1980 m. Nidos klubas išleido K. Barėno suredaguotą Dešimtąją pradalgę. Jos pradėtos leisti 1965 m. Bendradarbiais pasitelkdamas daugumą išeivijos rašytojų, K. Barėnas atliko didelį darbą. Paskutiniame 482 puslapių tomelyje randame apie 35 autorių didesnių bei mažesnių kūrinių. Iš vyriausios kartos rašo: V. Alantas, St. Santvaras, A. Tulys (miręs), G. Tulauskaitė, P. Orintaitė; iš vidurinės kartos: K. Bradūnas, B. Raila, J. Kralikauskas, Alė Rūta, J. Gliauda; iš jauniausios: T. Venclova, L. Andriekus, Pr. Visvydas, I. Joerg, A. Landsbergis, K. Almenas, A.T. Antanaitis. Vyriausios kartos atstovas St. Santvaras pažeria 32 ketureilius apie Dievą, žmogų, buitį, meilę ir mirtį. Subrendusio amžiaus pergyvenimų gausa ir talentingo poeto įgūdžiai priverčia susimąstyti prie ne vieno pro akis sklandžiai slystančio rubajato (Aidai, 1980).

 

     RUBAJATAI

 

     Dievas, Žmogus, Būtis, Meilė, Mirtis

    

     I

    

     Dosnusai Tėve, tu man davei gėrybių gausą:

     Akis, dantis, kruopelę išminties ir dvasios klausą.

     Davei ir moterų — gražių, klastingų ir dorų.

     Kodėl nedalioj vieną palikai, lyg medi sausą?

    

     II

    

     Rūsčiom rudens dienom girdžiu galvoj audrojant maištą:

     Kodėl gi laimė, į žmogaus dienas ateidama, taip gaišta?

     Kodėl tyriausia meilė būna prakeikta kaip paleistuvė?

     Kodėl dori darbai klampioj velnių baloj pra­gaišta?

    

     III

    

     Nelengva žmogui Dievo prigimti suprasti,

     Paikam sunku Ir Jo buvimo pėdsakus atrasti.

     Patsai žmogus savy — pati klaidžiausloji giria.

     Kada Ir kas tą painią lygti pabandys ižspręsti?

    

     IV

    

     Laisvėn paleisti, mes esame laisvi žmogaus vaikai.

     Dažnai, dažnai gyvenimą patvarkome paikai.

     Laisvės tiek davei, kad mes galėtumėm sukurt nelaisvę.

     Ir Tu — kvailiojimų dykynėj mus kaip avinus vaikai.

    

     V

    

     Aš panašus į varganą dirvono svėrę.

     Rudens vidrai į nebūtį nutrenks mane, glėbin nutvėrę.

     O Tu esi Valdovas sielų, saulių, žemių, vande­nų!

     Dėkoju, kad mane nors ta menka žole sutvėrei.

    

     VI

    

     Kaip vertint žmogui savo vienkartinę lemtį?

     Berods, mylėti reikia netgi ir nelemtį.

     Tik sugebėk, o Broli, džiaugtis tuo, ką pakelėj randi,

     Nes atkils diena — ir ta pati lemtis ateis tave ištremti.

    

     VI

    

     Be šypsnio aš žvelgiu į žmogiško likimo rimtį.

     Dažnam, tur būt, ir nereikėjo gimti.

     Bet jeigu kam jau lemta perplaukt sūkuringą upę —

     Nejaugi tu galėtum jam tą pramogą atimti?

    

     VIII

    

     Ar tu gimei anksti, ar gimsi tu vėlai —

     Išneš tave į nebūtį šventi ar nusikaltę angelai.

     Jei prekė būtų ji — antros jaunatvės nenupirks vargdieniai,

     Bet jos negaus ir turtais apsikrovę asilai.

    

     IX

    

     Chajamai, kaip tu nepabūgai raganai aštriu batu įspirti?

     O, kaip gražiai mokėjai tu pajuokti mirtį!

     Ir aš norėčiau jos veidan smagiai nusikvatot,

     Nes juk tikrai nėra už ką jos dalgio girti.

    

     X

    

     Jeigu aš, sulaukęs jau vėlybo rudenio baltų varsų,

     Tik prie akmens rakinamas šuva esu,

     Tai, Viešpatie, kaip čia yra su žmogumi ir laisva jo valia?

     Tur būt, netrukdomas aš negalėčia paganyt net ir kvailų žąsų.

    

     XI

    

     Tu grakšti kaip stirna, tu kaip angelė dora —

     Esi giedri ūliojančio pavasario aušra!..

     Ir tau mažai testinga — tik gailesčio ir meilės sieloj!

     O gal tokios, kaip tu, visai nėra?..

    

     XII

    

     Žaibai tavy subliksi — jausmai it viesulai įtūžę.

     Tada tu man labai žavi, manų dausų sauluže!

     Audra išdraiko dulkes, ašaros nuplauna langus —

     Ir mūsų meilės mirksniai kaip gaisrai praūžia.

    

     XIII

    

     Pabūkime drauge svaigiam svajonės svaigu­ly —

     Tikrovė — laimės ir vilčių grobikė brutali!

     Dar taip nedaug prlskynėme kvapniųjų sodo vaisių...

     O gal ir vėl tu paskendai iliuzijų vylingam kvaituly?

    

     XIV

    

     Mane kankina, bara ir kamantinėja:

     Kokį burtą slepia savyje manoji Dulcinėja.

     O aš, pelė po šluota, gyvenu tik išgąstim,

     Nes regiu, kad jos širdis kasdien labiau suakmenėja.

    

     XV

    

     Daugel kartų kaip vaiduoklis aš ėjau pro tavo langą.

     Tava širdies giedra man lyg erdvių paskliautė žvanga.

     Andai su šypsena tu bėgdavai mane sutikti tekina.

     Koks velnias nūdien mudviem perskirt nurezgė žabangų?

    

     XVI

    

     Pajūry rinkdavom kriaukles, kai būdavo giedra,

     Kai tik pamiršdavom, kad laimė apgauli ir nedora...

     Dabar abudu bėgam atskirom į šaltą žemės guoli, —

     Graudaus pasigailėjimo verta kvailių pora.

    

     XVII

    

     Kiek sykių su manim bandei Jau atsiskirti?

     Kiek nuoskaudų ir sopulio abu turėjome patirti?

     Nėra prasmės gesinti ugnį širdyje,

     Beprotiška skubėt į mūsų meilės dievo mirtj!

    

     XVIII

    

     Atsiklaupkime abu ir melskime Priapą,

     Kad apvaisintų jis kiekvienų meilės žiedo lapą.

     Beprasmė bus sapnų, kvailiojimų ir siekių pilnatis,

     Jei, nieko nepagimdę, mes turėsime atgult į kapą.

    

     XIX

    

     Sunku man perskaityt stebuklą tavo nuostabių akių:

     Ten tiek žavumo, gundymo ir nerimo minčių nykių!

     Ir puolu aš į ežero slaptingai žydrą gelmę —

     Ir gal į laimės žiburį, o gal į prapultį plaukiu...

    

     XX

    

     Atkilo štai visų šventųjų ir švenčiausių jų diena!

     Prie skobnių sėdi pranašai ir gan dažna šlovin­ga jų žmona.

     Kažin, ar toj puotoj matysiu aš nors vieną savo draugę,

     Nors ir regiu, kad spindi ten graži ir gundanti šv. Magdalena.

    

     XXI

    

     Sakai, gyventi vienai šalta, liūdna ir baisu.

     Mažai, mažai tokiam skurde palaimos ir šviesų!..

     Bet Ir vienatvėj kelki galvą išdidžiai į brėkš­tančią padangę,

     Gal jau rytoj ir laimės, ir paguodos bus pa­kankamai gausu.

    

     XXII

    

     Neužgesinama audra dar siautėja širdy!

     Ką sako Dovydas pro amžių prieblandas, ar tu girdi?

     „Meilės stebuklą Viešpats man padarė".

     Ir maudos mano siela to stebuklo atspindy.

    

     XXIII

    

     Iš kur atkyla barbarai į žemės paukščių taką?

     O gal tik blogio ir niekšybių upės mūsų dvasioj teka?

     Sugriauna barbarai žmonijos taiką, meilę ir svajonę, —

     Lyg patys nežinotų, kad jie kerta savo išlikimo šaką.

    

     XXIV

    

     Nuo pat aušros, pakinkęs traktorių ar sartį,

     Eini tu piktžolėm apžėlusių dirvonų arti.

     Ir ką, o Broli, tu už savo prakaitą pelnai?

     Belaisvio duonos trupinį ir slogų dvasios kartį.

    

     XXV

    

     Kaip dažnai ir kaip kvailai tu pamiršti, žmo­geli,

     Kad žemė tik visatos dulkė — ne amžina, ne visagalė.

     Jei buvo jos pradžia, tai bus ir pabaiga.

     Ji dar žydėdama erdvėm keliauja, bet jau rytoj užgesti gali.

    

     XXVI

    

     Politikai sutūpę kaip gaidžiai ant iškilmingų laktų,

     Lyg veidmainiavimų, suktybių ir melų dar nepakaktų.

     Aistra valdyt ir engti žmones — nuostabūs nuodai!

     Manam dvare skalikai alkani tokių patiekalų nelaktų.

    

     XXVII

    

     Kiek sykių tu mane jau apgavai, o Laime!

     Kiek sykių liūty permirko vilčių javai, o Laime!

     Kiek dar tu man rengi patyčių ir kančių, o Laime!

     Kokia beširdė ir melagė man buvai, o Laime!

    

     XXVIII

    

     Dingsta laimė. Dingsta meilė. Dingsta ir daiktai.

     Tad kokia prasmė blaškytis ir burnot piktai?

     Atriskit, vyndariai, statinę seno vyno —

     Lai džiaugsmu sualda ir žmogaus dvasia, ir dangiški skliautai!

    

     XXIX

    

     Ar girdite, kalnai? Pegasai žvengia po žydriu atolo stogu!

     Nepaiso dainiai perteklių, net spiauna į gyve­nimą patogų.

     Ir trubadūrai suremia kardus — net ugnys tyška!

     Ir taip, save pamilusi puikybė, žudo net ir kilnų žmogų.

    

     XXX

    

     Įžiebiau degtuką. Stebiu, kaip jo ugnelė bėga tekina.

     Tolygiai pro akis praskrieja ir giedra, ir dargana.

     Laimingi tie, kurie pajėgia pasigaut paguodos mirksnį.

     Visi daiktai, visi vargai — degtuko greitai blėstanti liepsna.

    

     XXXI

    

     Bičiuli, man gerokai nesmagu jau į tave žiūrėti:

     Tu vis bandai pripilti vandenio į rėtį!

     O gal gi tu ir ne visai beprotiškai darai —

     Gal ir nebloga viltį ir svajonę šiam sapne turėti?..

    

     XXXII

    

     Žeme Žemynėle, kartais man skausmingai gėda!

     Visi mes gaunam iš tavęs kviečių derlingą pėdą.

     Ir negi tavo perteklių ir derlių nebūtų mum gana?

     Kodėl žmogus, kodėl žuvis ir paukštis čia viens kitą ėda?..

    

     Dešimtoji pradalgė: literatūros metraštis. Redagavo K. Barėnas. Londonas, Nidos knygų klubo leidinys Nr. 100, 1980.

 

    

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1