Elena Nijolė Bukelienė
       1934. VIII. 14–2006. XII. 25

       Per pačias Kalėdas, neįveikusi sunkios ligos, bet neilgai tegulėjusi ligos patale, iš gyvenimo išėjo Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros profesorė, literatūros tyrinėtoja, kritikė Elena Nijolė Bukelienė.
       Netekome šviesaus, savito žmogaus, rūpestingu žvilgsniu žvelgusio į literatūrą, į jos praeitį ir dabartį, puoselėjusio jaunus, kūrybai gabius žmones. Netekome pedagogės iš pašaukimo: mokytojos, dėstytojos, paskaitininkės, literatų vadovės, ugdytojos, jaunųjų filologų respublikinių konkursų komisijų narės, rūpestingai perskaitydavusios pluoštus ranka, vėliau jau ir kompiuteriu rašytų tekstų. Netekome ryškaus, prigimtinio žmogiškumo talento asmenybės.
       Svarbiausios Elenos Nijolės Bukelienės gyvenimo datos, įvykiai, darbai jau surašyti enciklopedijose, žinynuose. Septyniasdešimt dveji metai sąžiningai ir tikslingai gyvenančiam žmogui leidžia padaryti tai, kas svarbiausia, iškilti, atsiskleisti kaip asmeniui. Parašyti knygas, užauginti vaikus ir vaikaičius. Sukurti namus, kurie dar ilgai šildys. Paliko dukrą Giedrę, sūnų Marių, vyrą Kostą, keturis vaikaičius ir tris provaikaičius, pasūpuotus, pamyluotus. Paliko keliolika knygų – monografijų, studijų, vadovėlių, chrestomatijų, dalyvavo kolektyviniuose literatūros darbuose. Paliko daug studentų, nemaža jų dalis laiko save profesorės mokiniais.
       Aš taip pat; atėjau į Vilniaus universitetą 1963-iaisiais, pavasario semestrą literatūros mokslo įvado pratybas pradėjo vesti jauna, graži dėstytoja; iš tolo šviesdavo jos šviesi, purių plaukų gaubiama galva, šiltos akys. Dalyvaudama literatų būrelyje ir jam pirmininkaudama nuolat bendravau su ja kaip būrelio vadove. Ketvirtį amžiaus kartu dirbome Lietuvių literatūros katedroje, kur buvo susidaręs ypatingas, vidinių ryšių, pagarbos vienas kitam, vertinimo, gero linkėjimo ir gynybiškai veikiantis kolektyvas. Elena Nijolė, vyresnių kolegų vadinama Nijole, o jaunesnių – dėstytoja, buvo katedros kaip savotiškų dvasios namų siela, kartais ir šeimininkė.
       Pirmosios dienos po artimo žmogaus netekimo yra ne tik sunkios, jos ir labai intensyvios – plūsta prisiminimai, vaizdai, vaizdiniai, išnyra epizodai, pokalbiai, detalės. Jei norime ką tikro padaryti žmogaus atminimui, turime daryti tuoj pat, išnaudodami to ypatingo laiko skaudumą ir malonę, kol visa gyva.
       Šiuo profesorės atminimui skirtu rašiniu tikiuosi pradedanti darbą, prie kurio dar reikės grįžti, – kartu su visais, norinčiais, jaučiančiais pareigą. Atrodo, kad mąstome tik apie atskirą žmogų, o iš tiesų rašome ir savo kultūros istoriją. Kas ir kokia ji būtų be žmonių veidų, likimų.
       Klausiu savęs, ar tada, pačioje pradžioje, kai mūsų kursas susitiko su jauna dėstytoja, galėjome suprasti jos padėtį, jos ketinimus? Laikas buvo sunkus, atėjome į universitetą tuoj po katedros „reformų“ – jau nebebuvo nei Meilės Lukšienės, nei Vandos Zaborskaitės, nei Irenos Kostkevičiūtės, nei Aurelijos Rabačiauskaitės. Aspirantūrą buvo metę gabūs žmonės. Nežinojau, koks turi būti literatūros mokslo įvadas, tik man jis, skaitomas docento Jono Zinkaus, buvo visiškai neįdomus, galėjau išmokti, bet negalėjau suvokti kas ir kam. Tik vėliau supratau, kad ir jauna šio kurso pratybų vadovė buvo priklausoma nuo jai duotos programos, kad ji pati kankinosi su „tipiškumo“ (viena iš trijų socialistinio realizmo atramų – greta klasiškumo ir partiškumo) problema, jos ir disertacijos tema buvo kažkaip su tuo tipiškumu (...tipiški charakteriai tipiškose aplinkybėse... – tebegirdžiu įkaltą „teoriją“) susieta, ilgai negalėjo jos parašyti, nebuvo gabi dirbtinei frazeologijai. Įvado pratybas gaivino tekstai – analizavome daugiau Petrą Cvirką. Disertacija išjudėjo iš vietos, kai į katedrą atėjo Vitas Areška, paskatinęs rašyti apie Joną Avyžių. Man atrodo, kad tada Elena Nijolė apčiuopė savo barą, kas jai buvo įdomu, – rašytojo asmenybė, laikas, gyvenimas (nors tiek, kiek tai buvo įmanoma ir pačiam J. Avyžiui, ir jo tyrinėtojai). Proza tapo svarbiausiu dėmesio lauku, dabartinė literatūra (iki 1998-ųjų tarybinė literatūra) pagrindiniu iki išėjimo į pensiją (1997) skaitytu akademiniu kursu. Tam kursui sukaupta medžiaga yra panaudota profesorės straipsniuose, knygose apie Juozą Paukštelį (1985), apie „Prozos kelius kelelius“ (1999), apie Romualdą Granauską (kartu su Vanda Juknaite).
       Ir paskutinėje, suvestinėje knygoje „Tarp literatūros ir skaitytojo“, kurią autorė dar spėjo palaikyti savo rankose, žadėdama sustiprėti ir surengti knygos sutikimo vakarienę...
       Nebesurengė, bet juk surengsime.
       Šia knyga, jos pavadinimu pirmiausia tiksliai nusakyta, kas profesorei buvo svarbiausia, ką ji rinkosi kaip savo, kur pagaliau matė savo vietą. Taip, būti tarpininke tarp literatūros ir skaitytojo, literatūros aiškintoja, jos prasmių, neatskiriamų nuo gyvenimo, skleidėja. Savo darbo universitete pradžioje ji gal net kiek menkino savo galimybes – po dešimties metų sakė mokslininke tikrąja to žodžio prasme netapusi, pirmiausia esanti pedagogė ir tik nuo pedagoginio darbo atliekamu laiku šį bei tą parašanti. Buvo lyg traumuota nevykusios disertacijos temos, užsitęsusio jos laiko. Gal ir nelinko į didesnes abstrakcijas, teorijas. Linko į socialines temas, bet jos buvo sunkios ir pavojingos, reikalavo laikytis taisyklių, ieškoti „priedangų“ ir savo pačių biografijose, ypač kai virš atidžiai sekamos Lietuvių literatūros katedros pakibdavo eilinis voratinklis. Vėlyvesnėje autobografijoje ir E. N. Bukelienė pabrėžė savo „komjaunuolišką jaunystę“... O buvo iš žemaičių žemvaldžių giminės, didžiažemių...
       Ji buvo vėlyvojo savo laiko žmogus – skleidėsi antroje gyvenimo pusėje, kuris laimingai sutapo su laisve ir nepriklausomybe, tarsi davusia jai antrąjį kvėpavimą. Laisvai kalbėjo, samprotavo, atsakinėjo į klausimus, į anketas. Rašė, įpusėjo naują vadovėlį mokyklai. Vien todėl prašėme likimo jai dar bent kelerių metų. Ir pati netikėjo, kad taip greit... Vis labiau Elena, savo mamos, ilgaamžės, į Viešvėnus iškeliavusios tik 2000-aisiais, bendravardė; jau ne Nijolė, Nijolytė, kaip ją mėgo vadinti Adolfas Sprindis, varniškis.
       Nuo straipsnio „Socialistinio realizmo stereotipai“ (1994) iki studijos „Intymu ir vieša moterų literatūroje“ (2005) ryškėjo ir gilesnis, problemiškesnis literatūros suvokimas, ir savitesni minties akcentai. Kartu tarsi pradėjo grįžti prie savo gyvenimo, prie pirminės patirties, moteriškosios – motiniškosios savasties, kurią visada pabrėžė, prisidėdama prie moterų literatūros sklaidos, o atsargiai ir prie kai kurių feministinės kritikos nuostatų. Du žmonės, kuriuos itin išskyrė pastaruoju dešimtmečiu – rašytoja Vanda Juknaitė ir kunigas Julius Sasnauskas.
       Nuo pat Sąjūdžio pradžios reiškėsi kaip angažuotas dešinės žmogus, politinėmis pažiūromis – konservatorė. Katalikų bendruomenės narė, atvira, įsipareigojusi. Bernardinų bažnyčioje dažnas galėjo įsidėmėti jos švytinčią galvą. Mėgo Šventojo Rašto parabolę apie Mariją ir Mortą, gynė Mortą, gyvenimo tvarkytoją, šeimininkę. Norėjo, kad produkraitė būtų Morta, ir jos noras buvo įvykdytas.
       Apie gyvenimą ir žmones sprendė kaip plačių pažiūrų demokratė. Vertindama literatūrą ir meną buvo liberalė – gynė literatūros įvairovę, pasitikėjo žmogiškaisiais kriterijais. Paskutinis (ar vienas paskutinių) viešas renginys, kuriame profesorė dalyvavo kaip pranešėja, – Alfonso Bieliausko literatūros vakaras. Dėl aukštų, iš dalies ir moteriškų moralinių kriterijų nebuvo visai teisi vertindama Ričardą Gavelį, bet ko nepripažino šiam rašytojui, su kaupu atidavė Sigitui Parulskiui. Tarsi išlygino.
       Lengvai įvaldė kompiuterį, internetą, mobilųjį ryšį. Džiaugėsi, kad lengva, patogu rašyti. Stebėjosi mano nepaslankumu, nemokėjau atsakyti į žinutes, skambinau. Plačiai susirašinėjo – su buvusiais studentais, su išeivijos rašytojais. Džiaugėsi bendravimu su Kostu Ostrausku. Trakų namų teatre režisavo jo pjeses. Diana ir Kornelijus Matuzevičiai spėjo įamžinti laimingos vasaros laimingą teatrą, laimingą režisierę ir laimingus jaunus aktorius...
       Turėjo prigimtinio artizmo, skleidė jį įvairiomis formomis – ir su gimtinės žmonėmis studentiškais metais, ir Ubiškėje mokytojaudama, ir namuose. Iš prigimtinio artizmo, lyg kokio persikūnijimo, ir jos lengvas bendravimas su žmonėmis, taip pat ir su jaunais. Iškalbi, lengvo stiliaus, nesiekianti ko nors ypatingo, išskirtinio. Įdėmiai įsiklausanti ir išklausanti; kai šiek tiek pradėjo silpti klausa, žiūrėjo į tai labai paprastai – sėskis iš tos pusės, eik iš tos pusės, – sakydavo.
       Didžiausias profesorės talentas – šilto, globiančio, glostančio žmogiškumo. Kas buvome jos pripažintas, pamiltas, buvome ir paglostytas. Jei ne ranka, tai akimis. Talentingai sukurtų namų Šeimininkė – Vilniuje, o labiausiai Trakuose, vasarų sodyboje su vaikais, vaikaičiais ir provaikaičiais, su giminėmis, bičiuliais. Bičiulių bičiuliais... Namai jai nebuvo sunku – net tada, kai buvo tikrai sunku, kai augino sūnų, iki paskutinio tikėdama, kad jis išgirs, prakalbės... Kai grūmėsi už dukterį ir laimėjo. Buvo meilės žmogus – mylinčiam namai nesunku. Praplėtė giminystės, žmogiškųjų ryšių sampratas. Neatstūmė nė vieno, kuris buvo įėjęs į namus ar į šeimą. Buvo ištikima ir ištikimybę patyrė. Mylėjo ir buvo mylima.
       Atrodo, kad kalbu apie laimingą žmogų.
       Gruodžio pabaigoje sulaukė Birutės, buvusios studentės ir brolienės, garsios Telšių gėlininkės, pražydintų žibučių iš Kungių. Kungiai – profesorės gimtinė, ypatinga Žemaitijos vieta, netoli Viešvėnų. Senoji Viešvės žemė, kurios istorijai pradžią kaip tik ir davė Getautės (Kungių, Kunigių) piliakalnis, datuojamas II tūkstantmečio pradžia. Kam teko laimė pabūti Kungiuose, tas galėjo suprasti, kad tokios vietos žemėje yra ne šiaip sau. Kad jų nėra daug. Kad būti iš ten reiškia daugiau negu tik būti.
       1976-ųjų pavasarį, ką tik priimta į rašytojų sąjungą ir tuo įpareigota kritikės darbui, E. N. Bukelienė rašė savo pirmąją autobiografiją. Parašė pirmuosius pasiteisinimo sakinius („Žmogaus biografiją rašo turiningi jo gyvenimo įvykiai ir nuveikti darbai. Nei vienu, nei kitu pasigirti negaliu“) ir perėjo prie gimimo vietos – džiaugsmingai ir tvirtai, lyg ji viską ir pasakytų, paaiškintų.
       „Gimiau kalvotoje Žemaitijoje, netoli jos sostinės Telšių, šimtamečių ąžuolų apsuptoje sodyboje Kungių kaime. Per kiemą teka mažytis, bet sraunus Viešės upeliukas, už jo kyla žalia Gojaus kalva, o už kelių šimtų metrų stūkso stogo formos Getautės piliakalnis.“ Autobiografijos pradžia ženkliška – gimimo vieta iškeliama kaip svarbiausias akcentas. Kuo toliau, tuo labiau šis akcentas stiprės, vis labiau jaus senų žemaičių giminės šaknų svarbą, prasmę, iš to kylančius moralinius ir pilietinius įpareigojimus.
       2003 m. vasarą Lietuvos dailės akademija kartu su visuomenine Žemaičių akademija Viešvėnuose surengė vasaros konferenciją. Profesoriaus Adomo Butrimo, viešvėniškio, pakalbinta, joje dalyvavo ir profesorė Elena Bukelienė. Tai progai pasigilino į archyvus, parašė ir atsiminimais bei savo gyvenimo peripetijomis pagrįstą straipsnį „Juškų ir Valančių giminės šaknys“, praskleidė turtingą savo giminės istoriją, kurioje susieina žymių XIX a. filologų Antano ir Jono Juškų bei Motiejaus Valančiaus kraujo šakos. Papasakojo apie sename name išlikusias relikvijas, senus daiktus, tebekabančias protėvių fotografijas. Tada ilgai buvome kartu, važiavome abi nakvoti į Kungius. Ilgai kalbėjomės patamsy, ir apie tai, kad su seseria atsiėmė žemę (apie 60 ha), kad dirba ją dabar geri žmonės, kurių dukra Bernadeta gyvena pas juos, Vilniuje, studijuoja lituanistiką. Į langus vėjas brūzgino krūmo šakas. Buvo labai tylu. Saulėtą rytą ėjome pro senus ąžuolus į Kapukus, rodė vietą, kur žydi keistos paslaptingos gėlės, auga aukštos, gražios viksvos. Buvo labai pagyvėjusi, švytinti, ta žemė ją kilojo. Galėjo tad sakyti, kad „literatūra – ne turgus, kuriame perki, parduodi ar abejingai dairaisi“; literatūra – “gimtieji namai, kuriuose rūpi ir jaudina viskas...“
       Bet tebuvo gimtuosiuose namuose su pertrūkiais. Vidurinę mokyklą baigė Kaune, globojama tetos gydytojos. Pokario problemos neaplenkė namų, mamai buvo sunku su dviem mergaitėm. Bet vasarą grįždavo į Žemaitiją, dirbdavo ūkio darbus, „ruošė vaidinimus“. Baigusi universitetą, išvažiavo mokytojauti į Telšių rajono Ubiškės vidurinę mokyklą. Buvo gera mokytoja. Gera ir vieta, kur sutiko savo gyvenimo žmogų.
       Ir paliko. Paliko viską. Labiausiai tai, ką mylėjo.
       Tokia lemtis. Turime būti jai nuolankūs.
       Bet neužmaršūs.

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ
Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1