2007 m. vasario 2 d. Vilniuje, Mokytojų namų didžiojoje salėje, įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimas. Tai nebuvo visiškai rutininis rašytojų susibūrimas, šįsyk reikėjo ne tik išklausyti ir patvirtinti rašytojų organizacijos vadovų ataskaitas, bet ir išsirinkti naują pirmininką, naują valdybą bei naujas revizijos ir etikos komisijas.
       Iš pat ryto į salę sugužėjo 198 rašytojai, užtektinai, kad suvažiavimas galėtų įvykti (sąjungoje – 356 nariai). Pagerbus per ketverius metus mirusių kolegų atminimą, buvo imtasi darbotvarkės. Pirmame posėdyje, kuriam pirmininkavo Valentinas Sventickas ir Renata Šerelytė, kalbėjo svečiai: kompozitorius Faustas Latėnas perskaitė Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo sveikinimą, o kultūros ministras Jonas Jučas pats pasakė trumpą kalbą. Nuo rašytojų įžanginį (bet ilgą) žodį tarė poetas Robertas Keturakis. Sėkmingai susitarus dėl reglamento, sekretoriato, balsų skaičiuotojų bei kitų dalykų, pradėta klausytis ataskaitų. Pirmininkas Jonas Liniauskas, ilgai netrukdydamas susirinkusiųjų, perskaitė savąją, pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė – valdybos ataskaitą, o Aleksas Dabulskis – revizijos komisijos. Ataskaitos buvo korektiškos, problemų ar kokių skaudulių jos nebandė užgriebti, todėl ir karštų diskusijų neužvirė. Ataskaitos patvirtintos vieningai.
       Gerai įsibėgėjęs, suvažiavimas sklandžiai įveikė ir kitus darbotvarkės punktus. Slaptu balsavimu buvo renkamas kandidatas garbingai premijai už kūrybinius nuopelnus lietuvių literatūrai per pastaruosius ketverius metus. Nominantai buvo trys: Juozas Aputis, Viktorija Daujotytė ir Jurga Ivanauskaitė. Du nominuotieji surinko po 57 balsus, todėl premiją nutarta padalyti į dvi dalis. Laureatais tapo prozininkas J. Aputis ir literatūrologė V. Daujotytė. Visi nuoširdžiai juos pasveikino suvažiavimui baigiantis.
       Antrame posėdyje, kuriam pirmininkavo Alma Karosaitė ir Vytautas Martinkus, svarstytos kandidatūros į pirmininko postą. Prieš suvažiavimą buvo išplatintos anketos, į kurias atsakiusieji išvardijo tuos, kuriuos norėtų matyti sąjungos pirmininku ir valdybos nariais. Po trumpų debatų pirmininką nutarta rinkti iš trijų kandidatų, o valdybą – iš dvidešimt penkių. Slaptas balsavimas buvo iš tikrųjų slaptas, paskui visi nuskubėjo į mažąją salę valgyti garsiųjų nemokamų pietų.
       Trečiam posėdžiui, kurio svarbiausias tikslas buvo sulaukti balsavimo rezultatų, pirmininkavo Alma Lapinskienė ir Marcelijus Martinaitis. Mikrofonaas veikė jau gana prastai, todėl šis posėdis daugeliui prailgo. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Alfonsas Tekorius po kruopščių skaičiavimų paskelbė rezultatus: J. Liniauskas surinko 115 balsų, D. Mušinskas – 51 balsą, J. Aputis – 8 balsus. Į Lietuvos rašytojų sąjungos valdybą išrinkta 17 rašytojų: Eugenijus Ališanka, Juozas Aputis, Vladas Braziūnas, Rimantas Černiauskas, Liutauras Degėsys, Liudvikas Jakimavičius, Antanas A. Jonynas, Birutė Jonuškaitė, Robertas Keturakis, Jonas Liniauskas, Marcelijus Martinaitis, Danielius Mušinskas, Petras Palilionis, Kornelijus Platelis, Viktoras Rudžianskas, Valentinas Sventickas, Renata Šerelytė.
       Į Etikos komisiją išrinkti: Vanda Juknaitė, Marytė Kontrimaitė, Jonas Mikelinskas, Viktorija Daujotytė, Eugenijus Ignatavičius. Revizijos komisijos nariais tapo Aleksas Dabulskis, Vytautas Girdzijauskas, Eugenijus Ignatavičius, Liudvikas Jakimavičius, Ričardas Šileika.
       Viską tvarkingai išrinkus ir nusifotografavus prie Mokytojų namų fortepijono, kaip ir buvo numatyta dienotvarkėje, – suvažiavimas užbaigtas simboline vyno taure.

„METŲ“ INF.