A-lo! pirmoji poetiška raketa.

           Tegu sau kiti – poetai, o aš –
           darbininkas, nes žinau, kad dirbu žodžio
           fabrikoj, kad talžau ir talžysiu visas
           šiūkšles ir suodžius žemės smagenų
           centre susirinkusius.
           Dirbsiu daiktus, kad jie žmonių
           smagenyse biauriau sprogtų, negu
           dinamitas, todel spiaunu į visokius
           prietarus, kurie galingą darbininko
           dvasią žudo ir drąsiai sveikinu darbą.

           K a z y s   B o r u t a

           1925 m.*  *  *

Visiems – kas juodą dieną –
dirbtuvių žaizdruose ritmingai kalat rytą
ir vargo dirvose išvarot badui vagą
bei želdinat raudonosios dienos
atolą –:
            A-lo!
 

        Tik šiandien veikia Elta!
        Klausyk ei, Rosta, Reuteri,
        ir Azijos, Europos agentūros visos,
        Amerika įtempk ausis –
        per okeaną žodžiai skrieja –
        ir negrų tautos įrėžk į smagenis
        sukilusių vergų devizus: –
        paleidžiu žodį – visam pasauliui –
        per raudono spektro prizmę,
        iš Kauno radio stoties –:
            A-lo!
Krūtinėj trūni dinamito mašina
ir jos elektra r t
nušvies raudonosios ugnies liepsna
dirbtuvių, fabrikų viršūnes, gatvių tarpukalnes
ir slėniuos verkiančius papievius kaimo.VASARA KAIME

Žali veršiai pievose bliauja,
nes žala per velnią net žala –:
žolės, dobilai ir vasarop vasarojus
prisnūdo prie žemės sapnu žaliuoju.

Klampoja buliai dobilų žalių –
vos pradėjusių rausti – ragauti,
veršiai per žalią vasarop vasarojų patraukė,
o karvės mykia iškrikusio mitingo.

Piemuo pliaukši papliauška manifestą:
– Rinkitės mitingan veršių ir bulių
rinktinės, nes žolės, dobilai ir vasarop vasarojus
prisnūdo prie žemės sapnu žaliuoju.
                                Ali,
                               alio
                Tu nusijuok, kaip vasara,
                beržų, klevų šakose
                pavasariop. Tepražydės
                akyse
                rytas
                ties kaimiška grinčia
                nors vakar dar
                čia siautė dargana,
                bet šiandien,
                o gal ryt
                suriks
                žaliai beržai –:
                                       Ali,
                                       alio!
                Ragai triūbų
                neduos per nakt užmigti,
                sapne –
                               jau vasara
                ant gonkų juokiasi,
                kad daužosi širdis
                girta:
                – Eikše. Tu –
                būsi mylima,
                nes –:
Leidosi saulė...
Kaimo gale ūžia armonika,
laidosi gerklės jaunatvės
ir daužosi langan seklyčių.
Mergos!
Piemenės!
Kaišyti palubes grinčių!
Gonkas beržinėm šakomis nukarti!
Režk, muzikante, tau bus magaryčių –
grindys vergijos suskils.
Ko niurni,
triūpe,
kaip džiusnos telyčios –
laukus dar suspėsme ištarti.
Šią naktį
pro kraigą, pro gluosnius
saulė vasario vasaron žvelgia
ir prieširdžiuos pirmos purienos
pražydo. Tu būsi.
Ateisi.
Šrdis –:
        beržų, klevų pavėsis,
        jos gelmėse bedugnės meilės marios,
        kur moters laukiančios uždegę lūpose
        giedrias svajas pavasario raudono.
        Ko laukiam – tu žinai.
        Iš vargo užjurių
        ateik
į prakaito marios –:
nuplausime visas sutras,
kad senos motinos pažvelgs
pro langą sodžiun
ir piemens pievose
suriks: –
                Ali,
                alio!
Dangus į žemę griūva.
Ir kaimas nusijuoks,
pro lūpas suodinas
nubėgs
giedringa vasaros banga,
iš saulės prieširdžių tada
paims juodos sau duonos
kepalus.
            Tai kaimas nusijuoks
tarp marių prakaito.TURGAUS TRAGEDIJA

Parduoti, tai – parduot,
nors galva mušk į sieną!
Ne šiandien, ryt ateis žandaras geras –
nė dėku, nė išgrau – išjungs iš žagrės bėrį
ir – nusives
                  Visvien vienodas galas –:
ar žagrė vilkt ar spekulianto brikas tempt,
visvien,
ne šiandien – ryt, o giltine papiaus.
Ė, kas man darbo!
Šnapso buteliuką ant ratų pasidėję
šnekasi kaimynai ir –
ūsą raito,
o moteris liūdna
kampe verkšlena.
Negreit
dar diedas eis vežiman sėsti,
negreit kaimynai baigs ir šneką ilgą.
Amželis visas kas? – Ik kelių purvas juodas,
verkšlenanti pati per visą margą dieną,
nuogų vaikų prie pečiaus
kelios eilės.
– Namo!.. Eik po velnių! Namo...
Ė, pilk brolau! Išgersim po stikliuką.
Gyventi – vargas vargti, nes ten: –
ir sienos griūvančios apleisto tvarto,
ir purvinas, lig juostai, kiemas,
ir marios prakaito juoduos dirvonuos
lietos...
– Ė, pilk, brolau!
Į snukį gausi, boba.
Tylėk! –
Nutilo ji.
Negreit dar sartis temps vežimą
ir ratai, kaip veseilioj, svotai šoks
bei šiauduose miegos užvirtęs vyras, –
negreit... Ir jomarko triukšme
per veidus raukšlėtus nuriedo ašara.
– Ė, pilk, brolau! Išgersim po stikliuką.
Gyventi – vargas vargti.NAUJŲ DIENŲ GATVĖJ

I.

Vargas vargui nelygus,
kaip miesto kultūros grobai su štangom
prie lango. – Ko verki, mama, kaimo
pastogėj, visur man gera. Piliečiai!
Anons!
Žiūrėkit pro plieną,
betoną ir štangas žvėries 19 metų,
kurio krūtinėj gegužio rytų
visas šimtas. Girdit?
Pro lenciūgų mūziką juokas –
negi betonas ir štangos valią sulaužo?
Ei, ramūs žiopliai!
Neramus ten padauža.
Daužosi gyslota kumščia
už stanguotų durų. Verkit!
Verčias raudonų lozungų eskadra
pro miesto grobus su štangom
ant lango. Kraigo gaidys
rodo vėtrą. Viesula, sulos!
Ir pavasariop gerklė
išdžiūsta.
Drėgna šiluma
varva per kaktą, a... a...
Drūtos dar štangos,
bet plienas, sau – plienas,
o gysluotos kumščios
tur – jėgą.

II.

        ... Ir liūdna, ir kartu,
ir juokas vasarinės saulės laukuose
pro atdaras gatves į miestą įsiverš –:
ir langus ir duris per vasarinę šventę
išpuoš klevais, beržais. Akysna
pažiūrės pavasaringa saulė
naujų laikų žara –:
ir žemės lūpose
žydės
rytinių pievų šypsena... Girdi, lyg griauna?
Vidurnakčio mieste neaiškus riksmas
tarp barikadų skurdo, vargo. Sakai,
kad proletarai lermą kelia
sūtemų gatvėj?
Lyg suokia?
Tai viesula smagi jau atveria duris,
visas šiukšles, purvus nušluos nuo vieškelio
ir kelią nubarstys kraujo aguonų
gruodu. Aš – rytas lūkesio.
Ko lauki, mylima? – Ir aš ir tu gatvėj
Naujų Dienų –:
pripilk visus stiklus, kaip lašą,
akyse smeik, kaip žaibą vylyčias,
jos tau išduos manus griekus:
aš – smuklė ir dangus.
Ė,
ech -!
Žydės
akyse vasara
ir širdys motinų drebės,
nes jos išgirs pirmus žingsnius –:
tai vargo sūnūs žengs pirmyn,
kaip orlaivių eskadra ore.SŪTEMOS DIRBTUVIŲ KVARTALE

Ant karčiamos slanksčio užmik mėnesieną,
išryto į darbą suriks vėl sirėnos,
suriks ryt iš ryto,
o šianakt – naktis –:
armonika verkia ant sūtemos kelių
dirbtuvių kvartale.
– Mergaite, jei kasos,
kaip vėtros kalnuose palaidos,
jei lūpos, kaip vasaros saulė 12 valandą, –
eime,
išsigersime, kaip geria
jaunatvę ik dugno dirbtuvių sirenos.
Spiegia armonika prietemoj miesto;
liemenį lankstų laužo mergaitė –:
armonika verkia!
Teverkia per naktį – dirbtuvių kvartalas!
Neverk motinėle, toli nakties galas –
ašarų upė išdžius. Geria per dieną
jaunatvę dirbtuvių sirenos,
te naktį nupirks kūną – badas.
Gyslos ištyso. Gyvoji armonika
agonijų ariją spiegia
Ė, nieko!
Gyvenam!
Ei!
Ech!
Išsigersime,
kaip geria degtinę dirbtuvių kvartale.
Ryt duonos nebus, užporyt – pasikarsime,
neverk! Mūs tokia dalia.
Tegu sau.
Ė, ūžk, karčiama!
Aludėj neliūdna, tik liemenį lanksto
girta prostitutė ir tėvas apakęs,
per nemigos naktį, armoniką
tampo.
Tėvai! Atverki akis,
armoniką trenk vidur gatvės.
Duktė! Ar matai kur duktė?
Neverk, motinėle, toli nakties galas –
ašarų marios išdžius.
Geria per dieną
jaunatvę
dirbtuvių sirenos,
te naktį nupirks kūną – badas.
Aludėj per naktį – neliūdna.
Spiaut, kad armonika verkia ir skundžias
ir neregiui smūtna – -GYVENIMUI

Išlėkime gyvent, kaip šautuvo kulka
mirtin!
Aš – jaunas, tu – jauna,
nors vyto jaunysta
ir kraujas iš kanalų kūno
išgertas iki paskutinio lašo tų,
kur geria prakaitą visų.
Tačiau grąžink man meilę mano,
kuri dar rėkė gyslose bernioko
per dirvą plėšiant vagą po vagos.
Grąžink!
Aš dovanot nemėgstu!
Dantis šaipau raudonam snuky –:
jei mirt – tai mirt,
gyventi – tai gyventi,
nes cirke kūno
perdaug gyslų įtemptų,
kur šoka šokėja – jaunatvė,
ir mėlynuos kanaluos dar persmarkios srovės,
jei smagenų danguj zigzagai trankos drįst: –
gyvenimui rūsčiam statyti kietą kaktą: išgraušk,
jei ten raudonojo granito plentas.


Eilėraščių rinkinys „A-lo!“, Kaunas 1925 m.
Kalba autentiška

Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 8 Aivaras Veiknys 8 Albinas Žukauskas 3 Aldona Veščiūnaitė 13 Aleksandra Fomina 22 Alfonsas Andriuškevičius 28 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 21 Algimantas Baltakis 22 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 21 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Pulkauninkas 2 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 14 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arūnas Spraunius 23 Asta Plechavičiūtė 11 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 38 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bronius Radzevičius 8 Castor&Pollux 73 Charles Baudelaire 5 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 12 Dalia Bielskytė 6 Danguolė Sadūnaitė 8 Danielius Mušinskas 47 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 8 Eduardas Mieželaitis 6 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 6 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 27 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pulokas 4 Georges Bataille 2 Giedrė Kazlauskaitė 44 Gintaras Beresnevičius 47 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 37 Gintaras Radvila 3 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gražina Cieškaitė 14 Gytis Norvilas 23 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrykas Sienkiewiczius 1 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Ieva Gudmonaitė 7 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Irena Bitinaitė 2 J. G. Ballard 3 Janusz Anderman 6 Jaunius Čemolonskas 4 Jehuda Amichaj 2 Johannes Bobrowski 3 Jolanta Malerytė 3 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 22 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Zdanys 7 Jonas Šimkus 8 Juan Bonilla 2 Judita Vaičiūnaitė 26 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 38 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 6 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 7 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 4 Jurgis Gimberis 12 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Justinas Bočiarovas 5 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kazimieras Barėnas 16 Kazys Almenas 4 Kazys Binkis 21 Kazys Boruta 23 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 21 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 26 Kostas Ostrauskas 25 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 47 Laurynas Katkus 6 Laurynas Rimševičius 2 Leonas Lėtas 2 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Lidija Šimkutė 24 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Kranauskas 5 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Liūnė Sutema 8 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 10 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Marcelijus Martinaitis 38 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 54 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mark Boog 2 Martin Amis 2 Michael Augustin 4 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 14 Neringa Klišienė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 5 Petras Cvirka 7 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 13 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 1 Pulgis Andriušis 9 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimas Burokas 12 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 1 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva 7 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Rūta Brokert 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sara Poisson 24 Saulius Kubilius 2 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 11 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 30 Sigitas Poškus 7 Skaidrius Kandratavičius 10 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Stan Barstow 2 Stasys Anglickis 1 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 7 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 6 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 107 Viktorija Skrupskelytė 1 Viktorija Vosyliūtė 4 Vilius Dinstmanas 3 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Ramonas 3 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Vitalija Bogutaitė 6 Vladas Braziūnas 33 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vytas Dekšnys 14 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Zigmas Gėlė 6 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 9 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1