Benedikto Januševičiaus nuotr.

 

1.

...dilgteli širdį

kad

tu jau sapnuoji

tik išsipildančius

sapnus

vienas iš jų

apie ežerus

skendinčius ūkuose

arba

apšviestus saulės

arba mėnesienos

arba laistomus

skaidriųjų

vasaros liūčių

ašaromis

dursteli širdį

kad

tu tik sapnuoji...

 

2.

...jie atlekia

iš kaži kur

ir į tą patį medį

tupia

suskrido paukščiai

iš visur

nuo ežerų ir upių

ir ko čia jiems

ir nežinia

kas jiems čionai

taip rūpi

tiems paukščiams

iš visur

nuo ežerų ir upių

 

3.

...kas ežeras

tai vis kitoks lietus

Veisiejo mėlynas

Ančios geltonas

o Snaigyno baltas

jis byra iš dangaus

kaip gėlės

kaip žiedai

kaip ugnys

o šito ežero lietus

bespalvis

nes ežeras vadinasi

Bedugnis...

 

4.

...ten

kur skendėjo

nugrimzdęs

Paveisninkų dvaras

tebežydi mandragora

tebeplūkauja agaras

tebespurda tinkluose

ešeriai dugniniai

ten

kur buvome jauni

kur steigėme

Mėnesienos

žėrintį draustinį

ar esi

ar tebegyveni

ten

ar tebekūreni

lauželį paskutinį

ten

o gal visai ne ten

mes ėmėm ir paslydome

 

5.

...tai taip ir gyvename

akių nebepakeliame

jau net neparymome

ant Paveisninkų piliakalnio

kur prieš tūkstantį metų

šiame ežeryne

vieną pilnaties naktį

gresiant apakti

steigėme vienatinį

Mėnesienos draustinį

dar tūkstantį metų

pilnatyse mylėjomės

kol vieną rytą

Veisiejin

mėnuo nukrito

nuo tol ir gyvename

akių nebepakeliame

net neparymome

ant Paveisninkų piliakalnio...

 

6.

...net ir neprašomas

net ir pažadintas

vidur nakties

galėčiau

jumiem pašvilpauti

visas

tėviškės paukščių

melodijas

galėčiau jumiem išvardinti

visų savo tėviškės

upių ir ežerų

vardus

galėčiau

bet kas tokie

JŪS

ar esate

ar yra kam

klausytis

tėviškės paukščių

ar beliko kam

tarti

upėms ir ežerams

protėvių duotus

vardus

pakirdus vidur nakties...

 

7.

...kas atspėtų

kodėl taip yra

kitur jie

kai tik plieskiasi

ryto žara

kas gieda

kas suokia

kas čiulba

kas ulba

 o

kai į ežerus grįžta

niekaip ir nieko

daugiau

paukščiai ežeruose

tik krykščia

tik krykščia

tik krykščia

o gulbė

čiuožia tyli

 

8.

...Snaigyno salos

jendryne

sėdėti valtyje

meškerę užmetus

ir

ilgai klausytis

kaip

tarpusavy šnabždasi

jendrės

Sigito Gedos

tarme...