TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 2. (vasaris)

TURINYS

RENATA ŠERELYTĖ. Iliuzijų spindesys ir skurdas
GINTARAS GRAJAUSKAS. Eilėraščiai
JONAS MIKELINSKAS. Mūsų emocijų vagis. Apysaka (Pabaiga)
VLADAS BALTUŠKEVIČIUS. Eilėraščiai
JUOZAS MARCINKEVIČIUS. Tvanki naktis po nukryžiavimo. Novelė
ARVYDAS J. GALGINAS. Eilėraščiai
VAHAGN GRIGORIAN. Paukščio siela. Apysaka (Pabaiga). Vertė M. Kontrimaitė
SEAMUS HEANEY. Eilėraščiai. Vertė A. Makštutis

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
GEDIMINAS MIKELAITIS. Fiodoras Dostojevskis Šatrijos Raganos akiratyje

             K Ū R Y B A   I R   L I K I M A I
RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Judita Vaičiūnaitė ir Hermanis Marģeris Majevskis

             E S Ė
HAROLD PINTER. Menas, tiesa ir politika. Vertė K. Pocius

             A T S I M I N I M A I .  D I E N O R A Š Č I A I .    L A I Š K A I
VYTAUTAS KUBILIUS. Iš „Dienoraščio“ (Pabaiga)

             M Ū S Ų   P U B L I K A C I J A
FRIEDRICH NIETZSCHE. Iš menininkų ir rašytojų sielos (Pradžia). Vertė A. Tekorius

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
DALIA ČIOČYTĖ. Iš įsiklausymo – apie įsiklausymą (A. E. Puišytės „Palaimink žodį ir aidą“)
ELENA BUKELIENĖ. Atgyvento laiko ženklai (V. Rimkevičiaus „Nežinomieji. Gimė rudas kūdikėlis“)
LAIMANTAS JONUŠYS. Blogis su žmogišku veidu (V. M. Knabikaitės „Mėnesiena tamsiame lange“)
PETRAS VENCLOVAS. Kas eina po mūsų? („Kauno jaunieji, I, II“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Sena moteris linguojančiame krėsle yra pasaulio laikrodis

A. GINTAUTAITĖ. A. E. Puišytės žodžių aidas
V. REIMERIS. In memoriam. Palydėjus Petrą Keidošių 1924. VIII. 29–2006. I. 3
D. MITAITĖ. Skaitome Rimvydą Šilbajorį
Z. MAŽEIKAITĖ. Laukinis lietuvių lyrikos žydėjimas

             GAUTA PAMINĖTI

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt