1980 m. Nidos klubas išleido K. Barėno suredaguotą Dešimtąją pradalgę. Jos pradėtos leisti 1965 m. Bendradarbiais pasitelkdamas daugumą išeivijos rašytojų, K. Barėnas atliko didelį darbą. Paskutiniame 482 puslapių tomelyje randame apie 35 autorių didesnių bei mažesnių kūrinių. Iš vyriausios kartos rašo: V. Alantas, St. Santvaras, A. Tulys (miręs), G. Tulauskaitė, P. Orintaitė; iš vidurinės kartos: K. Bradūnas, B. Raila, J. Kralikauskas, Alė Rūta, J. Gliauda; iš jauniausios: T. Venclova, L. Andriekus, Pr. Visvydas, I. Joerg, A. Landsbergis, K. Almenas, A.T. Antanaitis. Vyriausios kartos atstovas St. Santvaras pažeria 32 ketureilius apie Dievą, žmogų, buitį, meilę ir mirtį. Subrendusio amžiaus pergyvenimų gausa ir talentingo poeto įgūdžiai priverčia susimąstyti prie ne vieno pro akis sklandžiai slystančio rubajato (Aidai, 1980).

 

     RUBAJATAI

 

     Dievas, Žmogus, Būtis, Meilė, Mirtis

    

     I

    

     Dosnusai Tėve, tu man davei gėrybių gausą:

     Akis, dantis, kruopelę išminties ir dvasios klausą.

     Davei ir moterų — gražių, klastingų ir dorų.

     Kodėl nedalioj vieną palikai, lyg medi sausą?

    

     II

    

     Rūsčiom rudens dienom girdžiu galvoj audrojant maištą:

     Kodėl gi laimė, į žmogaus dienas ateidama, taip gaišta?

     Kodėl tyriausia meilė būna prakeikta kaip paleistuvė?

     Kodėl dori darbai klampioj velnių baloj pra­gaišta?

    

     III

    

     Nelengva žmogui Dievo prigimti suprasti,

     Paikam sunku Ir Jo buvimo pėdsakus atrasti.

     Patsai žmogus savy — pati klaidžiausloji giria.

     Kada Ir kas tą painią lygti pabandys ižspręsti?

    

     IV

    

     Laisvėn paleisti, mes esame laisvi žmogaus vaikai.

     Dažnai, dažnai gyvenimą patvarkome paikai.

     Laisvės tiek davei, kad mes galėtumėm sukurt nelaisvę.

     Ir Tu — kvailiojimų dykynėj mus kaip avinus vaikai.

    

     V

    

     Aš panašus į varganą dirvono svėrę.

     Rudens vidrai į nebūtį nutrenks mane, glėbin nutvėrę.

     O Tu esi Valdovas sielų, saulių, žemių, vande­nų!

     Dėkoju, kad mane nors ta menka žole sutvėrei.

    

     VI

    

     Kaip vertint žmogui savo vienkartinę lemtį?

     Berods, mylėti reikia netgi ir nelemtį.

     Tik sugebėk, o Broli, džiaugtis tuo, ką pakelėj randi,

     Nes atkils diena — ir ta pati lemtis ateis tave ištremti.

    

     VI

    

     Be šypsnio aš žvelgiu į žmogiško likimo rimtį.

     Dažnam, tur būt, ir nereikėjo gimti.

     Bet jeigu kam jau lemta perplaukt sūkuringą upę —

     Nejaugi tu galėtum jam tą pramogą atimti?

    

     VIII

    

     Ar tu gimei anksti, ar gimsi tu vėlai —

     Išneš tave į nebūtį šventi ar nusikaltę angelai.

     Jei prekė būtų ji — antros jaunatvės nenupirks vargdieniai,

     Bet jos negaus ir turtais apsikrovę asilai.

    

     IX

    

     Chajamai, kaip tu nepabūgai raganai aštriu batu įspirti?

     O, kaip gražiai mokėjai tu pajuokti mirtį!

     Ir aš norėčiau jos veidan smagiai nusikvatot,

     Nes juk tikrai nėra už ką jos dalgio girti.

    

     X

    

     Jeigu aš, sulaukęs jau vėlybo rudenio baltų varsų,

     Tik prie akmens rakinamas šuva esu,

     Tai, Viešpatie, kaip čia yra su žmogumi ir laisva jo valia?

     Tur būt, netrukdomas aš negalėčia paganyt net ir kvailų žąsų.

    

     XI

    

     Tu grakšti kaip stirna, tu kaip angelė dora —

     Esi giedri ūliojančio pavasario aušra!..

     Ir tau mažai testinga — tik gailesčio ir meilės sieloj!

     O gal tokios, kaip tu, visai nėra?..

    

     XII

    

     Žaibai tavy subliksi — jausmai it viesulai įtūžę.

     Tada tu man labai žavi, manų dausų sauluže!

     Audra išdraiko dulkes, ašaros nuplauna langus —

     Ir mūsų meilės mirksniai kaip gaisrai praūžia.

    

     XIII

    

     Pabūkime drauge svaigiam svajonės svaigu­ly —

     Tikrovė — laimės ir vilčių grobikė brutali!

     Dar taip nedaug prlskynėme kvapniųjų sodo vaisių...

     O gal ir vėl tu paskendai iliuzijų vylingam kvaituly?

    

     XIV

    

     Mane kankina, bara ir kamantinėja:

     Kokį burtą slepia savyje manoji Dulcinėja.

     O aš, pelė po šluota, gyvenu tik išgąstim,

     Nes regiu, kad jos širdis kasdien labiau suakmenėja.

    

     XV

    

     Daugel kartų kaip vaiduoklis aš ėjau pro tavo langą.

     Tava širdies giedra man lyg erdvių paskliautė žvanga.

     Andai su šypsena tu bėgdavai mane sutikti tekina.

     Koks velnias nūdien mudviem perskirt nurezgė žabangų?

    

     XVI

    

     Pajūry rinkdavom kriaukles, kai būdavo giedra,

     Kai tik pamiršdavom, kad laimė apgauli ir nedora...

     Dabar abudu bėgam atskirom į šaltą žemės guoli, —

     Graudaus pasigailėjimo verta kvailių pora.

    

     XVII

    

     Kiek sykių su manim bandei Jau atsiskirti?

     Kiek nuoskaudų ir sopulio abu turėjome patirti?

     Nėra prasmės gesinti ugnį širdyje,

     Beprotiška skubėt į mūsų meilės dievo mirtj!

    

     XVIII

    

     Atsiklaupkime abu ir melskime Priapą,

     Kad apvaisintų jis kiekvienų meilės žiedo lapą.

     Beprasmė bus sapnų, kvailiojimų ir siekių pilnatis,

     Jei, nieko nepagimdę, mes turėsime atgult į kapą.

    

     XIX

    

     Sunku man perskaityt stebuklą tavo nuostabių akių:

     Ten tiek žavumo, gundymo ir nerimo minčių nykių!

     Ir puolu aš į ežero slaptingai žydrą gelmę —

     Ir gal į laimės žiburį, o gal į prapultį plaukiu...

    

     XX

    

     Atkilo štai visų šventųjų ir švenčiausių jų diena!

     Prie skobnių sėdi pranašai ir gan dažna šlovin­ga jų žmona.

     Kažin, ar toj puotoj matysiu aš nors vieną savo draugę,

     Nors ir regiu, kad spindi ten graži ir gundanti šv. Magdalena.

    

     XXI

    

     Sakai, gyventi vienai šalta, liūdna ir baisu.

     Mažai, mažai tokiam skurde palaimos ir šviesų!..

     Bet Ir vienatvėj kelki galvą išdidžiai į brėkš­tančią padangę,

     Gal jau rytoj ir laimės, ir paguodos bus pa­kankamai gausu.

    

     XXII

    

     Neužgesinama audra dar siautėja širdy!

     Ką sako Dovydas pro amžių prieblandas, ar tu girdi?

     „Meilės stebuklą Viešpats man padarė".

     Ir maudos mano siela to stebuklo atspindy.

    

     XXIII

    

     Iš kur atkyla barbarai į žemės paukščių taką?

     O gal tik blogio ir niekšybių upės mūsų dvasioj teka?

     Sugriauna barbarai žmonijos taiką, meilę ir svajonę, —

     Lyg patys nežinotų, kad jie kerta savo išlikimo šaką.

    

     XXIV

    

     Nuo pat aušros, pakinkęs traktorių ar sartį,

     Eini tu piktžolėm apžėlusių dirvonų arti.

     Ir ką, o Broli, tu už savo prakaitą pelnai?

     Belaisvio duonos trupinį ir slogų dvasios kartį.

    

     XXV

    

     Kaip dažnai ir kaip kvailai tu pamiršti, žmo­geli,

     Kad žemė tik visatos dulkė — ne amžina, ne visagalė.

     Jei buvo jos pradžia, tai bus ir pabaiga.

     Ji dar žydėdama erdvėm keliauja, bet jau rytoj užgesti gali.

    

     XXVI

    

     Politikai sutūpę kaip gaidžiai ant iškilmingų laktų,

     Lyg veidmainiavimų, suktybių ir melų dar nepakaktų.

     Aistra valdyt ir engti žmones — nuostabūs nuodai!

     Manam dvare skalikai alkani tokių patiekalų nelaktų.

    

     XXVII

    

     Kiek sykių tu mane jau apgavai, o Laime!

     Kiek sykių liūty permirko vilčių javai, o Laime!

     Kiek dar tu man rengi patyčių ir kančių, o Laime!

     Kokia beširdė ir melagė man buvai, o Laime!

    

     XXVIII

    

     Dingsta laimė. Dingsta meilė. Dingsta ir daiktai.

     Tad kokia prasmė blaškytis ir burnot piktai?

     Atriskit, vyndariai, statinę seno vyno —

     Lai džiaugsmu sualda ir žmogaus dvasia, ir dangiški skliautai!

    

     XXIX

    

     Ar girdite, kalnai? Pegasai žvengia po žydriu atolo stogu!

     Nepaiso dainiai perteklių, net spiauna į gyve­nimą patogų.

     Ir trubadūrai suremia kardus — net ugnys tyška!

     Ir taip, save pamilusi puikybė, žudo net ir kilnų žmogų.

    

     XXX

    

     Įžiebiau degtuką. Stebiu, kaip jo ugnelė bėga tekina.

     Tolygiai pro akis praskrieja ir giedra, ir dargana.

     Laimingi tie, kurie pajėgia pasigaut paguodos mirksnį.

     Visi daiktai, visi vargai — degtuko greitai blėstanti liepsna.

    

     XXXI

    

     Bičiuli, man gerokai nesmagu jau į tave žiūrėti:

     Tu vis bandai pripilti vandenio į rėtį!

     O gal gi tu ir ne visai beprotiškai darai —

     Gal ir nebloga viltį ir svajonę šiam sapne turėti?..

    

     XXXII

    

     Žeme Žemynėle, kartais man skausmingai gėda!

     Visi mes gaunam iš tavęs kviečių derlingą pėdą.

     Ir negi tavo perteklių ir derlių nebūtų mum gana?

     Kodėl žmogus, kodėl žuvis ir paukštis čia viens kitą ėda?..

    

     Dešimtoji pradalgė: literatūros metraštis. Redagavo K. Barėnas. Londonas, Nidos knygų klubo leidinys Nr. 100, 1980.

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1