A-lo! pirmoji poetiška raketa.

           Tegu sau kiti – poetai, o aš –
           darbininkas, nes žinau, kad dirbu žodžio
           fabrikoj, kad talžau ir talžysiu visas
           šiūkšles ir suodžius žemės smagenų
           centre susirinkusius.
           Dirbsiu daiktus, kad jie žmonių
           smagenyse biauriau sprogtų, negu
           dinamitas, todel spiaunu į visokius
           prietarus, kurie galingą darbininko
           dvasią žudo ir drąsiai sveikinu darbą.

           K a z y s   B o r u t a

           1925 m.*  *  *

Visiems – kas juodą dieną –
dirbtuvių žaizdruose ritmingai kalat rytą
ir vargo dirvose išvarot badui vagą
bei želdinat raudonosios dienos
atolą –:
            A-lo!
 

        Tik šiandien veikia Elta!
        Klausyk ei, Rosta, Reuteri,
        ir Azijos, Europos agentūros visos,
        Amerika įtempk ausis –
        per okeaną žodžiai skrieja –
        ir negrų tautos įrėžk į smagenis
        sukilusių vergų devizus: –
        paleidžiu žodį – visam pasauliui –
        per raudono spektro prizmę,
        iš Kauno radio stoties –:
            A-lo!
Krūtinėj trūni dinamito mašina
ir jos elektra r t
nušvies raudonosios ugnies liepsna
dirbtuvių, fabrikų viršūnes, gatvių tarpukalnes
ir slėniuos verkiančius papievius kaimo.VASARA KAIME

Žali veršiai pievose bliauja,
nes žala per velnią net žala –:
žolės, dobilai ir vasarop vasarojus
prisnūdo prie žemės sapnu žaliuoju.

Klampoja buliai dobilų žalių –
vos pradėjusių rausti – ragauti,
veršiai per žalią vasarop vasarojų patraukė,
o karvės mykia iškrikusio mitingo.

Piemuo pliaukši papliauška manifestą:
– Rinkitės mitingan veršių ir bulių
rinktinės, nes žolės, dobilai ir vasarop vasarojus
prisnūdo prie žemės sapnu žaliuoju.
                                Ali,
                               alio
                Tu nusijuok, kaip vasara,
                beržų, klevų šakose
                pavasariop. Tepražydės
                akyse
                rytas
                ties kaimiška grinčia
                nors vakar dar
                čia siautė dargana,
                bet šiandien,
                o gal ryt
                suriks
                žaliai beržai –:
                                       Ali,
                                       alio!
                Ragai triūbų
                neduos per nakt užmigti,
                sapne –
                               jau vasara
                ant gonkų juokiasi,
                kad daužosi širdis
                girta:
                – Eikše. Tu –
                būsi mylima,
                nes –:
Leidosi saulė...
Kaimo gale ūžia armonika,
laidosi gerklės jaunatvės
ir daužosi langan seklyčių.
Mergos!
Piemenės!
Kaišyti palubes grinčių!
Gonkas beržinėm šakomis nukarti!
Režk, muzikante, tau bus magaryčių –
grindys vergijos suskils.
Ko niurni,
triūpe,
kaip džiusnos telyčios –
laukus dar suspėsme ištarti.
Šią naktį
pro kraigą, pro gluosnius
saulė vasario vasaron žvelgia
ir prieširdžiuos pirmos purienos
pražydo. Tu būsi.
Ateisi.
Šrdis –:
        beržų, klevų pavėsis,
        jos gelmėse bedugnės meilės marios,
        kur moters laukiančios uždegę lūpose
        giedrias svajas pavasario raudono.
        Ko laukiam – tu žinai.
        Iš vargo užjurių
        ateik
į prakaito marios –:
nuplausime visas sutras,
kad senos motinos pažvelgs
pro langą sodžiun
ir piemens pievose
suriks: –
                Ali,
                alio!
Dangus į žemę griūva.
Ir kaimas nusijuoks,
pro lūpas suodinas
nubėgs
giedringa vasaros banga,
iš saulės prieširdžių tada
paims juodos sau duonos
kepalus.
            Tai kaimas nusijuoks
tarp marių prakaito.TURGAUS TRAGEDIJA

Parduoti, tai – parduot,
nors galva mušk į sieną!
Ne šiandien, ryt ateis žandaras geras –
nė dėku, nė išgrau – išjungs iš žagrės bėrį
ir – nusives
                  Visvien vienodas galas –:
ar žagrė vilkt ar spekulianto brikas tempt,
visvien,
ne šiandien – ryt, o giltine papiaus.
Ė, kas man darbo!
Šnapso buteliuką ant ratų pasidėję
šnekasi kaimynai ir –
ūsą raito,
o moteris liūdna
kampe verkšlena.
Negreit
dar diedas eis vežiman sėsti,
negreit kaimynai baigs ir šneką ilgą.
Amželis visas kas? – Ik kelių purvas juodas,
verkšlenanti pati per visą margą dieną,
nuogų vaikų prie pečiaus
kelios eilės.
– Namo!.. Eik po velnių! Namo...
Ė, pilk brolau! Išgersim po stikliuką.
Gyventi – vargas vargti, nes ten: –
ir sienos griūvančios apleisto tvarto,
ir purvinas, lig juostai, kiemas,
ir marios prakaito juoduos dirvonuos
lietos...
– Ė, pilk, brolau!
Į snukį gausi, boba.
Tylėk! –
Nutilo ji.
Negreit dar sartis temps vežimą
ir ratai, kaip veseilioj, svotai šoks
bei šiauduose miegos užvirtęs vyras, –
negreit... Ir jomarko triukšme
per veidus raukšlėtus nuriedo ašara.
– Ė, pilk, brolau! Išgersim po stikliuką.
Gyventi – vargas vargti.NAUJŲ DIENŲ GATVĖJ

I.

Vargas vargui nelygus,
kaip miesto kultūros grobai su štangom
prie lango. – Ko verki, mama, kaimo
pastogėj, visur man gera. Piliečiai!
Anons!
Žiūrėkit pro plieną,
betoną ir štangas žvėries 19 metų,
kurio krūtinėj gegužio rytų
visas šimtas. Girdit?
Pro lenciūgų mūziką juokas –
negi betonas ir štangos valią sulaužo?
Ei, ramūs žiopliai!
Neramus ten padauža.
Daužosi gyslota kumščia
už stanguotų durų. Verkit!
Verčias raudonų lozungų eskadra
pro miesto grobus su štangom
ant lango. Kraigo gaidys
rodo vėtrą. Viesula, sulos!
Ir pavasariop gerklė
išdžiūsta.
Drėgna šiluma
varva per kaktą, a... a...
Drūtos dar štangos,
bet plienas, sau – plienas,
o gysluotos kumščios
tur – jėgą.

II.

        ... Ir liūdna, ir kartu,
ir juokas vasarinės saulės laukuose
pro atdaras gatves į miestą įsiverš –:
ir langus ir duris per vasarinę šventę
išpuoš klevais, beržais. Akysna
pažiūrės pavasaringa saulė
naujų laikų žara –:
ir žemės lūpose
žydės
rytinių pievų šypsena... Girdi, lyg griauna?
Vidurnakčio mieste neaiškus riksmas
tarp barikadų skurdo, vargo. Sakai,
kad proletarai lermą kelia
sūtemų gatvėj?
Lyg suokia?
Tai viesula smagi jau atveria duris,
visas šiukšles, purvus nušluos nuo vieškelio
ir kelią nubarstys kraujo aguonų
gruodu. Aš – rytas lūkesio.
Ko lauki, mylima? – Ir aš ir tu gatvėj
Naujų Dienų –:
pripilk visus stiklus, kaip lašą,
akyse smeik, kaip žaibą vylyčias,
jos tau išduos manus griekus:
aš – smuklė ir dangus.
Ė,
ech -!
Žydės
akyse vasara
ir širdys motinų drebės,
nes jos išgirs pirmus žingsnius –:
tai vargo sūnūs žengs pirmyn,
kaip orlaivių eskadra ore.SŪTEMOS DIRBTUVIŲ KVARTALE

Ant karčiamos slanksčio užmik mėnesieną,
išryto į darbą suriks vėl sirėnos,
suriks ryt iš ryto,
o šianakt – naktis –:
armonika verkia ant sūtemos kelių
dirbtuvių kvartale.
– Mergaite, jei kasos,
kaip vėtros kalnuose palaidos,
jei lūpos, kaip vasaros saulė 12 valandą, –
eime,
išsigersime, kaip geria
jaunatvę ik dugno dirbtuvių sirenos.
Spiegia armonika prietemoj miesto;
liemenį lankstų laužo mergaitė –:
armonika verkia!
Teverkia per naktį – dirbtuvių kvartalas!
Neverk motinėle, toli nakties galas –
ašarų upė išdžius. Geria per dieną
jaunatvę dirbtuvių sirenos,
te naktį nupirks kūną – badas.
Gyslos ištyso. Gyvoji armonika
agonijų ariją spiegia
Ė, nieko!
Gyvenam!
Ei!
Ech!
Išsigersime,
kaip geria degtinę dirbtuvių kvartale.
Ryt duonos nebus, užporyt – pasikarsime,
neverk! Mūs tokia dalia.
Tegu sau.
Ė, ūžk, karčiama!
Aludėj neliūdna, tik liemenį lanksto
girta prostitutė ir tėvas apakęs,
per nemigos naktį, armoniką
tampo.
Tėvai! Atverki akis,
armoniką trenk vidur gatvės.
Duktė! Ar matai kur duktė?
Neverk, motinėle, toli nakties galas –
ašarų marios išdžius.
Geria per dieną
jaunatvę
dirbtuvių sirenos,
te naktį nupirks kūną – badas.
Aludėj per naktį – neliūdna.
Spiaut, kad armonika verkia ir skundžias
ir neregiui smūtna – -GYVENIMUI

Išlėkime gyvent, kaip šautuvo kulka
mirtin!
Aš – jaunas, tu – jauna,
nors vyto jaunysta
ir kraujas iš kanalų kūno
išgertas iki paskutinio lašo tų,
kur geria prakaitą visų.
Tačiau grąžink man meilę mano,
kuri dar rėkė gyslose bernioko
per dirvą plėšiant vagą po vagos.
Grąžink!
Aš dovanot nemėgstu!
Dantis šaipau raudonam snuky –:
jei mirt – tai mirt,
gyventi – tai gyventi,
nes cirke kūno
perdaug gyslų įtemptų,
kur šoka šokėja – jaunatvė,
ir mėlynuos kanaluos dar persmarkios srovės,
jei smagenų danguj zigzagai trankos drįst: –
gyvenimui rūsčiam statyti kietą kaktą: išgraušk,
jei ten raudonojo granito plentas.


Eilėraščių rinkinys „A-lo!“, Kaunas 1925 m.
Kalba autentiška

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Genys 2 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guillaume Apollinaire 2 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilona Gražytė-Maziliauskienė 1 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 40 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Mečkauskas-Meškela 1 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 13 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 50 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1