Poetų daug. Bet mokančių pakenčiamai rašyti – tik keletas. Reikia nors trumpo vadovėlio. Keturių Vėjų Kurija nusistačiusi tokį vadovėlį pagaminti.

       Mūsų kultūrinis gyvenimas, visos jo sritys – meno, literatūros ir t.t. yra atskiras nuo plačiojo pasaulio. Smulkėjama ir smulkėjama kasdien. Parapija, tai mūsų visuomeninių užsimojimų mastas. Tvanki uždara atmosfera nepakenčiama. Bet matom patenkintų: mažyčiai klausimėliai, smulkūs rūpesčiai ir nebaigiami tarpusaviai ginčai lig galvų apsema daugumą mųsų vadinamų darbuotojų.

       Reikia gaut šviežesnio oro. Reikia pasidairyt po pasaulį, sužinot kuo gyvena šių dienų žmonės.

       Tuo tikslu „Keturių Vėjų“ Kurija yra pasiryžus išleisti platesnį almanachą. Jame turės būt atvaizduotas daugumoje bent artimesnių Europos kraštų menas ir literatūra. Mes norim susirišt su plačiuoju pasauliu, mes norim pažinti mums artimų žmonių, šių dienų gyvenimą tvarkančių žmonių siekius ir užmanymas. Tikslesnį šiuo reikalu pranešimą „K. V.“ kurija paruoš vėliau.

       Viskas Kaunui. Keletas šimtų žmonių vaizduojas atstovaują visą Lietuvą. Mūsų provincija užmiršta. „K. Vėjai“ mano atlankyti šią žiemą žymiąją dalį provincijos miestų, surengt ten keletą paskaitų ir literatūros vakarų.

       Daug kas norėtų susipažinti su šių dienų literatūros srovėmis, bet nėra įsakmiai parašytos nors ir nedidelės brošiūros. Šį darbą „Keturių Vėjų“ kurija laiko neatidedamu ir prie jo ruošias.

       Bet vyriausias „K. V.“ kurijos rūpesnis „Keturių Vėjų“ žurnalą padaryti tokiu, kad jis būtų tikrai artimas ir reikalingas Lietuvos visuomenei. Norima, kad jį galima būtų dažniau leisti. Mūsų darbo sąlygos nelengvos. Maža ką tiksliau galima pažadėti. Tačiau bus dedama pastangų, kad „Keturi Vėjai“ kas antras, trečias mėnuo galėtų išeiti. Manoma leisti „K. V.“ tokio pat dydžio kaip šis numerys ir iliustruotus.

        „Keturių Vėjų“ grupės atstovai nuolatos palaiko santykius su užsienio menininkais. Manoma, kad netrukus bus progos tuos santykius išnaudoti bendrajam darbui.

       Yra ruošiamasi mūsų visuomenę supažindinti su kairesniųjų latvių, estų, vokiečių, rusų ir prancūzų menininkų kūryba.

       _________________
       Kalba autentiška
       Keturi vėjai Nr. 3. – Kaunas, 1927 m. lapkritis