Prozininko Vlado Dautarto (1927–2000) aštuoniasdešimtasis gimtadienis paminėtas jo gimtinėje, Rašytojų klube Vilniuje, kūrybos rinktinę „Lakštingalų naktis“ išleido leidykla „Versus aureus“.

       Rašytojo gimtinė – nepaprasto grožio Šilelio kaimas Nemuno ir Nevėžio santakoje netoli Raudondvario (Kauno r.). Apie jį V. Dautartas rašė: ,,Laiko miglose vėl matau Nevėžio ir Nemuno santakoje, ant smėlėto kranto, stovinčią senąją dviejų galų mūsų trobą, kurią paliko mirdamas mano tėvui jo dėdė Benediktas Dautartas. Aplink trobą keroja, spaudžiasi prie nedidelių langų alyvų krūmai, ir vasarą, ir žiemą pilni paukščių... <...> O paskui atėjo ūmus pavasaris... Linksmai klegėjo nuo visų kalnų ir kalnelių į Nemuną ir Nevėžį patvinę upeliai, baltais katinukais pasipuošė tėvo pasodintas raudonas gluosnis, parskrido varnėnai, abi upės sulaužė ledus...“ Dabar daug kas pasikeitė Šilelyje, bet ir šių metų kovą, kaip ir rašytojo vaikystės metais, Nemuno šlaituose mėlynais žiburėliais suspindėjo žibutės, už kurias gražesnių ir lemtingesnių gėlių rašytojas nematė. Pasikeitė ir kelias nuo gimtosios trobos iki Raudondvario. Dabar jis pavadintas gatve, kuriai Kauno rajono savivaldybės tarybos nutarimu suteiktas V. Dautarto vardas. Visai gal trijų kilometrų ilgio gatvei palei Nevėžį...

       Ypač džiugina rašytojo atminimas ir pagarba jam, puoselėjama mokykloje, kurioje jis mokėsi, dabar išaugusioje į solidžią gimnaziją. Kovo 9 dieną čia buvo organizuota literatūrinė šventė, į kurią, teikiant Vlado Dautarto literatūrines premijas, iš Kėdainių, Panevėžio, Kaišiadorių, Pasvalio, Kauno miestų ir rajonų sugužėjo 59 moksleiviai! Apie šią šventę papasakojo gimnazijos mokytoja Zita Orantienė. Literatūrinės V. Dautarto premijos įsteigimo iniciatoriai ir rėmėjai – rašytojo sūnūs Julius ir Juozas bei duktė Marija. Popietė ,,Mano tėviškės gluosniai“ vyko Raudondvario kultūros centre. Čia buvo parodyta mokytojos A. Koževnikovienės parengta literatūrinė kompozicija apie V. Dautarto gyvenimą ir kūrybą. Vlado Dautarto jaunųjų prozininkų konkurso laureatais tapo Eglė Puišytė (Kauno r. Garliavos J. Lukšos gimnazija, mokytoja Vanda Blažienė), Darius Piraitis (Kauno ,,Aušros“ gimnazija, mokytoja Rimantė Gegužienė), Goda Kazlauskaitė, Žydrūnė Pupinytė, Laima Januševičiūtė, Agnė Janušauskaitė (Kauno r. Raudondvario gimnazija, mokytojos Zita Orantienė ir Albina Šidlauskienė). Komisijai, kuriai vadovavo rašytojas Petras Venclovas, nelengva buvo išrinkti pačius geriausius. Teko dar visą būrį konkurso dalyvių ir jų mokytojų apdovanoti paskatinamosiomis premijomis.

       V. Dautarto artimųjų, pirmiausia sūnų, dukters ir marčios Margaritos rūpesčiu rašytojo gimtadienis kovo 14 d. buvo iškilmingai paminėtas Vilniuje, Rašytojų klube. Minėjime dalyvavo daug rašytojų (panašiuose renginiuose jų kartais galima ir pasigesti), jubiliato talento gerbėjai vos tilpo ne per didžiausioje klubo salėje. Malonu buvo matyti rašytojo našlę Danutę, Muzikos ir teatro akademijos rektorių Eduardą Gabrį, Seimo narius Vidą Mariją Čigriejienę, Virginijų Domarką, Skirmantą Pabedinską.

       Pirmiausia prisiminimais apie V. Dautarto gyvenimą, mintimis apie jo literatūrinį palikimą pasidalijo gerai jį pažinoję ir artimai bendravę kolegos. Literatūrologas Petras Bražėnas įžanginiame žodyje pabrėžė, kad rašytojo literatūrinis palikimas galėtų būti ir mokslinės konferencijos objektu, bet šį kartą renginys skirtas pirmiausia prisiminti jį kaip asmenybę: salėje daug žmonių, kuriuos su rašytoju sieja ir kaimynystė, ir bendras darbas, ir poilsio gamtoje valandėlės. P. Bražėno, kaip skaitytojo, pažinčiai su rašytoju – beveik pusšimtis metų. Pirmą V. Dautarto knygą „Panemunės apsakymai“ (1958) jis skaitė būdamas abiturientas, ir jam ta knyga kartu su Mykolo Sluckio, Jono Mikelinsko kūriniais liudijo mūsų literatūros atsigavimą „atlydžio“ sąlygomis. Kritikas pirmiausia minėjo šio savito prozininko išskirtinį dėmesį gamtai, kuri buvo savarankišku veikėju ne tik poetiškose miniatiūrose, bet ir daugelyje novelių bei romane „Senojo gluosnio pasaka“ (1980).

       Prozininkas Romas Sadauskas taip pat pirmiausia susidomėjęs „Panemunės apsakymais“, vėliau žavėjosi savitomis Vlado knygomis apie žvejų gyvenimą, ypač kūriniais gamtos, kurią jis vadino Didžiąja Motina, tema. Jis dėkingas savo vyresniam bičiuliui, su kuriuo kartu žvejojo, patyrė daug nuotykių, už kūrybinės patirties pamokas, už tai, kad šis rūpinosi ir stengėsi padėti jaunesniems rašytojams Viktorui Brazauskui, Leonardui Grudzinskui, Gediminui Isokui. Vladas buvo reiklus kitiems ir sau, už kritiškesnį žodį apie jo kūrybą pykdavo, bet greit pamiršdavo, dėl ko pasikarščiavęs (taip buvo atsitikę pakritikavus knygą „Klevo lapas, rasos lašas“). R. Sadausko nuomone, kaip paminklą iškiliam kūrėjui derėtų sudaryti ir išleisti prisiminimų apie jį rinkinį. Tai minčiai pritarė ir kiti kalbėjusieji.

       Prozininkas G. Isokas pasakojo, kad jo artimas kaimynas ir bičiulis Vladas, nors ir nebaigęs Gamtos fakulteto universitete, gausybę paslapčių pasisėmė iš knygų ir tiesioginio sąlyčio su gamta. Kaip aistringas žvejys jis puikiai pažinojo žuvų pasaulį, niekada negrįždavo be laimikio nuo Žeimenos, kurioje dažniausiai žvejodavo. Jis jautriai reaguodavo į medžių kirtimą prie šios upės, visą laiką atidžiai stebėjo gyvąją gamtą, sėmėsi iš jos įkvėpimo. Jo romane „Senojo gluosnio pasaka“, apysakose „Teka upė pro šalį“, „Auksinio lyno vaišės“, miniatiūrų knygoje „Klevo lapas, rasos lašas“ ir kitose atspindėta įdomybių ir paslapčių kupina gamta, jai artimų suaugusių ir vaikų gyvenimas.

       Prozininkui Algirdui Pociui ilgam įsiminė vienas epizodas iš V. Dautarto biografijos. Apie nedidelį savo vaikystės įvykį Vladas rašė maždaug taip. Kartą jis, nubėgęs pas kaimynus, atsisėdęs ant suolo pasienyje, buvo nekalbus, tik žvalgėsi aplink. Stebėdamasi tokiu berniukėlio elgesiu, šeimininkė jo klausė: ,,Gal mama atsiuntė pasiskolinti druskos ar degtukų?“ Tik po tylos valandėlės Dautartų Vladukas prisipažinęs: ,,Nieko mums netrūksta. Aš tik norėjau pažiūrėti, kaip jūs gyvenate.“ Galima pajuokauti, sakė A. Pocius, kad V. Dautartas jau nuo mažų dienų buvo atidus gyvenimo stebėtojas ir tyrinėtojas, – juk be šio charakterio bruožo geru rašytoju netapsi! Tai gal ne atsitiktinai V. Dautarto pavaizduoti Nemuno žvejai, sielininkai, upeiviai labai gyvi, saviti. Net knygoje apie rašytojus jis sugebėjo kiekviename įžvelgti tokių bruožų, kurie labiausiai charakterizuoja asmenybę, jo dvasią. V. Dautarto dėka turime puikius poeto Albino Žukausko, prozininkų K. Maruko, Juozo Požėros ir kitų portretus.

       V. Dautarto asmenybės bruožą – viešą nesitaikstymą su ideologine priespauda sovietiniais metais – akcentavo prozininkas ir dramaturgas Kazys Saja. Remdamasis savo prisiminimais ir dokumentine medžiaga, išspausdinta rinkinyje „Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje 1940–1990“ (2005), jis kalbėjo apie iš ideologinių pozicijų kritikuotus V. Dautarto apsakymus, kino scenarijų „Belskis į visas duris“, dėl kurio, ,,autoriui nesugebėjus pašalinti rimtų idėjinio pobūdžio trūkumų“, 1965 m. buvo nutraukta sutartis, apie romaną „Vaclovo Gailiaus užrašai“, kurio neleido spausdinti, o rankraštį konfiskavo (šis romanas išleistas 1995 m.). K. Saja pacitavo minėtos knygos ištrauką: „Dautartas 1972 m. rugsėjo mėnesį per pobūvį, surengtą susitikimo su sąjunginių respublikų rašytojais, vykusio Baltarusijos TSR, proga, būdamas neblaivus demonstratyviai atsisakė kartu su visais pakelti taurę už rusų tautą, vadino rusus okupantais“ (p. 396).

       V. Dautartui – vaikų literatūros kūrėjui – savo kalbą skyrė literatūrologas Jonas Linkevičius. Jis pabrėžė, kad jau pirmąja savo knyga Vladas debiutavo kaip suaugusiems ir vaikams užsimojęs kurti rašytojas. Per keturis kūrybos dešimtmečius, nors dažniau būdavo minimas kaip suaugusiems rašantis kūrėjas, jo ,,vaikiškoji“ dalis buvo įvertinta dosniau, negu ta, labiau matoma: dvi anuomet egzistavusios prestižinės premijos buvo suteiktos būtent už knygas vaikams, jos sulaukė daugybės pakartotinių leidimų. Rašytojas per ilgus dešimtmečius išsaugojo vidinį poreikį kurti ir jaunajam skaitytojui, liko ištikimas vaikų ir jaunimo prozai. Geriausiai žinomas kaip apysakų paaugliams meistras. Ir šiandien svarbios jo socialinės buitinės apysakos, gamtinės apysakos-pasakos, nuotykių apysakos, tarp jų – apysaka „Žydrieji jungos“ (1972), vienas reikšmingiausių šio žanro kūrinių mūsų vaikų literatūroje, apysaka „Sapnuoju karalystę“ (1979) – psichologinis kūrinys paaugliškos meilės tema. Atidus jaunosios kartos auklėjimui, sukūręs ryškius, įtaigius ir patrauklius vaikų ir paauglių charakterius, V. Dautartas yra vienas iš reikšmingiausių mūsų vaikų prozos kūrėjų. Gaila, kad nesusiprasta jo jubiliejui organizuoti mokslinės konferencijos vaikų kūriniams aptarti.

       Jubiliejui skirtą rinktinę „Lakštingalų naktis“ pristatė rašytojo marti Margarita Dautartienė, leidyklos „Versus Aureus“ vyriausioji redaktorė. Knyga išleista 1000 egz. tiražu, viršelio nuotrauka – anūkės Sigutės Dautartaitės.

       Atminimo vakarą pagyvino Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorių Justinos Jukonytės, Vitos Šiaučiūnaitės, Enriko Kačinsko ir Albino Kelerio suvaidintos ištraukos iš pjesės „Senojo gluosnio pasaka“ (režisierius Julius Dautartas), fleitininkės Monikos Kokštaitės pagriežti kūriniai.

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1