Gintaras Beresnevičius. LIETUVIŲ RELIGIJA IR MITOLOGIJA: SISTEMINĖ STUDIJA. – Vilnius: Tyto alba, 2004. – 291 p.

       Prieš kelerius metus kritiškai svarstęs lietuvių religijos ir mitologijos rekonstrukcijos galimybę, keliskart ją pavadinęs „neįmanoma“, Gintaras Beresnevičius priėmė savo paties iššūkį sisteminėje studijoje „Lietuvių religija ir mitologija“ suteikęs bendrą vardiklį daugybei mokslinėje ir populiarioje periodikoje skelbtų straipsnių. Tyrinėjimus apibendrinančios sistemos užuomazgų būta autoriaus veikale „Eglė Žalčių karalienė ir lietuvių teogoninis mitas“ (2003), kuriame lietuviškus šaltinius išsamiai tikrinant kitų tautų religinės ir mitologinės medžiagos kontekste, lietuvišką pasaką sąlygiškai traktuojant kaip mitą, buvo bandoma rekonstruoti lietuvių dievų panteoną. Naujoje studijoje imamasi nepalyginamai sudėtingesnio uždavinio – ne tik atkurti atskirus mitologinius vaizdinius (iš kurių atskiruose straipsniuose ir minėtoje knygoje autoriaus buvo plačiai aptartos mitinės figūros nuo centrinio dievo Perkūno iki maumų, bobaušių ir Zuikių dievo; kosmogonijos, teogonijos, kulto elementai), bet ir daryti apibendrinimus, jungti juos į visumą, rasti detalių vietą religinėje sistemoje. Konceptualiajame šio veikalo lygmenyje aiškiai jaučiamas religijų fenomenologo M. Eliade's (G. Beresnevičiaus guru) „Amžinojo sugrįžimo mito“ poveikis – ne tiek dėl dažno citavimo, kiek dėl paralelios filosofinės nuostatos. M. Eliade's knygos lietuviško vertimo (1996) įvadiniame straipsnyje G. Beresnevičius teigia: „Tolimiausi praeities įvykiai ir moderniausios idėjos rymo ant tų pačių archetipinių pagrindų, istorija ir mitas susipina nuolat atsikartodami, pagrįsdami vienas kitą ir šitaip universalizuodamiesi iki kosminių vyksmų lygmens“. Gebėjimą įžvelgti universalybes atskirose detalėse G. Beresnevičius laiko didžiausiu M. Eliade's talentu ir esmine fenomenologine nuostata, kurią viename iš daugelio savo straipsnių apibūdina kaip nepertraukiamą hermeneutinio rato sukimąsi.

       Knygoje išbandoma dvejopa – istorinė ir tautosakinė – rekonstrukcijos galimybė. Kiekvienas religinis ir mitologinis fenomenas reiškiasi istorijoje ir yra paveiktas istorinių sąlygų. Todėl religinių procesų atkūrimas, skiriant senosios lietuvių religijos raidos etapus – XIII–XIV a. funkcionavusią religinę sistemą, XV–XVII a. atsiradusį dviejų religijų sinkretizmą, XVIII–XIX a. įvykusį senosios religijos suirimą – yra svarbi tyrinėjimų pastanga. Nors istoriniai šaltiniai teikia ribotą medžiagą rekonstrukcijai, lakoniškos kronikų ir kitų tekstų užuominos autoriaus tiksliai registruojamos ir išsamiai (sinchroniškai bei diachroniškai) nagrinėjamos. Kvestionuojamas šaltinių patikimumas, vertinant tiek objektyvius istorinius, tiek ir psichologinius veiksnius, galėjusius paveikti autorių žodžius – loginio samprotavimo metodu kaip pelai nuo grūdų atsijojamos religinės mistifikacijos, beletristiniai pagražinimai ir autentiški istoriniai faktai.

       Autorius, struktūruodamas lietuvių religijos duomenis, vadovaujasi klasikiniais religijų istorijos reikalavimais: atskirose dalyse aptaria religijos ir mitologijos santykį, kosmogoniją, teogoniją, panteono sandarą bei struktūrą, kultą, apimantį ritualus, aukojimus; pomirtinio gyvenimo sampratą ir įvaizdžius. Nors šiame „tinklelyje“ apstu baltų dėmių (anot paties autoriaus, koks gali būti mitologijos rekonstravimas, kai išlikęs tik vienas Sonvijaus mitas, kelios nelabai aiškios mitų nuoskilos ir etiologinės sakmės, ir koks gali būti religijos atkūrimas be maldų tekstų ir kulto ritualų aprašymų?), G. Beresnevičiaus studija yra pirmoji, kur nuosekliai bandoma susieti tautosakinius liudijimus, folklore ir etnografijoje išlikusias mitologines nuotrupas su istoriniais šaltiniais, atkurti bendrą realiai funkcionavusios lietuvių religijos ir mitologijos vaizdą.

       Sudėtingas tyrinėjimų objektas lemia postmodernų metodologinį atvirumą – studijoje pasitikima religiniu istoriniu ir lyginamuoju metodu (lietuvių religiją ir mitologiją aiškinant pagal keltų, germanų, baltų, iranėnų, slavų kontekstą), remiamasi struktūrine analize, įteisinant opozicijų principus (erdvių, dievų galių išskyrimas), taip pat išbandomas fenomenologinis santykis, susitelkiama į simbolių hermeneutiką. Fenomenologinė žiūra atsiskleidžia per netradicinį santykį su objektyviais istoriniais duomenimis, kai interpretacija išplečia mokslinių teorijų rėmus. Pvz., kalbėdamas apie lietuvių tautos krikštą ir senojo tikėjimo naikinimą, G. Beresnevičius lietuvių–lenkų karaliui Jogailai priskiria mitologinį lėmėjo vaidmenį: „Jogaila kerta trilypį smūgį, tarsi nuspėdamas XX a. teorijas apie trilypę indoeuropiečių panteonų struktūrą, <…> trinario Pasaulio modelio reikšmę baltų pasaulėžiūroje. Stebėdami Jogailos veiklą, galėtumėm spėti, kad ugnis, giraitės, žalčiai atitinka dangaus, žemės (ir tikriausiai atmosferos, oro), požemių (ar chtoniškąją) sferas. Naikindamas tris mediatorių grupes, Jogaila nukerta saitus, kurie jungė lietuvius su dangaus, žemės ir požemių dievais ir galiomis“ (p. 228).

       Tautosakos vaizdiniai suvokiami kaip turintys aiškų mitologinį krūvį, kaip atitinkantys paralelius sistemos elementus. Įtemptos autoriaus pastangos susisteminti atskirus vaizdinių reiškimosi aspektus neišvengiamai lemia dažnus pasikartojimus. Ši tendencija ypač pastebima kalbant apie „elementų (vandens, kalno, medžio, ugnies) mitologiją“. Teigiama, kad liaudies dainose atsispindi kosmogonija („Sėdžiu už stalelio, / Žiūriu pro langelį – / Vidury dvarelio / Mėlynos marelės. / Tose mariose, / Tose mėlynose, / Augo ąžuolėlis / Su šimtu šakelių“) jungia svarbiausius sistemos elementus, tačiau kartais jų išskyrimas atrodo iš struktūros poreikio kylanti iliuzija. Tiesa, knygos pratarmėje G. Beresnevičius „apsidraudžia“ teigdamas, jog „toks nagrinėjimas sudaro fenomenologinį supratimo lauką, kur vis iš naujo nagrinėjant medžiagą galima ją suprasti naujau ir plačiau, <…> vieną apžvalgos ratą keičia kitas, nuo kurio tie patys fenomenai bei struktūros <…> matomi kitu aspektu ir skleidžiasi kitomis prasmėmis (p. 7). Nepaisant sąmoningai ir įtikinamai deklaruojamų nuostatų, pasirinktą kalbėjimo būdą norisi vertinti kritiškiau: tokie knygos skyriai kaip „Centras ir periferija“ tik atkartoja jau aptartus kalno, medžio, ugnies pasaulio centre motyvus, dubliuoja pirmą skyrių „Kosmogoniniai elementai lietuvių dainose“ ir nėra informatyvūs.

       Aptardamas konkrečius lietuvių religinės ir mitologinės sistemos metmenis – dievybes (Perkūną, Velnią etc.), jų mitines charakteristikas ir funkcijas – G. Beresnevičius pasitiki mitologijos ir tautosakos autoritetais (N. Vėlius, N. Laurinkienė, A. J. Greimas, M. Gimbutienė) ir pateikia apibendrintą tyrinėjimų vaizdą. Remiantis tautosakine medžiaga, nagrinėjami dievų giminystės (Perkūno ir Velnio brolystės, dievų sutuoktinės), santykių (kosmogoninė, pirmapradė Perkūno ir Velnio kova) klausimai, kurie galėtų padėti atkurti bendrą panteono vaizdą. Istorinių šaltinių (ankstyvojo Ipatijaus metraščio, Malalos kronikos, J. Dlugošo lietuvių dievų išvardijimo) analizė originalesnio požiūrio nepateikia, sutinkama su tradicine keturių figūrų rekonstrukcija, kurioje Andajus/Nunadievis, Teliavelis, Diviriksas ir Medeina/Žvorūna atitinka folklorinius Dievą, Perkūną, Velnią ir Laumę. Autoriui reikšminga atrodo dievų išvardijimo tvarka, atskleidžianti opozicines poras, mitologinio veikimo sferas. Savitas akcentas – G. Beresnevičiaus aktualizuota Zuikių dievo, paminėto vieninteliame šaltinyje, figūra, kurios analizėje paradoksaliai suderinti prieštaringi teiginiai, kad „Zuikių dievas sąmoningai ar nesąmoningai „padarytas“ iš medžioklės prietaro“ ir „Zuikių dievas buvo atskiras dievas, tik gerokai vėliau įėjęs į folklorinio velnio vaizdinį“. Nors šios figūros analizė ir atskleidžia begalinį autoriaus mitologinės rekonstrukcijos talentą, aiškiai apibrėžto tikslo neturi.

       Neabejotinai originali yra G. Beresnevičiaus „snarglių mitologija“, rekonstruojama su visa derama pagarba ir rimtumu: „Neaišku, ar bobaušis reiškia tik paskirą snarglį – t. y. sukietėjusį, sudžiūvusį snarglį, o maumas – tik skysto pavidalo snarglį. Bet abiem atvejais galima manyti, kad snarglys čia reiškia tai, kas primaumėję ar pribaubėję, atrodo, kad „baubėti“ ar „maumėti“ veikiau reiškia „užaugti“, „privešėti“, „užmauroti“ – visi šie žodžiai susiję su tuo, kas veši balose, daržuose, t. y. tai, kas arčiau chtoniškojo pasaulio. Snarglys savo prigimtimi ir išvaizda irgi priklauso chtoniškajai sferai“. Prisiminus autoriaus akcentuotą hermeneutinio rato principą (nuo dalies prie visumos ir atvirkščiai) akivaizdu, jog net ir smulkiausios detalės nusipelno interpretatoriaus žvilgsnio; universaliojoje archetipinėje visumoje snarglys kartu su maumu ir bobausiu funkcionuoja kaip chtoniškojo pasaulio suverenas (beje, knygoje aptarti ir kiti „žmogaus kūno išskyrų mitologijos“ elementai: kaka, skreplys, spjaudalas etc.).

       Kaip jau buvo minėta recenzijos pradžioje, G. Beresnevičius ilgą laiką skeptiškai ar bent atsargiai vertino tokio pobūdžio mokslinio veikalo galimybę, o kilusius užmojus „apdrausdavo“ atsargumo priemonėmis ir lengvinančiomis aplinkybėmis, tardamas, jog išsikeltas uždavinys – lietuvių religijos ir mitologijos rekonstrukcija – „nėra įmanoma, tegalime šiek tiek pasiaiškinti panteono sandaros ypatumus, truputį nuvokti apie kai kurių dievų tarpusavio santykius, dievų genezę ir pan.“ (Beresnevičius G. Eglė Žalčių karalienė ir lietuvių teogoninis mitas. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. – P. 8). „Lietuvių religija ir mitologija“ atskleidžia, kaip tai, kas atrodo neįmanoma, tampa įmanoma.

Absoliuta Andželika Lukaitė 4 Achille Campanile 4 Adolfas Juršėnas 1 Adolfas Mekas 1 Adomas Lastas 5 Agnė Biliūnaitė 9 Agnė Klimavičiūtė 1 Agnė Narušytė 1 Agnė Žagrakalytė 29 Aidas Jurašius 2 Aidas Marčėnas 45 Aistė Ptakauskaitė 9 Aivaras Veiknys 8 Albertas Zalatorius 3 Albert Camus 4 Albinas Bernotas 3 Albinas Žukauskas 3 Aldona Liobytė 1 Aldona Ruseckaitė 4 Aldona Veščiūnaitė 14 Aldous Huxley 15 Aleksandra Fomina 22 Alfas Pakėnas 6 Alfonsas Andriuškevičius 29 Alfonsas Bukontas 2 Alfonsas Gricius 2 Alfonsas Nyka-Niliūnas 22 Alfonsas Šimėnas 1 Alfredas Guščius 22 Algimantas Baltakis 27 Algimantas Julijonas Stankevičius 3 Algimantas Krinčius 9 Algimantas Lyva 11 Algimantas Mackus 12 Algimantas Mikuta 33 Algirdas Landsbergis 23 Algirdas Titus Antanaitis 3 Algirdas Verba 7 Algis Kalėda 1 Alis Balbierius 29 Allen Ginsberg 3 Almantas Samalavičius 2 Alma Riebždaitė 6 Almis Grybauskas 8 Alvydas Surblys 2 Alvydas Valenta 12 Alvydas Šlepikas 25 Andrej Chadanovič 5 Andrius Jakučiūnas 20 Andrius Jevsejevas 1 Andrius Konickis 1 Andrius Pulkauninkas 2 Andrius Sietynas 2 Andrzej Bursa 4 Andrzej Stasiuk 2 Andrė Eivaitė 1 Angelė Jasevičienė 10 Antanas A. Jonynas 28 Antanas Andrijauskas 1 Antanas Gailius 4 Antanas Gustaitis 6 Antanas Jasmantas 4 Antanas Jonynas 1 Antanas Kalanavičius 2 Antanas Masionis 3 Antanas Miškinis 2 Antanas Ramonas 8 Antanas Rimydis 10 Antanas Vaičiulaitis 9 Antanas Venclova 8 Antanas Šimkus 15 Antanas Škėma 9 Arkadij Averčenko 6 Arkadij Strugackij 2 Arnas Ališauskas 11 Arnas Dubra 1 Artūras Gelusevičius 5 Artūras Imbrasas 4 Artūras Tereškinas 7 Artūras Valionis 13 Arvydas Sabonis 1 Arūnas Spraunius 23 Arūnas Sverdiolas 1 Asta Plechavičiūtė 11 Audinga Tikuišienė 1 Audronė Barūnaitė Welleke 1 Audronė Urbonaitė 1 Audronė Žukauskaitė 2 Augustinas Raginis 11 Aurelija Mykolaitytė 1 Aurimas Lukoševičius 1 Auris Radzevičius-Radzius 2 Austėja Čepauskaitė 1 Austė Pečiūraitė 1 Aušra Kaziliūnaitė 24 Balys Auginas 4 Balys Sruoga 19 Belcampo 4 Benediktas Januševičius 39 Bernardas Brazdžionis 3 Birutė Jonuškaitė 28 Birutė Marcinkevičiūtė-Mar 2 Birutė Pūkelevičiūtė 19 Bogdan Chorążuk 2 Boris Strugackij 2 Brigita Speičytė 17 Bronius Radzevičius 8 Bronius Vaškelis 5 Castor&Pollux 74 Catherine Tice 1 Charles Baudelaire 5 Charles Bukowski 18 Charles Simic 6 Christoph Zürcher 4 Crying Girl 1 Dainius Dirgėla 5 Dainius Gintalas 21 Dainius Razauskas 5 Dainius Sobeckis 6 Daiva Ausėnaitė 2 Daiva Molytė-Lukauskienė 4 Daiva Čepauskaitė 13 Dalia Bielskytė 6 Dalia Jakaitė 7 Dalia Jazukevičiūtė 17 Dalia Kuizinienė 8 Dalia Satkauskytė 8 Dalia Striogaitė 11 Danguolė Sadūnaitė 9 Daniela Strigl 1 Danielius Mušinskas 47 Daniil Charms 10 Danutė Labanauskienė 1 Danutė Paulauskaitė 4 Darius Pocevičius 33 Darius Šimonis 9 Deimantė Daugintytė 1 Dino Buzzati 3 Dmytro Lazutkinas 2 Donaldas Apanavičius 2 Donaldas Kajokas 35 Donald Barthelme 4 Donata Mitaitė 25 Donatas Paulauskas 3 Donatas Petrošius 33 Dovilė Zelčiūtė 31 Dovilė Švilpienė 4 Edas Austworkas 4 Edita Nazaraitė 8 Edmondas Kelmickas 4 Edmundas Janušaitis 3 Edmundas Kazlauskas 1 Edmundas Steponaitis 6 Eduardas Cinzas 9 Eduardas Mieželaitis 6 Eduard Limonov 1 Edvardas Čiuldė 4 Egidijus Darulis 2 Eglė Bazaraitė 1 Eglė Juodvalkė 7 Eglė Sakalauskaitė 11 Elena Baliutytė 11 Elena Baltutytė 1 Elena Bukelienė 18 Elena Darbutaitė 1 Elena Karnauskaitė 6 Elena Mezginaitė 7 Elena Žukauskaitė 4 Elina Naujokaitienė 3 Elona Varnauskienė 1 Elvina Baužaitė 1 Elžbieta Banytė 16 Enrika Striogaitė 4 Erika Drungytė 20 Ernestas Noreika 8 Ernesto Che Guevara 5 Eugenija Vaitkevičiūtė 20 Eugenija Valienė 3 Eugenijus Ališanka 40 Evelina Bondar 2 Faustas Kirša 6 Fethullah Gülen 1 Gabriela Eleonora Mol-Basanavičienė 1 Gabrielė Klimaitė 16 Gabrielė Labanauskaitė 13 Gasparas Aleksa 28 Gediminas Cibulskis 1 Gediminas Kajėnas 16 Gediminas Pilaitis 2 Gediminas Pulokas 5 Genovaitė Bončkutė-Petronienė 1 George Orwell 6 Georges Bataille 2 Giedra Radvilavičiūtė 3 Giedrius Viliūnas 5 Giedrė Kazlauskaitė 44 Giedrė Šabasevičiūtė 1 Ginta Gaivenytė 3 Gintaras Beresnevičius 57 Gintaras Bleizgys 32 Gintaras Grajauskas 19 Gintaras Gutauskas 1 Gintaras Patackas 38 Gintaras Radvila 3 Gintarė Bernotienė 7 Gintarė Remeikytė 2 Gintautas Dabrišius 9 Gintautas Mažeikis 1 Ginta Čingaitė 5 Gitana Gugevičiūtė 3 Goda Volbikaitė 2 Gražina Cieškaitė 15 Gražvydas Kirvaitis 3 Grigorijus Kanovičius 8 Grigorij Čchartišvili 5 Guoda Azguridienė 1 Gytis Norvilas 24 Gytis Rimonis 2 Gábor Csordás 1 Hakim Bey 2 Hans Arp 5 Hans Carl Artmann 5 Henrikas Algis Čigriejus 19 Henrikas Nagys 15 Henrikas Radauskas 14 Henrikas Stukas 1 Henrykas Sienkiewiczius 1 Henry Miller 2 Herkus Kunčius 29 Hugo Ball 4 Hunter S. Thompson 3 Ieva Gudmonaitė 8 Ignas Kazakevičius 1 Ignas Narbutas 1 Ignas Šeinius 7 Ilse Aichinger 5 Ilzė Butkutė 4 Indrė Meškėnaitė 3 Indrė Valantinaitė 11 Ineza Juzefa Janonė 5 Ingmar Villqist 3 Ingrida Korsakaitė 2 Irena Bitinaitė 2 Irena Potašenko 4 Irena Slavinskaitė 2 Irvin D. Yalom 1 Irvine Welsh 2 Italo Calvino 6 Ivan Vyrypajev 3 J. G. Ballard 3 Jadvyga Bajarūnienė 1 Jan Brzechwa 2 Janina Žėkaitė 3 Janusz Anderman 6 Jaroslavas Melnikas 25 Jaunius Čemolonskas 4 Jeanette Winterson 4 Jehuda Amichaj 2 Jerzy Pilch 2 Jevgenij Zamiatin 3 Johanas Volfgangas fon Gėtė 1 Johan Borgen 3 Johannes Bobrowski 3 John Fante 9 John Lennon 1 Jolanta Malerytė 4 Jolanta Paulauskaitė 1 Jolanta Tumasaitė 1 Jolita Skablauskaitė 23 Jonas Aistis 1 Jonas Dovydėnas 1 Jonas Jackevičius 12 Jonas Kalinauskas 7 Jonas Lankutis 7 Jonas Mačiukevičius 8 Jonas Mekas 24 Jonas Mikelinskas 16 Jonas Papartis 1 Jonas Radžvilas 3 Jonas Strielkūnas 24 Jonas Thente 1 Jonas Vaiškūnas 2 Jonas Zdanys 8 Jonas Šimkus 8 Jorge Luis Borges 17 Josef Winkler 3 José Saramago 7 Jovita Jankauskienė 1 Juan Bonilla 2 Juan Rulfo 3 Judita Polovinkina 1 Judita Vaičiūnaitė 27 Julijonas Lindė-Dobilas 3 Julius Janonis 3 Julius Kaupas 12 Julius Keleras 29 Julius Žėkas 2 Juozapas Albinas Herbačiauskas 8 Juozas Aputis 39 Juozas Baltušis 7 Juozas Brazaitis 7 Juozas Erlickas 17 Juozas Glinskis 10 Juozas Grušas 7 Juozas Kralikauskas 5 Juozas Kėkštas 6 Juozas Tysliava 8 Juozas Šikšnelis 9 Juozas Žlabys-Žengė 8 Jurga Ivanauskaitė 26 Jurga Katkuvienė 2 Jurga Lūžaitė 2 Jurga Petronytė 2 Jurga Tumasonytė 7 Jurgis Baltrušaitis 6 Jurgis Gimberis 13 Jurgis Janavičius 1 Jurgis Jankus 10 Jurgis Kunčinas 44 Jurgis Mačiūnas 1 Jurgis Savickis 5 Jurgita Butkytė 7 Jurgita Jėrinaitė 1 Jurgita Ludavičienė 1 Jurgita Mikutytė 2 Justinas Bočiarovas 5 Jūratė Baranova 26 Jūratė Sprindytė 52 Karolis Baublys 23 Karolis Gerikas 1 Karolis Klimas 4 Kasparas Pocius 3 Kazimieras Barėnas 17 Kazys Almenas 6 Kazys Binkis 27 Kazys Boruta 43 Kazys Bradūnas 11 Kazys Jakubėnas 5 Kazys Jonušas 3 Kazys Puida 6 Kazys Saja 25 Kerry Shawn Keys 7 Kleopas Jurgelionis 8 Kornelijus Platelis 27 Kostas Ostrauskas 27 Kristina Sabaliauskaitė 9 Kristina Tamulevičiūtė 2 Kurt Vonnegut 12 Kęstutis Keblys 4 Kęstutis Nastopka 9 Kęstutis Navakas 53 Kęstutis Rastenis 3 Kęstutis Raškauskas 2 Laima Kreivytė 1 Laimantas Jonušys 39 Laimutė Adomavičienė 4 Laura Auksutytė 3 Laura Liubinavičiūtė 10 Laura Sintija Černiauskaitė 48 Laurynas Katkus 7 Laurynas Rimševičius 2 Lena Eltang 3 Leokadija Sušinskaitė 1 Leonardas Gutauskas 35 Leonard Cohen 1 Leonas Gudaitis 4 Leonas Lėtas 3 Leonas Miškinas 3 Leonas Peleckis-Kaktavičius 22 Leonas Skabeika 7 Leonas Švedas 5 Leonidas Donskis 5 Lev Rubinštein 3 Lidija Šimkutė 25 Lina Buividavičiūtė 1 Linas Jegelevičius 1 Linas Kanaras 1 Linas Kranauskas 5 Lina Spurgevičiūtė 1 Liudas Giraitis 2 Liudas Gustainis 8 Liudas Statkevičius 2 Liudvikas Jakimavičius 31 Liutauras Degėsys 9 Liutauras Leščinskas 2 Livija Mačaitytė 1 Liūnė Sutema 9 lona Bučinskytė 1 Loreta Jakonytė 14 Loreta Mačianskaitė 1 Lukas Devita 1 Lukas Miknevičius 11 Manfredas Žvirgždas 7 Mantas Areima 1 Mantas Gimžauskas-Šamanas 18 Manuel Rivas 2 Marcelijus Martinaitis 38 Margot Dijkgraaf 1 Marguerite Yourcenar 3 Marija Macijauskienė 8 Marijana Kijanovska 1 Marija Stankus-Saulaitė 11 Marijus Šidlauskas 10 Mari Poisson 18 Marius Burokas 57 Marius Ivaškevičius 7 Marius Katiliškis 12 Marius Macevičius 4 Marius Plečkaitis 5 Mariusz Cieślik 4 Markas Zingeris 3 Mark Boog 2 Marta Wyka 2 Martin Amis 2 Matt McGuire 1 Michael Augustin 4 Michael Katz Krefeld 2 Milda Kniežaitė 3 Mindaugas Jonas Urbonas 1 Mindaugas Kiaupas 1 Mindaugas Kvietkauskas 18 Mindaugas Nastaravičius 8 Mindaugas Peleckis 11 Mindaugas Valiukas 18 Mindaugas Švėgžda 3 Mirga Girniuvienė 1 Monika Kutkaitytė 13 Monika Šlančauskaitė 3 Motiejus Gustaitis 6 Mykolas Karčiauskas 8 Mykolas Sluckis 5 Narlan Martos Teixeira 1 Narlan Matos Teixeira 1 Nerijus Brazauskas 9 Nerijus Cibulskas 11 Nerijus Laurinavičius 3 Neringa Abrutytė 15 Neringa Klišienė 1 Neringa Mikalauskienė 18 Nicolas Born 2 Nida Gaidauskienė 14 Nida Matiukaitė 1 Nijolė Miliauskaitė 14 Nijolė Simona Pukinskaitė 2 Nijolė Storyk 1 Noam Chomsky 1 Ona Ališytė-Šulaitienė 2 Ona Mikailaitė 3 Onutė Bradūnienė 1 Onė Baliukonė 16 Orbita 4 Paul Celan 4 Paulina Žemgulytė 6 Paulius Norvila 10 Paulius Širvys 4 Pedro Lenz 4 Peter Bichsel 2 Petras Babickas 6 Petras Bražėnas 7 Petras Cvirka 8 Petras Dirgėla 16 Petras ir Povilas Dirgėlos 5 Petras Kubilevičius-Kubilius 2 Petras P. Gintalas 5 Petras Rakštikas 5 Petras Tarulis 14 Philip Roth 3 Povilas Šarmavičius 3 Pranas Morkūnas 4 Pranas Naujokaitis 2 Pranas Visvydas 14 Predrag Matvejević 2 Pulgis Andriušis 18 Raimondas Dambrauskas 1 Raimondas Jonutis 2 Ramunė Brundzaitė 7 Ramutė Dragenytė 34 Ramūnas Gerbutavičius 10 Ramūnas Jaras 17 Ramūnas Kasparavičius 26 Ramūnas Čičelis 11 Rasa Aškinytė 1 Rasa Drazdauskienė 2 Rasa Norvaišaitė 1 Rasa Petkevičienė 1 Regimantas Tamošaitis 86 Regina Varanavičiūtė 1 Renata Radavičiūtė 2 Renata Šerelytė 85 Richard Brautigan 9 Rima Juškūnė 1 Rimantas Kmita 32 Rimantas Černiauskas 11 Rimantas Šalna 1 Rima Pociūtė 6 Rimas Burokas 15 Rimas Užgiris 3 Rimas Vėžys 4 Rimvydas Stankevičius 31 Rimvydas Šilbajoris 32 Rita Kasparavičiūtė 1 Rita Tūtlytė 9 Ričardas Gavelis 19 Ričardas Šileika 21 Robertas Kundrotas 8 Roberto Bolano 3 Rolandas Mosėnas 2 Rolandas Rastauskas 22 Romas Daugirdas 33 Romualdas Granauskas 15 Romualdas Kisielius 1 Romualdas Rakauskas 1 Ryszard Kapuściński 3 Rūta Brokert 2 Salman Rushdie 2 Salomėja Nėris 9 Salys Šemerys 12 Samuel Beckett 29 Sandra Avižienytė 1 Sara Poisson 25 Sargis Atsargiai 1 Saulius Keturakis 1 Saulius Kubilius 2 Saulius Repečka 1 Saulius Rimkus 5 Saulius Tomas Kondrotas 10 Saulius Šaltenis 12 Saulė Pinkevičienė 4 Serhij Žadan 6 Sharan Newman 1 Sigitas Birgelis 13 Sigitas Geda 49 Sigitas Parulskis 31 Sigitas Poškus 7 Simona Talutytė 2 Simon Carmiggelt 8 Skaidrius Kandratavičius 11 Skirmantė Černiauskaitė 1 Slavoj Žižek 1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 7 Sonata Paliulytė 9 Sondra Simanaitienė 5 Stan Barstow 2 Stanislava Nikolova-Čiurinskienė 2 Stanislovas Abromavičius 4 Stanisław Lem 4 Stasys Anglickis 3 Stasys Jonauskas 13 Stasys Santvaras 8 Stasys Stacevičius 16 Tadas Vidmantas 5 Tadas Žvirinskis 4 Tautvyda Marcinkevičiūtė 19 Tautvydas Nemčinskas 4 Teofilis Tilvytis 16 Thomas Bernhard 5 Thomas Pynchon 1 Titas Alga 4 Toma Gudelytė 2 Tomas Arūnas Rudokas 19 Tomas Kavaliauskas 11 Tomas Norkaitis 4 Tomas S. Butkus-Slombas 9 Tomas Staniulis 14 Tomas Taškauskas 8 Tomas Venclova 45 Tomas Čepaitis 1 Tomas Šinkariukas 18 Ulla Berkewicz 4 Vaidotas Daunys 5 Vainis Aleksa 2 Vaiva Grainytė 7 Vaiva Kuodytė 8 Vaiva Markevičiūtė 1 Vaiva Rykštaitė 1 Valdas Daškevičius 11 Valdas Gedgaudas 11 Valdas Papievis 13 Valdemaras Kukulas 41 Valentinas Sventickas 30 Vanda Zaborskaitė 5 Venancijus Ališas 4 Vidmantė Jasukaitytė 28 Viktoras Rudžianskas 10 Viktorija Daujotytė 114 Viktorija Jonkutė 2 Viktorija Skrupskelytė 11 Viktorija Vosyliūtė 4 Viktorija Šeina 9 Viktor Pelevin 2 Vilis Normanas 6 Vilius Dinstmanas 3 Viljama Sudikienė 1 Vilma Fiokla Kiurė 4 Vincas Mykolaitis-Putinas 19 Vincas Natkevičius 2 Vincas Ramonas 4 Violeta Tauragienė 1 Violeta Šoblinskaitė 22 Virginija Cibarauskė 1 Virginijus Malčius 11 Virginijus Savukynas 1 Vitalija Bogutaitė 7 Vitalija Pilipauskaitė 8 Vitas Areška 13 Vladas Braziūnas 51 Vladas Šimkus 10 Vladas Šlaitas 9 Vladimir Sorokin 4 Vygantas Šiukščius 5 Vytas Dekšnys 15 Vytautas Berenis 4 Vytautas Girdzijauskas 10 Vytautas Janavičius 7 Vytautas Kavolis 4 Vytautas Kirkutis 7 Vytautas Kubilius 63 Vytautas Martinkus 23 Vytautas Mačernis 6 Vytautas Montvila 6 Vytautas P. Bložė 32 Vytautas Rubavičius 37 Vytautas Sirijos Gira 5 Vytautas Skripka 8 Vytautas Stankus 10 Vytautas V. Landsbergis 11 Walter Benjamin 10 Werner Aspenström 2 Wolfgang Borchert 4 Woody Allen 6 Yoko Ono 1 Zigmas Gėlė 6 Šarūnas Monkevičius 1 Švelnus Jungas 1 Žilvinas Andriušis 26 Živilė Bilaišytė 10 Živilė Kavaliauskaitė 1 Žygimantas Kudirka-Mesijus 5 ХХХ Nežinomas rašytojas 1