1921 m. spaudoje pasirodę Kazio Binkio eilėraščiai – „Vėjavaikis“, „C 40°“, „Vokiškas pavasaris“ – savo apnuoginta ir chaotiška pojūčių kalba, netikėtais matymo rakursais, „kosminėmis“ hiperbolėmis jau aiškiai bylojo, kad poetas peržengė Rubikoną, skyrusį klasikinę, melodingą ir harmoningą, poeziją nuo naujosios – disonansiškos, konvulsingos, sujauktos, kaip ir pati imperialistinių karų ir ekonominių krizių draskoma epocha. 1922 m. grįžęs iš Berlyno, K. Binkis Kaune, didžiojoje universiteto salėje, skaitė pranešimą apie ekspresionizmą. Tais pačiais metais jis išleido „Keturių vėjų pranašą“ – savo naujų literatūrinių simpatijų ir siekimų manifestą, kuris iškart atsidūrė priešingiausių nuomonių sūkuryje.
1923 m. pasirodė jos naujosios poezijos rinkinys „100 pavasarių“. Naujuoju poezijos keliu K. Binkis pasuko ne kaip įniršęs maištininkas, o kaip jaunas, šaunus ir nerūpestingas vėjavaikis, kaip putojančios jaunatviškos energijos nešėjas. Čia glūdėjo jo lyrikos poetinis grožis kartu jos idėjinis seklumas, jos greito kūrybinio išsekimo priežastis.


PAVASARĖJIMAS


„Pavasario saulė nušvito meiliai“
Ir žiūri.
Ei, žeme,
Žemėn kepurę,
Žiūrėk - spinduliai,
Ne saulė - senovės lietuviškas dievas
Šypsos dangun pasilipęs.
Ne girią, ne upę, ne lauką, ne pievą,
Bet visą tavo ištisą plikę,
Tavo gyvaplaukius, kur suvytę,
Atėjo miliardais degančių pirštų
Naujam gyvenimui atkasyti,
Atėjo tau pavasario pirštų.
Žeme, rangykis!
Nebe pirmas jau sykis
Pavasaris tavo jaunikis.
Bet taip ištekėki,
Kad rudenį nebesiskirti.
Kas kad senatvėj tau skruostai suplėkę,
Kas kad senatvėj tau dantys išvirtę?
Liepk - grimą!
Ne našlę - bet tikrą jaunuolę tave aptaisysim.
Tavo rūpesčių juodą arimą
Vasarojų auksinga pudra nubarstysim.
Liepk - kad vainikų vainikai.
Ne rūtos, bet ištisos girios
Puoštų tau galvą duobėtą ir pliką.
Įsakyk, kad vasaris, tavo maestro,
Supūstų poetų ir paukščių orkestrą.
Ir muzika ne tik kad vestuvėms tau padainavo,
Bet:

                 Kad vainikai mirgėtų,
                 Kad dainos skambėtų,
                 Kad lydėtų tave
                 Visą gyvenimą tavo.

Saulė iš snaudulio kelia.
Prie vartų jau tavo jaunikis.
Žeme, senele,
Rangykis!

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.


VISAI PASIUTĘS

I

Vėjas atprunkščia iš Baltijos
Siusdamas, siausdamas,
Šiauždamas, lauždamas,
Raudamas, nešdamas,
Vejamas, gaudomas.
        Ei, tai valia, tai valia, tai valia!
        Milionas valių.
        Nesušvilps: negaliu!
        Nei krypties, nei kelių, -
        Kur pasuks - te valia.


II

Malūnas keturiais sparnais.
        Tuščia jų!
Pabandė - triokšt!
        Pakaks dviejų...
                Klojimas klūpčioja girtas.
                Sušiaušė šiaudus.
                Po kiemą gaidį gaudo.
                Sodas kojose nebetvirtas
                Blaškos ir čiaudo.
                Pavirto pirtis.
                Nusviro svirtis.
                Varnai sparno trūksta.
                O vėjas dūksta.


III

Katiną! katiną! katiną!
Juodąjį, žebrąjį katiną
Čiupo nuo prieklėčio
Ir į padanges šuoliais nutratino.
Išvertė katinas akį.
Šiaušiasi katinas.
Katinas padange šliaužioti pratinas.
Plėčiasi, pučiasi vėjo rieškučiose,
Padengė katinas padangę!


IV

Ei, sumauros, sumauros, sumauros!
Dar nematėt tikros jūs audros.

O nei žemės, nei dangaus!
Vėjo niekas nepagaus.
Vėjas ūš, vėjas gaus.
Nesušvilps - negaliu.
Nei krypties, nei kelių, -
Kur pasuks - te valia!
Ei, tai valia, tai valia, tai valia!

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.*  *  *

Aplinkui tik dairosi akys nustebusios,
Kai mainos stebuklų stebuklai pasauly.
Pasislenkit į pakraščius debesys,
Kad matyčia sugrįštančią saulę.

Visus turtus lig šiolai nematomus
Nubudusi žemė šiandie man parodė.
Ir kūnas apsvaigęs. Kvėpuoja kiekvienas jo atomas.
O dvasioj, - kaip vyšnių pražydusiam sode.

Šiandien sprogsta laukuose grūdų miliardai.
Ir galvas iškišę diegai pirmą kartą alsuoja.
Ir miško krūtinėj sula kunkuliuodama verda.
Visi paukščiai sujudę pakrūmėms balsuoja, -

Turbūt, renka mane savo viešpačiu...
O, šiandie aš skrajot ir dainuot pasirengęs!
Ei, tu, lengvasai vėjau iš priešpiečių,
Nuvalyk tik greičiau man padanges.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.VĖJAVAIKIS

Pasikinkęs jauną vėją,
Vėtrą šaunią apkabinęs, -
Leidžiuos per padangių plynes
Su pavasariu linktyniais.
       Gulbės - kelią!
       Gervės - kelią!
       Debesų kelių didžiuoju
       Aš važiuoju!

Mano skraistė lengvo rūko
Plasta padangėj ištisus.
Mano vėtra kai padūko -
Išsislapstė žvaigždės visos,
Mėnuo nuo dangaus paspruko.
       Kas man vėją pažabotų?
       Kas man vėtrą paviliotų?
       Debesų keliu didžiuoju
       Tik aš vienas tevažiuoju.

Lik, pavasari, tarp pievų! -
Gaudyk savo varles, sliekus...
Paukštės ilstančios, - sudievu!
Aš pralenkiu ir palieku.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.VOKIŠKAS PAVASARIS

Berlynas aukštyn kojom drypso.
O mėnuo, senas idiotas,
Elektros viela pažabotas,
Sypso.
Gatvėse medžiai apkarpyti
Nežino ar jiem sprogt, ar ne...
Tiktai už lango vazane,
Svaigių skanių kvapų pilni  
Narcizai pradeda šaipytis,
Lyg vaikas alkanas sapne.
Žvėryne miega krakadilai,
Liūtai, bezdžionės ir gyvatės.
Šale Žvėryno savo viloj
Jau rengias gult aristokratės, -
Juk metas jau - nakties antra.
Tramvajai ir automobiliai,
Pabaigę gatvėse kadrilį,
Senai po urvus išsislapstė,
Pralenkdami kuris katrą.
Jau vietoms merkias elektra.
Pakilo mėnuo dar aukščiau.
Įkliuvęs tarp bažnyčios bokštų,
Pakreipęs savo snukį plokštų,
Jis išsižiojo dar plačiau
Ir atsiduso. Pūstelėjo.
Ir šiltos srovės minkšto vėjo
Užliejo knarkiantį Berlyną.
Mėgino mėnuo į Žvėryną,
Bet staiga pro stiklus pamatęs,
Kaip rėdosi aristokratės,
Paraudo senis ir už bokštų
Užrito savo veidą plokštų.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.AKVARĖLĖS

Vasaris vėjas kamuoliais
Per mišką ritas.
Varsų albumą tuoj atskleis
Gegužio rytas.
Prieš rytą miškas užverstas šešėliais.
Sumišę melsvos akvarėlės
Su purvinais laužų dažais.
Aprėžtos laužytais ruožais
Neaiškios piramydos, prizmos...
Mąstai nustebęs ir grąžais: -
Ar miškas čia, ar futurizmas?

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.*  *  *

Kaip tiktai miškas ima sprogt ir blukt,
      Tai bus tuoj miškas žalias.

Kaip tiktai paukštės ima gūštas sukt -
      Miške netvarka kelias.

Juk varna nieko gyvulys,
      Juk kartais ir pakarkia, -

Bet svetimon gūšton įlys
        ir pakelia netvarką.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.DEBESŲ JAUČIUKAI

Laukai pavasarėja.
      Tik dar rytais šalčiukai.
Dangaus pakluonėms vaikštinėja
      Debesų jaučiukai.

Išvilk iš skrando
Savo sielą
      Ir leisk ant vėjo.
Debesų pieningą bandą
      Tegano padangėje.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.*  *  *

Purienai papieviuose papuro.
Ir vaikigaliai, kaip gervės,
Po papievius vaikštinėja.
Purienų visiems po pūrą.
(Tai bus džiaugsmo karvėms!)
Ir vaikigaliai, kaip gervės,
Po papievius gūrinėja.

Purienai papieviuose papuro.
Ir dangaus mazgoliai vietoms kiūra.
Ir saulės kraštas vietoms matos,
Kartais matos visas ratas.

Ach, tos karvės, kurioms džiaugsmo!
Mes jo lauksme nesulauksme...
Kad taip pievose, kur žydi -
Nors akims pasiganyti.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.DUONELAITIŠKAS

Pavasaris aukštielniokas nugriuvo žemėn.
Diegų prilindo ir vabalų visokių pribirėjo.
O kur toliau, kur pamiškėje,
Tai laukai atrodo lyg aptemę,
Lyg rūkas draikosi, liūliuojamas vasario vėjo.
Laukai ir pievos, ir miškai, irgi visi kitoniški dalykai,
Labai patenkinti, kad žiema juos galų gale paliko,
Ir džiaugias visiškai, kad žemė ir dangus pavasarėja.
O saulė vis skaistėja ir didėja:
Ji viską savo šilma įgali.
Sugrįžus iš pietų, ji užgulė dabar šiaurės ašygalį -
Ir matome: galvotrūkčiais mūs puskamuolis mainos.
Pasaulis mūsų tampa įvairus ir rainas.
Ir žiurkėms ir šeškams, pelėms ir širmanėliams,
Žmonėms visiems ir jų vaikams utėliams,
Ir proletarijai visai, irgi visiems buržujams
Apsuko galvas visiškai, nugirdė svaiginančioms dujoms.
Ir tu, žmogau niekings, išgerk kiek tau priklauso.
Ir balsą savo sprausk į ūžiantį ermyderį.
Žinok, jog sauso nieks neklauso, -
Išgerk pavasario sulos
Ir stok į vidurį!

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.BOTANIKA

Stebiuos, kad pakvipo Japonija.
Europa dar sprogt nepradėjo,
Dar naktys šalnuojančios, -
O čia ties galva man cidonija,
O ten vėl magnolija
Pavėja
Į vasaros rytus žiedais bemosuojančios.
Pro stiklo kalėjimą palmės sušiurusios,
Azietėmis labai surūpinę
Žiūri.
Visai nusigrįžę nuo jų susimąstė agavos, -
Svajoja, leidimą greičiau kad nuo vokiečio gavus,
Sugrįžti į mylimą tolimą savo Laplatą.
Lotosas pyksta, kad nėra čia Nilo
Ir kad piramydų iš čia nematyti.
O čia vėl Gogeno paveikslų gražuolės, turbūt iš Tayti,
Šnabždasi vienos, kaip jaunos kreolės,
Bet žmogų pamato
Ir vėl tuoj nutyla.
Augmenys mieli!
Žinau, kai pasilgsti, -
Tai rodos greičiau tiktai galvą į vilkstę
Ir niekas į širdį tada nebeprataria.
Bet mieli, -
Jei skauda, jei visai nebegalima -
Duokite šian visi po lapelį man, -
Nunešiu juos į tolimą jūsų ekvatorių
Ir į lanką, kur žemę apjuosia,
Prisegsiu, kad atmintų, jog skurstat
Šiaurės tolimuose kraštuose.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.*  *  *

Įkirėjo taip po svietą
Klaidžiot, kaip vėlė be vietos.
O, kad rasčiau tokią vietą,
Iš kur matos visas svietas...

Rūkas, dulkės, purvas, sniegas...
Ir daugiau aplinkui nieko.
Šauk - vistiek negirdi niekas,
Trusk - vistiek pastips ant sniego.

Kaip pašautas senas vilkas,
Išsitiesi kur ant tilto.
Sudundės išlėto tiltas
Ir žemyn nuleis kaip vilką.

Ech, galvoje vienas švinas,
Dvasią troškulys džiovina.
Kad taip šviną sudžiovinus,
Spindulys kad skilt iš švino...

Dar tolyn nors žingsnį vieną,
Dar - nors pusę mėnesienos...
Pažiūrėt, kaip mėnesienoj
Tu ant svieto vienui vienas.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.NUSIŽUDĖLIO IDILĖ

Iš visų karklynų rūkas kyla.
Žiogai šnabždasi su šieno kūgiais.
Galva sveria 150 kilo.
Galva svyra nuo pečių,
O akyse ugnys.

Papievy šienpiūviai dainuoja,
Šienpiūviai danguj šienauja žvaigždes.
Susitaikinsim su brauningu geruoju,
Geruoju žvaigždės nubirės,
Beliks žvaigždžių pašvaistės.

Į savo daugspalvį širdies albumą
Sau atminčiai paimk ir sudžiovink tu mano sielą...
Akyse gęsta ugnys. Kyla dūmai.
Nutrūko šienpiūvių garsai,
Nutrūko bevielio telegrafo viela.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.S A L E M   A L E I K U M


C 40°

1

Nusibodo vis grįčioj ir grįčioj,
Ir sienos ir lubos ir kertės.
Jei pro langą laukų nematyčia, -
Reiktų kartis.
Ponas daktare! Sveikata, matyt, kiek pasivėlino.
Ar negalėtum paskolint man savo sveikatos?
Man norėtųs aplinkui, kad žalia ir mėlyna,
Ir kad apsidairius - bent matos!
Kad pieva ir airiai,
Kad debesys gryni
Ir lazurka kad susimaišiusi vėl su jais, -
Atsistoti kur vėjo pagairėj
Ir šildyti saulę keturdešimtalinkais celsijais.
Bonkos? Kas bonkos...
Nejaugi parneval jose prilakt turi?
Žinote ką, ponas daktare, -
Prirašykite man šiandie oro.
Tik skanaus kad ir gryno.
Toksai apetitas -
Jog, rodos, sugerčia pusę pušyno.
Ir pulso nereikia.
Kol gyvas,
Širdis tebeveikia -
Ne širdis, bet stačiai lokomotyvas!
Atsargiai atsiduso.
Mano: agonija.
Visas vaistuose sumirko.
Gerai tik kad ūsai,
O tai visą grįčią nušviestų ironija.
Ar taisybė, pons daktare,
Kad jus mano bacilos papirko?


2

Kai rytas saulėtas,
Galvoje gera.
Ir mintys bijosi geriau manęs.
Tik krūtinėj Sachara.
Ir išnyko kažkur visi raumenys.
Beliko apvilktas į odą skelėtas.
Tai ir kūnas iš skroblų ir nervų suįrusių.
Spiaut į tokį kūną,
Kuris, jei neprisikelia iš numirusių,
Tai į trečią dieną supūna.
O dvasia išsitiesė - didelė, didelė...
Nuo žemės lig užu sietyno.
Tik šaknys sukemštos į menką
Nedidelį įdėlį,
Kuriam sudaužyti pakanka
Kruopelės švino.


3

Suliepsnojo žodžių zigzagai:
...Dar lentas atnešim...
...Dega ir dega...
...Ir rytą ir vakarą keturiasdešim...
Žodis po užkampius vaikosi žodį.
Keturiasdešim
Ir rytą ir vakarą
Celsijus rodė.
Ir kūnas - kaip parakas dega.
Tartum po paklode
Velniai susikūrė sau pragarą.
Iš sienos išlindo žirafas.
Išsišiepė kertės, apsivertė lubos,
Prasidėjo kinematografas.
Tik lova giliai taip į žemę įdubus,
Ir supas ir supas...
Kai keturiasdešim - tai žmogui nepaprastas ūpas.
Žmogus nebgirdi, kad ore perkūnija.
Žmogui taip daug vidujinės potencijos,
Kad noris greičiau tik su giltine baigti konvencijos
Ir daryti su pragaru amžiną uniją.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.PRANAŠAS

Gatvės išsišiepė iškabas
Begėdiškai margas ir godžias.
Trotuaruos pilvų barikados.
Jaučio reikėtų čia iškalbos,
Kad kas suprastų mano žodžius
Sūkury bačkvežių kanonados.
O aš, atkeliavęs iš lauko,
Nešioju ateinančių šimtmečių paštą
Iš kiemo į kiemą, kaip amžinas žydas.
Negerai - kad kakta susiraukus.
Negerai - kad be Šventojo Rašto.
Negerai - kad dvasia raudonomis aguonoms pražydus.
Susirinko iš skersgatvių tipai
Ir mano bezdžionę parodys,
Mano, kad bus katarinka.
Gerbiamieji,
Jūs žinot ispanišką gripą?
Panorėsiu tiktai - vienas žodis -
Ir gulės visa rinka.
Visi išsižiojo stebėtis:
Gal ir iš tikrųjų jis kanda?
Dukteris slepia paskvernėn mamytės,
Tetulės išsikėtė skėtis,
Šmugeliai kits kitam lenda ant sprando,
Tartum panosėj būt sprogęs jiems dinamitas.
Ei, jūs, mielieji ponai ir ponios!
Aš ne tam, kad nusigąstumet.
Svarbu - kad didesniai ir gyvumo daugiau kad.
Ir ne taip kad vien pilvas ir mėsa...
Kas kad jūs baldot virtuves kasmet?
Kas kad po pusryčių prakaitą braukot?
Tokie vis mažučiai, mažučiai tebėsat...
Didžiausis pareitų į sieksninį karstą.
O čia jūs kaip mėšlo rinka priversta...
Ir vėl suliūliavo tipas ant tipo.
O lipa! Viešpatie, kaip jie visi lipa!
Lenda įširdę
Purvinais batais į atdarą širdį.
Nebenugirdi...
Nebenumano...
O širdis pasisakyti trokšta.
Dar žodis!
Ateinančio šimtmečio
Žmonės
Pastatys jums paminklą:
Po antrojo tvano
Iš jūsų pilvų
Antrąjį Babelio bokštą.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.MANIFESTAS

Salem Aleikum!
Jaunieji
Į gatvę!
Į laisvę alejų!
Mes frontą plakatais
Nuklokim,
O po plakatų
Krūtinėj
Kad kraujas plaktų.
O ant plakatų kad -
Salem Aleikum!
Gana sacharininti širdys!
Ir į skaudžiamas vietas
Kompromisų kloti komprėsus.
Kam širdis susirietus,
Dvasia kam padvėsus,
Tam į krųtinę teįrita
Nors bosą spirito, -
Vistiek nebepadėsi.
Ne taip kad po vieną,
Galvomis
Žiauninti sieną
Ir storotis storosios dėdinos kūną sujauninti, -
Bet urmu visi!
Į du su puse miliono
Pratarkim, kiek galint, aiškiau:
Kaip ragas, maždaug, Jerikono -
Salem Aleikum!

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.*  *  *

Išsirikiavo senatvė už rašomo stalo
Ir taškosi rašalo jūromis
O prieaugliai klusnūs už durų šąla
Ir laukia, kantrybe šarvuoti, de jure.
Ne mums pataikauti nabašninkų manijai
Ir svarstyt poėzijos mirusius atomus,
Metam sudiev sušukuotai kompanijai
Ir žengiam jauni į gyvenimo platumas.
Kam nenubodo su mūzoms laižytis -
Teverda tas lyriką.
O mums pasaulis daiktais pražydęs
Širdyse mirga.
Tai ne menas - čiauškėti putpele
Ir gulbes ir meilę seilinti rašalu.
Imame žodį - ir koja, kaip futbolą,
Sviedžiame kur į dangaus pašalę.
Nueisim į gudą, į lenką, į vokietį -
„Lietuviško šieno norit pauostyt?“
Ir kiekvienas, kad ir kažin kaip gudrus ir mokytas,
Ima visoms keturioms glostyt.
Kai žemė plati apsikaišiusi žalionims,
Kaip čia kirmysi už stalo?
Einam užmiršę visokius velnius
Ir patenkinti visi be galo.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.*  *  *

Galvon suaugę baras profesoriai,
Kad vietoms gabus bet nerimtas.
O man, kur pažiūriu - visur pavasariai,
Kiekvienoje kišenėj pavasarių šimtas.

Išeini - aplinkui gyvenimo potvinis,
Visus širdies kalnus baigia apsemti.
O čia, sako, puvimas eina visuotinis, -
Ir liepia palengvo trunyti ir senti.

Nusigrįžta, kad saulė nešildytų,
Akinių kad stiklai nesutirptų.
O jei kuriam plaukus rasa suvilgytų,
Tai tuoj bėga kirptųs.

O aš - kad ir nenoroms, kad ir juokaudamas
Kišenę ar burną tik atveriu, -
Ir veržias pavasariai virsdami, sprausdamies,
Ir raitos žaliūkšniai po patvorius.

Ir daryk, kad išeitų kaip nors kitoniškai, -
Tik pirštą nuversi įkišęs duryse.
Matyt, liga pristojo chroniška.
Ir nieko čia nebepadarysi.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.AUGNELIJŲ ARIJA

                           Broliams Paldieninkams

Mūsų žemė jauna dar,
Bus ir pas mus Eldorado,
Eldorijo adrijo ada.

Džiaugiams, jog vienas pražydęs atėjo, -
Daug dar ateis atliūliuos mums pavėja,
Kaip altra ridėlija rėja.

Sninga ir lyja, ir mėnuo kas mėnuo,
Ir saulė kas antrą, kas penktą, kas dvyliktą dieną.
Reja ir ada ir audrija lėna.

Gerai, kad iš rojaus Adomą išjojo, -
Per dien nusibostų mums rojuj.
O čia juk eldorijo arija rėja,
Čia altra ridėlija ado.

Žinia, kad iš dulkių ir virsim į dulkę,
O dulkė taip lengva, taip liauna, taip smulki,
Kaip lėta linuvo alengva.
Tad laukim augnelijų arijos ada,
Tad būkim kaip altra ridėlijų rėja.

Binkis, Kazys. 100 pavasarių. Kaunas, Niola, 1923.PALDIENINKŲ MARŠAS

Įsakyti lakštingalams truptį nutilti!
Ir kas joms galvon tokius ir įkalė
Be atvangos skardint per naktį patiltę?
Mes mokame tūkstantį kartų gražiau už lakštingalę.

                           Sninga
                           Lyja
                           Sninga
                           Lyja
                           Ei, vija
                           Kanapija
                           Medžiai žydžia
                           Mūs šalyje.
                           Mūs šalyje
                           Lyja griaudžia
                           Medžiai gaudžia
                           Mūs šalyje.
                           Taip, gegužy
                           Saulė sirpsta
                           Upės ūžia
                           Žemė tirpsta
                           Kai palyja
                           Ei, vija
                           Kanapija
                           Mūs šalyje.

O kas kad taip dangun
Pasukti pasivažinėtų,
Suglaustomis eilėmis, taip, žmogus žmogun,
Visas batalionas poėtų?

Stačiai pasakyti - skrajojantis teatras,
Trupė gastroliorių poėtų.
Manote - Šventasai Petras
Dviem tūkstančiam metų nepajaunėtų?
Kelionė ilgoka?
Neapsimoka!

                           Ei, vija
                           Graudžia,
                           Lyja.
                           Kas nuvyto, -
                           Vėl atgyja.
                           Vakar viena,
                           Šiandie kita.
                           Visos pabalės
                           Atgijo.
                           Taip, gegužy
                           Galvos ūžia,
                           Širdys tirpsta,
                           Kai palyja.
                           Ei, vija,
                           Kanapija
                           Mūs visoj visoj brolijoj!

Išleido „Niola“
Kaunas  1923 m.
Otto Elsnerio Spaustuvė Berlyne

Kalba autentiška
 


Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1