TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 11. (lapkritis)

TURINYS

PETRAS DIRGĖLA. Užmarštis mėlynom kelnėm
LAURYNAS KATKUS. Eilėraščiai
JONAS MAČIUKEVIČIUS. Porcija. Romanas
GINTARAS PATACKAS. Eilėraščiai
LAIMANTAS JONUŠYS. Trylika mėnesių. Epistolinė elegija
MILJENKO JERGOVIĆ. Riešutmedžio rūmai. Vertė L. Masytė

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A

VITALIJA PILIPAUSKAITĖ. Žurnalistinis romanas: tarp pseudobiografijos ir autoterapijos

             „ M E T Ų “   A N K E T A

Požiūriai. Eugenijus ALIŠANKA, Marcelijus MARTINAITIS

             S V A R S T Y M A I

Atmintis be atminties. Apie atsiminimų knygas kalbasi literatūrologai Virginijus GASILIŪNAS, Jūratė SPRINDYTĖ, Regimantas TAMOŠAITIS, rašytojas Vytautas RUBAVIČIUS

             K A Z I U I   J A N K A U S K U I    –   1 0 0

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS. Apie „Jaunystės prie traukinio“ autorių

             A K I R A T I S

TAKAHIRO OKAMURA. Jono Biliūno ir Ryūnosuke Akutagawos novelė: panašumai ir skirtumai. Vertė R. Tamošaitis

             A T S I M I N I M A I .   D I E N O R A Š Č I A I .   L A I Š K A I

VYTAUTAS KUBILIUS. Iš „Dienoraščio“

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Poezija iš rizikos gyventi (D. Jazukevičiūtės „Imperijos moteris“)
JUOZAS APUTIS. Pasikalbėjimas su savim (E. Ignatavičiaus „Kiparisų tamsa“)
NIDA GAIDAUSKIENĖ. Exemplum eugenium (E. Ališankos „Exemplum“)
RENATA ŠERELYTĖ. Tylios pasipriešinimo formos (M. Martinaičio „Tylintys tekstai“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Asmeninė literatūros istorija (Mokytojos Bronės Katinienės šviesiam atminimui)

             GAUTA PAMINĖTI

 

M i e l i   s k a i t y t o j a i ,
ar neužmiršote 2007-iesiems užsisakyti
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalo „Metai“?

Prenumeratą priima visi Lietuvos pašto skyriai.
Mūsų indeksas 5049.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt