Teofilio Tilvyčio epigramose, parodijose, feljetonuose skamba gaivališkas juokas. T. Tilvytis juokėsi iš ašaringo jausmingumo, romantinių literatūros štampų, sacharininės poezijos. Poemoje „Išpardavimas dūšios“ (1928) užsidėjęs klouno kaukę parodijavo romantikų ir simbolistų kūrybą – Maironio, Fausto Kiršos, Kazio Binkio, Putino, Balio Sruogos ir kt. Ekspresionistams charakteringa neurozinė būsena čia išskaidyta į geometrines linijas, kurios sąmoningai griauna tikroviškumo iliuziją.

 

 

 

    

     Išpardavimas dūšios

    

     1.

    

     Prašom.

     Tai buvo nesenai.

     Atgal tik metai.

     Jeigu akis aukštyn atmetus

     tenai — prieš dangų —

     žvaigždžių koks dešim.

    

     Gal oro norite;

     koks oras korėsi į žemę —

     prašom:

            rieškučios vėjo raičiojos palange,

            koki penki lašai kapojo tvorą.

    

     Aplinkui nieko.

     Pliki šaligatviai,

     kokios septynios liepos

     ir tos nuvalkiotos, be lapų.

    

     Namai.

            Ir vartai.

     Žali, mediniai vartai.

     Ant vartų —

     10.

     Bažnyčios g-vė 10.

    

     Kažkur už sienos kerta dvyliką,

     sugirgžda lovoj marti.

     Sušlapęs lapas prie lango prilekia

     — langai užverti.

    

     — Gal kada nors užeisit —

     prašom.

     — Dėkingas aš;

     gal kitą kartą.

     — Mama kas vakaras išeina —

     vienai man baisu.

    

     Viskas taip paprasta,

     jau įprasta ir sena.

     Ir štai kažin kur,

                          užkampy

     išauga dūšioje Antikristas

     ir taip prasideda romanas.

    

    

     2.

    

     Pačiupinėjau papadę,

     įgnybau kulnį —

     širdies nebėr.

     Paspruko, rupūžė,

     ir tiek.

    

     Širdie,

     žalios žmogienos gabale,

     girdi

     širdie?

     Galvoju —

     nė gyvos dūšios ir galvojei

     nurūko smagenys kažkokiu pabaliu.

    

     Nebėr ir kojų.

     Kampais 90

                   stoju.

    

     Gerai.

     Jeigu jau taip —

     susipažinti prašom.

    

     Akys.

            Kokios jai duoti akys.

            Gal manote, kad bus šviesiai mėlynos

            dangaus, arba rugiagėlių spalvos.

            Jau taip šimtų šimtai pasakė —

            negali būti ir kalbos.

            Prašau —

            štai rudos, apskritos,

            kaip didelės laukinės blakės.

    

     Veidas.

            Kodel visuomet baltas

            ir būtinai rausvais žandais,

            žemyn nuleistas.

            Pas mane veidas,

            duokim, žalias,

            visai palaidas

            ir visuomet pakeltas.

    

            Juk taip gražu, kai pieviškai, laukiniškai.

            Tegu maniškė bus, kaip mano tėviškėj

            žaliuojanti žalioji eglė

            oranžinėm skujom nukarstyta.

            Kodel vis būtinai, kad vidutiniškai;

            juk visa tai apkarsta taip.

    

     Kasos.

            Dar žodis apie plaukus.

            Kokius uždėt jai plaukus?

            Iš anksto perspėju

            visus Parnaso papuasus —

            nebus geltoni ir auksiniai.

            Nelaukit.

    

            O jei mėlyni?

            Truputį duot rausvumo —

            gal ir išeis!

            Žali miškai, visoki krūmai,

            kalnuos kalnais išsvaidyti smiltynai,

            o ten aukštai — — —

            Tiktai mėlyni;

            ir sušukuot, maždaug, kaip debesiais.

    

     Jus manote, kad aš ušmirštu

     dūšią —

     prašom.

     Kai priminiau,

     kad ji iš mano kairio pažasčio

     su šonkauliais viską išnešus

     pamojo pirštu,

     nusijuokė ir tarė —

     glušas.

    

     Dar pora mažmožių

     ir štai gerojus gatavas.

     Vistiek, kaip iš dirbtuvių Kasselio

     kelian paleistas garvežis,

     vistiek, kaip gero meisterio

     trims mostais nubriežtas plakatas.

    

    

     3.

    

     Tai tiktai pasaka,

     daluž — daluže, mano.

     Aš ir dabar vis netikiu

     į tąjį velnišką romaną.

    

     Kelintas vakaras

     daužau kakta į langą,

     kas su manimi dedas?

     Tegul mane ar pakaria,

     kol dar esu nevedęs.

    

     Daluž — daluže,

     kam man paleidai;

     kam man pastūmei

     viršum žemužės?

     Na velnias!

     Šalin romantikas.

     Dabar etapas

     kitokio darbo.

     Dabar

    

     arba ką nors pikantiško

     apie šlaunis ir kelnes,

     arba į rankas klapanus.

    

     Jos kambary

            rojalis,

                   stalas,

                          patalas,

     pora desėtkų knygų.

     Mieloji mano,

     atidaryk

     visus savuosius pašalius,

     atidaryk širdies kvartalus.

    

     Tyku, ramu.

     Kampe subraškina kažykoks vabalas—

     matyt, taipogi neužmigo.

    

     — Turbūt daugiau nebemylėsi

     visi tokie jūs;

     galų gale daryk, kaip nori.

     O vėjas

     neperstoja draskytis pašalėse;

     baisu šįvakar ore.

    

     Klavišį spusteri —

     kažkaip keistai sucypia,

     ausyse rėkia;

     neskamba, bestija, ir galas.

     Kažin koks tonas gaunasi trilypis;

     ir čia, matyt, skandalas.

    

     Aplink visokios linijos,

            kampai,

                   kvadratai,

                          prizmės.

     Susivyniokit smagenys į gerą ratą,

     pavirsk, širdie, į metalinę prizmę.

    

     Ir taip pirmyn,

     į gatvę;

     gana šitos kanalijos,

     gana kamuot perinų kūmas.

     Jaunatve,

     tu būk plati, kaip britiška Australija,

     tu būk, kaip pekliškas samumas.

    

     Ateis laikai,

     kad radio siųstuvą

     kiekviens nešiosimės panosėj.

     Ir po velniais

     mes dėdėms užgiedosim.

    

     Žinai,

     aš užsakiau siųstuvą dūšiai.

     Pompuosu ją

     kur nors į plokštumas Irano,

     kaip runkelių rinktinę rūšį.

    

     Mieloji mano,

     nuobodu baisiai,

                          pikta.

     Juk 3 metrų kube

     uždust per naktį galima.

     Žinai, mažyt,

     aš eisiu.

    

     Nebegaliu ilgiau čia likti.

     Keliausiu tol;

     kur nors pro Kristaus Jeruzolimą,

     pro vandenų nuskaldytąją Kubą.

    

     Sudiev, mažyte.

     Velnioniškai man gaila.

     Gerklėj kažko vis negaliu nuryti,

     pašonę kairiąją suraižė peiliu.

    

     Gal grįšiu dar.

     Ir vėl, ir vėl, mieloji.

     Žinai, paskutinįjį kartą

     eik še — aš pabučiosiu koją.

    

     Nukrito ašara,

     kaip stiklo šmotas.

     Dar pora trikampių išdygo veide.

     Jau vėlus vakaras —

     senai ir saulė leidos.

    

     Mačiau.

            Girdėjau.

     Apskritimu apsisukė plienis raktas

     ir užsikirto durys.

    

     O vėjas

     kelintą naktį

     kvatojasi mane padūręs.

    

     Baigiu dešimtą laiptą —

     čia jau kitokis

     stalas,

            kėdės.

     Ir čia tas užkampis prakeiktas,

     kur dūšioje

     kas valanda kitoniškas skandalas

     ir kur visokiom linijom

     šie žodžiai dedas.

    

    

     4.

    

     Į langą tėškėsi

     žiemos štai gabalas.

     Akys, galvoje

     balta.

     Žiema gili, minkšta,

     kaip mylimosios patalas.

    

     Truputį šalta.

    

     Šaligatviai, kai paduškos.

     Baltoms paklodėmis nukarti

     laukai ir pamiškės.

     O ant galvos —

     tik balta, balta — — —

    

     Ausis užkrovė

     kažkokios minkštos pakulos,

     akys įsižabojo

     vatos didžiulis pluoštas.

     Ir aš lig žemei baltas.

    

     Varpelis sužlega.

     Nusistumia pro petį rogės.

     Arklys, kaip geras treneris

     visokius baltus kamuolius

     kanopoms svaido į pastoges.

    

     Mintie, įsibėgėki

     ir taip padaužk kokį nors karštą kamuolį.

     Danguj jų gyvas pragaras!

     Gerai būtų pakaitint žemę.

     Paridinai kokiu aukštaičių pagiriu —

     kilometrą gilyn išgraužtų,

    

     O aš einu.

     Einu delnais apklojęs burną,

     pakandęs dantį.

     Einu tikrai, kaip durnas

     kas vakaras apie septintą.

    

     Šaligatvį sulaužiau,

     durys adveriją išjudinau;

     kas vakarą, kas vakarą.

     Ir taip nuo rudenio

     savęs nebeturiu.

    

     Romantika dalykas nieko,

     mylėti galima.

     O aš sakau jums tiek tik

     tegu velniai ją paima.

    

     Žiūrėk —

     nejauti kojų,

     krūtinėje kažykas girgžda.

     Ausys, kaip sugadintas radio

     čiurlioniškas meliodijas muroja.

    

     — Su šventėm.

     Namie dukrelė?

     — Namie.

     Iš ryto skaitė.

     Dabar, turbūt, užmigo.

    

     Kalėdų kvapas.

     Žąsies šlaunis,

     bapka išpiaustyta

     visokiais lapais,

     devynios fygos.

    

     Kelkis,

     mieloji kelkis.

     Važiuojame

     kur nors į baltas pievas.

     Žinai — manoj širdy pašėlęs alkis

     ir jau visai kitokis Dievas.

    

     Na pabučiuok —

     tiesiog į lūpas;

     paimk mane į savo delnus,

     Ir mausime iš šios kalupos

     kur nors per kalnus.

    

     A. a. Mickevičius suakmenėjęs,

     kaip ponas Tadas.

     Žinai, senuk,

     viskas velniop nuėjo —

     naujai pakrikštytas ir Petrogradas.

    

     Arba, kad būtų gyvas

     kolega Puškinas

     iš sielvarto numirtų, senis.

     Nauja divizija poetų užgimė,

     kurie štai pliką juodžemį

     su Marsu rengiasi suženyt.

    

     Lenkiuosi aš

     šiuos ženklus rašant

     ne taip, kaip kad prieš šimtą metų.

     Aš perlaužiu save

     kampu devyniosdešim

     ir rankioju lašus po veidą platų.

    

     Ak moterys,

     šėtoniškas jums duotas vardas.

     Nejau ir man

     reikės kokiam nors šoferiui

     nuarti sprandą.

    

     Na nieko —

     aš pasistengsiu;

     juk aš taip pat poetas.

     Dabar vistiek man —

     važiuojame atgal į tavo klėtis.

    

     Sudie

     baltiems beržams

     apkarstytiems gūštomis sniego.

     Dabar kiti pamišėliai gal jus užims.

     Žinai,

     kažkaip sunku,

     ausyse spiegia.

    

     Ir vėl namai.

     Tie patys vartai,

     10.

     Širdy viskas išarta,

     galvoje atsiprašant.

    

    

     5.

    

     Dabar peizažas.

     Peizažas paprastas.

     Jei iššifruot —

     koks šimtas ąžuolų

     ir kelios eglės.

     Ąžuolai jauni, gražūs,

     į viršų šakos atriestos.

    

     Ant kiekienos po šimtą lapų.

     Jei kiekvienam iš medžių

     kiekvieno krūmo

     paskirt po 10.000,

     tai dauginant iš šimto

     gauname

     milijoninę sumą.

    

     Pasiutusiai ir reikia oro.

     Bet gi erdvė —

     turbūt daugiau kaip milijonas erdmetrių.

     Ir šios poemos plotui

     užteks, kiek tiktai nori.

    

     Dangus, berybė...

     Poetai,

     gerai išsemkit

     ir apdainuokite hektarą —

     paplosime.

     O čia — dangus, kaip kubilas

     privarvintas 30° garo.

    

     Į pievą nugulė

     dvi poros kojų.

     Aplink žolių visokios rūšys

     kelmais išsišakoję.

     Vienos galva, kaip geras kepeliušas,

     antros aršyninis siūbuoja kotas.

    

     Kai kas galvoja:

     gražu esą žibutės,

     tokios nekaltos ir bekūnės.

     O aš galiu pasiūlyti —

     štai prašome žalieji papirotai,

     o čia visiems gerai pažįstamos ramunės.

    

     Mama kadaise, būdavo,

     nuo kosulio,

     ar nusidauždavai

     lakstydamas laukais bent porą pirštų.

     Nereikdavo nė patentuoto asilo —

     viską per kokią valandą užmiršdavom.

    

     Pilieti,

     labas!

     Padirbau plotą,

     kuriam tikrai turi

     štai milijoną lapų,

     du milijonu erdmetrių erdvės

     ir šešiosdešims kapų

     žaliųjų papirotų.

    

     Galvok, kaip nori.

     Vaizduokis sau,

     kad tai miškai ir pievos,

     dangaus beribės.

     Čionai viskas suskirstyta po porą,

     kaip kad įsakė Dievas.

    

     Išaugo medis.

     Žydi.

     Veisias.

     Štai šitas ąžuolas

     senai jau vedęs

     ir kiek jis tūkstančių užtaisęs.

    

            Pastaba: čia vieta daugtaškiui

    

     Aplink pajuodo.

     Rasa, kaip šlapia skepeta

     į veidą kirto.

     O ant galvos

     sublizgo nikeliu kažynkoks puodas

     ir šaiposi aukštielninkas apvirtęs.

    

     Ot, rūpužė,

     nejau jis matė?

     Palauk —

     aš kitą vakarą

     atsinešiu elektrinę gyvatę;

     tegu, judošių, pakaria.

    

     Sutemo.

     — Man šalta jau;

     gal eisim.

     O akyse

     tik sukasi visokios panoramos

     ir žemė maišosi.

    

     Mieloji mano,

     kodel tenai, už plaučių

     kažkas vis draskosi, kaip levas?

     Žinai, aš jaučiu,

     sulig negero plano

     į šią planetą atkeliavęs.

    

     Kur aš tik žengsiu

     visi kampai užpainioti,

     basliais užkaišiotos pakriūtos.

     Turbūt, gimiau per anksti,

     kad baidosi

     ir tas šuo pasiutęs.

    

     Bet laušiu

     kiekvieną lyšną baslį

     ir įais balas nugrįsiu.

     Matysite, —

     aukštaitiškus pakriaušius

     aš perdirbsiu į betoninę aslą.

    

     Velniop viską!

     Velniop ir šios planetos

     sula nusalusį košmarą.

     Gana naktims

     su žvaigždėms čiupinėtis —

     užtraukime ką norints gero.

    

     Žinai, mažyt,

     mes eisime iš čia.

     Keliausime kur nors į žemės kampą.

     Lig šiol

     tu man buvai trečia,

     dabar įsibedei širdin

     stačiuoju kampu

    

     Šlapi lig kelių.

     Iš lėto.

     Einam.

     O dūšioje,

     kaip jos veide tik žalia

     ir kamuoliais vyniojasi

     visokios dainos.

    

    

     6.

    

     Visai ne parkas.

     Pranešu,

     kad aš dabar randuos

     darže.

    

     Jei kas pavasaris išartas

     ir kaimiškai nukrautas mėšlu;

     jei kas ruduo

     išraunama gražiai

     kiekviena sėkla,

     tai koks gi, po velnių, čia parkas?

     Reiškia —

     aplink nemažas daržas.

    

     Visiems, turbūt, jau aišku,

     kad čia ir ji.

     Numojome ranka į tuos baltuosius beržus

     ir štai šį vakarą panerkime į jį.

     Tą patį daržą.

    

     Darže, tarp kito ko

     kaštanai,

            uosiai,

     retai išsėtos žolės.

     Darže kas vakaras

     keliolika

     susipina romanų;

     darže ir mes dviejuose.

    

     Visuomet muzika.

     Kavalkas Šopeno

     galanda vieną ausį.

     Tenai trys ponios šunį trotina.

     Turiu prisipažint —

     darže visko nebesugausiu.

    

     Aprėžiame aplinkui ratą,

     praplauname per pusę.

     Ir vėl prisėdam.

     Pašalęs kvapas pečius nukrato.

     Ji atsiduso.

     Visur su bobom bėda.

    

     — Klausyk —

     jisai atėjo;

     jisai mane užmuš —

     aš bėgsiu!

     Kažkas šaltai nusijuokė alėjoj.

     Dantis surakinau.

     Ir kakton atšvilpė idėja —

     nudėsiu.

    

     — Gal norite susipažint?

     — Buhalteris.

     — Poetas.

     Ir šešios akys

     šešiais basliais po žvyrą valkiojas,

     pakojoj mėtos.

    

     — Sudiev,

     mes eisim.

     Dar kartą tvėriau pirštus,

     kaip išbadėjęs žvėris.

     Galvon įsimušė birželis tirštas

     ir aš likau tikrai kaip pasigėręs.

    

     Mačiau

     pro retą tvorą —

     nuėjo ji akim kažką parėmus.

     Dabar eikše į delnus,

     kekše —

     aš tau viską, ko tiktai nori

     ir pasiimk štai nebaigtą poemą.

    

     —

    

     Išsprogo rytas.

     Nulipdė saulėm stogus.

     Žiūriu, gyvatė, pasiritus;

     gal jau visai nusprogus?

    

     Išnyk iš čia, judošiau;

     kad aš daugiau nebematyčiau!

     Geriau būtų kokį kaliošą,

     negu tave, išvalkiota telyčia.

    

     Na, skrisk; na eik Kastusia.

     Gana, užteks — pabodo — — —

     Jei aš dar gyvas būsiu,

     žinai — — — palauk manęs prie sodo.

    

    

     7.

    

     E — i — i — i — a,

     al — lė — ė — jų

     L — e — ja!

     Viskas, viskas praskrido.

     Šidyje nugulė sulaužyta Pompėja;

     širdis viena, kaip piramida.

    

     Kažkoki svetimi pečiai

     pašones daužo,

     žeme visoki ratai ridinėjas —

     ir žemėje šį vakarą, kaip lauže.

    

     Vežikas praklapsi,

     visokius gyvulius botagais kryžiavoja.

     Sukryžiavo tos gatvės

     akyse piestu stojas.

     Ir aš, skaitytojau, gatvėje.

    

     E — i — i — i — a,

     ai —1— e — i — i — a!

    

     Gatve,

     pačiupk mane

     ir nusinešk kur nors su vėjais.

     Aš gatavas —

     jau man palaužtos kojos.*

    

     Žinau.

     Labai gerai žinau.

     Atsimenu, kaip šiandien.

     Jau keletą tokių pragyvenau,

     bet toji, rupūžė,

     palaužė sprandą.

    

     Einu ir einu.

     Kiekvienas užkampis pažįstamas

     ir geras, geras.

     Akys visokios galvos mainosi,

     galvoj tos pačios akys

     kaskart iš naujo tverias.

    

     Kaip ir ekrane.

     Iš kažin kur atapleška

     ir štai išauga veidas.

     Dievuliau mano,

     atnešk kokį nors daiktą peklišką

     ir išsilupk akis iš veido.

    

     Ot rupūžė,

            paralis,

                   velnias,

     anot poeto Žengės.

     Jei tik valia

     pavelytų —

     iš pirmo vakaro

     per langą kelnes!

    

     Gana.

     Padėsiu tašką,

     kaip juodo anglio šmotą.

     Kaip nori, dūšia.

     Tai kas,

     kad man šį vakarą

     rankas nuraškė,

     tai kas kad šonkaulį pramušo.

    

     Krūtinės plotuos

     statysiu geležinę mašiną,

     o ten,

     kur buvo protas —

     nuo šios dienos

     energijos bent šimtą voltų lašinu.

    

     Valio, alėjų Leja,

     nualintais žandais

     ir nualiejintais palietais.

     O kur tu, rupūže, landai —

     aš tau sutriuškinsiu kiekvieną vietą!

    

     Ak, Leja, Leja —

     ar tu žinai kas aš?

     — — — poetas.

     Kadais ir aš mylėjau,

     o štai šį vakarą

     nebežinau, kur velnias man nuneš.

    

     Šaligatvi,

     jei susitiktum

     prabėgančią, tokią mažytę

     praneški jai,

     kad aš grįšiu ryt rytą.

    

     * Skaitytojau,

     čionai, nors truputį

     sustok ir užsimerki.

     Šį vakarą

     apsikabinęs šaltąjį šaligatvį

     poetas baisiai verkia.

    

    

     8.

    

     Ir vėl

     ruduo,

            lapkritis,

                          10

     ir valanda dešimta.

     Visoki ratai į galvą metas:

     7,

            20,

                   900.

    

     Subildo dešim.

     Per kambarį prabėgo varis

     ir sienoj žuvo.

     Nei šis, nei tas —

     nustojau rašęs.

     Ir taip akis kampais sudaręs

     padėjau jas į raštų krūvą.

    

     Ramu ir tyku.

     Profesorius už sienos kosteri,

     bent porą kojų padeda.

     Aplink pakūdusi musė apsisuka.

     Dar mažas būdamas

     tokiu metu sumesdavau bent porą poterių;

     tokiomis valandoms galvon pribėga viso ko.

    

     Išgėriau rašalą,

     kaip gyvulys ištroškęs.

     Ir štai mečiau viską į pašalį —

     širdie,

     naujai ką nors uždrožki.

    

     Dūrys.

     Durys dvi akys,

                          kojos.

     Įėjo.

     Mačiau — didžiulė ašara

     į stalą trūko.

     Už stiklo sušvilpė

     kažin koks keistas vėjas

     ir malkinėn save įbruko.

    

     Mačiau —

     priėjusi darašė:

     „Atleisk —

     aš vėl tik tavo”.

     Ir tai, kai ašaros

     lašu po lašo

     nuo stalo išgaravo.

    

     Mačiau ir tai,

     kai aukso gabalas

     dangaus dugne atskilo

     ir pariedėjo žemėn.

     O ten aukščiau — šventųjų viloj

     kažkoks pabalęs angelas

     kietai užkirtęs vartus

     tarė —

                   Amen.

    

     Naktis apdėjo kreigus

     juodom, pilkom spalvomis.

     Ir taip šią naktį baigės

     poemos pirmas tomas.

    

     Teofilis Tilvytis. Išpardavimas dūšios: poema. „Keturių vėjų“ leidinys, Kaunas, 1928.

     „Raidės“ spaustuvė, Kaunas

 

    

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1