Gintaras Beresnevičius. PARUZIJA. – Vilnius: Tyto alba, 2005. – P. 292.

       Gintaras Beresnevičius, paskelbęs du prozos kūrinius, 2005 m. netikėtai įsiveržė į produktyviausių lietuvių romanistų gretas. Dar 1991 m. žurnale „Keturi vėjai“ (Nr. 2, 4) buvo publikuoti jo „Nuostabūs Tomo Vagabundo nuotykiai ir regėjimai“ – pirmasis mėginimas prisijaukinti romano žanrą. Antrąjį bandymą – „Karalius plaukia“, kuris yra sudėtinė rinkinio „Pabėgęs dvaras“ (2005) dalis, romanu vadinti jau galima, nors ir sąlygiškai. Šiame tekste išryškėjusi autoriaus vaizduotės, erudicijos ir eseistinio mąstymo gama tikro romano formą įgyja „Paruzijoje“ (2005). Todėl šis kūrinys jau yra antras žinomo mokslininko bei eseisto romanas. Jame, kaip pagrįstai teigiama ketvirtajame viršelyje, „<...> sulydyta literatūrinė ir religijotyrinė autoriaus patirtis bei išmonė“. Visa tai išskleidžiama keturiose romano dalyse („Kalės vardas“, „Mirusių Angelų rūšis“, „Burtininkų klubas“, „Medūzos akys“) ir „Baigiamajame prieraše epilogo stiliumi“.

       Į akis krinta tai, kad visi skyriai yra skirtingo meninio braižo. Pirma dalis (sapnas, veikėjų refleksijos, Azo dienos vaizdavimas) sukuria modernistinio teksto įspūdį. Deja, autorius neišlaiko daug žadančio intelektualinio romano stiliaus, kai savo herojus netikėtai paverčia vilkolakiais. Atsiranda siaubo romano (arba filmo) siužetas, keičiantis skaitymo strategiją. Tačiau rašytojas, rodos, nepastebi savo atliktos transformacijos, nes jo sukurti personažai toliau išsako filosofines idėjas, kurios, vilkolakių tariamos, atrodo labai nemotyvuotai. Azas, iš vilko virsdamas į žmogų, prabyla apie pasaulį, kuris yra „<...> blankus buvusių daiktų muziejus, buvusių laikų atšvaitas“, apie mirtį, kuri „<...> daugiausia pasako apie gyvenimą“ (p. 81–82). Lieka neaišku, kodėl tokių minčių Azas neištaria būdamas sąmoningu žmogumi.

       Antrame skyriuje, panašiai kaip G. Boccaccio „Dekamerone“, trykšta įvairios istorijos, sakmės, sapnai, kuriuos pasakoja Pūzras, degalinės operatorius Grauberis, Brukas, Tadas. Nuo angelologijos vėlgi staigiai pereinama prie intelektualinių svarstymų, o jie retkarčiais virsta G. Beresnevičiaus žinių demonstravimu (Tado postringavimai apie istoriją, p. 148–150). Šios dalies veikėjai geba ir filosofiškai mąstyti, ir plėšti bankus, ir bendrauti su laumėmis, ir pagaminti dievą Abrauchą ibn Feniksą. Pastarosios būtybės atsiradimas lemia tai, kad šiame skyriuje vyrauja fantastiniai elementai, nuolat maišomi su mitologijos ir tikrovės vaizdiniais.

       „Burtininkų klube“ į pasakojimą sugrįžta Azas, kuris greta fantastinio-mitologinio matmens (ašpikai, Zuikių dievas) sugrąžina tekstui intelektualinę mintį (herojaus praeitis, genetinių eksperimentų, naujų religinių judėjimų apmąstymas). Tačiau ketvirtoje dalyje vėl kuriamas siaubo romano naratyvas (iš kapo atsikelianti Indrė, Medūziuko išdaigos, apokaliptinės scenos). Galutinai visas kortas sumaišo baigiamasis prierašas, kurį laikau neįtikinamu mėginimu apibendrinti „Paruzijos“ idėją. Keturi romano skyriai ir prierašas liudija nepavykusį autoriaus siekį sukurti intelektualinio ir fantastinio meninio pasaulio dermę. Nepaisant šitokių naratyvinių strategijų, pamėginkime susintetinti išbarstytas idėjas, kurių romane tikrai esama.

       Kas sieja skirtingas „Paruzijos“ dalis? Jurga Ivanauskaitė kūrinio recenzijoje „Trolis Mumis ir mirtis“ („Šiaurės Atėnai“, 2005 m., lapkričio 5 d.) iškelia mirties fenomeną. Mano manymu, tekstą vienijanti ašis – lietuvių mentaliteto paieškos. Jos prasideda nuo simbolinės mumijos, jungiančios Egiptą su Lietuva. Šioji geba išlikti istorinių pervartų audrose, nes lietuviai – tai „tauta vampyras, tauta zombis, tauta vilkolakis, perkalta šermukšniniu kuolu širdimi prisikelianti iš kapo“ (p. 24). Iš tiesų Lietuvos istorija – tai nuolatinė kova už savo žemę, kalbą, papročius, tai akistata su mirtimi, kurią nešė artimesni ar tolimesni kaimynai. Šalį nuolat išgelbsti arba keli keistuoliai, arba gyvenimas simbiozėje su lenkais ar germanais. Tokia situacija veikia ir lietuvių mentalitetą, nes jie žvelgia ne į ateitį, bet į praeitį. Tai simbolizuoja romano veikėjas Grafas, kuris „<...> traukė Lietuvą iš senienų ir, sukaupęs ganėtiną kolekciją, jau galėjo vesti ir rodyti kolegoms – štai, Lietuva. Ji buvo, ji tebėra“ (p. 27). Jo įkurtame ir padovanotame tautai muziejuje ir dirba Azas, atskleidžiantis du svarbius lietuvių bruožus – polinkį į savižudybę ir į draugystę su stikliuku. Istorinio, tautinio, psichologinio stabilumo nebuvimas – priežastis, lėmusi daugelio tautiečių potraukį Tanatui ar dieviškosioms Olimpo pagirioms. Vaizduodamas geriantį Azą ir jo kompaniją, naratorius sako: „Degtinė gynė nuo sielos, nuo aplinkos šalčio, nuo sielos įkalinimo tikrovės, nuo visos prievartos – sovietinės, kapitalistinės, nuo netikro gyvenimo, nuo kasdien išduodamo mirusių daiktų pasaulio“ (p. 57). Taip paaiškinama, kodėl ir šiandieninėje Lietuvoje toks populiarus alkoholis. Nemažesnį pasisekimą turi ir loterijos bei naujieji dvasiniai vedliai. Pirmą faktą romane simbolizuoja senis, entuziastingai trokštantis loterijoje laimėti milijoną. Ašpikų, priklausančių barzdukų, kaukų giminei, Azo klano veiklos vaizdavimas leidžia autoriui konstatuoti naujų religinių judėjimų bumą. Greitas lietuvių prisirišimas prie kitų tikėjimų pagrįstai aiškinamas pasaulio globalumu, tradicinių religinių bendruomenių nelankstumu, žmogaus pretenzijomis sukurti nebe religiją, bet Dievą. Kartu įspėjama apie pavojų, kuris iškils, kai įvyks lūžis visuomenės sąmonėje ir savimonėje, kai „<...> atsiras naujas identitetas“ (p. 219), tačiau ši grėsmė romane nėra išplėtojama. Originalia laikyčiau G. Beresnevičiaus iškeltą idėją, kad „<...> mūsų mentalitetas – salos žmonių“ (p. 124). Jis atsiskleidžia pažvelgus į modernios lietuvių sąmonės formavimosi procesą, apmąstytą V. Kavolio, L. Donskio darbuose. G. Beresnevičius akcentuoja gilųjį lietuvių tautos mentaliteto sluoksnį, kuriame „<...> mušėsi kaimas, valstietiškas mąstymas, žiaurus, primityvokas, nepripažįstantis pustonių, bet tvirtas, katalikiškas, stipresnis ir amžinesnis už imperinę ideologiją“ (p. 192). Kai kada jis buvo naudingas (ginant ir įtvirtinant nacionalinę kalbą, tradicijas, vertybes), tačiau moderniais laikais tai jau tapo kliūtimi. Nenorėjimas atsiverti, priimti kitą ir kitokį ilgainiui suformavo neigiamą lietuvio su svetimtaučiu santykį. Jį autorius fiksuoja atkurdamas romano herojaus vaikystės vaizdus. „Niekur nedingsi, žydai vaikams buvo kaip koks užtaisas, vaiduokliškas svetimojo ir nepatikimojo paveikslas“, – prisimena Azas (p. 190). Tokią poziciją lėmė tėvų požiūris, Lietuvos buvimas sala, šiandien gerokai priblėsęs išlikimo instinktas. Kita vertus, lietuviams nemažiau būdingas ir „kitokio“ savojo atmetimas. Štai Azo senelis, „<...> pagal motinos vardą Zosėnas, augo kaip mergos vaikas, kaime, kuriame tokiems nėra vietos“ (p. 193). Konstatuojama ir lietuvių mąstymo inercija, nes šiandieniniai jų autoritetai (žiniasklaida ir Katalikų bažnyčia) yra kilę „<...> dar iš devyniolikto amžiaus“ (p. 230). Taigi rašytojas, iškėlęs lietuvių mentaliteto problemiką, žengia labai svarbų tautinio tapatumo savirefleksijos žingsnį.

       Nuo to, kaip autorius geba kurti tikrovės ir fikcijos saitus, neretai priklauso kūrinio meniškumas. Pirmiausia romane ryški G. Beresnevičiaus nuostata vaizduoti dabarties realybę. Prieš skaitytojo akis iškyla kriminalinės žinios, reitingai, viešųjų ryšių technologijos, banditai vienkiemiuose, XXI a. maras – terorizmas, raudonas kokakolos skėtis ar Kėdainių arkangelas „<...> su prakąstu agurku rankoje“ (p. 214). Šie ženklai nustelbia svarbią fiktyvumui strategiją – būtojo kartinio laiko naudojimą, sukuriantį įspūdį, kad visa, kas vaizduojama, jau vyko, buvo, praėjo. Tikrovės akcentavimo priežastis – siekis parodyti šiandieninio gyvenimo skaudulius. Autoriaus kritikos smaigalyje atsiduria valstybės vykdoma kultūros politika (p. 49), visuomenės išsilavinimas (p. 38) ar domėjimasis tautos istoriniu paveldu (p. 48, 56), korupcija (Anubio pardavimo istorija), klonavimo idėja. Tačiau kai kuriais momentais realybė užburia patį rašytoją, išvaduodama jį iš kūrybinio proceso. Taip tekste atsiranda pastraipų, fragmentų, kurie tiktų žurnalistui ar eseistui (p. 123).

       Būtina pabrėžti ir tai, kad romano meninis pasaulis kuriamas įtraukiant ne tik tikrovę, bet ir biblinius bei tautosakinius motyvus, literatūrines aliuzijas („Dekameronas“, R. M. Rilke, K. Binkio „Kiškių sukilimas“), senovės egiptiečių mitologiją, G. Hegelio, K. Marxo, C. G. Jungo, M. Eliade's, idėjas, budizmo išmintį. Tačiau svarbiausias teksto kūrimo šaltinis – lietuvių religija ir mitologija. Dauguma vaizdinių, būtybių, idėjų, iškeltų ir sėkmingai ar nelabai išplėtotų „Paruzijoje“, užfiksuota autoriaus studijoje „Lietuvių religija ir mitologija“ (2004). Iš čia į romaną ateina lietuvių mentaliteto rekonstrukcija (p. 94–112), tautiečių polinkis į savižudybę (p. 106), Zuikių dievas (p. 163–169), vaikiška „baubų ir maumų“ mitologija (p. 191–194), žmonių virtimas vilkais (p. 277). Šis faktas byloja, jog G. Beresnevičius panoro menine kalba apmąstyti tai, ką jau buvo reflektavęs moksliniuose darbuose. Tačiau į religinę, mitologinę, folklorinę medžiagą jis žvelgia per kūrybos prizmę, o tai padaryti jam leidžia plati vaizduotė. Įspūdingi muziejaus direktoriaus vadavimo, šaldytos vištos virimo, laumių „skalbimo“ centrifugoje, ašpikų mitingo epizodai, naujų religinių judėjimų įvardijimas, deja, virstantis netikslingu vaizduotės srautu ir intelekto demonstravimu (p. 220–228). Vis dėlto išmonė tampa tik šalutine teksto kūrimo priemone, nes prioritetas suteikiamas realybei.

       Stilius, kaip dažniausiai būna neįgudusiam romanistui, yra silpnoji kūrinio vieta. Ir šįkart koncentruojamasi į vaizduojamą objektą, todėl šio rašytojo kalbinė raiška dar tebelaukia savo valandos. Tiesa, G. Beresnevičius bando atrasti tam tikrą stilistinį arsenalą. Jis kuria savus posakius („Ir tyla pakibo kaip kvaila žuvis“, p. 17), žaidžia kalambūrais (p. 279), mėgaujasi tautologija (p. 182). Ypatingas dėmesys yra skiriamas ironijai, parodijai, t. y. priemonėms, padedančioms išreikšti idėjas. Ironiškai žvelgiama į apsaugos darbuotoją (p. 97), į kopūstų raugimą, kuris pavadinamas lietuvišku balzamavimu, į kalbininkų taisymus („Buljoną“ galima pakeisti žodžiu sultinys“, p. 93). Parodija pasitelkiama vaizduojant burtininkų klubą – politines partijas, provincijos žmones (p. 140), ekstrasensus (p. 218), lietuvių požiūrį į vairavimą (p. 107), policininkus, baigiančius tarnybą „dvidešimt nulis nulis“ (p. 73). Siekiant parodyti šiandienines realijas, tikslingai pasirenkami žargonizmai, slengas (dansingai, kramė, samopalas, prastumti laiką, užkalti gražaus pinigo, bakinti). Autoriaus polinkis etimologiškai aiškinti žodžius ateina iš jam įprasto mokslinio stiliaus. Štai Azas teigia, jog „vilkėti“ lietuviškai dar reiškia dėvėti, o „dėvėti“ – tai žodis, vedantis per dievėjimą dievopi“ (p. 205). Jei pirmoji reikšmė fiksuojama mokslinėje literatūroje, tai antroji – originali kūrėjo išmonė. G. Beresnevičius neišvengia ir nereikalingo tų pačių žodžių (ragana, p. 12–13; daiktas, p. 81; troleibusas, p. 91; reikalai, p. 96) kartojimo, skurdinančio kalbą.

       Meniniu požiūriu „Paruzija“ – labai prieštaringas romanas. Jame esama ir intelektualinio, ir siaubo, ir bildungsromano bruožų. Rašytojui galbūt reikėtų apsispręsti, kam artimesnis jo meninis mąstymas, pasirinkti tarp skirtingų poetikų (realizmo, modernizmo, postmodernizmo). Tada kūrinys įgytų vientisumo, kurio taip trūksta „Paruzijai“, nes šįkart iš politikos, istorijos, mitologijos, religijos inkliuzų suveriamas margas pasakojimas, ant kurio retkarčiais užtyška magijos ir eseistikos purslų. Tačiau romano patrauklumas – jo idėjų lygmuo, kūrėjo talentas įvairiausią žmogaus, tautos, žmonijos patyrimą paversti literatūriniu tekstu. Autorius, sulydęs žinias, vaizduotę ir patirtį, romano žanru gali pasiekti svarių laimėjimų. Tada sugrįš ir „Nuostabiuose Tomo Vagabundo nuotykiuose ir regėjimuose“ atsiskleidęs jo gebėjimas kurti įvairesnes bei sudėtingesnes kompozicijos, vietos bei laiko strategijas. Taigi prie J. Ivanauskaitės „Placebu“ (2003) pradėtos šiandieninio gyvenimo refleksijos prisideda ir „Paruzija“. Šis romanas liudija kol kas neišnaudotą literatūrinės vaizduotės potencialą, susikaupusį lietuvių intelektualų aplinkoje. Tačiau tik ateitis parodys, ar G. Beresnevičius taps lietuviškuoju Umberto Eco.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1