B. Groys, Gesamtkunstwerk Stalin, Munchen-Wien, 1988.

     (2) A. Flakerio terminas, sukurtas remiantis J. I.otmano idėjomis. Plg. Flaker 1989, 412.

     (3) Ten pat.

     (4) Plačiau B. Groys, Gesamtkunstwerk Stalin,Munchen-Wien, 1988.

     (5) B. Groys, „Die Ethik der Avantgarde“, B. Groys, Die Erfindung Russlands,1995, 101.

     (6) Groys 1995, 97.

     (7) Tada visi trys tarnavo kariuomenėje. Nėra tiksliai žinoma, ar jie išties dalyvavo šioje kampanijoje.

     (8) Keturi vėjai, nr. 2, p. 8.

     (9) Flaker 1989, 412.

     (10) Новый Леф Nr. 1, 1927 m. sausis. Paskelbta Drews 1983, 43.

     (11) Valentas 1993.

     (12) Tysliava 1969, 119.

    

     Christoph Zürcher. Lietuvių avangardo pavasaris. Iš vokiečių k. vertė D. Daujotytė, S. Keturakis. Vilnius: LLTI, 1998.

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1